Home Authors Posts by KIC News

KIC News

1161 POSTS 0 COMMENTS

ကညီဖိလၢအတုၤအိၣ်ယူရပၤထံကီၢ်တဖၣ်ဃ့ထီၣ်(EU)လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်ပာ်လီၤတၢ်ဟံသုးမီၤစိရိၤဂ့ၢ်၀ီလၢအသီ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၇ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ယူရပၤကညီၦာ်ဘျးစဲ(European Karen Network)လၢအတုၤအိၣ်ယူရပၤထံကီၢ်တဖၣ်အံၤ ဃ့ထီၣ်၀ဲယူရပၤကီၢ်စၢဖှိၣ်(EU)လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်ပာ်လီၤတၢ်ဟံသုးမီၤစိရိၤဂ့ၢ်၀ီလၢအသီအဂ့ၢ်န့ၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါဃ့ထီၣ်၀ဲဖဲမဟါလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၆ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ “ပဃ့ထီၣ်(ယူရပၤ)ကီၢ်စၢဖှိၣ်လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်ပာ်လီၤတၢ်ဟံးန့ၢ်ၦၤစိာ်ဆါစုက၀ဲၤဂ့ၢ်၀ီဒီးသုးမီၤစိရိၤဂ့ၢ်၀ီလၢအသီမီၤနီၤႉသိဒီးမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢထံကီၢ်ပၢ၀ဲတဖၣ်ဃုာ်ဒီးကယဲၢ်မ့ၢ်စဲးတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအဆီၣ်ထွဲကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်လၢသုးမီၤစိရိၤအဂီၢ်တဖၣ်အံၤတၢ်ကမၤဖျါထီၣ်၀ဲဒီးဟံးန့ၢ်ဂ့ၢ်၀ီမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ယူရပၤကညီၦာ်ဘျးစဲ ကရၢခိၣ် နါကၠံၤအ့ စံး၀ဲလၢလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤန့ၣ်လီၤႉ တကီၢ်ခါကီၢ်ပယီၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤအဖီခိၣ်အံၤယူရပၤကီၢ်စၢဖှိၣ်အတၢ်က့ၤခီၣ်ဆၢတဖၣ်လဲၤအသးဃၢဒိၣ်မးအဃိသးဟးဂီၤဒိၣ်မးဒီးမ့မ့ၢ်ယူၤက့ၤႇအမဲရံၣ်ကၣ်ဒီးခဲနဒၣ်ထံကီၢ်အတၢ်ဟံဂ့ၢ်၀ီလၢအသီတဖၣ်အံၤဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်မၤ၀ဲတပယူာ်ဃီဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ်ယူရပၤကီၢ်စၢဖှိၣ်ထံကီၢ်တဖၣ်ခီန့ၣ်စးထီၣ်ဖဲ(၂၀၂၂)လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤန့ၣ် တပၣ်ဃုာ်၀ဲလၢတၢ်ဟံးဂ့ၢ်၀ီအသီအပူၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်(EKN)လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ သုးမီၤစိရိၤအံၤမၤသံမၤ၀ီ၀ဲဒၣ်ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိႇမၤပိၢ်ဖးထီၣ်၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်ႇဖီၣ်ထၢနုာ်လီၤကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်လၢဃိာ်ပူၤလၢတဖိးသဲစးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤမၤ၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးဒီးယူရပၤတၢ်ဘျၢသနူပူၤအိၣ်ဃာ်၀ဲလၢကမၤစၢၤတၢ်ကပတုာ်ကွံာ်သုးမီၤစိရိၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးအစ့တၢ်ဟဲနုာ်ႇကပတုာ်ကွံာ်သုးစုက၀ဲၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်သနူပူၤအိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ်လၢတၢ်မၤဖျါထီၣ်တၢ်ဘျၢသနူအမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်အံၤတအိၣ်ဒံး၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် (EKN)သဃဲၤကရၢခိၣ် နၣ်ဟဲၤလ့ၤဘူထူ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ “ဒ်သိးထံကီၢ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးကန့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်ပ၀ဲကညီကလုာ်ဒီးကီၢ်ပယီၤကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်အံၤဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်၀ဲဒၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူဒီးခွဲးယာ်သဘျ့တဖၣ်လီၤႉအဲၣ်ဒိးဃ့ထီၣ်ယူရပၤကီၢ်စၢဖှိၣ်(EU)မ့တမ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ကရၢဖိထံကီၢ်တဖၣ်တသ့ဖဲအသ့ကဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်စုက၀ဲၤႇတၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီးကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်လၢသုးမီၤစိရိၤအဂီၢ်တဖၣ်အံၤမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲသုးမီၤစိရိၤမၤတၢ်ဆီတလဲအတီၢ်ပူၤအခါအ၀ဲသ့ၣ်သူ၀ဲဒၣ်ကဘီယူၤလၢအၦ့ၤဃာ်၀ဲတဖၣ်ႇကျိဖးဒိၣ်လၢလဲၤတၢ်ယံၤတဖၣ်ဒီးပညိၣ်ခးလီၤ၀ဲဆူကညီကီၢ်စဲၣ်ဒူသ၀ီႇကၠိဒီးကသံၣ်ဒၢးတၢ်သူၣ်ထီၣ်အလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကတီၢ်ခဲအံၤလၢကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအိၣ်၀ဲဒၣ်(၃၇၀ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်လံဒီးၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်၀ဲလၢၦၢ်ပူၤကစၢၢ်ကလိကျါန့ၣ်လီၤႉလၢန့ၣ်အမဲာ်ညါထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်လၢအဟံၣ်အဃီတအိၣ်လၢၤဘၣ်အိၣ်၀ဲ(တကကွဲၢ်)ဘျဲၣ်ညါဒီးဘၣ်ဃးၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဒီးၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤယူရပၤကီၢ်စၢဖှိၣ်အတၢ်ဟံးဂ့ၢ်၀ီတအိၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ယူရပၤကညီၦာ်ဘျးစဲ(European Karen Network-EKN)ကရူၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိတခါလၢ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤအတၢ်ပညိၣ်မ့ၢ်ဒ်သိးတၢ်ကမၤဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်တၢ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်လၢကညီကီၢ်စဲၣ်ဃုာ်ဒီးကီၢ်ပယီၤတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါဃာ်၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်(page)အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်အးလီၤက့ၤပယီၤသုးစကီၤဖိလၢအနုာ်လီၤမၤ(CDM)အံၤဆူပၠံၤသူၣ်ယ့ၤခွ့ၤ(ပြည်သူ့ရင်ခွင်)ကရူၢ်အစုပူၤ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၇ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ပယီၤသုးလၢအနုာ်လီၤအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲဂီၤလ့ၤ–ဆိၣ်စံမၠဲၣ်ကျဲ ဆိၣ်စံမၠဲၣ်သ၀ီပူၤ အၦၤသုးစကီၤဖိမၠိအီၣ်အံၤ နုာ်လီၤမၤ(CDM)ဟဲအိၣ်ကဒုသးလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဒီး ဒ်သိးအ၀ဲကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်တၢ်အးလီၤက့ၤအီၤလၢပၠံၤသူၣ်ယ့ၤခွ့ၤ (ပြည်သူ့ရင်ခွင်)ကရူၢ်အစုပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးတြိၤ(၄၄)စုတီၤအဖီလာ်ခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၁၀၄)လၢအအိၣ်မီၣ်လမၠဲၣ် လၢအဟဲနုာ်လီၤအိၣ် ဟံးန့ၢ်အလီၢ်အကျဲလၢတၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ဆိၣ်စံမၠဲၣ်သ၀ီအပူၤအံၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၄ သီအနံၤန့ၣ် အၦၤသုးစကီၤဖိမၠိအီၣ်ဟဲက့ၤနုာ်လီၤမၤ(CDM)အိၣ်ကဒုအသးလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ သုးစကီၤဖိမၠိအီၤစံး၀ဲလၢ“ဖဲတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢဂီၤလ့ၤ–အူကြ့ၣ်ထၣ်တၢ်လီၢ်အခါန့ၣ််ယဟဲတုၤ၀ဲဒၣ်လၢ ဂီၤလ့ၤအံၤမီၤနီၤႉဖဲသုးကျိၤဟဲထီၣ်ရၤလီၤသးလၢဆိၣ်စံမၠဲၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအခါန့ၣ်ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ထီၣ်ခးၦၤဒီး(ဒြိ)ကိးမုၢ်နံၤမုၢ်နၤအဃိၦၤသံဒီဒူၣ်ညါႉဖဲန့ၣ်ဒုးယၤခိၣ်မၢပထီၣ်ဒုးဆူၣ်၀ဲဒၣ်ကညီသုးကလၢၤတၢ်လီၢ်အဃိယထီၣ်တမုာ်လၢၤဘၣ်ဒီးယစံၣ်ဖျိးထီၣ်လီၤႉယဟဲက့ၤစိာ်ဃုာ်ဒီးကျိႇကျိချံႇစုကွံာ်မ့ၣ်ပိၢ်ဒီးကျိဖးဒိၣ်ႇဘျါအ့ၣ်အဘိတဖၣ်ဒီးယအးလီၤက့ၤလၢကညီခိၣ်နၢ်အအိၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ကတီၢ်ခဲအံၤဒ်သိးပယီၤသုးမီၤစိရိၤအံၤကလုၢ်ဘၢဒိၣ်စိ၀ဲဖလူ–ဆိၣ်စံမၠဲၣ်–ဂီၤလ့ၤကျဲအံၤအဂီၢ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်နုာ်လီၤမၤတၢ်ထီၣ်ဒုးယံၤ၀ဲ(၄)လါဘျဲၣ်လံဒီးပယီၤသုးကျိၤတဖၣ်နုာ်လီၤဟံးန့ၢ်အလီၢ်အကျဲလၢဖလူလီၢ်က၀ီၤ(မွ့ၤနကီၤ)ဃိၣ်လူၢ်ဒီးဂီၤလ့ၤလီၢ်က၀ီၤအူကြ့ၣ်ထၣ်–ဆိၣ်စံမၠဲၣ်(DKBA)၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်တၢ်လီၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးကျိၤလၢအနုာ်လီၤဟံးန့ၢ်အလီၢ်အကျဲတဖၣ်အံၤခီဖျိကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ႇကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်(KTLA)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်လဲၤတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢကဘီယူၤ(ဒြိ)ႇခးစဲးပြဲးအ၀ဲသ့ၣ်ဒီး(စနဲၤဖၤ)ႇခိးခးအ၀ဲသ့ၣ်လၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဃိပယီၤသုးတကပၤသံ၀ဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒီးၦၤအဲၣ်ဒိးနုာ်လီၤမၤ(CDM)အိၣ်အါမးအဂ့ၢ်န့ၣ်သုးစကီၤဖိမၠိအီၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ “ၦၤကိးဂၤဒဲးန့ၣ်တအဲၣ်ဒိးထီၣ်ဒုးကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢၤဘၣ်ႉအဲၣ်ဒိးနုာ်လီၤမၤ(CDM)မီၤနီၤႉယၤနါက့လၢယကနုာ်လီၤမၤ(CDM)အဂီၢ်န့ၣ်ယဘၣ်ဟံတၢ်ဆၢကတီၢ်ဖးယံၤညါႉခီဖျိလၢတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဂ့ၤဘၣ်အဃိတၢ်ဆၢကတီၢ်ယံၤ၀ဲတစဲးမီၤနီၤႉၦၤဟဲခးၦၤဒီးကဘီယူၤ(ဒြိ)ကိးမုၢ်နံၤမုၢ်နၤအဃိသုးတဖၣ်အိၣ်တၢ်လီၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်သုးခိၣ်သုးနၢ်လၢအိၣ်တၢ်ဖီခိၣ်တဖၣ်ခီမၢပထီၣ်ဆူၣ်ႇမ့မ့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီခီန့ၣ်တဟ့ၣ်ၦၤလၢလၢၦဲၤၦဲၤဘၣ်ႉဆှၢၦၤလၢတၢ်သံကျဲအဃိမ့မ့ၢ်ယၤဒုယတတူၢ်သံယသးဘၣ်ယဟံၣ်ဖိဃီဖိအိၣ်ဒံးႉတၢ်အဃိန့ၣ်ယဟဲက့ၤလၢကညီကရူၢ်အအိၣ်လီၤႉခဲအံၤလၢအံၤတကပၤန့ၣ်ခုၣ်ယုၢ်မုာ်ပၢၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်သုးစကီၤဖိမၠိအီၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လၢဖလူ–ဂီၤလ့ၤ–ဆိၣ်စံမၠဲၣ်ကျဲတကပၤန့ၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢပယီၤသုးဒီးကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်ႇ (KNLA)ခီၤဘြၤသုးကျိၤတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤကိးမုၢ်နံၤမုၢ်နၤဒီးပယီၤသုးတကပၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ႇသူ၀ဲကဘီယူၤဟဲခးလီၤအိၣ်၀ဲအသိးကဘီယူၤဟဲဆှၣ်ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်ကရူၢ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၅ သီအနံၤန့ၣ်...

