Home တၢ်ကစီၣ် ဒ်သိးကညီဖိလၢ အတုၤအိၣ်(Minnesota)ပူၤတဖၣ် ကသ့မၤလိက့ၤအကျိာ်အဂီၢ် တၢ်သိလိန့ၢ်၀ဲလံာ်ကညီ

ဒ်သိးကညီဖိလၢ အတုၤအိၣ်(Minnesota)ပူၤတဖၣ် ကသ့မၤလိက့ၤအကျိာ်အဂီၢ် တၢ်သိလိန့ၢ်၀ဲလံာ်ကညီ

285
0
Photo- Lucas Blesser, St. Paul High School

ဒ်သိးကညီဖိလၢ အတုၤအိၣ်(Minnesota)ပူၤတဖၣ် ကသ့မၤလိက့ၤအကျိာ်အဂီၢ် တၢ်သိလိန့ၢ်၀ဲလံာ်ကညီ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၉ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

“လၢပအိၣ်ပထံပကီၢ်အခါန့ၣ်ၦၤတဲၦၤလၢပကျိာ်မ့ၢ်လီၤမၢ်န့ၣ်ပၦၤကလုာ်ကလီၤမၢ်န့ၣ်ပတသ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်မီၤနီၤႇ မ့မ့ၢ်ခဲခဲအံၤနဟဲလၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်လီၢ်လၢ တမ့ၢ်ပၦၤတ၀ၢစဲၤနီၢ်ဘၣ်န့ၣ်ပတူၢ်ဘၣ်ပလဲၤခီဖျိဘၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ အဃိန့ၣ် ပဖံပဖုတဲၦၤလၢပကျိာ်မ့ၢ်လီၤမၢ်ပၦၤကလုာ်ကလီၤမၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအမ့ၢ်အတီန့ၣ်လီၤႉ အဃိယအဲၣ်ဒိးလၢပၦၤကညီအိၣ်တၢ်လီၢ်သကုၤဆးဒးန့ၣ်ယဆၢလၢအ၀ဲသ့ၣ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒ်သိးဒီးပ၀ဲ (St. Paul) ပဒိၣ်ကၠိစ့ၢ်ကီးလီၤ”

ကညီစၢၢ်သွဲၣ်သီလၢအအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢၦၤထံၦၤကီၢ်အပူၤတဖၣ်ဒ်သိး အသုတသးပ့နီၣ် က့ၤအနီၢ်ကစၢ်ကျိာ် တဂ့ၤဒီးကသ့ကွဲးက့ၤဖးက့ၤအကျိာ်လံာ်လဲၢ်ဘျဲးဘျဲးဘျီးဘျီးအဂီၢ်န့ၣ် ဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၂၂)နံၣ်ကတၢၢ်အခါန့ၣ် တၢ်စးထီၣ်တူၢ်လိာ်သိၣ်လိဃုာ်၀ဲဒၣ်လံာ်ကညီအံၤ လၢကီၢ်အမဲရကၤ (Minnesota) ကီၢ်စဲၣ် (St. Paul) ပဒိၣ်တီၤထီကၠိအပူၤအံၤလံန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ထၢနုာ်သိၣ်လိဃုာ်၀ဲလံာ်ကညီကျိာ်အံၤန့ၣ် (St. Paul) ပဒိၣ်တီၤ ထီကၠိသရၣ်လၢအမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးလံာ်ကညီသရၣ် သရၣ် (Lucas Blesser) စံး၀ဲလၢ “လၢ (St. Paul) ပဒိၣ်ကၠိန့ၣ်ပအိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးကၠိဖိမိၢ်ပၢ်ကီၣ်ကးကရၢမီၤနီၤႉ မိၢ်ပၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ထံၣ်လိာ် သးတ လါတဘျီဒီးလၢတၢ်ထံၣ်လိာ်သးအဖီခိၣ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲ တၢ်အဲၣ်ဒိးလၢအဖိအလံၤ သ့ၣ်တဖၣ်ကမၤလိဘၣ်က့ၤကညီကျိာ်မီၤနီၤႉ အဃိန့ၣ်ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်ကီၣ်ကးကရၢဃုာ်ဒီး ကၠိသရၣ်ၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်န့ၣ်ပပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဘျီန့ၣ်ပဃ့ထီၣ်လၢကၠိကမံးတံာ်အအိၣ်ဒီးကၠိကူၣ်သ့ဆဲးလၤ၀ဲၤ ကျိၤခိၣ်အအိၣ်မီၤနီၤႉ ပဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲဒၣ်လံာ်ပတံထီၣ်လၢပက သိၣ်လိကညီကျိာ်တၢ်၀ဲအံၤ၀ဲအံၤဒီးဖဲ (၂၀၂၃)နံၣ်ကၠိက့ၤစးထီၣ်ကဒါက့ၤဘျီန့ၣ်ပစးထီၣ် သိၣ်လိအီၤလီၤႉ အဃိသးန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲအခီၣ်ထံးကတၢၢ်တနံၣ်၀ဲအံၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံး၀ဲန့ၣ် လီၤႉ

