Home Authors Posts by KIC News

KIC News

753 POSTS 0 COMMENTS

DKBA တီၣ်ထီၣ်က့ၤ သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤဆါအီၤလၢဒုးယၤခိၣ်

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤဆါအီၤလၢအပူၤကွံာ်က့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤဆူပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အအိၣ်အံၤ တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ တၢ်ဃုထၢတီၣ်ထီၣ်က့ၤအမူဒါဒ်တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)ဒုးယၤခိၣ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် DKBA တကပၤပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲတလါအံၤ ၂၄ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA) အသုးခိၣ်သုးနၢ်မၤ၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲမၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇစိၣ်ဆံမၠဲၣ်တၢ်လီၢ်အကတီၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဃုထၢတီၣ်ထီၣ်က့ၤအီၤလၢမူဒါလီၢ်လးဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကရၢအၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ လါမးရှး ၁၂ သီအနံၤ သုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤဆါအီၤဃုာ်ဒီးအၦၤ(၁၃)ဂၤ က့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤဆူပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အအိၣ်ဃုာ်ဒီးကျိတၢ်စုက၀ဲၤ(၂၀)ခိၣ်န့ၣ်လီၤႉ DKBA...

ပယီၤသုးမၤကမၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်လၢကမျၢၢ်အဖီခိၣ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ် KHRG ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၅ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် သုးဟံးန့ၢ်ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ လၢကီၢ်ပယီၤမုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးတကပၤန့ၣ် ခီဖျိသုးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဟဲက့ၤကဲထီၣ်ကဒါအဃိ တၢ်မၤကမၣ်ၦၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယာ်အတၢ်အိၣ်သးဟဲနးဒိၣ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ကရူၢ်(KHRG)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲမဟါလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၄သီအနံၤ တၢ်ရှဲလဲမၤ၀ဲ(KHRG)လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ကီၢ်ပယီၤမုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးဟီၣ်က၀ီၤလၢသုးဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢဟဲက့ၤဆူၣ်ထီၣ်၀ဲအံၤ လၢပယီၤသုးကမၤရှဲလဲ၀ဲဟီၣ်က၀ီၤဒီးကမၤ၀ဲတၢ်ထီၣ်ဒုးအဂီၢ် ပညိၣ်၀ဲကမျၢၢ်ထံဖိကိၢ်ဖိဒီးမၤကမၣ်၀ဲၦၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယာ်ဟဲအါထီၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KHRG ၦၤနဲၣ်တၢ် နီၢ်ထူထူ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တၢ်မၤကမၣ်ၦၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယာ်ကဲထီၣ်သးအါကတၢၢ်လၢ အတအိၣ်ဒီးတၢ်သမံသမိးဘၣ်အဲၣ်ဒိးခး၀ဲန့ၣ်ခး၀ဲလီၤႇအဲၣ်ဒိးဖီၣ်န့ၣ်ဖီၣ်၀ဲလီၤႉ မ့၀ံၤဘျီန့ၣ်ဖီၣ်၀ဲပီၣ်တၣ်ႇသုးကျိၤမ့ဟဲနုာ်လီၤလၢသ၀ီပူၤလံန့ၣ်ဖီၣ်၀ဲပီၣ်တၣ်လီၤႉ သူ၀ဲဒၣ်ပိာ်မုၣ်ဃုာ်ဒီးသ၀ီဖိတဖၣ်ဒ်တၢ်ဒီသဒၢစုက၀ဲၤတခါအသိးဟဲအါထီၣ်၀ဲလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဒ်(KHRG)တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါအသိးန့ၣ် သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ...

ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤတၢ်ဖီၣ်သိလ့ၣ်လၢတအိၣ်ဒီးလံာ်လဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟဲအါထီၣ်

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၄ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤတၢ်လီၢ်ကိးတီၤဒဲးဃၣ်ဃၣ် စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်စှၤသီန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအစုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်ပယီၤသုးကရူၢ်တဖၣ် ဖီၣ်၀ဲသိလ့ၣ်လၢအတအိၣ်ဒီးလံာ်လဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် မၤ၀ဲတၢ်သမံသမိးဟဲအါထီၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢကီၢ်စဲၣ်အကီၢ်ဆၣ်ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်အချၢ ဃိၣ်လိာ်တိၤႇစၤသပၠ့ၤတိၤဒီးအ့ၤဒူၣ်တိၤတကပၤန့ၣ် တၢ်တဟ့ၣ်သိၣ်လ့ၣ်လၢအလံာ်လဲၢ်တအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အခွဲးလၢကဟးထီၣ်ဟးလီၤလၢၤဘၣ်ဒီး ဖီၣ်သမံသမိး၀ဲတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ဖိတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ “စှၤသီအတီၢ်ပူၤအံၤ ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤန့ၣ် တၢ်ကဖီၣ်သိလ့ၣ်လၢအလံာ်လဲၢ်တအိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်ဖၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်လွံၢ်သီအခါန့ၣ် လၢဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ချၢဃိၣ်လိာ်တိၤဒီးစၤသပၠ့ၤတိၤန့ၣ် ပယီၤသုးဖီၣ်သမံသမိး၀ဲတၢ်လီၤႉ အပူၤကွံာ်သိလ့ၣ်လၢအစိာ်၀ဲဖီၣ်ကစုက၀ဲၤကရူၢ်အလံာ်အုၣ်သးတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ခဲအံၤလ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤတန့ၢ်လၢၤဘၣ်ႉ ဖီၣ်၀ဲခဲလၢာ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤ...

တၢ်ဃုထၢထီၣ်က့ၤ၀့ၢ်တကူၣ်ကညီလံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ်လၢအသီ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၃ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ်လၢအအိၣ်ဖဲ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤတဖၣ် တၢ်က့ၤဃုထၢထီၣ်၀ဲအပတီၢ်တုၤလၢကီၢ်ဆၣ်ႇကီၢ်ရ့ၣ်ႇကီၢ်ခီဒိၣ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ်် ကမံးတံာ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁ သီ သုးဟံးန့ၢ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ဖီၣ်၀ဲ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီ ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ် အၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤကညီဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်နီၢ်ပါသ့ၤစၤမၠိဒီး ဖဲသုးမီၤစိရိၤပၢတၢ်အစိၤအံၤ ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ်ဖိ လၢအဖံးမၤတၢ်လၢအပူၤကွံာ်သ့ၣ်တဖၣ်အလီၢ်န့ၣ် တၢ်လီၤဟိလီၤဘျဲၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်အါမးန့ၣ်လီၤႉ ၦၤလၢတအဲၣ်ဒိးဆဲးမၤကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၢပယီၤသုးမီၤစိရိၤအတၢ်ပၢဆှၢအဖီလာ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ခီဖျိတၢ်ဂ့ၢ်အကလုာ်ကလုာ်အဃိ အိၣ်ဘှံးဟးထီၣ်က့ၤ၀ဲဒၣ်လၢကမံးတံာ်ဖိမူဒါပူၤအိၣ်၀ဲအဃိ ကမံးတံာ်ဖိအလီၢ်လၢအလီၤဟိလီၤဘျဲၣ်၀ဲတဖၣ်အံၤ တၢ်က့ၤဃုထၢထီၣ်ကဒါ၀ဲတဂၤစုာ်စုာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ်လၢတၢ်က့ၤဃုထၢထီၣ်၀ဲန့ၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအလီၢ်...

တသီအတီၢ်ပူၤ(BGF)သုးသံ ၁၀ ဂၤႇဘၣ်ဒိတစှၤန့ၢ်ဒံး ၅ ဂၤဘၣ်အဂ့ၢ် KNU ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၉ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့-၁)ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၇ သီအနံၤတနံၤဃီန့ၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးသံ(၁၀)ဂၤဒီးဘၣ်ဒိတစှၤန့ၢ်ဒံး(၅)ဂၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲတနံၤအံၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၉ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၇ သီ ဂီၤခီ ၁ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် လၢဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် မဲသနၣ်သ၀ီကရူၢ် ကၠီၤက့ၢ်ခံသ၀ီကပၤန့ၣ် ခီဖျိကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်...

