Home တၢ်ကစီၣ် သုးကီၣ်ကးထုးထီၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိဘၣ်ကဲသုးသဲးစးအံၤမ့ၢ်အပ၁်ဖျါထီၣ်၀ဲကရူၢ်အတၢ်အိၣ်သးနီၢ်နီၢ်အဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢခိၣ် စံး၀ဲ

သုးကီၣ်ကးထုးထီၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိဘၣ်ကဲသုးသဲးစးအံၤမ့ၢ်အပ၁်ဖျါထီၣ်၀ဲကရူၢ်အတၢ်အိၣ်သးနီၢ်နီၢ်အဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢခိၣ် စံး၀ဲ

135
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၁ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

သုးကီၣ်ကးထုးထီၣ်၀ဲလၢထံဖိကီၢ်ဖိဘၣ်ကဲသုးသဲးစးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢဒီးအတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီတခါအံၤအဖီခိၣ်မ့ၢ်အပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲဒၣ်သုးကရူၢ်အတၢ်အိၣ်သးနီၢ်နီၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ် စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ် ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူ၀့ စံးလီၤ၀ဲဖဲတနံၤအံၤလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၁ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၀ သီအနံၤန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဒၣ်လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤ သးစၢ်ပိာ်ခွါ(၁၈–၃၅),ပိာ်မုၣ်(၁၈–၂၇)တဖၣ်ကဘၣ်နုာ်လီၤမၤတၢ်လၢသုးကျါဒီးသုးကီၣ်ကးထုးထီၣ်သဲစး ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ၀ဲအဖီခိၣ်အံၤမ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲသုးကရူၢ်အတၢ်အိၣ်သးနီၢ်နီၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢခိၣ် စံးလီၤ၀ဲလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးအ(ဖ့းစ်ဘူး)ပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢခိၣ် ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူ၀့ စံး၀ဲလၢ“ လီၤဆီဒၣ်တၢ်ဖဲအပူၤကွံာ်စှၤသီအတီၢ်ပူၤန့ၣ်သုးကီၣ်ကးထုးထီၣ် ၀ဲဒၣ်သဲးစးပတဲအီၤလၢ(ထံဖိကီၢ်ဖိကဘၣ်ကဲသုး)အသဲစးတၢ်ထုးထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတခါအံၤဒီးတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ် ကျၢၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီတခါအံၤအဖီခိၣ်မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တခါလၢအပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲဒၣ်သုးကရူၢ်အံၤအတၢ်အိၣ်သးနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဒ်ပစံးတၢ်အသိးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတခါအံၤတၢ်ကွဲးပာ်လီၤအီၤလၢ(၂၀၁၀)လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၄ သီ လၢအပူၤကွံာ် သုးခိၣ်ကျၢၢ် အူသါစွ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ သနါက့တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအီၤလၢဆၢကတီၢ်ခဲအံၤန့ၣ်မ့ၢ်လၢမနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢ ပကဘၣ်သမံသမိးပဲာ်ထံနီၤဖးအီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိသုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအဖီခိၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ်အတၢ်နာ်အီၣ်အတၢ်ပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါ သုးကီၣ်ကးတအိၣ်လၢၤဘၣ်တကးဒံးဘၣ်ခီဖျိၦၤကမျၢၢ်ထီဒါအ၀ဲသ့ၣ်အါထီၣ်အသုးဂံၢ်ဘါလီၤစှၤအဃိဘၣ်ထုးထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢသဲးစးအံၤလီၤဒီးဒ်န့ၣ်အသိးသုးကီၣ်ကးအံၤလၢအကရၢကရိထီၣ်က့ၤအသုးအဂီၢ် တမ့ၢ်တၢ်ညီလၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူ၀့ စံးအါထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်လၢသုးကီၣ်ကးထုးထီၣ်၀ဲဒၣ်“ထံဖိကီၢ်ဖိတၢ်ကဘၣ်မၤသုးသဲးစး”၀ံၤလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤဆီဒၣ်တၢ်ကမျၢၢ်သူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်မုၣ်ခွါလၢအိၣ်ခူပူၤ၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးဟးထီၣ်တၢ်ချၢတဘူၣ်လၢၤဘၣ်ဒီးတနီၤန့ၣ်လဲၤစံၣ်ထီၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢထံဆၢကီၢ်ဆၢတၢ်လီၢ်လၢအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်န့ၣ်အဃိသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်မ့မၤထွဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီအံၤကကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢအ၀ဲသ့ၣ် တၢ်အိၣ်မူတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ႇတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တကပၤသ့၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူ၀့ စံးအါထီၣ်၀ဲဒၣ် ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တၢ်သိၣ်တၢ်သီအံၤတၢ်မ့မၤထွဲအီၤသၢပျၢၤန့ၣ်ကကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢၦၤသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်, ၦၤလၢအိၣ်ဒီးဟံၣ်ဃီသ့ၣ်တဖၣ်,အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူအတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့သ့ၣ်တဖၣ်အဃိသးန့ၣ်အလီၢ်အိၣ်လၢပကဘၣ်ထီဒါသကိးအီၤန့ၣ်လီၤႉသးစၢ်လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်၀ဲလၢကဘၣ်ကဲသုးတဖၣ်န့ၣ်ကဟးဆှဲး၀ဲအဂီၢ်မ့ၢတၢ်လၢအကီလီၤႉကျဲအိၣ်၀ဲဒၣ်တဘိလၢကမၤထွဲအီၤဧါ(မ့တမ့ၢ်)ကထီဒါက့ၤအီၤဧါန့ၣ်လီၤႉယအဲၣ်ဒိဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါသးစၢ်တဖၣ်လၢပမ့မၤသုးကီၣ်ကးအတၢ်နဲၣ်လီၤတၢ်ဘျၢန့ၣ်မ့ၢ်ပမၤထီထီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်သးသမူအဃိကျဲအိၣ်၀ဲ ဒၣ်တဘိလၢ ပကဘၣ်ထီဒါအ၀ဲသ့ၣ်၊ပကဘၣ်ဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးကရူၢ်ကရၢလၢအထီဒါအ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကတီၢ်ဃီသုးကီၣ်ကးအံၤအဂံၢ်အဘါတအိၣ်လၢၤဘၣ်အဃိအတၢ်ထၢဆူၣ်သုးအံၤဒုးနဲၣ်ဒုးပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်လၢ ၦၤကီၢ်ပယီၤထံဖိကီၢ်ဖိဃုာ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢတၢ်ကဒီသဒၢ၀ဲဒၣ်အတၢ်စိကမီၤကအိၣ်ဂၢၢ်စိး ကျၢၤအဂီၢ်ဒီးသးစၢ်တဖၣ်မ့အိၣ်ဆၢထၢၣ်လၢသုးမီၤစိရိၤအအိၣ်တကပၤန့ၣ်တပူၤဒီးအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ပၢတၢ်ပြးဘၣ်ဒီး (မ့တမ့ၢ်)ကထီဒါမၤကတၢၢ်ကွံာ်သုးမီၤစိရိၤဧါန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢပကဘၣ်ဆိကမိၣ်အီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူ၀့ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဘၣ်ဃးသုးကီၣ်ကးထုးထီၣ်“ထံဖိကီၢ်ဖိတၢ်ကဘၣ်မၤသုးသဲးစး”အံၤန့ၣ် ကီၢ်ပယီၤအပူၤသုးမီၤစိရိၤ သနူမ့ကတၢၢ်ကွံာ်လၢာ်လၢာ်ဆ့မ့မးတၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤႇတၢ်မၤတရီတပါႇ တၢ်လီၤမုၢ်လီၤဖးႇ တၢ်မၤသံမၤ၀ီထံဖိကီၢ်ဖိ ကမျၢၢ်လၢကျဲအကလုာ်ကလုာ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤကကတၢၢ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် လီၢ်ခၢၣ်သး ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ စံး၀ဲဖဲအပူၤကွံာ်လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၉ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