Home တၢ်ကစီၣ် သုးကီၣ်ကးအသုးကလၢၤအရ့ဒိၣ်(၃)ဖျၢၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်၀ဲလၢအသုးကလၢၤပူၤအဂ့ၢ်((KNDF)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲ

သုးကီၣ်ကးအသုးကလၢၤအရ့ဒိၣ်(၃)ဖျၢၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်၀ဲလၢအသုးကလၢၤပူၤအဂ့ၢ်((KNDF)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲ

226
0

လါမးရှး ၁၁သီႇ ၂၀၂၄နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ႇ

ကရံၣ်နံၣ်ကီၢ်စဲၢ်အပူၤႇအပူၤကွံာ်မဟါလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤတၢ်ဒုးအပူၤသုးကီၣ်ကးအသုးကလၢၤအရ့ဒိၣ်(၃)ဖျၢၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်၀ဲအဂ့ၢ်ကရံၣ်နံၣ်ဒီကလုာ်တၢ်ဒီသဒၢသုး(KNDF)လီၢ်ခၢၣ်သးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲမဟါလါမးရှးအသီ(၁၀)အနံၤန့ၣ်လီၤႉ

သုးကီၣ်ကးအသုးကလၢၤအရ့ဒိၣ်(၃)ဖျၢၣ်လၢဟးထီၣ်ကွံာ်၀ဲဖဲကရံၣ်ကီၢ်စဲၣ်အပူၤအံၤမ့ၢ်၀ဲသုးကီၣ်ကးအသုးကလၢၤလၢအိၣ်ဆီလီၤအသးဖဲဟွ့ၣ်ပိလီဟီၣ်က၀ီၤကၠါပစၣ်ကၠံသုးကလၢၤႇနၣ်ပၣ်ထံကျိနံၤဟွ့ၤအိသုးကလၢၤဒီးဃိၣ်လိာ်ကျိနံၤတးတမီၣ်သုးကလၢၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉဒီးသုးကလၢၤသၢဖျၢၣ်အံၤန့ၣ်ခီဖျိကဘီယူၤဟဲကိးက့ၤ၀ဲအ၀ဲသ့ၣ်အဃိပာ်တ့ၢ်ကွံာ်၀ဲအတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲၤဒီးဟးထီၣ်ကွံာ်၀ဲအဂ့ၢ်(KNDF)လီၢ်ခၢၣ်သးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤမူဒါခိၣ်လၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“သုးကီၣ်ကးအသုးကလၢၤလၢအိၣ်ဆီလီၤသးလၢတၢ်မဲာ်ညါန့ၣ်ဒုအိၣ်၀ဲသၢဖျၢၣ်ပမ့ကွၢ်က့ၤလၢအပူၤကွံာ်သုးကီၣ်ကးတၢ်မၤနီၣ်တၢ်ဒူၣ်အဆၢဒုကအိၣ်၀ဲလၢရှါတီကီၢ်ဆၣ်ပူၤမီၤႉဒီးတၢ်လီၢ်သၢတီၤအံၤအိၣ်၀ဲလၢနၣ်ပၣ်ကျိကၢၢ်နံၤဃိၣ်လိာ်ကျိကၢၢ်နံၤဒီးကရ့ၣ်နံၣ်ကီၢ်စဲၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဃိကဲ၀ဲတၢ်လီၢ်လၢအရ့ဒိၣ်၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်မီၤနီၤႉတချူးအ၀ဲသ့ၣ်ဟးထီၣ်အခါအပူၤကွံာ်စှၤကိာ်သီန့ၣ်ပ၀ဲ(KNDF)တၢ်ပၢၢ်ဆၢပာ်ဖှိၣ်ပထီၣ်ဒုးန့ၢ်ကွံာ်၀ဲသုးကီၣ်ကး(၁၂မဲၤကိ)သုးကလၢၤမီၤႉဖဲသုးကလၢၤ၀ဲအံၤလီၤကွံာ်အလီၢ်ခံန့ၣ်ကၠါပစၣ်ကၠံသုးကလၢၤဒီးဟွ့ၤအိသုးကလၢၤန့ၣ်ဟးထီၣ်ဂုၤကွံာ်အလီၢ်ခံလီၤမီၤႉဒ်န့ၣ်အသိးတးတမီၣ်သုးကလၢၤနါက့ဟးထီၣ်ကွံာ်၀ဲမီၤနီၤႉတမ့ၢ်ဟးထီၣ်လၢအခီၣ်ဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ကဘီယူၤဟဲကိးက့ၤအီၤအဃိဟးထီၣ်ကွံာ်၀ဲမီၤႉပတၢ်ဆိမိၣ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်(၁၂မဲၤကိ)သုးကလၢၤလီၤကွံာ်အဃိဟးထီၣ်ကွံာ်၀ဲဒၣ်မီၤႉ” အဂ့ၢ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်စံၣ်တၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါသုးကီၣ်ကးအသုးကလၢၤသၢဖျၢၣ်အံၤအသုးဂံၢ်ဘါပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်ကအိၣ်၀ဲ(၂၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဒီးသုးကလၢၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအရ့ဒိၣ်လၢသုးကီၣ်ကးဒုးယာ်ဂ့ၢ်၀ီအဂီၢ်အသိးအရ့ဒိၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲလၢတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်ကရူၢ်တဖၣ်အဂီၢ်အဂ့ၢ်အ၀ဲစံးအါထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကးဒံးဘၣ်လါယနူၤအါရံၤ(၁၅)သီတုၤလၢဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ(၁၂)သီတလါအပူၤသုးကီၣ်ကးအၦၤသံ၀ဲ(၁၆၀)အကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲအသုးခိၣ်ဒိၣ်စိႇသုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ်ႇ သုးခိၣ်စိဃုာ်ဒီးပၢၤကီၢ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲအသိး(KNDF)တၢ်ပၢၢ်ဆၢပာ်ဖှိၣ်ကရူၢ်တကပၤမၤန့ၢ်၀ဲတၢ်စုက၀ဲၤအါမံၤအိၣ်၀ဲအမဲာ်ညါဖီၣ်ချူးစ့ၢ်ကီး၀ဲ(စံၣ်သိၣ်ပၤ)ဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါစ့ၢ်ကီး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကတီၢ်ဃီႇတၢ်ဒုးဒီတလါအတီၢ်ပူၤ(KNDF)တၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်ကရူၢ်အိးထီၣ်တၢ်ဒုးအမဲာ်သၣ်ဒီးက၀ီၤဃာ်သုးကီၣ်လၢအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲ၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်အဃိသုးကီၣ်ကးအတၢ်၀ံစိာ်တီဆှၢကျဲအဆၢတဲာ်ကွံာ်၀ဲဒီးပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါက့ၤသူက့ၤ၀ဲကဘီယူၤမၤထီဒါၦၤကညီဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်သူဒြိမ့ၣ်ပိၢ်ကွံာ်လီၤနါစိၤတၢ်ဆူကမျၢၢ်အိၣ်ဆိးဒူသ၀ီတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအပူၤကိးနံၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်အိၣ်၀ဲအဃိကမျၢၢ်ဟံၣ်ဃီဘၣ်အူအီၣ်ကွံာ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်အိၣ်၀ဲအသိးသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲအါမးအဂ့ၢ်ပာ်ဖျါ၀ဲလၢလံာ်ပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲတလါအံၤလါမးရှးအတီၢ်ပူၤစ့ၢ်ကီးကရံၣ်နံၣ်ကီၢ်စဲၣ်ဖါစီဒီးဖဲၤခိၤကီၢ်ဆၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤတၢ်ဒုးဆဲးကဲထီၣ်၀ဲအသးလၢသုးကီၣ်ကးဒီးတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်ကရူၢ်အဘၢၣ်စၢၤအိၣ်၀ဲတပယူာ်ဃီအသိးတကီၢ်ခါခဲအံၤသုးကီၣ်ကးသူကဘီယူၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်မၤအၢမၤသီကမျၢၢ်ဒူသ၀ီဖိအိၣ်၀ဲကိးမုၢ်ဒဲးအဖၢမုၢ်အဂ့ၢ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