ခီဖျိပနီကျဲသၣ်အၦ့ၤတဂ့ၤဘၣ်အဃိလီၤတဲာ်ဟးဂီၤလၢအထူၣ်ခီၣ်ထံး

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၆ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ် နိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တနံၣ်အံၤခီဖျိပနီကျဲသၣ်အၦ့ၤတဂ့ၤဘၣ်အဃိ ပနီကျဲသၣ်လၢတၢ်သူၣ်၀ဲလၢဒူသ၀ီအပူၤတဖၣ်မံဘီလၢအထူၣ်ခံလိၤဒီးလီၤတဲာ်ဟးဂီၤလၢအထူၣ်ခီၣ်ထံးဒ်န့ၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤသူၣ်ပနီကျဲဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ တနံၣ်အံၤၦၤဟဲၦ့ၤပနီကျဲသၣ်တအိၣ်ဘၣ်အမဲာ်ညါလၢကလဲၤစိာ်ဆါအီၤအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးဆဲကဲးသိၦ့ၤဒီးဆှၢတၢ်လဲလၢာ်အဃိတဒဲးဆါ၀ဲပနီကျဲသၣ်လၢာ်ဘၣ်ဒီးလီၤတဲာ်ဟးဂီၤလၢအထူၣ်ခီၣ်ထံးဒ်န့ၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ချၢၣ်တကူၣ်တၢၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံး၀ဲ“တၢ်ဖိတၢ်လံၤအၦ့ၤထီၣ်ကိးခါဒဲးလီၤႇ မ့မ့ၢ်လၢသးဟီသၣ်ႇပနီကျဲသၣ်ခီန့ၣ်အၦ့ၤတဂ့ၤဘၣ်ႉဆဲးကဲးသိၦ့ၤႇဆှၢတၢ်လဲတကဲးလၢၤဘၣ်အဃိပနီကျဲသၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤတဲာ်လၢအထူၣ်ခီၣ်ထံးအုၣ်သံဂီၤကွံာ်ဒ်န့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢကညီကီၢ်စဲၣ် နိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တၢ်စူၤခါအဆၢကတီၢ် ခီဖျိပနီကျဲသၣ်အပှ့ၤတဂ့ၤဘၣ်အဃိ တၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူအဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပနီကျဲသၣ်ႇသးဟီသၣ်လၢအဟးထီၣ်လၢနိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ်အပူၤတဖၣ်အံၤအါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်တၢ်ဆှၢအီၤဆူတလၢၤကီၢ်စဲၣ်ႇမီၣ်လမၠဲၣ်တကပၤဒီးအပူၤကွံာ်နံၣ်အခါၦၤခိးၦ့ၤပနီကျဲသၣ်လၢအခီၣ်ထံးတဖၣ်ဟဲၦ့ၤ၀ဲတုၤလၢကျီးပူၤညါဘၣ်ဆၣ်တနံၣ်အံၤၦၤဟဲၦ့ၤပနီကျဲသၣ်တအိၣ်၀ဲဘၣ်အဃိကျီးစၢ်တဖၣ်တဒဲးဆါပနီကျဲသၣ်လၢၤဘၣ်ဒီးပာ်က့ၤ၀ဲဒ်န့ၣ်လီၤႉ “နိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ်ပူၤအံၤအခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ်ၦၤမၤအီၣ်၀ဲတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးလီၤမီၤနီၤႉတၢ်စူၤခါအကတီၢ်န့ၣ်ပနီကျဲသၣ်အၦ့ၤတဂ့ၤဘၣ်အဃိၦၤတဒဲးဆါ၀ဲလၢၤဘၣ်အိၣ်ခီလီဒ်န့ၣ်လီၤႉကမၤလၢကဲထီၣ်မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်န့ၣ်ခိၣ်နူာ်ပူၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်ကမျၢၢ်လၢအိၣ်ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ၀့ၢ်ပူၤတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲတၢ်ကိၢ်ခါအဆၢကတီၢ်ပနီကျဲသၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်အၦ့ၤအိၣ်၀ဲ(၂၀)ကၠးတုၤလၢ(၅၀)ကၠးညါဒီးဘၣ်ဆၣ်ဖဲတၢ်စူၤခါအဆၢကတီၢ်ပနီကျဲသၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်(၁၀)ကၠးမးဆါတန့ၢ်လၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤသူၣ်ပနီကျဲဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉဒ်န့ၣ်အသိးသးဟီသၣ််တဖျၢၣ်န့ၣ်ဖဲတၢ်ကိၢ်ခါအဆၢကတီၢ်အၦ့ၤအိၣ်တုၤလၢ(၁၀၀)ကၠးညါဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ်တၢ်စူၤခါအဆၢကတီၢ်န့ၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်အၦ့ၤအိၣ်ထဲ(၁၅)ကၠးတုၤလၢ(၅၀)ကၠးန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်နုာ်လီၤခးပယီၤသုးလၢအလဲၤထၢသုးတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤ၀ဲအံၤအဃိ သံ ၁ ဂၤ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၃ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီအနံၤန့ၣ် ဖဲသုးမီၤစိရိၤအကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤန့ၢ်သုးတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်ဆူ(မဲၤ၀့ၤ)ပယီၤသုးကလၢၤပူၤ အကတီၢ် ခီဖျိကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်နုာ်လီၤခး၀ဲပယီၤသုးလၢအလဲၤထၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်အံၤအဃိ ပယီၤသုးသံ၀ဲ(၁)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲတနံၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၁ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအကဘီယူၤ(၂)ဘ့ၣ် ဟဲတ့ၢ်လီၤန့ၢ်၀ဲသုးတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်ဆူ(မဲၤ၀့ၤ)သုးကလၢၤပူၤဒီး...

