Home Authors Posts by KIC News

KIC News

1659 POSTS 0 COMMENTS

တၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်လဲၤတ့ၢ်လီၤဒြိမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ ပယီၤသုးသံ(၃)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KRF ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ

လါယူၤ ၂ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢတလၢၤကီၢ်စဲၣ် ကၠဲၣ်ထိၤကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲလါယူၤ ၁ သီ မုၢ်ထူၣ် ၁၂း၃၀ ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် တၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်လဲၤတ့ၢ်လီၤဒြိမ့ၣ်ပိၢ်လၢမိၣ်ပလ့ၤကျဲဖးဒ့တြဲၤကပၤ ပယီၤသုးအိၣ်အလီၢ်အံၤအဃိ ပယီၤသုးသံ ၃ ဂၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠဲၣ်ထိၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုး(KRF)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ တၢ်လဲၤတ့ၢ်လီၤဒြိမ့ၣ်ပိၢ်ဘျီ၀ဲအံၤမ့ၢ်၀ဲကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ႇ(Nighthawks)ဒြိသုးကရူၢ်ႇ ကၠဲၣ်ထိၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢကရူၢ်(KRF)သုးပာ်ဖှိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤဒီး လဲၤတ့ၢ်လီၤ၀ဲဒြိ(၆၀ မမ)မ့ၣ်ပိၢ်ခံဖျၢၣ်ဒီး (၄၀...

ဖရူၤစိၤဒီးဒံၣ်မီၣ်စိၤကီၢ်ဆၣ်ပူၤ ကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလီၤတူ၁်လံ

လါယူၤ ၂ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢကရ့ၣ်နံၣ်ကီၢ်စဲၣ် ဖရူၤစိၤဒီးဒံၤမီၣ်စိၤကီၢ်ဆၣ်ပူၤ ခီဖျိတၢ်ဒုးတၢ်ယၤကဲထီၣ်အဃိ ကမျၢၢ်လၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ် တကီၢ်ခါခဲအံၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီတအိၣ်လၢၤဘၣ်လီၤတူာ်၀ဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကမျၢၢ်လၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ် အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤယံၤလံအဃိ တၢ်အီၣ်တၢ်အီတအိၣ်လၢၤဘၣ်လီၤတူာ်၀ဲလံဒီးလိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖရူၤစိၤကီၢ်ဆၣ်ပူၤ ကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ပတဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤဘၣ်န့ၣ်အိၣ်(၃)လါဘျဲၣ်လံႉအခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ်ဟုသးမီၤနီၤႉဟုသးတအိၣ်ဘၣ်အဃိတနီၤန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဟးဃ့လိၢ်အီၣ်ဆိလၢၦၤအိၣ်လီၤႉတၢ်ဘါယွၤသရိာ်ဖးဒိၣ်ဟဲဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဟုသးအိၣ်ႉဟဲဟ့ၣ်လီၤ၀ဲနါက့ဟ့ၣ်မၤစၢၤ၀ဲၦၤလၢအအီၣ်တအိၣ်အီတအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉၦၤဟဲမၤဘူၣ်လီၤဟုသးစှၤအဃိန့ၢ်ဘၣ်တစဲးလီၤႉတနီၤန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်လဲၤဃ့အီၣ်လၢ်ၦၤအိၣ်ဒီယုၢ်ဘျီအ၀ဲသ့ၣ်နါက့အါနၣ်အမဲာ်ဆှးစ့ၢ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါၦၤသူၣ်က့သးၦၢ်ဒီးၦၤဖိဒံဖိသၣ်တနီၤန့ၣ်တၢ်အီၣ်လီၤထုးကဲထီၣ်သးအဃိ လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲ တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါဒီးတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲလီၤနီၢ်ခိတၢ်ကဆှဲကဆှီအဂီၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲချါသိသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလၢအဂၤတဂၤစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲလၢ“လၢၦၤဖိသၣ်ၦၤသူၣ်က့သးၦၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်ပဆၢမုၢ်လၢ်လၢၦၤကဟဲမၤစၢၤတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါတဖၣ်မီၤနီၤႉဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ်ၦၤဖိဒံဖိသၣ်လၢအတၢ်အီၣ်လီၤထုးကဲထီၣ်သးန့ၣ်အိၣ်မီၤနီၤႉမ့၀ံၤလၢနီၢ်ခိတၢ်ကဆှဲကဆှီအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးလိၣ်ဘၣ်၀ဲချါသိ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဒ်န့ၣ်အသိးကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤလိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီတကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်စူၤခါအဂီၢ် လိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ခိၣ်ဒုးဒီးတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢဒံၤမီၣ်စိၤကီၢ်ဆၣ်အပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးဒီးပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ႇကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်တကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါပယီၤသုးနုာ်လီၤဟူးဂဲၤလၢပျီပူၤတပယူူာ်ဃီအဂ့ၢ်န့ၣ်...