တၢ်သိၣ်လိလံာ်ကညီကျိာ်အံၤဘၣ်တၢ်နီၤဖးလီၤ၀ဲအပတီၢ်ခံကလုာ်လၢအမ့ၢ်ကညီဖိလၢအကတိၤကညီကျိာ်ဘၣ် ဘၣ်ဆၣ်အကွဲး၀ဲဖး၀ဲတဘၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဒီးကညီဖိလၢကတိၤ ကညီကျိာ်တဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သရၣ် (Lucas Blesser) ရှဲပၠးအါထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒ်အံၤ န့ၣ်လီၤႉ

“တၢတပတီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲကညီဖိမ့ၢ်ဂ့ၤကလုာ်ဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤလၢတသ့စံးသ့ကတိၤကညီကျိာ်ဒီးတသ့ဖးတသ့ကွဲးသ့ၣ်တဖၣ်မၤလိ၀ဲသ့န့ၣ်လီၤႉ ဖဲတီၤအ၀ဲအံၤန့ၣ်ပနီၤဖးလီၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ၦၢ်ယဲၢ်ခါ မီၤနီၤႉ တၢတခါန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲအ၀ဲသ့ၣ်ကသ့ၣ်ညါ၀ဲဒၣ် တၢ်ဆၢဂ့ၤဆၢ၀ါလိာ်သးႇ တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါ လိာ်သးဘျီဒုန့ၣ်တၢ်သိၣ်လိအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်ဃးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးကၠိတၢ်ကိးသ့ၣ်တဖၣ်ႇ တၢ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်သးစဲ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်ဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်မီၤနီၤႉ တၢ်တတီၤအံၤန့ၣ်တမ့ၢ်ထဲ ကညီဖိဘၣ်ပာ်ဃုာ်၀ဲဒီးကလုာ်ဂၤခဲလၢာ်လီၤမီၤနီၤႉ မ့မ့ၢ်တီၤလၢအဂၤတခါခီဒုန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲထဲ ကညီဖိလီၤႉ ကညီဖိလၢကတိၤကညီကျိာ်ဘၣ်လံဘၣ်ဆၣ်သနါက့တသ့ဖးတသ့ကွဲးဒံးဘၣ် တဖၣ်လီၤႉ တၢ်တတီၤန့ၣ်ပမၤလိ၀ဲဒၣ်ကညီနံၤဒိၣ်နံၤထီဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ကသ့ၣ်ညါက့ၤကညီတၢ် စံၣ်စိၤတဲစိၤမီၤနီၤဒီးကညီတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ ဒ်သိးဒီးကညီတၢ်ကူတၢ်သိး သ့ၣ်တဖၣ်မီၤနီၤႉ အ ဂၤတခါန့ၣ်ကညီဖိတၢ်လဲၤခီဖျိႇ ကညီဖိဟဲဆူကီၢ်အမဲရကၤန့ၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤဒ်လဲၣ်ဒီးအဂၤ တခါန့ၣ်ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် သရၣ် (Lucas Blesser) စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