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ(၅)လါအတီၢ်ပူၤ ကမျၢၢ်သံ ၁၆ ဂၤ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၃ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၃)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ၂၀၂၂ နံၣ် လါမ့ၤတုၤလၢတလါအံၤလါစဲးပထ့ဘၢၣ် (၅)လါအတီၢ်ပူၤ ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူဒူသ၀ီ တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲပူၤအဃိကမျၢၢ်သံ၀ဲ(၁၆)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ သုးမီၤစိရိၤအကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်လၢဒူသ၀ီပူၤ(၅)ဘျီတကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ကအိၣ်လၢအဘျီခံကထိဘျဲၣ်ဃၣ်ဃၣ်ညါအဃိကမျၢၢ်သံ(၁၆)ဂၤအကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲပိာ်မုၣ်(၂)ဂၤဒီးဘၣ်ဒိ၀ဲ(၂၁)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ထီဘိကမံးတံာ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်၀ံၤထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၇ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါမ့ၤန့ၣ်လၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ႇကညီဒီကလုာ်ဂၢၤသးကရၢ(KNDO)ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤဒုးယၤတၢ်ဖ့ၣ်စၢဟဲက့ၤဆူၣ်ထီၣ်ကဒါ၀ဲအသိးခီဖျိပယီၤသုးမၤအါထီၣ်အသုးဂံၢ်ဘါႇကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်ဒီးမၤ၀ဲတၢ်ထီၣ်ဒုးလၢပျီပူၤအဃိသ၀ီ(၁၂၅)ဖျၢၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတကလီၢ်ဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးသ့ၣ်တဖၣ်ကတီၢ်ခဲအံၤသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီၣ်တကူတလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်ဒီးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတအိၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါပယီၤသုးလၢအနုာ်လီၤမၤအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါလၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ်အံၤဖီၣ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤအီၣ်ဃီၣ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဒီးဖီၣ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်(၉၄)ဂၤန့ၣ်လီၤႉပယီၤသုးအတၢ်မၤကမၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်တဖၣ်အံၤကီၢ်ရ့ၣ်တကပၤသးဘၣ်အၢသူၣ်ဟ့သးဟ့၀ဲဒီးထီဒါ၀ဲတဲာ်တဲာ်ဖျုဖျုအဂ့ၢ်န့ၣ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်ဖဲတလါအံၤလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၇ သီတုၤလၢခဲအံၤန့ၣ် ပယီၤသုးမၤအါထီၣ်အသုးဂံၢ်ဘါလၢလၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်...

တအဲၣ်ဒိးလၢစၢၤသွဲၣ်သီတဖၣ်ကဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤလၢာ်ဘၣ်အဂ့ၢ်(KNU)တၢ်ကြဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါစံး၀ဲ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၂ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် တအဲၣ်ဒိးလၢစၢၤသွဲၣ်လၢကဟဲခါဆူညါသ့ၣ်တဖၣ်အံၤကဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဖၣ််အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်ကြဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် တၢ်ကရၢကရိဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤ မူဒါခိၣ် ပဒိၣ်စီၤပူၣ်လူၤ စံးလီၤ၀ဲဖဲမဟါတၢ်မၤလၤကပီၤဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်မုၢ်နံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤအံၤ ဖဲ(တၤကယါ)သ၀ီပူၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“စးထီၣ်လၢအိၣ်ဖျဲၣ်လီၤတုၤလၢနီၢ်ဒိၣ်ထီၣ်န့ၣ်နၢ်ဟူကျိသီၣ်ဘၣ်ဟးစံၣ်မုၢ်ပြံပြါမီၤနီၤႉအဲၣ်ဒိးထံၣ်လၢတၢ်ကမုာ်ကခုၣ်စ့ၢ်မီၤနီၤႉစၢၤသွဲၣ်သီလၢအကဟဲခါဆူညါတဖၣ်အံၤပတအဲၣ်ဒိးလၢအ၀ဲသ့ၣ်ကဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအံၤအပူၤဘၣ်ႉခါဆူညါန့ၣ်ပအဲၣ်ဒိးထံၣ်လၢထံကီၢ်တဘ့ၣ်အံၤကအိၣ်ဒီးတၢ်အီကုးအီၦဲၤတၢ်ဘီၣ်တၢ်ညီမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ဃုာ်ဒီးကီၢ်ပယီၤအံၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်မ့တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်တမ့ၢ်ထဲလၢတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်တခါအဃိဘၣ်ဒီးခီဖျိလၢတၢ်ပဲာ်ဖးနီၤဖးကလုာ်ႇတၢ်ထံၣ်တဒ်သိးဒီးတၢ်တဃူတဖိးဘၣ်အဃိလီၤႉဒ်သိးပကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်အလီၢ်အိၣ်လၢပၦၤမၤသကိးတၢ်ကဒဲကဒဲပကဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီးပကဘၣ်နၢ်ပၢၢ်လိာ်သးယၢ်ခီယၢ်ခီလိၣ်၀ဲစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ်ပဒိၣ်စီၤပူၣ်လူၤစံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲမဟါလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီ လၢအလီၤဘၣ်၀ဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်တၢ်မုၢ်တၢ်ခုၣ်မုၢ်နံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤအံၤ တၢ်ကြဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်ခိၣ် စီၤဆၣ်ပလဲဃုာ်ဒီးကရူၢ်ကရၢႇသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်ႇကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဒီးတၢ်ကြဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤ ဒူသ၀ီလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ဟဲထီၣ်မၤလၤကပီၤ၀ဲန့ၣ်လီၤ သးစၢ်စီၤအတိလၢအဟဲထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤစံး၀ဲ“ခဲအံၤပ၀ဲဒၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ပဘၣ်အိၣ်လၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအပူၤလီၤမီၤနီၤႉဒ်သိးပကကဲထီၣ်ၦၤကညီတဂၤအဂီၢ်န့ၣ်မုၢ်တနံၤပမ့ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢလၢၦဲၤၦဲၤန့ၣ်ယဆိမိၣ်ဒုတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကအိၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ (တၤကယါ)သ၀ီလၢတၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်မုၢ်နံၤဖဲမဟါအံၤန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤထူစ့ဖိအသ၀ီဒီး ဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၁၉)နံၣ်အခါစ့ၢ်ကီး တၢ်မၤလၤကပီၤတ့ၢ်၀ဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်မုၢ်နံၤအံၤလၢသ၀ီပူၤအံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ

ကျိချံၦာ်သၣ်လၢတၢ်မၤန့ၢ်၀ဲလၢတၢ်ထီၣ်ဒုးကျ့းပယီၤသုးကလၢၤအပူၤတဖၣ်(KNU)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်ကလံၤထံး ဖဲမဟါန့ၣ်တၢ်နုာ်လီၤခး၀ဲကျ့းပယီၤသုးကလၢၤဒီး ကျိချံၦာ်သၣ်လၢတၢ်မၤန့ၢ်အီၤလၢသုးကလၢၤပူၤတဖၣ်အံၤန့ၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲတနံၤအံၤလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲမဟါလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀ သီ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA) သုးရ့ၣ် ၁၈ ဒီး တီနီၢ်သုးကျိၤ(SOG)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်နုာ်လီၤခးမၤန့ၢ်ကွံာ်၀ဲပယီၤသုးခီၣ််ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၅၅၇)သုးကလၢၤလၢ အအိၣ်ဖဲကျ့းသ၀ီပူၤအံၤလံန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ထီၣ်မၤန့ၢ်သုးကလၢၤဘျီ၀ဲအံၤအပူၤန့ၣ်တၢ်မၤန့ၢ်၀ဲ RPG‚ BA 100 ကျိဖးဒိၣ်အပျီႇစဲးလးႇ...