တၢ်စူၤခါအဂီၢ် ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလိၣ်ဘၣ်ဒံး၀ဲတၢ်ခိၣ်ဒုးဒီးတၢ်အီတၢ်အီတဖၣ်

လါမ့ၤ ၁ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၃)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ ကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ် တၢ်စူခါအဂီၢ် လိၣ်ဘၣ်ဒံး၀ဲတၢ်ခိၣ်ဒုးဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤသ့ၣ်တဖၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇမူကီၢ်ဆၣ်ဒီးစွ့ၣ်ကၠ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ ဖဲတနံၣ်အံၤနံၣ်ထီၣ်အခါန့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးနုာ်လီၤမၤဒုးယၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒီးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဟဲအါထီၣ်၀ဲဒီးဖဲန့ၣ်အကျါလၢၢ်ဒိၣ်ဒီးမူကီၢ်ဆၣ်ပူၤကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အံၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲဒိးတၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီၦၤဂ့ၢ်၀ီကရူၢ်အၦၤမၤတၢ်ဖိတဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ “တၢ်စူၤခါန့ၣ်မ့မ့ၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလၢအိၣ်ဘူးဖဲပသ၀ီအခိၣ်အဃၢၤတဖၣ်အံၤကိညၢ်ဒံးႉမ့မ့ၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလၢအအိၣ်ၦၢ်ပူၤတဖၣ်အဂီၢ်ဒုဖးကီညါႉခဲအံၤဒုလိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ခိၣ်ဒုး(တၤလပၣ်)ႇကသံၣ်ကသီဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီမီၤနီၤႉအပူၤကွံာ်တၢ်ကဲထီၣ်သးဖဲ(ညီၤပ့ၤသၤ)ဒီးကၠိတီအခါန့ၣ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအိၣ်ဖးအါညါႉတနီၤန့ၣ်လဲၤစံၣ်ထီၣ်အိၣ်တုၤလၢကစၢၢ်ခိၣ်ညါ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ တကီၢ်ခါခဲအံၤတၢ်စူၤခါအဂီၢ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ကျဲၤဃာ်၀ဲတၢ်လၢၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အဂီၢ်အိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအနီၣ်ဂံၢ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲအဃိတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤတကၢကီၣ်လိာ်သးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲလါမ့ၤအတီၢ်ပူၤန့ၣ်ခီဖျိကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံတဖၣ်အံၤသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ဟၢဖၢလူဒီးအိၣ်တဆူၣ်အိၣ်တချ့ဘၣ်အဃိကညီဆူၣ်ချ့မၤစၢၤ၀ဲၤကျိၤ(KDHW)ဆီလီၤ၀ဲ(မိၤဘဲ)ကသံၣ်သရၣ်ကရူၢ်အိၣ်၀ဲဒီး ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပယီၤသုးကျိၤနုာ်လီၤ အကတီၢ်ကဟးထီၣ်က့ၤလီၤအဂီၢ်ဘၣ်ကွၢ်၀ဲတၢ်အိၣ်သးအဂ့ၢ်န့ၣ်...

