Home တၢ်ကစီၣ် အမဲရကၤပဒိၣ်ကမၤအါထီၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိ

အမဲရကၤပဒိၣ်ကမၤအါထီၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိ

122
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၃ သီႇ ၂၀၂၄နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

(K3C)လၢအမ့ၢ်ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢဖီၣ်စုက၀ဲၤ(၃)ဒူၣ်ဒ်အမ့ၢ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ( KNU)ႇကခၠ့ၢ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးကရၢ( ု KIO)ႇကရ့ၣ်နံၣ်ဒီကလုာ်တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီပၣ်တံၣ်(KNPP)ဒီးခၠ့ဒီကလုာ်သုးမုၢ်ဒိၣ်(CNF)သ့ၣ်တဖၣ်မၤ၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်ဒီးကီၢ်အမဲရကၤထံဂုၤကီၢ်ဂၤဂ့ၢ်၀ီၦၤကူၣ်လိာ်တၢ်(Derek Chollet)ဖဲလါမးရှး(၂၈)သီအနံၤအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်သးဘျီ၀ဲအံၤန့ၣ်(K3C)တကပၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်ဆၣ် လၢကီၢ်အမဲရကၤထံဂုၤကီၢ်ဂၤဂ့ၢ်၀ီၦၤကူၣ်လိာ်တၢ်(Derek Chollet)တကပၤတခီတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲဘၣ်ဃး ထံဂုာ်ကီၢ်ဂၤၦၤတ၀ၢသ့ၣ်တဖၣ်ကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအါထီၣ်ၦၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤဒီး ကီၢ်ပယီၤဖိအခါဆူညါကဂ့ၤန့ၢ်အလီၢ်အဂီၢ် တၢၣ်ပီၣ်တဲကသိး၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ် ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်လၢအနီၢ်ကစၢ်အ(Twitter)အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးလၢတၢ်ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်ဘျီ၀ဲအံၤန့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးတ၀ဲတသ့ဘၣ်ဘၣ်ဆၣ် တၢ်တဲသကိးတၢ်ဂ့ၢ်အါမံၤအကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲဒီးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိဒီးကီၢ်အမဲရကၤပဒိၣ်တကပၤတသ့ဖဲအသ့ကမၤဂ့ၤမၤအါထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိအဂ့ၢ်ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ( KNU)အထံဂုၤကီၢ်ဂၤ၀ဲၤကျိၤအနဲၣ်ရွဲၣ်သရၣ်စီၤ Nimrodစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တၢ်ကစီၣ်တခါအံၤတၢ်တအဲၣ်ဒိးမၤဖျါထီၣ်ဘၣ်ႉအိၣ်ဒၣ်တဲသ့တခါလၢ မၤတၢ်ထံၣ်လိာ်သးႇလၢတၢ်တဲသကိးတၢ်ဂ့ၢ်တဘျုးခါအကျါန့ၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိန့ၣ်လီၤႉကီၢ်အမဲရကၤပဒိၣ်တကပၤတသ့ဖဲအသ့ကမၤဂ့ၤမၤစၢၤအါထီၣ်၀ဲၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိအဂီၢ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ”အဂ့ၢ်စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢကီၢ်ပယီၤဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်အဂီၢ် ဒ်(Burma Act)တၢ်ဘျၢသဲစးအိၣ်၀ဲအသိး ၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇတၢ်ဒုးတၢ်ယာ်တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အဃိ ၦၤလၢလီၤဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲမ့ၢ်ဂ့ၤႇ ကီၢ်ပယီၤပူၤကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကရၢမ့ၢ်ဂ့ၤႇ ကမျၢၢ်တၢ်ဒီသဒၢသုး( PDF)ဒီးကရူၢ်ကရၢလၢအဟူးဂဲၤလၢဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်ဂ့ၢ်၀ီအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ လၢကမၤစၢၤ၀ဲတမ့ၢ်လၢတၢ်စုက၀ဲၤဘၣ်ႇမ့မ့ၢ်တခီကမၤစၢၤ၀ဲလၢတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒီးကျိၤကျဲသနူသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဖဲအပူၤကွံာ်စှၤသီအခါန့ၣ် ကီၢ်အမဲရကၤတၢ်ဖီလာ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ၀ဲဒီး အကီၢ်ခိၣ်(Joe Biden)ဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံ အမဲရကၤထံဂုၤကီၢ်ဂၤဂ့ၢ်၀ီၦၤကူၣ်လိာ်တၢ်(Derek Chollet)မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ထံၣ်လိာ်သးဒီးကလုာ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢအမဲရကၤထံဂုၤကီၢ်အၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါထံၣ်လိာ်သးဒီး( K3C)ဒ်အံၤအဖီခိၣ် မုၢ်လၢ်၀ဲဒီးကမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤတခါလၢၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအဂီၢ်အဂ့ၢ် ကီၢ်ပူၤကညီၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိကမံးတံာ်(CIDKP)ၦၤနဲၣ်တၢ်(၂)ဂၤတဂၤ သရၣ်စီၤခဲလ့ၣ်ပဲာ်ထံနီၤဖး၀ဲဒ်အံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“(K3C)ထံၣ်လိာ်သးဒီးကီၢ်အမဲရကၤထံဂုၤကီၢ်ဂၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဒ်အံၤအဖီခိၣ်န့ၣ်ယဆၢမုၢ်လၢ်လၢတၢ်မၤစၢၤလၢၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိအဂီၢ်န့ၣ်ကဂ့ၤထီၣ်န့ၣ်လီၤႉဘၣ်မနုာ်အဃိလဲၣ်န့ၣ် ကီၢ်သူလ့ၤသနာ်က့အဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်ထီၣ်လၢကအိၣ်ဒီးနီၢ်ကစၢ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသးလံန့ၣ်လီၤႉအမဲရကၤန့ၣ်ဆီၣ်ထွဲ၀ဲဒၣ်ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဃိန့ၣ် န့ၣ် (K3C)စ့ၢ်ကီးအတၢ်ပညိၣ်ကမ့ၢ်လၢကမၤဂ့ၤထီၣ်၀ဲဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇကမၤစၢၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအဘၣ်ဃးဒီးဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်ဒီး ကီၢ်ပူၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိသ့ၣ်တဖၣ်လီၤႉ”အဂ့ၢ်စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်ကီၢ်အမဲရကၤတၢ်ဒီသဒၢဂ့ၢ်၀ီတၢ်သူတၢ်စွဲ NDAA)အဖီလာ် (Burma Act)တၢ်ဘျၢသဲစးအိၣ်၀ဲအသိးန့ၣ် လၢကီၢ်ပယီၤဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်အဂီၢ် ကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲ စ့ဒီလၣ် (၁၂၁)ကကွဲၢ်အဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