ပယီၤသုးဒီး(BGF)မၤအါထီၣ်အသုးဂံၢ်ဘါဟးဆှၣ်တၢ်လၢမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲတလါညါအံၤအတီၢ်ပူၤလၢကညီကီၢ်စဲၣ် မ့ၢ်မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤန့ၣ် ပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်မၤအါထီၣ်အသုးဂံၢ်ဘါဟးဆှၣ်သမံသမိးတၢ်ဒီး အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဆီလီၤသးလၢအံၤတတီၤလၢန့ၣ်တတီၤလၢက၀ီၤဒ့ကျဲနုာ်လီၤဟးထီၣ်အလီၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ဖိတဂၤစံး၀ဲ“လၢမၠၣ်၀တံၣ်န့ၣ်အီၤမၠ့ၤစွ့ၤဘိၤႇမၠ့ၤနံၤကိႇမၠၣ်စၤနံၤကိႇကၠီၣ်လိကၠံႇပနံာ်တၢ်ကၤလီၢ်ႇဖါခၠီႇယွၤသ့ၣ်ႇတိတတါႇမဲၢ်ကနဲႇညံၣ်နီၣ်ကွဲၣ်သ့ၣ်လၢၦၤနုာ်လီၤဟးထီၣ်သ့လၢၦၢ်ပူၤတၢ်လီၢ်တဖၣ်န့ၣ်ပယီၤသုးႇ(BGF)အိၣ်ဆီလီၤသးလၢအံၤတတီၤလၢန့ၣ်တတီၤမီၤနီၤႉစးထီၣ်လၢလါထီၣ်န့ၣ်ပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်မၤအါထီၣ်အသုးဂံၢ်ဘါ(၂၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဒီးဟးဆှၣ်တၢ်လၢ၀့ၢ်ပူၤ၀့ၢ်ချၢမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လၢမၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤခီဖျိပယီၤသုးဒီးဖီၣ်စုက၀ဲၤသုးပာ်ဖှိၣ်ကရူၢ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်တလီၢ်လီၢ်အဃိဘၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢတၢ်ပလီၢ်ပဒီအပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ဖိတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဒ်န့ၣ်အသိးလၢကညီကီၢ်စဲၣ် မၠၣ်၀တံၣ်ႇကီးတရံးႇကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံႇသၣ်တီၣ်ႇဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ် အခိၣ်အဃၢၤလီၢ်က၀ီၤဒူသ၀ီတကပၤန့ၣ်စ့ၢ်ကီး ပယီၤသုးဒီးဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိသုးမီၤစိရိၤအစုတီၤဖီလာ်ၦၤမၤတၢ်ဖိလၢအိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်အံၤအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်လဲၤထီၣ်ရူလၢအကလဲးႇဘၣ်ဆှၢတၢ်ကစီၣ်ႇဘၣ်အိၣ်ခိး(ကၠူၤတံၤ)ဒ်န့ၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိလၢအဘူးဒီး(Non CDM) ၦၤမၤတၢ်ဖိအံၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ “ၦၤမၤတၢ်ဖိလၢအက့ၤထီၣ်ကဒါရူတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်အိၣ်ခိး(ကၠူၤတံၤ)လၢအကလဲးႇဘၣ်ဆှၢလီပျံၤႇဘၣ်ရၤလီၤလံာ်ဒ်န့ၣ်လီၤႉမ့မ့ၢ်လၢမုာ်ခုၣ်ၦဲၤအါ(စည်ပင်)ႇ(ေထွအုပ်)ႇခိသွဲႇ(လ၀က)ရူခီန့ၣ်အအိးထီၣ်မီၤနီၤႉလၢမၠၣ်၀တံၣ်–ကြုၢ်တုကျဲန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ခးလိာ်သးကကဲထီၣ်ဆံးယံာ်လဲၣ်ႇမ့ၢ်တၢ်ကခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆံးယံာ်လဲၣ်တသ့ၣ်ညါဘၣ်ႉမ့ဘၣ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤလၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဂီၢ်မီၤနီၤႉဟးထီၣ်က့ၤလီၤန့ၢ်က့ၤထဲလၢကီၢ်စဲၣ်ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ဒီးလူၢ်ပျဲၢ်–မၠဲၣ်ကၠဲငူၣ် ကျဲလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိလၢအဘူးဒီးသုးမီၤစိရိၤ၀ဲၤကျိၤဘၣ်ထွဲအံၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဒ်သိးတၢ်ဒုးသုတကဲထီၣ်လၢမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤတဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်ပယီၤသုးဒီး(BGF)တဖၣ်မၤအါထီၣ်အသုးဂံၢ်ဘါဟးဆှၣ်သမံသမိးတၢ်အိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ်လၢက၀ီၤဒ့တဖၣ်အပူၤန့ၣ်တၢ်ဟုၣ်တၢ်ဘျၣ်ႇတၢ်ကမျာ်တၢ်ကဲထီၣ်သးအိၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဂ့ၢ်န့ၣ်ကမျၢၢ်လၢၦၤအိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုး(၂)ဂၤလၢအဟဲက့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤလၢ(သုးက့ ၅)အအိၣ်အံၤတၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤ၀ဲလၢစ့

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ပယီၤသုး(၂)ဂၤလၢအဟဲက့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်(သုးက့ ၅)အအိၣ်အံၤဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤအ၀ဲသ့ၣ်လၢစ့အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲတနံၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီကူး ၂၁ သီအနံၤန့ၣ် ဒုးယၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်(စကခ–၈) ခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၄၀၁)လၢအအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲဖၣ်ပူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အံၤအသုးဖိမီၤသၤလၣ်(၂၄)နံၣ်ဒီးယဲသံၤဟၣ်(၂၁)နံၣ်ခံဂၤအံၤ စံၣ်ဖျိးထီၣ်ဒီးဟဲက့ၤဟ့ၣ်လီၤအသးဆူခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၅)အအိၣ်ဃုာ်ဒီး(3A-4)ကျိစုဘျၢတခိၣ်ႇ ကျိချံ(၁၆)ဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ သုးဖိမီၤသၤလၣ်လၢအဟဲက့ၤစိာ်ဃုာ်ဒီးကျိအံၤဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤအီၤလၢစ့(၁၅)ကလီၢ်ကၠးဒီး မ့မ့ၢ်သုးဖိယဲသံၤဟၣ်ထိလၢအတဟဲက့ၤစိာ်တၢ်စုက၀ဲၤနီတမံၤဘၣ်တဂၤအံၤတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤစ့(၅)ကလီၢ်ကၠးအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်လၢ(၂၀၂၁)နံၣ် လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁ သီ သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်...

ကမျၢၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံပိာ်မုၣ်လၢအက့ၤဟံတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဂၤဘၣ်ဒီးကျိဖးဒိၣ်သံ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ််စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၃) မူကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ် ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၇ သီအနံၤ ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ ဘၣ်၀ဲဒၣ်ကမျၢၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံပိာ်မုၣ်တဂၤလၢ အက့ၤဟံးအီၣ်တၢ်လၢသ၀ီပူၤအံၤဒီးသံကွံာ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကမျၢၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိနီၢ်သူလ့ၤဖီလၢအသးနံၣ်အိၣ်၀ဲ(၄၆)နံၣ်အံၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ(တီၤစူၣ်)သ၀ီဒီး ခီဖျိပယီၤသုးနီဟးထီၣ်၀ဲအဃိအ၀ဲသုးအလီၢ်လဲၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢသ၀ီချၢ၀ံၤအလီၢ်ခံဖဲအဟဲက့ၤဟံတၢ်အီၣ်အဆၢကတီၢ်ဘၣ်၀ဲဒီးကျိဖးဒိၣ်သံ၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကညီၦၤဂ့ၢ်၀ီကရူၢ်အၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“အ၀ဲက့ၤဟံအီၣ်ဘုသးလၢသ၀ီပူၤမီၤနီၤႉကျိဖးဒိၣ်လီၤတဲာ်လၢသ၀ီချၢအဃိဘၣ်ဖဲအကဟဲက့ၤဟးထီၣ်လၢသ၀ီချၢအခါန့ၣ်အဘၣ်၀ဲဒီးကျိဖးဒိၣ်မီၤနီၤႉလၢညါတဘျီန့ၣ်ခီဖျိပယီၤသုးနီဟးထီၣ်ကွံာ်သ၀ီဖိတဖၣ်အဃိအ၀ဲသ့ၣ်လဲၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ချၢလၢအဘူးဒီးသ၀ီမီၤနီၤႉဒ်ပထံၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ဂီၤပူၤအသိးလီၤအခီၣ်ကပၤန့ၣ်အိၣ်ဒီးဟုသးထၢၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အခါန့ၣ်တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်တအိၣ်၀ဲဘၣ်အသိးပယီၤသုး(ခမရ-၃၅၁)သုးရ့ၣ်လၢအိၣ်(နၣ်သၤကွ့)တိၤအံၤခးလီၤနါစိၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်ဆူ(တီၤစူၣ်)သ၀ီပူၤလၢတၢ်ဂ့ၢ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၁ သီအခါန့ၣ် ပယီၤသုးလၢအနုာ်လီၤအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲလီၢ်က၀ီၤပူၤတဖၣ်အံၤ ကိးဖှိၣ်၀ဲမူကီၢ်ဆၣ်ပူၤ(တမၤခီ)ဒီး(တီၤစူၣ်)သ၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဒီးမၢ၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢသ၀ီပူၤဒီးတဲပျံၤ၀ဲလၢမ့တဟးထီၣ်ဘၣ်န့ၣ်ကဒွဲၣ်အူအီၣ်၀ဲသ၀ီႇကခးသံကမျၢၢ်အဃိလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢသ၀ီပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢမူကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ်သ၀ီအဖျၢၣ်(၄၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲသ၀ီကိးဖျၢၣ်ဒဲးညါဒီးတနီၤန့ၣ်ဖဲပယီၤသုးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတအိၣ်ဘၣ်အခါအ၀ဲသ့ၣ်က့ၤဟံအီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢသ၀ီပူၤအဃိအ၀ဲသ့ၣ်တိနိၣ်ဒီးပယီၤသုးတၢ်ဖီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၂ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးပိာ်မုၣ်လၢအက့ၤဟံအီၣ်...

EDITOR PICKS