ခီဖျိပယီၤသုးနုာ်လီၤသမံသမိးတၢ်သတူၢ်ကလာ်အဃိ လ့က့ၣ်ကီာ်၀့ၢ်သီလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၉ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲမဟါလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၈ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ် ခီဖျိပယီၤသုးနုာ်လီၤသမံသမိးတၢ်သတူၢ်ကလာ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့-၆)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ လ့က့ၣ်ကီာ်၀့ၢ်သီပူၤအဃိ ဘၣ်ယိၣ်လၢတၢ်ဒုးကကဲထီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအိၣ်၀့ၢ်သီပူၤတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးနုာ်လီၤသမံသမိး၀ဲၦၤမၤ(CDM)ဖိလၢအဟးအိၣ်ခူသူၣ်လၢလ့က့ၣ်ကီာ်၀့ၢ်သီက၀ီၤဒ့ဟံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိတၢ်တဖီၣ်န့ၢ်ၦၤမၤ(CDM)ဖိလၢလ့က့ၣ်ကီာ်၀့ၢ်သီပူၤဒံးဘၣ်အဃိ စးထီၣ်ဖဲတနံၤအံၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၉ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပယီၤသုးႇပၢၤကီၢ်တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးအိၣ်ခိးသမံသမိးတၢ်လၢ မဲၢ်ထီးသလ့-လ့က့ၣ်ကီာ်၀့ၢ်သီကျဲဖးဒ့ဒီး သမံသမိး၀ဲဒၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ႇ သိလ့ၣ်ဒီးဆဲးကဲးလၢအကလဲၤဆူမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိတၢ်နုာ်လီၤသမံသမိးတၢ်အဃိ...

လၢၢ်ဒိၣ်စိကီၢ်ဆၣ်ပူၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဖိတနီၤက့ၤဆူအဟံၣ်အဃီႇတနီၤအိၣ်တ့ၢ်ဒံး၀ဲ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၈ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ-KNU သုးက့(၄)ဟီၣ်က၀ီၤ လၢၢ်ဒိၣ်စိကီၢ်ဆၣ်အပူၤ စးထီၣ်ဖဲတလါအံၤလါထီၣ်န့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးနုာ်လီၤဖီၣ်တၢ်လၢသ၀ီပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤဒူဖိသ၀ီလၢအဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်တဖၣ်တနီၤန့ၣ် ခဲအံၤက့ၤဆူအဒူသ၀ီလံအသိး ခီဖျိတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဃိတနီၤန့ၣ်တက့ၤဘၣ်လၢအဒူသ၀ီဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ သ့ကဒိႇမၠ့ခးဒံၣ်ႇထံနၢအုၣ်ဒီးဟၣ်မ့ကၠံသ၀ီ သ၀ီ(၄)ဖျၢၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိအိၣ်၀ဲ(၅၀၀)ဘျဲၣ်အကျါ သ၀ီလၢအမ့ၢ်သ့ၣ်ကတိဒီးမၠ့ခးဒံၣ်သ၀ီခံဖျၢၣ်အံၤတက့ၤဘၣ်ဒံးလၢအဒူသ၀ီဒံးဘၣ်ဒီးမ့မ့ၢ်သ၀ီလၢအအိၣ်တ့ၢ်(၂)ဖျၢၣ်သ၀ီဖိတဖၣ် က့ၤဆူအဒူသ၀ီအတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ် ဟီၣ်က၀ီၤ KNU သုးခိၣ်တဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ််လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“လၢတၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ် တၢ်လီၤတံၢ်လီၤမံတအိၣ်ဒံးဘၣ်အဃိအ၀ဲသ့ၣ်က့ၤတဘူၣ်ဒံးဘၣ်မီၤနီၤႉ...

