Home တၢ်ကစီၣ် သုးကီၣ်ကးကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်ကဲသုးသဲစးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤသုတကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တဂ့ၤအဂီၢ်ကရူၢ်ကရၢ(၄၁)ဖုကဟူးဂဲၤ၀ဲလၢကျဲအဘိဘိအဂ့ၢ်(GSC)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲ

သုးကီၣ်ကးကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်ကဲသုးသဲစးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤသုတကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တဂ့ၤအဂီၢ်ကရူၢ်ကရၢ(၄၁)ဖုကဟူးဂဲၤ၀ဲလၢကျဲအဘိဘိအဂ့ၢ်(GSC)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲ

131
0

လါမးရှး ၇သီႇ ၂၀၂၄နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ႇ

သုးကီၣ်ကးအတၢ်မၢဆူၣ်ကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်ကဲသုးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်သုတကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တဂ့ၤအဂီၢ်ၦၤပၢၢ်ဆၢတၢ်ကရူၢ်ကရၢ(၄၁)ဖုကဟူးဂဲၤ၀ဲလၢကျဲအဘိဘိအဂ့ၢ်တၢ်ထီဒါသုးမီၤစိရိၤသနူကမံးတံာ်(General Strike Committee-GSC)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲအပူၤကွံာ်လါမးရှး(၅)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

သုးကီၣ်ကးအတၢ်မၢဆူၣ်ကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်ကဲသုးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဖီခိၣ်ကရူၢ်ကရၢ(၄၁)ဖုအံၤကဟူးဂဲၤ၀ဲလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဂ့ၢ်၀ီႇဒုးယာ်ဂ့ၢ်၀ီႇထံကီၢ်မီၢ်သီတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ဒီးကမျၢၢ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤအဂ့ၢ်လံာ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးဒီးကရူၢ်ကရၢ(၄၁)ဖုသးလီၤပလိာ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလံာ်အတၢ်ပညိၣ်အံၤန့ၣ်မ့ၢ်ဒ်သိးကဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲၦၤဟူးဂဲၤလၢတၢ်ပၢၢ်ဆၢတဖၣ်အံၤအိၣ်ဃူအိၣ်ၦိၤ၀ဲလၢကမျၢၢ်အပူၤလီၤအဂ့ၢ်(GSC)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ (ဒီၤန့န့မွ့)စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “ ပအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါဒုးသ့ၣ်ညါၦၤအါဂၤလၢၦၤပၢၢ်ဆၢတၢ်ကရူၢ်ကရၢတဖၣ်အံၤအိၣ်ၦိၤ၀ဲကမျၢၢ်ႇဒီးအိၣ်၀ဲဒီးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢကမျၢၢ်အဂီၢ်အဃိန့ၣ်ပထုးထီၣ်ပာ်ဖျါလံာ်၀ဲအံၤလီၤမီၤနီၤႉပမ့ဘၣ်တဲလၢအထီန့ၣ်ႇသုးကီၣ်ကးတၢ်ဘၣ်ကဲသုးသဲစးအံၤတမ့ၢ်တၢ်တီတၢ်တြၢ်ဘၣ်အဃိပကဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်သးထီဒါ၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်အံၤႇဒီးလၢပတၢ်ထီဒါအံၤန့ၣ်ပဘၣ်သူ၀ဲကျဲသနူအဘိဘိမီၤနီၤႉပမ့ပာ်ဖှိၣ်သးတဖျၢၣ်ဃီမးပမၤလီၤၦီၢ်သုးမီၤစိရိၤသနူအံၤကန့ၢ်လီၤႉဒီးပအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါထီၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲလၢပတၢ်မၤအံၤန့ၣ်အဖီခိၣ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤတဖၣ်ကထံၣ်သ့ၣ်ညါ၀ဲလၢသုးကီၣ်ကးအံၤမၤတၢ်အၢတၢ်သီမၤသံမၤ၀ီမၤထီဒါမၤကမၣ်ၦၤကညီဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်လၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤမီၤနီၤႉဒီးလၢပထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤအံၤသုးကီၣ်ကးသနူအံၤမ့တအိၣ်လၢၤဘၣ်မးထံဖိကီၢ်ဖိကအိၣ်ဘၣ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်မီၤနီၤႉအဃိန့ၣ်ပ၀ဲၦၤပၢၢ်ဆၢတၢ်ကရူၢ်ကရၢတဖၣ်ပပာ်ဖှိၣ်သးကတိၤသကိးတၢ်ဒီးပဆၢတဲာ်ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တဘ့ၣ်အံၤလီၤ”အဂ့ၢ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်တၢ်စီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါသုးကီၣ်ကးအတၢ်မၢဆူၣ်ကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်ကဲသုး၀ဲအံၤအဖီခိၣ်ကရူၢ်ကရၢ(၄၁)အံၤကခီၣ်ဆၢဟူးဂဲၤ၀ဲလၢတၢ်မၤတၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢဒီးဖီၣ်စုက၀ဲၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ႇလၢတၢ်ကမၤစၢၤ၀ဲသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်လၢကအိၣ်ကဒုအသးမ့ၢ်ဂ့ၤသးဆူၣ်လၢကဖီၣ်ထီၣ်စုက၀ဲၤတဖၣ်အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်အဂ့ၢ်အ၀ဲစံးအါထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကတီၢ်ဃီလၢတၢ်ကမၤလီၤၦီၢ်ကွံာ်သုးကီၣ်ကးသနူအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲကလုာ်ဒူၣ်သိၣ်မှံၤဖီၣ်စုကိးဖုဒဲးအဘၢၣ်စၢၤတၢ်ပာ်ပနီၣ်လိာ်သးယၢ်ခီယၢ်ခီဒီးလၢတၢ်ပာ်ဖှိၣ်သးတၢ်ထံၣ်လီၤဆီအါမံၤတၢ်ခီၣ်ဆၢထီဒါကလုာ်ကလုာ်အဖီခိၣ်နာ်၀ဲလၢကဒိးန့ၢ်က့ၤတၢ်မၤနၢၤအဂ့ၢ်လံာ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးႇသုးကီၣ်ကးတၢ်ဘၣ်ကဲသုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤတမ့ၢ်၀ဲတၢ်လၢအဖိးသဲစးဘၣ်အဃိထံဂုၤကီၢ်ဂၤကရူၢ်ကရၢတဖၣ်ကမၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ၀ဲတၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်ကမၤန့ၢ်ဖဲၣ်ဒရဲၣ်ဒံၣ်မိၤကရံၣ်စံၣ်တၢ်မၤပူၤအံၤအဂီၢ်ဆီၣ်တခူစံးစ့ၢ်ကီး၀ဲလၢလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤန့ၣ်လီၤႉ