Home တၢ်ကစီၣ် KNU ဟီၣ်က၀ီၤ (၂၀၂၃-၂၄)တၢ်မၤလိနံၣ်အဂီၢ် ၦၤဖျိထီၣ်အတီၤတဆံပဒိၣ်တၢ်ဒိးစဲး(၈၄၅)ဂၤ

KNU ဟီၣ်က၀ီၤ (၂၀၂၃-၂၄)တၢ်မၤလိနံၣ်အဂီၢ် ၦၤဖျိထီၣ်အတီၤတဆံပဒိၣ်တၢ်ဒိးစဲး(၈၄၅)ဂၤ

90
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၃ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ ကီၢ်ရ့ၣ်(၇)ဘ့ၣ်အပူၤ ကၠိလၢအိၣ်ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤ ၀ဲၤကျိၤ(KECD)တၢ်ပၢဖီလာ်တဖၣ် တနံၣ်အံၤ(၂၀၂၃-၂၄)တၢ်မၤလိနံၣ်အဂီၢ် ၦၤကၠိဖိဖျိထီၣ်၀ဲဒၣ်အတီၤတဆံ ပဒိၣ် တၢ်ဒိးစဲးအိၣ်၀ဲဒၣ်ခဲလၢာ်(၈၄၅)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် (KECD)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲတနံၤအံၤလါအ့ဖြ့ၣ် ၂၃ သီအနံၤ န့ၣ်လီၤႉ

သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤလီၢ်ခံဒုးယၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤအဃိ (၂၀၂၃-၂၄) နံၣ်ကတၢၢ်ကီၢ်သူလ့ၤပဒိၣ်တၢ်ဒိးကလဲၤသးဂ့ၤဂ့ၤအဂီၢ်သဂၢၢ်၀ဲတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်တၤတၢ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤ၀ဲၤကျိၤ(KECD) ဂံၢ်ခီၣ်ထံးပီညါ၀ဲၤဒ့ခိၣ် သရၣ်မုၣ် နီၢ်ညူထဲဖၢၤထိ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်- ကညီ တၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“စးထီၣ်လၢနံၣ်ခီၣ်ထံးန့ၣ်လၢတၢ်လဲၤလီၤထၢကၠိဖိစရီမ့ၢ်ဂ့ၤႇတၢ်ကတဲၤကတီၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဒိးစဲးအကျိၤ အကျဲတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်ပသးအိၣ်၀ဲဒၣ်ခုၣ်တလိၣ်နွဲၣ်တလိၣ်လီၤႉမ့ၢ်ပတၢ်ဒိးစဲးတခါအံၤကကဲထီၣ်ဧါဒ်န့ၣ်မီၤနီၤႉ တုၤလီၤလၢလါယနူၤအါရံၤလံန့ၣ်လၢကီၢ်ရ့ၣ်တနီၤအပူၤန့ၣ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤကဲထီၣ်ထီဘိလီၤႉလီၤဆီဒၣ်တၢ်ဒူသထူၣ်ႇ ဒူပျာ်ယာ်ႇချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ႇမုၣ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ထီဘိန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်စံၣ်အိၣ်လၢၦၢ်ကျါႉနါက့ခီဖျိၦၤကိးဂၤဒဲးအ တၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးအဃိကီၢ်သူလ့ၤပဒိၣ်တၢ်ဒိးစဲးလဲၤသးဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်၀ီလီၤမီၤနီၤႉဘၣ်ဆၣ်ဖဲပလဲၤလီၤဒိးစဲးအဆၢ ကတီၢ်န့ၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဘၣ်ၦၤထီဘိလီၤမ့ၢ်တၢ်ဒုးကကဲထီၣ်ခီဧါႇမ့ၢ်ၦၤကခးဆိၦၤဒီးကျိဖးဒိၣ်ခီဧါတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ ဒ်န့ၣ်အိၣ်မီၤနီၤႉ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တနံၣ်အံၤ(၂၀၂၃-၂၄)တၢ်မၤလိနံၣ်အပူၤဒ်(KECD)ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲအသိးန့ၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢ သုးက့(၇)ဘ့ၣ် အပူၤ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်န့ၣ် ၦၤကၠိဖိဖျိထီၣ်ကီၢ်သူလ့ၤအတီၤတဆံပဒိၣ်တၢ်ဒိးစဲးအိၣ်၀ဲ(၁၁၀)ဂၤႇ တီအူကီၢ်ရ့ၣ်န့ၣ် ဖျိထီၣ်၀ဲ(၁၄၉)ဂၤႇ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် (၆၂)ဂၤႇ ဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(၃၀)ဂၤႇ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(၁၃၈)ဂၤႇ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် (၂၄၉)ဂၤဒီးမ့မ့ၢ်လၢဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခီန့ၣ် ၦၤကၠိဖိဖျိထီၣ်၀ဲ(၁၀၇)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးလၢကီၢ်ရ့ၣ်(၇)ဘ့ၣ်ၦၤကၠိဖိဖျိထီၣ်အဂၤ(၈၀၀)ဘျဲၣ်အံၤအကျါန့ၣ် ၦၤကၠိဖိလၢအမံၤပၣ်၀ဲဒၣ်လၢ(Top Ten) အပူၤသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်၀ဲၦၤကၠိဖိလၢတီအူကီၢ်ရ့ၣ်ႇဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ဒီး ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် (KECD) ပာ်ဖျါဃုာ်၀ဲလၢလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခါလၢကဟဲလၢၦၤကၠိဖိအဂီၢ်တၢ်လိၣ်တၢ်လဲးအိၣ်ဒံး၀ဲဒၣ်အါမးအသိးဆၢမုၢ်လၢ်တီၤထီကၠိလၢအိၣ် (KECD)တၢ်ပၢဆှၢဖီလာ်တဖၣ်ကနုာ်လီၤဒိးစဲး၀ဲဒၣ်ကီၢ်သူလ့ၤပဒိၣ်တၢ်ဒိးစဲးအဂ့ၢ်န့ၣ် (KECD) သရၣ်မုၣ် နီၢ်ညူထဲဖၢၤထိ စံးအါထီၣ်ကဒီး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ပအဲၣ်ဒိး၀ဲဒၣ်ကၠိကိးဖျၢၣ်ဒဲးလၢအိၣ်ကီၢ်သူလ့ၤဟီၣ်က၀ီၤ(KECD)တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤဖီလာ်တဖၣ်ကနုာ်လီၤ၀ဲဒၣ်ကီၢ်သူလ့ၤပဒိၣ်တၢ်ဒိးစဲးမီၤနီၤႉပအဲၣ်ဒိးအ၀ဲသ့ၣ်နုာ်လီၤဘၣ်ဆၣ်လၢပကၠိတၢ်လိၣ်ဘၣ်အိၣ်ဒံးဒီဒူၣ်ညါလၢပက ဘၣ် မၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤကၠိသရၣ်အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢတၢ်သိၣ်လိလံာ်လဲၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤမီၤနီၤတၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်အါထီၣ် တၢ်မၤလိ အိၣ်ဒံးဒီ ဒူၣ်မီၤနီၤႉမ့၀ံၤဘျီဒုန့ၣ်လံာ်မိၢ်ၦၢ်တကူတလၢဘၣ်အဃိကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲစ့ၢ်မီၤနီၤႉတၢ်ဒ်အံၤသ့ၣ်တဖၣ်တနံၣ်ညါအံၤပကဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးအါထီၣ်ဃုအါထီၣ်ကျိၤကျဲမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါမးရှး ၄ သီ အနံၤန့ၣ် တၢ်စးထီၣ်ဒိးစဲး၀ဲဒၣ်ကီၢ်သူလ့ၤ ပဒိၣ်တၢ်ဒိးစဲးအံၤဒီး တၢ်ဒိးစဲးအံၤတုၤဃီၤ၀ဲဒၣ်လၢ ၈ သီအနံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤလၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ် ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤ၀ဲၤကျိၤ(KECD)တၢ်ပၢဆှၢဖီလာ် တီၤဖုၣ်ႇ တီၤခၢၣ်သးႇတီၤထီကၠိခဲလၢာ်ပာ်ဖှိၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်(၁၄၆၇)ဖျၢၣ်ဒီး လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါတကီၢ်ခါခဲအံၤ ခီဖျိ ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်ကၠိ တဖၣ်လဲၤတရံးသးတန့ၢ်လၢၤဘၣ်အဃိခါဆူညါကၠိအနီၣ်ဂံၢ်ကဟဲအါထီၣ်သ့၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် (KECD)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါစံး၀ဲ အသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