Home တၢ်ကစီၣ် (Declan)အိၣ်ဒီး တၢ်တိာ်ပာ်ဆူညါအဂီၢ် လၢတၢ်ဆဲးတဲးတူ

(Declan)အိၣ်ဒီး တၢ်တိာ်ပာ်ဆူညါအဂီၢ် လၢတၢ်ဆဲးတဲးတူ

180
0

ဖီကလုၢ် (လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၉သီႇ ၂၀၂၄နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ႇ )

စီၤ(Declan)မ့ၢ်သးစၢ်တဂၤလၢအသးစဲ၀ဲဒၣ်တၢ်ဆဲးကံၣ်ဆဲး၀့ၤဒီးတကးဒံးဘၣ်အ၀ဲအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်တိာ်ပာ်လၢ ခါဆူညါအဂီၢ်လၢတၢ်ဆဲးတဲးတူတၢ်ဖံးတၢ်မၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤဆဲးတဲးတူဖိ(Declanchaluku)အံၤအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်၀ဲလၢသုးက့(၇)ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် တခီးဘံၣ်သ၀ီဒီး အဒီပုၢ်၀ဲၢ်အိၣ်သၢဂၤအကျါအ၀ဲမ့ၢ်ၦၤခံဂၤတဂၤန့ၣ်လီၤႉဖဲ(Declan)အနီၢ်ဆံးအခါမ့ၢ်လၢအပါစူးကွံာ်၀ဲသးအဃိ အဒီပုၢ်၀ဲၢ်သၢဂၤဘၣ်ဒိၣ်ထီၣ်က့ၤ၀ဲဒီးအမိလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

(Declan)အနီၢ်ဆံးခါဒိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢကီၢ်ပယီၤအပူၤဒီးထီၣ်၀ဲကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်ကၠိတုၤလၢဖျိထီၣ်၀ဲတီၤခၢၣ်သးပတီၢ်၀ံၤ လီၢ်ခံအ၀ဲဆဲးမၤလိက့ၤတၢ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ တီၤထီကၠိတဖျၢၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်တဆီဘၣ်တဆီ၀ံၤအ၀ဲသုးအလီၢ်ဟဲအိၣ်က့ၤ၀ဲလၢမဲဆီး၀့ၢ်ပူၤဒီးလီၢ်ခံကတၢၢ်ဖဲ(၂၀၂၀)အခါန့ၣ်အ၀ဲဖျိထီၣ် ၀ဲဖၠၣ်စိမိၤလၢ၀့ၢ်ကံၢ်မဲအံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ယနီၢ်ဆံးခါယဒိၣ်ထီၣ်လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤယအိၣ်ကၠိတုၤလၢဃိးတီၤန့ၣ်ယထီၣ်လၢကီၢ်ပယီၤကၠိ၀ံၤအလီၢ်ခံယထံၣ်ယသကိးတနီၤလဲၤထီၣ်အိၣ်ကၠိလၢကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤဒီးယအဲၣ်ဒိးလဲၤထီၣ်စ့ၢ်ကီးအဃိဖဲ(၂၀၁၀)ခွံတီၤအတီၤတဆံန့ၣ်ယလဲၤထီၣ်မၤလိက့ၤတၢ်လၢမဲၢ်လးဒဲက၀ီၤပူၤမီၤနီၤႉဒီးမ့မ့ၢ်လၢPost-Ten)ခီယလဲၤမၤလိလၢ

Noh Boe Academy၀ံၤယဟဲမၤလိက့ၤကၠိသရၣ်တၢ်သိၣ်လိ(Teacher-Traning) တဘျီဃီဃုာ်ဒီး (GEDဖဲမဲၢ်ဆီးပူၤမီၤနီၤႉ ၀ံၤဘျီဒီးယလဲၤထီၣ်က့ၤဖၠၣ်စိမိၤလၢကံၢ်မဲ ChaingMai University ဒီးယဖျိထီၣ်၀ဲဖဲ(၂၀၂၀) ယဖျိထီၣ် Major ခီန့ၣ် ဘၣ်ဃး Social Science မီၤနီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စီၤ(Declan)စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

