Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်မၤခူသူၣ်တၢ်အိၣ်ၦိၤကမျၢၢ်ကဲသုးတၢ်ဘျၢသဲစးလၢရၤမတံ၀့ၢ်ပူၤ

တၢ်မၤခူသူၣ်တၢ်အိၣ်ၦိၤကမျၢၢ်ကဲသုးတၢ်ဘျၢသဲစးလၢရၤမတံ၀့ၢ်ပူၤ

206
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၉ သီႇ ၂၀၂၄နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ႇ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၤကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢႇကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်ႇရၤမတံ၀့ၢ်ပူၤမၠးစၤဒံၤဖီကရၢၢ်ဒီးကမျၢၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဖးဒိၣ်ခိၣ်ဃၢၤတၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤတၢ်မၤခူသူၣ်၀ဲတၢ်အိၣ်ၦိၤကမျၢၢ်ကဲသုးတၢ်ဘျၢသဲစးဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ(၂၈)သီအနံၤဂီၤခီ(၉)နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်အဂ့ၢ်ရၤမတံလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအမၤခူသူၣ်၀ဲတၢ်အိၣ်ၦိၤကမျၢၢ်ကဲသုးတၢ်ဘျၢသဲစးဖဲရၤမတံ၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်အံၤခီဖျိပျံၤ၀ဲဟီၣ်က၀ီၤဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကရၢတဖၣ်အဃိလဲၤထီၣ်ပာ်ဖျါလၢကျဲမုၢ်ဖးဒိၣ်အပူၤဒူဒူတဘူၣ်၀ဲဘၣ်အသိးၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲသုးကီၣ်ကးအဒူၣ်ဖိထၢဖိလၢအဘၣ်ပျံၤဘၣ်က့ၤသုးကီၣ်ကးတဖၣ်အဂ့ၢ်ရၤမတံလီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“အခဲအံၤအ၀ဲဟးပာ်ဖျါအသးန့ၣ်ၦၤသးမ့တမုာ်အသုန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်သံခီလီလီလီၤႉအဃိန့ၣ်အသ့ၣ်အိၣ်၀ဲဖဲတၢ်ဆါဟံၣ်မဲာ်ညါပျီတဘ့ၣ်န့ၣ်အပူၤန့ၣ်၀ံၤဒီးဖီကရၢၢ်ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်အပူၤလီၤမီၤႉလၢအၣ်ရှၣ်ကျဲမုၢ်ဖးဒိၣ်တကပၤဒုလဲၤ၀ဲတဘူၣ်ဘၣ်ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ်ဖဲ၀့ၢ်ပူၤအံၤန့ၣ်ၦၤဖိဒံဖိသၣ်လၢဟူးဂဲၤအိၣ်ဒီဒူၣ်မီၤႉမ့၀ံၤန့ၣ်လၢတၢ်ချၢတၢ်ကပိာ်ကပၤသနာ်က့အိၣ်စ့ၢ်မီၤနီၤႉအခဲအံၤဖဲပအိၣ်က၀ီၤဒ့တကပၤနါက့အ၀ဲသ့ၣ်သူၣ်ခ့သးၦၢ်တဖၣ်န့ၣ်တထံၣ်အမဲာ်သၣ်နီတဂၤလၢၤဘၣ်မီၤႉပယီၤသုးပၣ်အဒူၣ်ဖိထၢဖိပၣ်အကျါန့ၣ်ခီဒုႇခဲကနံၣ်အံၤမ့မ့ၢ်လၢအသ့ၣ်၀ဲအဒံၣ်အဖိန့ၣ်တဲ၀ဲလၢဟးတဂ့ၤနီၤၦၤကဖီၣ်ပီၤတၤမီၤႇအ၀ဲသ့ၣ်နါက့န့ၣ်ကဘၣ်ကဲသုးန့ၣ်မၤ၀ဲတကဲစ့ၢ်ဘၣ်”အဂ့ၢ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်တၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါၦၤမၤခူသူၣ်တၢ်အိၣ်ၦိၤကမျၢၢ်ကဲသုးတၢ်ဘျၢသဲစးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတလဲၤထီၣ်ပာ်ဖျါသးဆူကျဲမုၢ်ဖးဒိၣ်အပူၤဘၣ်ဆၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါ၀ဲလၢၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤမၤခူသူၣ်၀ဲတၢ်အိၣ်ၦိၤကမျၢၢ်တၢ်ကဲသုးသဲစးလၢမၠးစၤဒံၤဖီကရၢၢ်အပူၤခီဖျိတၢ်ဂီၤဖျါထီၣ်လၢလၢစိၤရှၢၣ်မံၤဒံၤယၢၣ်အပူၤအဂ့ၢ်ရၤမတံလီၢ်က၀ီၤဖိလၢအဂၤတဂၤစံးစ့ၢ်ကီး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကးဒံးဘၣ်ႇတနံၤတၢ်မၤခူသူၣ်တၢ်အိၣ်ၦိၤကမျၢၢ်တၢ်ကဲသုးသဲးစးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤၦၤနီၢ်ဂံၢ်နီၢ်ဒွးခဲလၢာ်ကအိၣ်၀ဲ(၂၀၀)ဃၣ်ဃၣ်အကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲရၤမတံ၀့ၢ်ပူၤသီခါစှၤကိးဂၤအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ
တကတီၢ်ဃီႇၦၤအိၣ်ၦိၤသုးကီၣ်ကးကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်ကဲသုးသဲစးတဖၣ်အံၤစိာ်ထီၣ်၀ဲကီၢ်ပယီၤနီၢ်တယာ်ဒီးစိာ်ဃုာ်၀ဲလံာ်ကိးသတြီလၢအမ့ၢ်“ပတူၢ်လိာ်၀ဲထံဖိကီၢ်ဖိတၢ်ဘၣ်ကဲသုးသဲစးလၢလၢၦဲၤၦဲၤႇပမူဒါသၢမံၤကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤအဂီၢ်မ်ပကတူၢ်လိာ်သကိးထံဖိကီၢ်ဖိတၢ်ဘၣ်ကဲသုးသဲစးႇဒီတကလုာ်ကအိၣ်ဂၢၢ်အိၣ်ကျၢၤဒီးကသ့ထီၣ်သုးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အဂီၢ်ပတူၢ်လိာ်၀ဲတၢ်ဘၣ်ကဲသုးသဲစး”အလံာ်က့သ့ၣ်တဖၣ်ဃုာ်ဒီးကီၢ်ပူၤဂံၢ်ဘါကအိၣ်အဂီၢ်မၤလိသကိးသုးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အတၢ်ကိးသ-ထီသ့ၣ်တဖၣ်စိာ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးအပူၤကွံာ်လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ(၂၆)သီအနံၤအခါန့ၣ်သုးကီၣ်ကးအစုတီၤဖီလာ်ကရူၢ်ကရၢလၢအိၣ်ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်ကိးအိၣ်ဖှိၣ်၀ဲဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ခိၣ်ဃၢၤသ၀ီတဖၣ်အပူၤလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံဖဲ(၂၇)သီအနံၤန့ၣ်မၢ၀ဲလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်လဲၤမၤတၢ်အိၣ်ၦိၤတၢ်ကဲသုးသဲစးလၢဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ဃိၣ်လိာ်ဖီကရၢၢ်အမဲာ်ညါကျဲမုၢ်တဖၣ်အပူၤဒီးႇထံကၢၢ်နံၤကျဲမုၢ်တဖၣ်အပူၤအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဖၣ်အၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးဒီးထံဖိကီၢ်ဖိတၢ်ဘၣ်ကဲသုးသဲစးအံၤန့ၣ်သုးကီၣ်ကးထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတ့ၢ်၀ဲဖဲအပူၤကွံာ်လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ(၁၀)သီအနံၤအခါဒီးတၢ်ဘၣ်ကဲသုးသဲစးအံၤပာ်လီၤ၀ဲခံပတီၢ်လၢအမ့ၢ်ကီၢ်ပယီၤပူၤပိာ်မုၣ်သးနံၣ်(၁၈-၂၇)ဒီးပိာ်ခွါသးနံၣ်(၁၈-၃၅)တဖၣ်ကဘၣ်ကဲ၀ဲသုးကိးဂၤ၀ံၤအလီၢ်ခံၦၤလၢအကဲသုး၀ံၤသးနံၣ်(၃၆-၄၅)တဖၣ်ကဘၣ်မၤစၢၤက့ၤ၀ဲတၢ်လၢသုးကီၣ်ကးတၢ်ပၢတၢ်ပြးအပူၤအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