Home တၢ်ကစီၣ် ကရိကရၢထီၣ်သိၣ်မှံၤဒီးကမၤတၢ်လၢ ဖဲၣ်ဒၢၣ်ရၢၣ်ဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ်အဂ့ၢ် တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးကရူၢ်(NCA)စံး၀ဲ

ကရိကရၢထီၣ်သိၣ်မှံၤဒီးကမၤတၢ်လၢ ဖဲၣ်ဒၢၣ်ရၢၣ်ဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ်အဂ့ၢ် တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးကရူၢ်(NCA)စံး၀ဲ

110
0

လါမးရှး ၂၀သီႇ ၂၀၂၄နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်(၇)ဒူၣ်လၢအဆဲးလီၤဃာ်၀ဲထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအလံာ်ဃံးဃာ်(NCA)သ့ၣ်တဖၣ်ကရၢကရိထီၣ်၀ဲ ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤ(၇)ဒူၣ်သိၣ်မှံၤ (7 EAO Alliance) ၀ံၤကမၤတၢ်လၢ တၢ်ကသူၣ်ထီၣ်ဖဲၣ်ဒၢၣ်ရၢၣ်ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အဂီၢ်ဒီးကသူၣ်ထီၣ်၀ဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လၢ အပၣ်ဃုာ်ဒီးကရူၢ်ကရၢခဲာ်လၢာ်တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲကိးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအဂ့ၢ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလါမရှး(၁၈)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး(၇)ဒူၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘျီ၀ဲန့ၣ် န့ၣ်ဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်၊၀့ၢ်ကံၢ်မဲ ဖဲအပူၤကွံာ် လါမးရှး(၁၇)ဒီး(၁၈)လၢ၂သီအတီၢ်ပူၤဒီး ကရၢကရိထီၣ်၀ဲ ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤ(၇)ဒူၣ်သိၣ်မှံၤ၀ံၤပာ်လီၤ၀ဲဒၣ်အတၢ်ပညိၣ်တိာ်ပာ်သၢထံၣ်လၢအမ့ၢ် ကသူၣ်ထီၣ်၀ဲဖဲၣ်ဒၢၣ်ရၢၣ်ကီၢ်ဆၢဖှိၣ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်တုၤသိးထဲသိးႇနီၢ်ကစၢ်တၢ်ပၢလီၤသးလၢၦဲၤဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လၢအတူၢ်ယံာ်ခိးကျၢၤအဂ့ၢ်ႇကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤ(၇)ဒူၣ်တၢ်ထံာ်လိာ်အိၣ်ဖှိၣ်တဆီ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဆၢကဖျါထီၣ်အဂီၢ် ကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤလၢတၢ်ထုးဖျါထီၣ်ကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်သးဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဆီတလဲကလဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ် ကထံၣ်လိာ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီးကရူၢ်ကရၢလၢအဘၣ်ထွဲဘၣ်ဃးတဖၣ်ခဲအံၤခဲအံၤဒီးပာ်လီၤ၀ဲအဖီတၢၣ်လၢအမ့ၢ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဆီတလဲလၢၦဲၤကလဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ်ႇကမၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးထံၣ်လိာ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီးကရူၢ်ကရၢလၢအဘၣ်ထွဲဘၣ်ဃးသ့ၣ်တဖၣ်လၢအဆၢတဲာ်ႇလၢတၢ်ကဘှါရှဲတကီၢ်ခါတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အဂီၢ် ၦၤလၢအဲၣ်ဒိးဘှါရှဲလၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ကပာ်ဖျါထီၣ်န့ၢ်၀ဲအတၢ်ပာ်သးဒီးကဃုန့ၢ်၀ဲကျဲဃုာ်ဒီးတၢ်ဒီသဒၢကမျၢၢ်အဂ့ၢ်၀ီသ့ၣ်တဖၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်လၢအလံာ်ပာ်ဖျါအပူၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်န့ၣ်အဃိတကီၢ်ခါခဲအံၤကီၢ်ပယီၤတၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ်ဒီးလၢကမၤဖျါထီၣ်၀ဲအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ပညိၣ်ဖီတၢၣ်အမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်အဂီၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်အ၀ဲဘၣ်ဆၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ကမၤ၀ဲလၢအဂ့ၤကတၢၢ်လီၤအဂ့ၢ်(7 EAO Alliance)အၦၤကတိၤတၢ်ပၢ သုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤကၠီၤညိၣ် စံးဘၣ်၀ဲဒၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တၢ်ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤပမ့ၢ်ကွၢ်က့ၤလၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်တဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါႇတၢ်ဒုးတၢ်ယာ်အသကွီၢ်လဲၢ်ထီၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉဒ်သိးတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်ကဖျါထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ဖဲ(7 EAO Alliance)အပူၤန့ၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲကမံးတံာ်ႇနဲၣ်ရွဲၣ်ကရူၢ်ႇတၢ်မၤကမံးတံာ်တခါဘၣ်တခါဃုာ်ဒီးထံဂုာ်ကီၢ်ဂၤႇထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဒီးသုးဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအိၣ်ခဲလၢာ်ဘၣ်ဆၣ်အိၣ်ဒံးဒၣ်လၢတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤအီၤဒံးလီၤႉလၢတၢ်ကမၤဖျါထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်ကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢပကဘၣ်ကျဲးစၢမၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအါမံၤအကျါအဖီဃိၣ်ပကဘၣ်အိၣ်ခိးကွၢ်ဒံးအဂ့ၢ်”စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

(7 EAO Alliance)လၢအပူၤကွံာ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ တၢ်ကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စုၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကရူၢ်(PPST)ဒီးပယီၤသုးကီၣ်ကးဟံးန့ၢ်ဆူၣ်ကွံာ်ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံကရူၢ်တဖုဒီးတဖုတၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ် ကရၢကရိထီၣ်က့ၤ၀ဲ(7 EAO Alliance)ဒီးလၢ(7 EAO Alliance )အပူၤန့ၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲ(RCSS)ႇ(MNSP)ႇ(ALP)ႇ(PNLO)ႇ(LUD)ႇ(KNU/KNLA-PC)ဒီး DKBA)သ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