Photo- Lucas Blesser, St. Paul High School

တၢ်သိၣ်လိကညီလံာ်အံၤမ့ၢ်တၢ်အဆိကတၢၢ်တနံၣ်လၢတၢ်သိၣ်လိအီၤဖဲ (St. Paul) ပဒိၣ်တီၤ ထီပူၤဒီး တၢ်ပညိၣ်ပာ်လီၤ၀ဲဒၣ်ထဲလၢၦၤတီၤထီကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤဘၣ်ဆၣ်ၦၤတီၤခၢၣ် သးကၠိဖိတနီၤဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲစ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ခီဖျိလၢကဲ၀ဲအဆိကတၢၢ်တဘျီအဃိသးန့ၣ်ပတဲလၢပကစးထီၣ်ဆိလၢတီၤထီကၠိလီၤမီၤႉ ဘၣ်မနုၤဃိလဲၣ်န့ၣ် (World Language) အခီပညီကျိာ်လၢအဂၤလၢအတမ့ၢ် အဲကလံးကျိာ် ဘၣ်န့ၣ်ကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲး တၢ်ယာ်လၢအဲၣ်ဒိးမၤလိ(ယပၣ်ကျိာ်ႇ တရူးကျိာ်ႇ ဖရဲၣ်ကျိာ်ဒီးကျိာ်အဂၤ)တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်မီၤနီၤႉ အခီပညီကညီကျိာ်န့ၣ်ဘၣ်တၢ်ထၢနုာ်လီၤ အီၤလၢ (World Language) အကျါမီၤနီၤႉ အဃိတၢ်သိၣ်လိခီန့ၣ်ၦၤလၢအမၤလိတၢ်အါတက့ၢ် န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ၦၤတီၤထီကၠိဖိဒီးတီၤခၢၣ်သးကၠိဖိမီၤနီၤႉ တီၤထီကၠိတနီၤနီၤခီန့ၣ်အိၣ်ဃုာ်ဒီးတီၤ ခၢၣ်သးကၠိတဖျၢၣ်ဃီဒ်န့ၣ်မီၤနီၤႉ မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ခီန့ၣ်တီၤခၢၣ်သးကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်အ၀ဲ သ့ၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢမၤလိ၀ဲဒၣ်ၦၤကညီကျိာ်န့ၣ်လီၤႉ နါက့သ့ၣ်ခီဒုတၢ်ရဲၣ်တၢ် ကျဲၤန့ၣ်တၢ်ပညိၣ်ဆိပာ်အီၤလၢၦၤတီၤထီကၠိဖိအဂီၢ်လီၤမီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် သရၣ် (Lucas Blesser) စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