(Declan)အနီၢ်ဆံးခါ မ့ၢ်၀ဲၦၤတဂၤလၢအသးတအိၣ်လၢတၢ်ဆဲး Tattoo ဘၣ်ဒီး အသးစၢၢ်ဆၢ၀ဲလၢတၢ်ဒ့တၢ်အူ တၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢတၢ်ခဲၣ်တၢ်ဂီၤတကပၤန့ၣ်လီၤႉဘၣ်ဆၣ်ဖဲအသးအိၣ်(၂၀)ဘျဲၣ်အခါန့ၣ်အသးစဲက့ၤ၀ဲလၢတၢ်ဆဲး Tattoo အံၤန့ၣ်လီၤႉဖဲန့ၣ်၀ံၤအ၀ဲမၤလိသ့အသးလၢတၢ်ကွဲး Tattooတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ်ဒီး ဒ်သိးအ၀ဲကသ့ထီၣ်၀ဲတၢ်ကွဲး Tattooအံၤအဂီၢ်ဘၣ်မၤလိတ့ၢ်၀ဲအသးဒ်လဲၣ်န့ၣ်အ၀ဲဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ ယစးထီၣ်ကၠဲး၀ဲတၢ်ဆဲးတဲးတူအံၤဖဲယသးနံၣ်အိၣ်(၂၃)နံၣ်(၂၄)နံၣ်အဆၢကတီၢ်အခါမီၤႉယကၠဲးန့ၣ်အဆိကတၢၢ်ယလဲၤဆဲးကွၢ်ယလိၤမီၤယဟးနုာ်လီၤလၢတဲးထူအကျးတဖၣ်န့ၣ်တဆီတဆီယဟးဃုမၤလိသ့သးမီၤႉယစးထီၣ်မၤလိဖဲ(၂၀၁၉)မီၤႉအခီၣ်ထံးယဃုဖဲကံၢ်မဲပူၤယဃုတဘၣ်ဘၣ်အဃိယဃုက့ၤလၢအွၤလဲအပူၤဒီးယထံၣ်လၢဒီးထၢၣ်ခ့ၣ်န့ၣ်အိးထီၣ်၀ဲတဲးတူတၢ်မၤလိဒီးဆါ၀ဲလံာ်အဃိယနုာ်လီၤမၤလိသးမီၤနီၤႉယတန့ၢ်မၤလိဘၣ်လၢမဲာ်သကိးမဲာ်ဘၣ်ဘၣ်ဆၣ်ယမၤလိဘၣ်မုၢ်မုၢ်နီၢ်နီၢ်ဒိးန့ၣ်လံာ်အုၣ်သးမီၤနီၤ ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

