Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ကိၢ်ထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်အဃိကမျၢၢ်ဒဲက၀ီၤဖိတဖၣ်ကပလီၢ်သးလၢမ့ၣ်အူအဂ့ၢ် မဲၢ်ရၤမိၢ်ဒဲက၀ီၤခိၣ်စံး၀ဲ

တၢ်ကိၢ်ထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်အဃိကမျၢၢ်ဒဲက၀ီၤဖိတဖၣ်ကပလီၢ်သးလၢမ့ၣ်အူအဂ့ၢ် မဲၢ်ရၤမိၢ်ဒဲက၀ီၤခိၣ်စံး၀ဲ

146
0

လါမးရှး ၁၉ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤတုၤဃီၤလၢတၢ်ကိၢ်ခါလံဒီးခီဖျိတၢ်ကိၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အဃိကမျၢၢ်လၢအိၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤပူၤ သ့ၣ်တဖၣ်ကပလီၢ်သးလၢမ့ၣ်အူဖၣ်ဆါတကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒဲက၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲပူၤကွံာ်လါမးရှး(၁၇)သီ ဟါခီ(၉)နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် မ့ၣ်အူအူအီၣ်ဟံၣ်(၂)ဖျၢၣ် ကဲထီၣ်သးလၢမဲၢ်ရၤမိၢ် ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ က၀ီၤဒ့(၄)အပူၤဒီး လၢတၢ်န့ၣ်အဃိၦၤဒဲက၀ီၤဖိတဖၣ်ကပလီၢ်သးလၢမ့ၣ်အူဖၣ်ဆါတကပၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် မဲၢ်ရၤမိၢ်ဒဲက၀ီၤခိၣ် စီၤထ့အ့ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တၢ်ကဲထီၣ်အသးတလီၢ်လီၢ်လၢမ့ၣ်အူဖၣ်ဆါန့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်လၢတၢ်ကိၢ်ဒိၣ်ထီၣ်လီၤႉ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ကမျၢၢ်တဖၣ်လီၤဆီဒၣ်တၢ်ကပလီၢ်သးလၢမ့ၣ်အူဖၣ်ဆါမီၤနီၤႉ အိၣ်လၢဟံၣ်လၢဃီန့ၣ်ကွၢ်ထွဲမ့ၣ်အူဖၣ်ဆါဂ့ၤဂ့ၤႉ ပမ့ၢ်ကွၢ်န့ၣ်တၢ်ကိၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အဃိမ့ၣ်အူအူထီၣ်ကဲၤထီၣ်၀ဲသ့လၢကျဲအါဘိမီၤနီၤႉ အဃိသးန့ၣ်ဘၣ်ပလီၢ်သးကိးဂၤဒဲး” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမ့ၣ်အူအီၣ်ၦၤဟံၣ်ကဲထီၣ်သးလၢမဲၢ်ရၤမိၢ်ဒဲက၀ီၤပူၤအခါန့ၣ်ဟံၣ်ကစၢ်တအိၣ်နီၤတဂၤဘၣ်ဒီး ဟံၣ်အူထီၣ်ကဲထီၣ်သးအဂ့ၢ်အကျိၤခီန့ၣ်တၢ်တသ့ၣ်ညါအီၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒံးဘၣ်ႇ တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါအီၤအဖၢမုၢ်လီၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် ဒဲက၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤဟံၣ်လၢအအူအီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢတၢ်ကသူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်က့ၤအီၤအဂီၢ် (TBC)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်လၢ ကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် မဲၢ်ရၤမိၢ် ဒဲက၀ီၤခိၣ် စီၤထ့အ့ စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤတဖၣ်အပူၤ ဒ်သိးတၢ်ကဒီသဒၢ၀ဲ မ့ၣ်အူဖၣ်ဆါတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အဂီၢ် မ့ၢ်တုၤဃီလၢတၢ်ကိၢ်ခါအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဒဲက၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဒီး(NGO) တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဟးဟ့ၣ်၀ဲတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