မၤလိဘၣ်လံာ်ကညီအံၤအဃိမ့ၢ်တၢ်လၢအဒုးဆၢအိၣ်ဘူးထီၣ်က့ၤယၤဒီးပၦၤကလုာ်တကးဒံးဘၣ် လၢဟံၣ်ပူၤဃီပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇ ဖံဖုလၢအိၣ်တ့ၢ်လၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤစံးကတိၤဘၣ် တၢ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်လၢကညီကျိာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠိဖိမုၣ်(နီၢ်မၠၣ်န့ၢ်ဖီ)လၢအမၤလိတၢ်ဖဲ (St. Paul) ကၠိ အံၤတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “ယဆိမိၣ်န့ၣ်ယသးစဲမၤလိ၀ဲဒၣ်လံာ်တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤမီၤနီၤႉ ဘၣ်လဲၣ်န့ၣ်အဒုး တၢ်အံၤအဲၣ်ဒိးကဲထီၣ်၀ဲတၢ်မၤနုၤလဲၣ်ဒီးယဆိကမိၣ်လၢတၢ်၀ဲအံၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်လီၤႉ ယမၤလိန့ၣ်အလီၤဂာ်ယသးမုာ်လီၤမီၤႉ ဒီးအကဲဒ်သိးယဘူးထီၣ်ဒီးယၦၤကလုာ်န့ၣ်လီၤႉ ဒီးယမၤလိအါထီၣ်ၦၤကညီကျိာ်အံၤန့ၣ်ယကွၢ်က့ၤလၢယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲကညီဆ့ကၤပူၤဒ်န့ၣ်အိၣ်၀ဲလီၤႉ ယမ့ၢ်သိးထီၣ်၀ဲဆ့ကညီအံၤန့ၣ်ယတူၢ်ဘၣ်လီၤဂာ်ဒ်တၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သးဟဲအိၣ်အါ ထီၣ်၀ဲအသိးယတဲတၢ်ဒီးယမိၢ်ပၢ်ယဖံယဖုလၢလီၢ်ယံၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢကညီကျိာ်ဟဲအါထီၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်(၂၀၂၃)တၢ်မၤလိနံၣ်တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါပူၤအသိးန့ၣ်ကညီကၠိဖိလၢအမၤလိတၢ်ဖဲ (St. Paul) ပ ဒိၣ်တီၤထီကၠိအံၤန့ၣ် အနီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်(၂၀၀၀)ဂၤဘျဲၣ်ဒီးတကးဒံးဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်မၤလိ လံာ်ကညီဘျီ၀ဲအံၤအပူၤၦၤနုာ်လီၤမၤလိတၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ(၃၀၀)ဘျဲၣ်ညါအဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠိဘၣ်မူ ဘၣ်ဒါစံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

Photo- Lucas Blesser, St. Paul High School

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါထံၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်သိၣ်လိလံာ်ကညီကျိာ်လၢကီၢ်အမဲရကၤပူၤအံၤမ့ၢ်တၢ်ပာ်ကဖၢလၢသးဖးဒိၣ်တခါ အသိးမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်လၢအပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲဒၣ်ကညီဖိအံၤမ့ၢ်ကလုာ်ဖးဒိၣ်တ ကလုာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်တဂၤစံး၀ဲဒ်န့ၣ်လီၤ

