Home Authors Posts by KIC News

KIC News

1079 POSTS 0 COMMENTS

ပယီၤသုးတြိၤလၢအမၤတၢ်ထီၣ်ဒုးဖဲဂီၤလ့ၤ(သိထၣ်ကွ့ၣ်)တၢ်လီၢ်အၦၤလွံၢ်ဂၤဟဲက့ၤနုာ်လီၤလၢ(CDM)ပူၤ

လါအီကူး ၈ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ပယီၤသုးတြိၤ(၄၄)စုတီၤအဖီလာ်ခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၂)အၦၤလွံၢ်ဂၤလၢအပၣ်ဃုာ်ဖဲမၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤထံး ဖလူ-ဂီၤလ့ၤ(သိထၣ်ကွ့ၣ်)တၢ်ဒုးအပူၤအံၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီကူး ၃ သီအနံၤန့ၣ် ဟဲက့ၤနုာ်လီၤ(CDM)ဒီးအိၣ်ကဒု၀ဲလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ “ပဟဲန့ၣ်(၄)ဂၤပၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးသုးစကီၤတဂၤႉအ၀ဲ(၃)န့ၣ်သုးဖိလီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်ပျၢ်လီၤၦၤလၢကဟဲထီၣ်ဂီၤလ့ၤ(သိထၣ်ကွ့ၣ်)မီၤနီၤႉလၢညါန့ၣ်အိၣ်ခိးကျဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလၢမၠၣ်၀တံၣ်အ့ရှါသ့ၦၢ်တီနီၢ်ထံလီၤဆှူဒီးတၢ်ဆှၢထီၣ်ၦၤလၢကမၤၦဲၤသုးဂံၢ်ဘါဖဲ(သိထၣ်ကွ့ၣ်)န့ၣ်အခါဖဲပတုၤလၢကဆီ၀ါလ့တၢ်လူၢ်ခိၣ်န့ၣ်ပစံၣ်ဖျိးထီၣ်လၢသုးကျိၤပူၤဒီးပဆဲးကျိးလၢပကနုာ်လီၤ(CDM)ပူၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်(CDM)သုးဖိဟ့စိစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ သုးတြိၤ(၄၄)စုတီၤအဖီလာ်သုးတြိၤလၢအမၤ၀ဲတၢ်ထီၣ်ဒုးဖဲ(သိထၣ်ကွ့ၣ်)တၢ်လီၢ်အံၤအသုးဖိတဖၣ် ခီဖျိတအဲၣ်ဒိးလူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲတၢ်ဖီခိၣ်သုးခိၣ်သုးနၢ်အတၢ်နဲၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လၢၤဘၣ်အဃိ သုးစကီၤစီၣ်မ့အူ(၃၀)နံၣ်(ကပ–၉၃၅၅၀၉)ႇသုးဖိဟ့စိ(တ–၅၁၆၀၃၆)ႇ သုးဖိစိ၀့(တ–၅၄၀၀၅၃)ဒီး သုးဖိစီၣ်စီၣ်(တ–၄၀၂၁၈၃)သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဆဲးကျိး၀ဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဒီးဟဲအိၣ်ကဒု၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးလၢအနုာ်လီၤ(CDM)ဟဲအိၣ်ကဒုသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်တူၢ်လိာ်အ၀ဲသ့ၣ်ဂ့ၤဂ့ၤလီၤဒီး ကတီၢ်ခဲအံၤတၢ်ပာ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအလီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် (KNU)သုးဟီၣ်က၀ီၤ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒုးအဃိအူကြ့ၣ်ထၣ်ကမျၢၢ်တက့ၤဘၣ်ဒံးဆူအဒူသ၀ီဘၣ်ဒီးသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲႇတၢ်အီၣ်တၢ်အီတကူတလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲ

လါအီကူး ၈ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် အူကြ့ၣ်ထၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအိၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ သူမှဲကျိကၢၢ်ခိၣ်တဖၣ် တုၤလၢတနံၤအံၤတက့ၤဘၣ်ဆူအဒူသ၀ီတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဒံးဘၣ်ဒီးသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲႇတၢ်အီၣ်တၢ်အီတကူတလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်အူကြ့ၣ်ထၣ်သ၀ီသးၦၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်လါယူၤလၢာ်အခါန့ၣ် ခီဖျိဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်ဂၢၤသးကရၢ(KNDO)သုးပာ်ဖှိၣ် နုာ်လီၤခး၀ဲအူကြ့ၣ်ထၣ်ပယီၤသုးကလၢၤအဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်ကဒုလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢသူမှဲကျိကၢၢ်နံၤဒီးန့ၢ်၀ဲတလါဘျဲၣ်တုၤလၢခဲအံၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒံးအဃိအ၀ဲသ့ၣ်တက့ၤဘၣ်ဒံးလၢအဟံၣ်အဃီဒီးသဂၢၢ်ဘၣ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲအီၣ်အီတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ၀ီသးၦၢ်စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“အ၀ဲသ့ၣ်ဟဲစံၣ်ထီၣ်စးထီၣ်လၢအပူၤကွံာ်လါယူၤ ၂၆ သီအခါန့ၣ်လံမီၤနီၤႉ တုၤလၢခဲအံၤန့ၣ်န့ၢ်တလါဘျဲၣ်လံႉပဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဟုသးအထၢၣ်ဆံးလီၤႉဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီတဖျၢၣ်န့ၣ်ပန့ၢ်ဘၣ်၀ဲ(၂၅၀)ဘးဒံးလီၤႉတၢ်န့ၣ်မးတန့ၢ်ဘၣ်ၦဲၤၦဲၤဘၣ်ႉဟံၣ်ခိၣ်လၢတန့ၢ်ဘၣ်ဒံး၀ဲန့ၣ်ကအိၣ်(၁၀၀)ဘျဲၣ်ဒံးႉခဲအံၤခီဖျိတၢ်စူၤအဃိဘၣ်ဟးအိၣ်၀ဲလၢၦၤဘုခ့ကျီးပူၤလီၤမီၤနီၤႉလၢကဆှၢတၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂီၢ်နါက့ကၠီၣ်တဲၣ်သုးတပျဲအခွဲးဘၣ်ႉတၢ်အီၣ်တၢ်အီန့ၣ်ဟဲ၀ဲစဲးပြဲးစဲးပြဲးဒီးကတူၢ်လၢတနွံအဂီၢ်န့ၣ်တတူၢ်ဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်တလါန့ၣ်အူကြ့ၣ်ထၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်လီၢ်အဃိဘၣ်လဲၤစံၣ်ထီၣ်အိၣ်ကဒု၀ဲလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤတစိၢ်တလီၢ်ဒီးမ့ၢ်လၢကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တတူၢ်လိာ်အ၀ဲသ့ၣ်ယံၤယံၤဘၣ်အဃိဘၣ်ဟဲက့ၤအိၣ်ကဒါ၀ဲဖဲကီၢ်ပယီၤတကပၤန့ၣ်လီၤႉတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢတၢ်ကလဲၤဟ့ၣ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီးခီဖျိကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအံၤကးတံၢ်ဃာ်၀ဲကီၢ်ဆၢကျဲဒီးဟ့ၣ်စိာ်၀ဲလၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်အသိးလီၤအဃိအ၀ဲသ့ၣ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢလၢၦဲၤၦဲၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ၀ီသးၦၢ်တဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံကမံးတံာ်အကရၢဖိႇၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဒီး(INGO) ႇ(UNHCR)တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်မၤ၀ဲတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးဒ်သိးလၢကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါကဟ့ၣ်အိၣ်ကဒု၀ဲအူကြ့ၣ်ထၣ်ကမျၢၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတစိၢ်တလီၢ်လၢအထံအကီၢ်ပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံအၦၤကတိၤတၢ်ပၢတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ “ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ်လၢ(INGO)မ့ၢ်ဂ့ၤႇလၢ(UNHCR)မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်ပတဲမီၤလီလီစဲၤမ့သ့န့ၣ်မၤန့ၢ်ကွၢ်ၦၤလၢတၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်တစိၢ်တလီၢ်လၢသၢလါလွံၢ်လါဧါတခါမီၤနီၤႉလီလီစဲၤခီဒုဒီးယိၤပဒိၣ်ခီန့ၣ်တိလိာ်သးအဖၢမုၢ်လီၤႉမ့မ့ၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီန့ၣ်တၢ်မၤဘူၣ်ကစၢ်ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ကရၢကရိလဲၤမၤဘူၣ်လီၤ၀ဲန့ၢ်တစဲးတမွဲးလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ တုၤလၢကတီၢ်ခဲအံၤသူမှဲကျိကၢၢ်နံၤဒီတကျိၤန့ၣ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံအိၣ်အလီၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ(၆)ခါဒီး ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံအနီၣ်ဂံၢ်ပာ်ဖှိၣ်အိၣ်၀ဲ(၂၆ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်ဒီးမ့မ့ၢ်အူကြ့ၣ်ထၣ်လီၢ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအိၣ်၀ဲ(၈၂၅)ဂၤဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