ခီဖျိပယီၤသုးနုာ်လီၤအိၣ်လၢၦၤဟံၣ်ပူၤအဃိသၤမိတီၤကမျၢၢ်က့ၤအိၣ်လၢသ၀ီပူၤတဘူၣ်ဒံးဘၣ်

လါယူၤ ၁ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၂)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ တီအူကီၢ်ရ့ၣ် သၣ်တီၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် လ့ၣ်သိၤလီၢ်က၀ီၤအပူၤ ပယီၤသုးအိၣ်သၤမိတီၤသ၀ီပူၤတဖၣ်အံၤ ခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်နုာ်လီၤအိၣ်လၢကမျၢၢ်အဟံၣ်လၢ အကစၢ်တအိၣ်ဘၣ်အံၤအဃိ တုၤလၢခဲအံၤကမျၢၢ်က့ၤအိၣ်လၢသ၀ီပူၤတဘူၣ်ဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ လီၢ်က၀ီၤၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၂၂)လါနိၣ်၀့ဘၢၣ်အခါတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢပယီၤသုးဒီးတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးကရူၢ်အဘၢၣ်စၢၤအဃိ သုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢ(သၤမိတီၤ)သ၀ီပူၤအသိးဖဲတနံၣ်အံၤထီၣ်သီအခါစ့ၢ်ကီး တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ခဲအံၤ ခဲအံၤအဃိ သ၀ီဖိတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲသ၀ီဖိတဖၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်အခါန့ၣ်ပယီၤသုးနုာ်လီၤဟုၣ်သ၀ီဖိအတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢဟံၣ်ပူၤတကးဒံးဘၣ် ပယီၤသုးအံၤနုာ်လီၤအိၣ်ဆီလီၤသးလၢကၠိကရၢၢ်ပူၤႇနုာ်လီၤအိၣ်လၢၦၤဟံၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤႉဒ်န့ၣ်အသိးသ၀ီဖိလၢအက့ၤကွၢ်အဟံၣ်အဃီတနီၤန့ၣ်ပယီၤသုးဖီၣ်မၤဒၢၣ်အီၤအိၣ်အဃိတုၤလၢခဲအံၤအ၀ဲသ့ၣ်က့ၤအိၣ်လၢသ၀ီတဘူၣ်ဒံး၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ၀ီဖိပိာ်မုၣ်တဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ပယီၤသုးမ့အိၣ်လၢသုးကလၢၤပူၤန့ၣ်တၢ်ဒီသဒၢသုးကရူၢ်ဟဲခးအ၀ဲသ့ၣ်အဃိ အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်လၢသုးကလၢၤပူၤတဘူၣ်လၢၤဘၣ်ႇအဃိအ၀ဲသ့ၣ်ဟဲနုာ်လီၤအိၣ်လၢၦၤဟံၣ်ပူၤလၢၦၤကစၢ်တအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်မီၤနီၤႉသ၀ီဖိလၢအက့ၤလၢသ၀ီပူၤတဖၣ်နါက့ပယီၤမ့ထံၣ်န့ၣ်ဖီၣ်၀ဲလီၤႉအဃိန့ၣ်ပက့ၤအိၣ်လၢပဟံၣ်တဘူၣ်ဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်...

ခီဖျိတၢ်မၤဟးဂီၤလၢၢ်ဒိၣ်၀့ၢ်ဒီးနၣ်သၤကွ့၀့ၢ်ဘၢၣ်စၢၤတိၤအဃိတၢ်စူၤခါအတီၢ်ပူၤကမျၢၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤကီခဲထီၣ်၀ဲ

လါယူၤ ၁ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ တၢ်မၤဟးဂီၤလၢၢ်ဒိၣ်၀့ၢ်ဒီး နၣ်သၤကွံ၀့ၢ်ဘၢၣ်စၢၤ တိၤသ့ၣ်တဖၣ်၀ံၤလီၢ်ခံန့ၣ် တၢ်စူၤခါအတီၢ်ပူၤ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤကီခဲထီၣ်၀ဲ အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လၢၢ်ဒိၣ်၀့ၢ်–နၣ်သၤကွ့ႇ တီအူ–ဖၣ်အၣ် တိၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤဃုာ်ဒီးတိၤလၢအလဲၤဆူ၀့ၢ်လၢအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်မၤဟးဂီၤ၀ဲခဲလၢာ်အသိး ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဃိ တၢ်စူၤခါအတီၢ်ပူၤအံၤ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤ ကီခဲထီၣ်၀ဲအသိး တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီစ့ၢ်ကီး အဂ့ၢ်န့ၣ် လၢၢ်ဒိၣ်ကမျၢၢ်လၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ...

ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိကမျၢၢ်ဘၣ်ဒိ(၃)ဂၤအကျါပၣ်ဃုာ်ဖိသၣ်တဂၤဒီးဟံၣ်ဟးဂီၤ ၆ ဖျၢၣ်

လါမ့ၤ ၃၁ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကြုၢ်တုကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲလါမ့ၤ ၂၈ သီ ဟါခီ ၈ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ် ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ ကမျၢၢ်ဘၣ်ဒိ(၃)ဂၤအကျါ ပၣ်ဃုာ်၀ဲဖိသၣ်(၁)ဂၤဒီးဟံၣ်ဟးဂီၤ၀ဲ(၆)ဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လီၢ်ခၢၣ်သး ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲလါမ့ၤ ၃၀ သီအခါ န့ၣ်လီၤႉ ကြုၢ်တု၀့ၢ်ပယီၤသုးခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၅၄၆)ခးလီၤ(၁၂၀ မမ)ႇ(၁၅၀...

ဒ၀ဲၢ်မုၢ်ထီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤခိခိၣ်ဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤတနံၣ်အံၤသဲးသၣ်အၦ့ၤတအိၣ်ဘၣ်

လါမ့ၤ ၃၁ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢတနီသရံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကစၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် မုၢ်ထီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤ တနံၣ်အံၤသဲးသၣ်အၦ့ၤတအိၣ်ဘၣ် အၦ့ၤလီၤကအိၣ်လၢတ၀၁်ဃၣ်ဃၣ်ညါအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤသူၣ်သဲးဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လၢမုၢ်ထီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤအပူၤကွံာ်မဟိတနံၣ်သဲးသၣ်တပီၢ်န့ၣ်အၦၤ့အိၣ်၀ဲ(၄၀၀၀)တုၤလၢ(၄၅၀၀)ကၠးညါဘၣ်ဆၣ်တနံၣ်အံၤဖဲတၢ်စူၤခါအဆၢကတီၢ်အံၤတပီၢ်န့ၣ်အၦ့ၤအိၣ်တ့ၢ်က့ၤထဲ(၂၀၀၀),(၂၅၀၀)ကၠးလီၤအဃိ ၦၤသူၣ်သဲးဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဆှူ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤသူၣ်သဲးဖိတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ခဲအံၤသဲးသၣ်တပီၢ်န့ၣ်အၦ့ၤအိၣ်ထဲ(၂၀၀၀),(၂၅၀၀)ကၠးလီၤႉအဃိမ့ဒွးက့ၤလၢအပူၤကွံာ်မဟိတနံၣ်အခါန့ၣ်ဒုဆှူ၀ဲန့ၣ်ႉအန့ၣ်မးၦၤၦ့ၤတအိၣ်ဘၣ်ႉဖဲအၦ့ၤန့ၢ်အသိးန့ၣ်ပဘၣ်ဆါ၀ဲလီၤႉခဲအံၤသဲးသၣ််အၦ့ၤကိညၢ်န့ၢ်ဒံးပသဲသၣ်ဂီၤအၦ့ၤဒံး”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါမုၢ်ထီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤဒူသ၀ီကမျၢၢ်တဖၣ်ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်လဲၤဆါသဲးသၣ်လၢ၀့ၢ်ပူၤ(ပွဲရုံ)အခါစ့ၢ်ကီး ခီဖျိပယီၤသုးခိးထၢစ့လၢကျဲပူၤတကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢပယီၤသုးဒီးတၢ်ဒီသဒၢကမျၢၢ်သုးအဘၢၣ်စၢၤခဲအံၤခဲအံၤအဃိၦၤလဲၤဆါသဲးသၣ်တဘူၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤသူၣ်သဲးဖိတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ “ပဘၣ်လဲၤဆါသဲးသၣ်အံၤလၢ၀့ၢ်ပူၤညါအဃိလၢကျဲပူၤစ့ၢ်ကီးပဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤစ့မီၤနီၤႉပယီၤသုးတြဲၤအိၣ်ခိးလီၢ်ဟဲအါထီၣ်ဒီဒူၣ်ညါႉနဖံးနမၤတၢ်အံၤလီၤဂာ်ဒ်သိးနဘၣ်မၤဒုးအီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဒ်န့ၣ်ႉတၢ်ဒုးစ့ၢ်ကီးကဲထီၣ်အဃိၦၤကလဲၤဆါသဲးသၣ်အဂီၢ်န့ၣ်ၦၤဘၣ်စံၣ်မှံဟးဖျိးအါအဃိသဲသၣ်အုၣ်ဂီၤဒ်န့ၣ်အိၣ်ဒီဒူၣ်ညါ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဒ်န့ၣ်အသိးတကီၢ်ခါခဲအံၤလၢမုၢ်ထီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤန့ၣ်ပယီၤသုးသူ၀ဲတဲာ်လွံၢ်တဲာ်အသိး ဒုးယၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အိၣ်ဒံး၀ဲလၢပယီၤသုးဒီးဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ဒီသဒၢကမျၢၢ်သုးအဘၢၣ်စၢၤအဖၢမုၢ်ဒံးအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ကစၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်မုၢ်ထီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤဒူသ၀ီတၢ်လီၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢခံခီခံကပၤအဘၢၣ်စၢၤအါကတၢၢ်လီၤဒီးတကးဒံးဘၣ်လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါပယီၤသုးပံးဃာ်၀ဲတၢ်စိာ်ထီၣ်စိာ်လီၤကသံၣ်ကသီႇတၢ်အီၣ်တၢ်အီသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်လၢအလ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤဖဲကျဲ၀ဲန့ၣ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကျိဖးဒိၣ်လီၤတဲ၁်ပိၢ်ဖးထီၣ်အဃိ(လိပ်သို)ကျဲဖးဒ့တၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးဟးဂီၤ

လါမ့ၤ ၃၀ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၂)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ တီအူကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်တနွံ အခါန့ၣ် ပယီၤသုးခးလီၤကျိးဖဒိၣ်တပယူာ်ဃီလၢသၣ်တီၣ်၀့ၢ်(၁၃)မဲၤပူၤဒီး ဖဲလါမ့ၤ ၂၉ သီ ဟါခီ ၈ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ် အဆၢကတီၢ် ခီဖျိကျိဖးဒိၣ်လီၤတဲာ်ပိၢ်ဖးထီၣ်လၢလ့ၣ်သိၤကျဲဖးဒ့ကပၤ (ငွ့ၤတီၤကလ့)သ၀ီပူၤအဃိ သ၀ီတၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးဟးဂီၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အအိၣ် န့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါမ့ၤ ၂၉...

ဒ၀ဲၢ်၀့ၢ်ပူၤပယီၤသုးနု၁်လီၤသမံသမိးၦၤတမှံၤစရီသတူၢ်ကလ၁်လၢဟံၣ်တၢ်ငါလီၤ၀ဲတဖၣ်အပူၤ

လါမ့ၤ ၃၀ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢတနီသရံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ဒ၀ဲၢ်၀့ၢ်ပူၤန့ၣ် ပယီၤသုးနုာ်လီၤသမံသမိးၦၤတမှံၤစရီသတူၢ်ကလာ်လၢတၢးခါလၢ တၢ်ငါလီၤ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဒ၀ဲၢ်၀့ၢ်ပူၤကမျၢၢ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ သုးမီၤစိရိၤစုတီၤဖီလာ်ပယီၤသုးႇပၢၤကီၢ်ဒီးက၀ီၤဒ့သးၦၢ်တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးနုာ်လီၤသမံသမိးၦၤတမှံၤစရီလၢတၢးခါပူၤလၢမုၢ်နၤခီအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒ၀ဲၢ်၀့ၢ်ပူၤ ကမျၢၢ်လၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“လၢညါခါန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်သမံသမိးတၢ်အါလၢက၀ီၤဒ့ပူၤလီၤႉမ့၀ံၤစှၤသီအတီၢ်ပူၤဖဲ၀့ၣ်ပူၤအံၤၦၤတၢ်ချၢဟဲငါအိၣ်တၢးခါဟဲအါထီၣ်မီၤနီၤႉလၢညါန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တသမံသမိးတၢ်ဒ်အံၤနီတဘျီဘၣ်ႉစှၤသီအတီၢ်ပူၤအံၤအ၀ဲသ့ၣ်သမံသမိးတၢ်ဆူၣ်ထီၣ်ဃံးထီၣ်၀ဲ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ သုးမီၤစိရိၤအၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤဟးသမံသမိးၦၤတမှံၤစရီလၢမုၢ်နၤယိာ်ဘၣ်လၢၦၤမံအဆၢကတီၢ်ဒီး အ၀ဲသ့ၣ်သမံသမိးတၢ်အံၤတမ့ၢ်အသမံသမိး၀ဲလၢဟံၣ်ချၢဘၣ်မ့မ့ၢ်တခီနုာ်လီၤသမံသမိးတၢ်တုၤလၢဟံၣ်ပူၤညါအဃိ ကမျၢၢ်တဖၣ်ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်လၢအသဂၢၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ကဲထီၣ်သးလၢအဂၤတဂၤစ့ၢ်ကီး စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“လၢညါခါက၀ီၤဒ့ပူၤအံၤအ၀ဲသ့ၣ်သမံသမိး၀ဲလၢဟံၣ်ချၢလီၤႉခဲအံၤတမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဘၣ်နုာ်လီၤသမံသမိးတုၤလၢဟံၣ်ပူၤညါႇသံကွၢ်၀ဲမ့ၢ်သုလဲၤတၢၣ်ၦၤတမှံၤစရီစ့ၢ်ဧါႉနုာ်လီၤသမံသမိးပာ်ကဲ၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်ကစၢ်ဟံၣ်လီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီးကျိအဃိၦၤက့ၤတဲဆၢကဒါအ၀ဲသ့ၣ်တဘူၣ်နီတမံၤဘၣ်ႉဖီၣ်ၦၤသးစၢ်အိၣ်စ့ၢ်ကီး”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ် န့ၣ်လီၤႉ တကီၢ်ခါခဲအံၤလၢဒ၀ဲၢ်၀့ၣ်ပူၤကျဲနုာ်လီၤဟးထီၣ်တၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ပယီၤသုးဆီလီၤတၢ်သမံသမိးတြဲၤလီၢ် အိၣ်ခိးသမံ သမိးတၢ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်နုာ်လီၤဟးလူၤဖီၣ်တၢ်ဒီးသိလ့ၣ်လၢက၀ီၤဒ့ကျဲသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်နု၁်လီၤခး(BGF)သုးလၢအအိၣ်ခိးကျဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတဖၣ်အဃိ သံ ၅ ဂၤဒီးမၤန့ၢ်ဃု၁်ကျိချံၦ၁်သၣ်တဖၣ်

လါမ့ၤ ၃၀ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖဲလါမ့ၤ ၂၆ သီအနံၤန့ၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)လၢအအိၣ်ခိးကျဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတဖၣ်အံၤခီဖျိကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)နုာ်လီၤခးအ၀ဲသ့ၣ်အဃိ BGF သံ (၅)ဂၤဒီး မၤန့ၢ်ဃုာ်၀ဲကျိချံၦာ်သၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲလါမ့ၤ ၂၈ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF) သုးရ့ၣ်(၁၀၁၃)လၢအဟံကျဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဖဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၀ါဒူဒီးလၢၢ်ကွဲလာ်သ၀ီဘၢၣ်စၢၤ သိကျးတၢ်လီၢ်တတီၤအံၤသ့ၣ်တဖၣ်...

EDITOR PICKS

ဒ်သိးခ့ၣ်အဲးစံၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလဲၤတရံးသးကဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်၀ီကလဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ်န့ၣ်ၦၤတ၀ၢဒီးကမျၢၢ်ၦၤဖးလံာ်ဖိတဖၣ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉဆီၣ်လီၤ (SUBSCRIBE BUTTON)ဒီးနုာ်လီၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပၣ်ဃုာ်သကိးလၢ (MEMBERSHIP PROGRAM)သ့၀ဲန့ၣ်လီၤႉ