ပယီၤသုးနုာ်လီၤဟူးဂဲၤလၢပဟီၣ်က၀ီၤပူၤတဖၣ်အိၣ်ဒၣ်ဘၣ်ဒုးဖျိးထီၣ်က့ၤလီၤအဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ပယီၤသုးလၢအနုာ်လီၤဟူးဂဲၤဖဲကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ-KNU မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ်အံၤ ပပျဲအလီၢ်တသ့ၣ်လၢၤဘၣ်ဒီးအိၣ်ဒၣ်လၢကဘၣ်ဒုးဖျိးထီၣ်ကွံာ်အီၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးက့(၅)ဒုးယၤခိၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်ဖဲတလါအံၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်ထီၣ်န့ၣ် ပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်နုာ်လီၤ ဟူးဂဲၤ၀ဲဒၣ်လၢမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဖီခိၣ် KNLA သုးက့(၅)ဒုးယၤခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤထူကဆှီစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“မ့မ့ၢ်လၢပယီၤသုးမီၤစိရိၤဒုပပျဲအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်ႉ အ၀ဲသ့ၣ်မၤအၢမၤသီမၤနးမၤကျံး၀ဲထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်လၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤလီၤႉ ကလုာ်ဒူၣ်ကိးဒူၣ်ဒဲးဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်၀ဲလီၤႉ တၢ်တသ့ၣ်တဖၣ်အံၤပပျဲန့ၢ်အလီၢ်တသ့ဘၣ်မီၤနီၤႉ မ့မ့ၢ်လၢပဟီၣ်က၀ီၤပူၤဒုဒ်အ၀ဲသ့ၣ်ဟဲအိၣ်လၢပဟီၣ်က၀ီၤအပူၤအသိးန့ၣ် ဒ်ပမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတကးဒံးဘၣ်ပမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ၦၤဟီၣ်က၀ီၤဖဲအံၤအဃိ...

မီၤစိရိၤအသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်မၤဟးဂီၤ(KNU)ဖှၣ်ဂီၤတၢ်ဆါဟံၣ်ႇခးကၠိဖိခံဂၤဒီးကျိ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲမဟါလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၆ သီ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၂ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်လဲၤမၤဟးဂီၤ၀ဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့-၁)ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဖှၣ်ဂီၤသ၀ီပူၤတၢ်ဆါဟံၣ်အမဲာ်ညါ ခးစ့ၢ်ကီးကၠိဖိခံဂၤဒီးကျိလၢအအိၣ်ဟဲက့ၤလၢကၠိအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်လဲၤမၤဟးဂီၤ၀ဲတၢ်ဆါဟံၣ်အံၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ မၤဟးဂီၤဃုာ်စ့ၢ်ကီး၀ဲကသံၣ်ကသီလၢအိၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ပူၤတဖၣ်ႇတၢ်ဖိတၢ်လံၤႇဆဲးကဲးတဖၣ်ဒီး သ၀ီဖိလၢအိၣ်သ၀ီပူၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးအ၀ဲသ့ၣ်တဟ့ၣ်အခွဲးလၢကဟးထီၣ်တၢ်ချၢလၢာ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါတချုးလၢပယီၤသုးပာ်ဖှိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လဲၤမၤဟးဂီၤတၢ်ဆါဟံၣ်ဒံးဘၣ်အခါန့ၣ် တၢ်ခးလိာ်သးအိၣ်အဃိ ဘီသဘၠူၣ်သ၀ီဃုတီၤကၠိဖိခံဂၤထီၣ်ကၠိတဘူူၣ်လၢၤဘၣ်ဒီးဖဲအဟဲက့ၤဒိးဆဲးကဲးတုၤဖဲဖှၣ်ဂီၤသ၀ီအခါ...

တၢ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်လၢ KNU သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤႇပယီၤသုးတကပၤသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအါ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ စးထီၣ်ဖဲတလါအံၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်န့ၣ် တၢ်ဒုးဟဲဆူၣ်ထီၣ်၀ဲလၢကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ဒီးပယီၤသုးႇသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်လၢအနုာ်လီၤဟူးဂဲဲၤ၀ဲဒၣ်ဖဲမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ် ခီဖျိဆှၢအါထီၣ်၀ဲအသုးမုၢ်သံၣ်ဘိတဖၣ်အဃိ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးဟီၣ်က၀ီၤ(KNLA)သုးတဖၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဖဲတနံၤအံၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၆ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ ဒ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါတၢ်ကစီၣ်အသိးန့ၣ် ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၁ သီအနံၤ ပယီၤသုးပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်(စကခ-၈)စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်(ခမရ-၄၀၆)သုးလၢအဟဲနုာ်လီၤဟူးဂဲၤဖဲဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ်ႇမးထီကရူၢ်ႇကစၢၢ်သၢဖျၢၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ် လၢတသီအတီၢ်ပူၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)အိၣ်၀ဲ ၅...

EDITOR PICKS

- Advertisement -