“ပကျိာ်လၢအမ့ၢ်ကညီကျိာ်အံၤဘၣ်တၢ်သိၣ်လိအီၤလၢအမဲရၤကၤကီၢ်ပူၤန့ၣ်ယပာ်ကဖၢလၢသးဖးဒိၣ်ညါမီၤနီၤႉ တကးဒံးဘၣ်ယထံၣ်လၢအကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်ပထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအဂံၢ်ဖးဒိၣ်တဘိ ညါႉ အခီပညီန့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲဒၣ် ပၦၤကလုာ်အတၢ်စိတၢ်ကမီၤလီၤႉ ပၦၤကလုာ်အါထဲလဲၣ် န့ၣ်တုၤဒၣ်လဲာ်လၢအကျိာ်ဘၣ်တၢ်သိၣ်လိအီၤလၢကီၢ်အမဲရကၤအပူၤလီၤန့ၣ် မုၢ်တနံၤကဖျါ ထီၣ်၀ဲမီၤနီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢနၣ်အမဲာ်ညါဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်စးထီၣ်သိၣ်လိ၀ဲလံာ်ကညီကျိာ်လၢကၠိအံၤအပူၤန့ၣ်တမ့ၢ်ဒၣ်ထဲလၢကညီဖိတကလုာ်မၤလိ၀ဲဘၣ်ဒီးမ့မ့ၢ်တခီကလုာ်လၢအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးသူၣ်စဲသးစဲနုာ်လီၤမၤလိ၀ဲလံာ်ကညီကျိာ်အံၤအိၣ်၀ဲလၢ (၃၀) မျးကယၤညါအဂ့ၢ်န့ၣ် သရၣ် (Lucas Blesser) စံးအါထီၣ်ကဒီး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ကလၢသ့ကွဲးကသ့ဖးပတီၢ်တၢတကပၤန့ၣ်ကလုာ်လၢအဂၤဟဲ၀ဲဖးအါညါမီၤနီၤ ဘၣ်မနုၤ အဃိလဲၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ကျိာ်တကျိာ်လၢအသီမီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ဟဲထီၣ်န့ၣ်ကအိၣ်အမျးကယၤ(၃၀) (၄၀)ညါမီၤနီၤလၢအတမ့ၢ်ၦၤကညီဖိဘၣ်န့ၣ်ႉ အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤဟဲဒ်လဲၣ်ခီန့ၣ် ယဆိမိၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တနီၤနီၤန့ၣ်အသမူသကိးကဲၦၤကညီဖိအဃိ အ၀ဲသ့ၣ်အဲၣ်ဒိးတဲဘၣ်ထီၣ် တစဲးတမွဲးဖိဒီးတနီၤနီၤခီဒုအ၀ဲသ့ၣ်တအဲၣ်ဒိးမၤလိကျိာ်အဂၤဘၣ်ႉအ၀ဲသ့ၣ်အဲၣ်ဒိးမၤလိကွၢ်၀ဲဒၣ်ကညီကျိာ်ဒ်န့ၣ်မီၤနီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခါလၢကဟဲတၢ်မၤလိဆူညါအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကမၤဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်၀ဲဒၣ်လံာ်ကညီအပတီၢ်အကံၢ်စီသ့ၣ်တဖၣ်ဒီးလၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဒ်သိးတီၤခၢၣ်သးသ့ၣ်တဖၣ်ကန့ၢ်မၤလိဘၣ်၀ဲလံာ်ကညီအံၤအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်လၢကပတံထီၣ်၀ဲလံာ် အိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သရၣ် (Lucas Bleeser) စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ဆူမဲာ်ညါတနံၣ်န့ၣ်ပက့ၤပတီၣ်ထီၣ်၀ဲလံာ်ပတံလၢအသီတခါမီၤနီၤ လၢပကမၤ၀ဲဒၣ်အပတီၢ် ခံတီၤလၢာ်အဂီၢ်လီၤႉ ပအိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢပကဒုးထီထီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အပတီၢ်ဒ်သိးဒီးပ သိၣ်လိအီၤအပတီၢ်ကဟဲထီထီၣ်အဂီၢ်မီၤနီၤႉ ပအိၣ်ဖှိၣ်တဲသကိးတၢ်ဒီးပကွဲးပာ်စၢၤပလံာ် ပတံ၀ံၤလံန့ၣ်လီၤႉ အိၣ်တ့ၢ်လၢတၢ်ကဘၣ်က့ၤကွၢ်ကဒါက့ၤဒီးတူၢ်လိာ်သမံသမိး၀ဲဘျီန့ၣ် ခဲမဟိတနံၣ်ၦၤမ့ၢ်တူၢ်လိာ်ပလံာ်ပတံခီန့ၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ၦၤကၠိဖိကဟဲအါထီၣ်မီၤနီၤႉ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ၦၤတီၤခၢၣ်သးကၠိဖိကန့ၢ်မၤလိဘၣ်၀ဲတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အံၤန့ၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒ်န့ၣ်အိၣ်၀ဲ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤဖိဒံဖိသၣ်လၢအလဲၤအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢကီၢ်အမဲရကၤထံကီၢ်ပူၤအံၤသ့ၣ်တဖၣ်အ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်လၢအမိၢ်အပၢ်အဖံအဖုတၢ်လီၢ်လၢအမ့ၢ်ကီၢ်သူလ့ၤအပူၤအံၤဘၣ် ဘၣ်ဆၣ်ခဲအံၤ လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အိၣ်ထီၣ်လၢ ကမၤလိက့ၤအနီၢ်ကစၢ်ကျိာ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ ဒ်န့ၣ်အသိးကီၢ်အမဲရကၤအံၤမ့ၢ်ထံကီၢ်တဘ့ၣ်လၢၦၤကညီဖိလဲၤအိၣ်ဆီလီၤသးအနီၣ်ဂံၢ်အါကတၢၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