(Declan)ဖျိထီၣ်ကၠိ၀ံၤတုၤလၢခဲအံၤန့ၣ် အ၀ဲမၤ၀ဲတၢ်ဆဲးကံၣ် အေအအသသ အတၢ်မၤတပယူာ်ဃီန့ၣ်လီၤႉ ဒ်န့ၣ်အသိးစီၤ(Declan)အတၢ်သးစဲဒီးအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဖီခိၣ်အံၤအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤဘၣ်အသိး သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်၀ဲအါမးဘၣ်ဆၣ်အသးတဒ့ဒီလၢကပတုာ်ကွံာ်၀ဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤအံၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ စးထီၣ်လၢယထီၣ်ကၠိ၀ံၤတဘျီဃီယစးထီၣ်မၤ၀ဲတၢ်ဆဲးကံၣ်ဆဲး၀့ၤအတၢ်မၤအံၤလီၤမီၤႉတၢ်အဂၤယတမၤနီတမံၤ ဘၣ်ဘၣ်ဆၣ်ဖဲယက့ၤလီၤအိၣ်လၢယသ၀ီတတီၤန့ၣ်ဒုယမၤစၢၤသ၀ီပူၤကၠိဖိတဖၣ်လံာ်ကီၤလၤ၀ါမီၤနီၤႉဘၣ်ဆၣ်တမ့ၢ်လၢယတၢ်မၤခိၣ်သ့ၣ်ဘၣ်မီၤႉယမၤ(Part-time)မီၤနီၤႉယမၤယကစၢ်တၢ်မၤနီၢ်ကီၢ်န့ၣ်ဒုတၢ်ဆဲးကံၢ်အတၢ်မၤအံၤတမံၤလီၤမီၤႉယမၤတၢ်မၤအံၤအဖီခိၣ်ယဟံၣ်ဖိဃီဖိတဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးတဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤဘၣ်တဲယၤလၢဟးဆဲးၦၤဂၤတဂ့ၤဆဲးလီၤနကစၢ်သးစ့ၢ်တဂ့ၤအိၣ်မီၤႉယမၤတၢ်မၤအံၤအဆိကတၢၢ်ဖဲယအိးထီၣ်ကျးသီသီဖိအခါန့ၣ်ခီဖျိၦၤသ့ၣ်ညါယၤတအိၣ်ဒံးဘၣ်အဃိယတန့ၢ်ဆဲးဘၣ်တဲးတူးဒီးတၢ်ဟဲနုာ်တအိၣ်ဘၣ်မီၤအဃိသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲစ့တၢ်ကီတၢ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်အိၣ်မီၤနီၤႉဒီးယအိးထီၣ်ကျးအဆိကတၢၢ်တဖျၢၣ်န့ၣ်ယဆှူသၢလါလၢာ်လီၤဒီးယဘၣ်ဆီတလဲအိးထီၣ်ဒီးအသီတဖျၢၣ်မီၤႉထဲ၀့ၢ်၀ီၤန့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ဒီဒူၣ်ညါမီၤႉဘၣ်ဆၣ်ယဂုၢ်ကျဲးစၢးယကမၤတုၤလၢကတၢၢ်လီၤဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ်တၢ်လၢပမၤကစၢ်တၢ်သးစဲန့ၣ်ပကဘၣ်ဒုးလိၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ်အီၤမီၤ ” အဂ့ၢ်န့ၣ်(Declan) စံး၀ဲလီၤႉ

(Declan)အိးထီၣ်၀ဲတဲးတူကျးခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲလွံၢ်ဖျၢၣ်လံဒီးအဆိကတၢၢ်အိးထီၣ်၀ဲကီၢ်ပယီၤအပူၤသၢဖျၢၣ်ဒီး မ့မ့ၢ်ဖဲမဲဆီး၀့ၢ်ပူၤအံၤန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲလွံၢ်ဖျၢၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤႉဒီးကျးဖဲမဲဆီးပူၤတဖျၢၣ်ခီန့ၣ်မ့ၢ်လၢအိၣ်ဆီလီၤသးလၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤအဃိဒ်သိးအိးထီၣ်၀ဲကျးလၢအဖိးသဲစးကန့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်အတံၤသကိးယိၤဖိတဖၣ်မၤစၢၤအီၤအိၣ်ဒီး မ့မ့ၢ်လၢကျးတၢ်ဖံးတၢ်မၤခီန့ၣ်မၤ၀ဲဒၣ်ထဲတဂၤန့ၣ်လီၤႉ
ဘၣ်ဃးတၢ်ဆဲးကံၣ်ဆဲးတဲးတူအံၤန့ၣ်မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး၀ဲတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တမံၤဒီးတမ့ၢ်၀ဲတၢ်အၢတၢ်သီဘၣ်အသိး ၦၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအလိၤအိၣ်ဒီးတဲးတူန့ၣ်နဆၢတဲာ်လၢအမ့ၢ်ၦၤလၢတဂ့ၤဘၣ်တဂၤတသ့၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စီၤ(Declan)စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ တဲးတူန့ၣ်အကဲ၀ဲဒွဲလာ်ပီညါတမံၤလီၤမီၤႉအဃိန့ၣ်မ့မ့ၢ်ယၤန့ၣ်ယမၤလိဘၣ်တဲးတူအဂ့ၢ်ယကွၢ်ဘၣ်မၤလိသ့ဘၣ်သးအဃိန့ၣ်တဲးတူန့ၣ်လၢယဂီၢ်ယပာ်လၢတၢ်ခဲၣ်တၢ်ဂီၤတမံၤလီၤမီၤႉလၢညါတစိၤနါက့န့ၣ်ၦၤဆဲးတဲးတူအိၣ်၀ဲစ့ၢ်ကီးမီၤတဲးတူန့ၣ်တမ့ၢ်တၢ်အၢတၢ်သီဘၣ်ႉႉအဒိယၤန့ၣ်ယဆဲး၀ဲ(၁၀)ကၠးလၢယစုလိၤအခီပညီန့ၣ်ဖဲယနီၢ်ဆံးခါယကၢၣ်ထီၣ်ကၠိအဃိယမိဘၣ်ဟ့ၣ်ယၤစ့(၁၀)ကၠးထီဘိကဲထီၣ်က့ၤတၢ်သ့ၣ်နီၣ်လၢယဂီၢ်ဒီးယဆဲးအီၤမီၤႉတမ့ၢ်လၢယကဲၦၤအၢအဃိယဆဲးဘၣ်မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်သ့ၣ်နီၣ်တခါလီၤမီၤနီၤႉဒီးပိာ်မုၣ်တနီၤန့ၣ်အအဲၣ်၀ဲဖီအဃိဆဲး၀ဲဖီအဂီၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ယိယိဖိတမံၤလၢၦၤဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးအီၤလီၤမီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါတဲးတူကျးလၢ (Declan)အိးထီၣ်၀ဲဒၣ်အံၤဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲအမံၤအိၣ်ဒီးဘၣ်ဃး(Declan)အကျးအမံၤအခီပညီန့ၣ် အကစၢ်ရှဲပၠး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ
“ ယကျးန့ၣ် D26 INK မီၤနီၤ D ယမံၤ Declan ဒီး 26 ခီန့ၣ်ယသးနံၣ်မီၤနီၤႉ ဖဲယစးထီၣ်အိးထီၣ်ကျးအခါန့ၣ် ယသးနံၣ်အိၣ်၀ဲ၂၆ နံၣ် အဃိယဟ့ၣ်လီၤယကျးမံၤဒ်အံၤမီၤနီၤ ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

တၢ်ဆဲးကံၣ်ဆဲးတဲးတူအတၢ်မၤအံၤတမ့ၢ်တၢ်လၢအညီ၀ဲဘၣ်တကးဒံးဘၣ်ဒ်သိးနကကဲထီၣ်ဘၣ်ၦၤဆဲးတဲးတူ ဖိစဲၤနီၢ်တဂၤလၢၦၤဟဲဒိးဆဲးသးကဘူၣ်အဂီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲတၢ်ကီအဃိလၢစီၤ(Declan)အတၢ်လဲၤခီဖျိအဖီခိၣ်အံၤ အ၀ဲအဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးၦၤသးစၢ်လၢအအဲၣ်ဒိးလုၢ်အီၣ်အသးသမူးဘျၢလီၤသးလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤ အံၤအပူၤတဖၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ အခဲအံၤဖိသၣ်တဖၣ်မၤလိတဲးတူတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်န့ၣ်အိၣ်ဒီဒူၣ်ညါဒီးဆၢကတီၢ်ခဲအံၤန့ၣ်တၢ်မၤလိန့ၢ်တဲးတူတၢ်သ့ တၢ်ဘၣ်န့ၣ်ညီထီၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ်ဒ်သိးကကဲထီၣ်တဲးတူ(Artist)အဂီၢ်ဒုနထီၣ်တၢ်မၤလိ၀ံၤတဘျီဃီန့ၣ်ဒုကဲထီၣ် တညီဘၣ်မီၤနီၤႉဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ်ယၤန့ၣ်တမ့ၢ်ဒံးတဲးတူသရၣ်ဖးဒိၣ်ဒံးဘၣ်ဘၣ်ဆၣ်ယစးထီၣ်မၤကယီကယီ မီၤနီၤႉယမၤလိသ့သး၀ံၤဒ်သိးယကန့ၢ်ဆဲးၦၤအဂီၢ်ယဘၣ်သူၣ်ထီၣ်ၦၤဟဲဆဲးတၢ်ဖိတၢ်နာ်န့ၢ်အီၣ်ယၤန့ၣ်ယံာ်လၢ တနံၣ်ညါယဘၣ်ဆဲးခီလီယဃ့စ့တဘူၣ်ဘၣ်ႉဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ်တဲးတူတၢ်မၤအံၤန့ၣ်တမ့ၢ်ဒ်သိးတၢ်ဆါကိၣ်ဘၣ်မီၤႉနဆဲးၦၤညၣ်မ့ၢ်တဂ့ၤဘၣ်န့ၣ်ၦၤကွၢ်တဂ့ၤဘၣ်အဃိနကန့ၢ်ဘၣ်ၦၤတၢ်နာ်အဂီၢ်နကဘၣ်ပၠးလီၤနတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်န့ၣ်ကီဒိၣ်မးအဃိန့ၣ်နကကဲထီၣ်တဲးတူ(အၣ်ထ့ၣ်စ်)န့ၣ်နကဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပညိၣ်ဖးထီညါႉနမၤအီၤဒ်မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်န့ၣ်တသ့လ့ၤတက့ၤဘၣ်မီၤႉနမ့အဲၣ်ဒိးကဲနီၢ်ကီၢ်န့ၣ်နပာ်တ့ၢ်တသ့ဘၣ်နကဘၣ်မၤထီဘိလီၤမီၤ ” အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ(Declan)အိၣ်၀ဲဒီးအတၢ်မံမီၢ်လၢမုၢ်တနံၤကလဲၤ၀ဲဆူကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်ဒီး တကးဒံးဘၣ် ကမၤလိအါထီၣ်၀ဲတၢ်ဆဲးကံၣ်ဆဲး၀့ၤအတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ်အသိးတိာ်ပာ်၀ဲလၢမုၢ်ကအိၣ်တနံၤကကဲထီၣ်ဘၣ်၀ဲ ၦၤဆဲးတဲးတူဖိလၢအမံၤဟူသၣ်ဖျါတဂၤန့ၣ်လီၤႉ

“ ယတိာ်လီၤပာ်လၢယကလဲၤဆဲးတဲးတူလၢကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ်ယအဲၣ်ဒိးယအိၣ်ဖဲအံၤ ယတူၢ်ဘၣ်လၢ(ယဘၣ်အိၣ်တဂၤ)လီၤမီၤႉလၢကျိၣ်စ့အဖီခိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂၤအဖီခိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်အခဲအံၤ ယကျးန့ၣ်ယအဲၣ်ဒိးပာ်ထီၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤတနီၤဘၣ်ဆၣ်ယပာ်ထီၣ်တန့ၢ်တသ့ဒံးဘၣ်အဃိယပာ်လီၤယသး ကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်မ့ၢ်တုၤအိၣ်ယၤဒုယကလဲၤဒီးအဆိကတၢၢ်ယကလဲၤကဲဆိ(Tattoo Assistant) ၦၤမၤတၢ်ဖိမ့ၢ်၀ံၤမးယကအိးထီၣ်ယနီၢ်ကစၢ်ကျးမ့န့ၢ်န့ၣ်ယကအိးထီၣ်မ့တမ့ၢ်တခီယကမၤသကိးတၢ်ဒီးယသကိးတဖၣ်လီၤမီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် (Declan)တဲပၠး၀ဲအတၢ်တိာ်ပာ်လၢဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