(BGF)လူၤထၢသုးလၢခီတီၢ်(မၠၣ်ကၠံငူၣ်)ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုအိၣ်အလီၢ်အဃိဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအိၣ်ဖဲန့ၣ်တဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ

လါအီကူး ၅ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ် လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် ခီတီၢ်(မၠဲၣ်ကၠံငူၣ်)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)လၢအိၣ် ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ်လူၤထၢ၀ဲသုးသီတုၤလၢၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုအိၣ်တၢ်လီၢ်အဃိဟံၣ်ဖိဃီဖိလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိလၢအိၣ်ဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်ဖဲ(၂၀၂၂)သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ လၢမၠဲၣ်ကၠံငူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤဃိၣ်လိာ်ကျိ၀ၢ်ခီ ဖၣ်ပူၣ်ကီၢ်ဆၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အပူၤတဖၣ် ခီဖျိ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်သံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအါအဖီခိၣ်ဟးလူၤကိး၀ဲၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုလီၢ်က၀ီၤဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်လၢကလဲၤတၢ်မဲာ်ညါအဂီၢ်အဃိၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဟံၣ်ဖိဃီဖိသ့ၣ်တဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤလၢအိၣ်လီၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ်တဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ “ကမၢလဲၤထီၣ်တၢ်မဲာ်ညါအဂီၢ်န့ၣ်(ပၤတီၤမံၤ) သုးကလၢၤ (BGF)ဟဲကိး၀ဲဒၣ်. ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢတတအဲၣ်ဒိးလဲၤ၀ဲတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲတဂၤန့ၣ်(၆)ကလီၢ်ႇအကလီၢ်(၁၀)ညါမီၤနီၤႉစ့ဒ်အံၤနကဟးဃုဒ်လဲၣ်ႉပဟးစံၣ်တုၤလၢခဲအံၤန့ၣ်ကအိၣ်(၇)နံၣ်လံႉက့ၤလၢသ၀ီဒီးတန့ၢ်ႇက့ၤလၢကျီးတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲခီဒၢးတန့ၢ်ဘၣ်ႇဘၣ်အိၣ်ဘၣ်အီၣ်လၢၦၤဟဲမၤဘူၣ်လီၤတၢ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်လီၤဒီးကလဲၤမၤတၢ်လၢတၢ်ချၢစ့ၢ်ကီးတန့ၢ်ဘၣ်ႉတၢ်ကဲထီၣ်သးဖဲအံၤမတၤတဂၤမးတသ့ၣ်ညါဘၣ်ႉ”အဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤလၢအိၣ်မၠဲၣ်ကၠံငူၣ်လီၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ်အံၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၁၅)နံၣ်အခါလၢမၠၣ်ကၠံငူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢဘူးဒးတၢ်ဘါတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)ဒီးပယီၤသုးႇ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်အဘၢၣ်စၢၤအဃိလီၢ်က၀ီၤသ၀ီအဖျၢၣ်(၂၀)ဃၣ်ဃၣ်ကမျၢၢ်(၆၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အဒူသ၀ီတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဒီးဘၣ်ဟဲအိၣ်ကဒုအသးဖဲခီတီၢ်(မၠဲၣ်ကၠံငူၣ်)တစိၢ်တလီၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ်န့ၢ်၀ဲ(၇)နံၣ်လံန့ၣ်လီၤႉ ကတီၢ်ခဲအံၤလၢခီတီၢ်(မၠၣ်ကၠံငူၣ်)မုၢ်ထီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤကမးမိၢ်ႇကတၢၢ်တံာ်ႇဖၣ်ပူၣ်ႇမဲၤ၀့ၤဟီၣ်က၀ီၤတကပၤန့ၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢပယီၤသုးႇ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၅)အပူၤန့ၣ် (BGF)ႇပယီၤသုးပာ်ဖှိၣ်အသုးခိၣ်သံၣ်ဘိဃုာ်ဒီးသုးဖိတဖၣ်သံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်လၢအကယၤညါအဂ့ၢ်န့ၣ် (KNU)လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိတၢ်အိၣ်သးအံၤအဃိတၢ်စးထီၣ်ဟးလူၤဖီၣ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤဒူသ၀ီလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဒီးကတီၢ်ခဲအံၤဟဲထၢ၀ဲသုးတုၤလၢခီတီၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဟံၣ်ဖိဃီဖိအိၣ်အလီၢ်လၢကဆှၢထီၣ်၀ဲဆူတၢ်မဲာ်ညါအဂီၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်...

တီၤပၠီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤၦၤဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံတဖၣ်စးထီၣ်ဒိးန့ၢ်တၢ်ညၣ်ဂိၢ်တၢ်ဆါကဲထီၣ်သး

လါအီကူး ၅ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢတနီသရံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် တီၤပၠီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ စးထီၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ညိၣ်ဂိၢ်တၢ်ဆါအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိတီၤပၠၠီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံသ့ၣ်တဖၣ် ကတီၢ်ခဲအံၤ ခီဖျိတၢ်စူၤခါဒီးတၢ်ခိၣ်ဒုးႇတၢ်အီၣ်တၢ်အီတကူတလၢဘၣ်တကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါ တူၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ညၣ်ဂိၢ်တၢ်ဆါကဲထီၣ်သးအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တၢ်လီၢ်ခဲလၢာ်လၢၦၢ်ပူၤအဃိမူခိၣ်မ့စူၤန့ၣ်ပစိၤဟးထီၣ်အ့ၣ်တၢ်ႉပ့ၢ်ပီၤနါက့တအိၣ်ဘၣ်အဃိနး၀ဲတစဲးမီၤနီၤႉဘၣ်အိၣ်၀ဲဘၣ်ဆီၣ်ဘၣ်သ့ဒ်န့ၣ်လီၤမီၤနီၤႉမူခိၣ်မ့စူၤန့ၣ်ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲလၢအသီတတီၤအိၣ်စ့ၢ်ႉကသံၣ်ကသီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤနါက့တဂ့ၤဘၣ်ႉၦၤဘၣ်တၢ်ညၣ်ဂိၢ်တၢ်ဆါတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ၦၤလၢအဂံၢ်အဘါတလၢၦဲၤတၢ်အီၣ်လီၤထုးတဖၣ််လီၤႉအပူၤကွံာ်လၢညါခါလံၤလံၤန့ၣ်ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢတီၤပၠီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဃိတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤအိၣ်ဒီဒူၣ်ဒီးဖိသၣ်တမၤလိဘၣ်လံာ်ႇတဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဟီၣ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်အပူၤသ၀ီအဖျၢၣ်(၁၀)လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအိၣ်အဂၤ(၆၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ညါဒီးကတီၢ်ခဲအံၤစ့ၢ်ကီးသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢအီလီၤတူာ်ထီၣ်လံန့ၣ်လီၤႉတကးဒံးဘၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ညၣ်ဂိၢ်တၢ်ဆါအမဲာ်ညါၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်ၦၤမိၢ်ဒၢႇဖိဒံဖိသၣ်ႇသူၣ်က့သးၦၢ်အါမးဒီးခီဖျိတၢ်အီၣ်တၢ်အီတအိၣ်လၢၤဘၣ်အဃိအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်တူၢ်ဘၣ်ကဒီး၀ဲတၢ်အီၣ်လီၤထုးစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ “တၢ်ဆၢကတီၢ်နါက့ယံၤထီၣ်လံဘျီဒုတၢ်အီၣ်တၢ်အီနါက့စှၤလီၤစ့ၢ်မီၤနီၤႉတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢၤထီၣ်လံႉလၢတၢ်အံၤအဃိၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါတလၢတၦဲၤကဲထီၣ်အသးလီၤႉမ့၀ံၤခီဖျိတၢ်စူၤခါပစိၤနါက့အ့ၣ်တၢ်အဃိတၢ်ညၣ်ဂိၢ်တၢ်ဆါစးထီၣ်ကဲထီၣ်လံႉၦၤဘၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်ၦၤဖိဒံဖိသၣ်ဒီးၦၤလၢတၢ်အီၣ်လီၤထုးသ့ၣ်တဖၣ်လီၤႉမ့၀ံၤဟီၣ်က၀ီၤဒီတဘ့ၣ်န့ၣ်ဒ်ပတဲတ့ၢ််ဃာ်လၢညါတဘျီအသိးလီၤကသံၣ်သရၣ်၊မုၣ်တအိၣ်ဘၣ်ႉအိၣ်၀ဲသးစၢ််လၢမၤစၢၤအံးထွဲကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့တဒူၣ်လီၤႉလီၤဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲဖးနးညါ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ ၦၤအိၣ်လၢတၢ်လီၢ်အဂၤတဖၣ်လၢကဟဲၦ့ၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢတီၤပၠီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂီၢ်န့ၣ် ကျဲတအိၣ်ကတာ်ထီအသးခံခီခံကပၤလၢာ်အသိးကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်အီၣ်နါစိၤက့ၤ၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢအအိၣ်တ့ၢ်အသိးလီၤဒီးလၢကလဲၤၦ့ၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢတၢ်ချၢအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးကျဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်အဃိတၢ်ဆၢကတီၢ်မ့ယံၤထီၣ်မ့လဲၤသးဒ်အံၤန့ၣ်ဘၣ်ယိၣ်လၢတၢ်အီၣ်ကပတုာ်သးအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢမၤစၢၤတီၤပၠီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်သးလီၤပလိာ်အီၣ်ထီၣ်လၢ(DKBA)ဒီး(KNU)ကက့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးႇတၢ်သးလီၤပလိာ်တနီၤတလီၤပလိာ်သးဒီးကရၢအတၢ်ပာ်သးဘၣ်အဂ့ၢ်(DKBA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်စံး

လါအီကူး ၄ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(KNU)ဒီးတၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်သးလီၤပလိာ်အိၣ်ထီၣ်လၢကက့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးအံၤတၢ်သးလီၤပလိာ်အိၣ်ထီၣ်၀ဲဖဲမဟါလါအီကူး ၃ သီ တၢ်မၤခံခီခံကပၤဒုးယၤခိၣ်နၢ်ဘၣ်ထွဲတၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခံခီခံကပၤခိၣ်နၢ်တဖၣ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲမဟါလါအီကူး ၃ သီအနံၤန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA) အသုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤကၠီၤနံၤဃုာ်ဒီး(KNLA)ခိၣ်နၢ်တနီၤဒီး(DKBA)အသုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤစတံတီခိၣ်ရိၣ်မဲ(DKBA)ခိၣ်နၢ်တဖၣ်မၤ၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးတခါဒီး တၢ်ကစီၣ်ဟးထီၣ်လၢကက့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဃုာ်ဒီးတၢ်သးလီၤပလိာ်(၅)ထံၣ်ဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ (DKBA)လီၢ်ခၢၣ်သးသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ပၢဆှၢသုးမူဒါခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤစွ့ၤ၀ၣ်စံး၀ဲလၢ “တၢ်ကိးထံၣ်လိာ်သးဒီးၦၤန့ၣ်တၢတပတီၢ်န့ၣ်ဖုသုးခိၣ်ကျၢၢ်စီၤကၠီၤနံၤဒီးသုးခိၣ်ကျၢၢ်စီၤစတံလၢပအိၣ်တကပၤအံၤန့ၣ်အ၀ဲဆဲးလီၤ၀ဲႉသနါက့န့ၣ်တၢ်ပနီၣ်(စံ)တအိၣ်ဘၣ်ႉတၢ်ပနီၣ်(စံ)တအိၣ်ဘၣ်ဆၣ်သနါက့န့ၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးတၢ်ပနီၣ်တခါလံ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲမဟါတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်၀ံၤဒ်တၢ်သးလီၤပလိာ်လၢအဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲအသိး...

ပယီၤသုးလၢအနုာ်လီၤအိၣ်ဖဲကၠိကရၢၢ်ပူၤတဖၣ်ဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်အဃိသ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီအပူၤ

လါအီကူး ၄ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကြုၢ်တုကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ပယီၤသုးလၢအနုာ်လီၤအိၣ်ဖဲတီၤကၠၤအ့သ၀ီတီၤထီကၠိကရၢၢ်အပူၤတဖၣ်အံၤခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်ဒိးဃာ်ဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်လၢကရၢၢ်ကပၤအဃိဘၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီအပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဃးတၢ်ဒိးလီၤဃာ်ဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်လၢကၠိကရၢၢ်အကပိၤကပၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ပယီၤသုးလၢအိၣ်ကၠိကရၢၢ်ပူၤတဖၣ်တဲပၠး၀ဲမးသ့ၣ်ညါဘၣ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ “ၦၤဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်လၢကၠိကပၤအိၣ်န့ၣ်ပယီၤသုးလၢအနုာ်လီၤအိၣ်ကၠိကရၢၢ်ပူၤလၢညါတဖၣ်တဲပၠးၦၤမးပသ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉပယီၤသုးလၢအဟဲအိၣ်လၢညါတဖၣ်န့ၣ်က့ၤကဒါဒီးခဲအံၤပယီၤသုးဟဲအိၣ်လၢအသီတဒူၣ်ႉအ၀ဲသ့ၣ်နါက့တဲၦၤတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်ႉမ့ၢ်အဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်ဒံးဧါႇက့ၤထုးထီၣ်ကွံာ်၀ဲလံဧါန့ၣ်တတဲတၢ်နီတမံၤဘၣ်ႉခဲအံၤၦၤလဲၤလၢကၠိကပၤတဘူၣ်နီတဂၤလၢာ်ဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိဖဲန့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်လါမးရှးအခါစ့ၢ်ကီးကျီၢ်တဒုဖဲအဟးဃုအီၣ်ဆၣ်လၢကၠိကရၢၢ်လီၢ်ခံအဆၢကတီၢ်ယီၢ်ဘၣ်မ့ၣ်ပိၢ်ကဲထီၣ်သးမးပယီၤသုးဒုးသ့ၣ်ညါတဲပၠး၀ဲသ၀ီဖိတဖၣ်လၢအဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်အိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးလၢအနုာ်လီၤအိၣ်ဖဲကၠိကရၢၢ်ပူၤအံၤတဖၣ်အနီၣ်ဂံၢ်ကအိၣ်လၢအဂၤ(၅၀)ဃၣ်ဃၣ်ညါဒီး ဆီလီၤစ့ၢ်ကီးတြဲၤအိၣ်ခိးတၢ်လီၢ်လၢကၠိမဲာ်ညါ(ဟီၣ်သရီ)တိၤဖီခိၣ်ဒီးအိၣ်ခိးသမံသမိး၀ဲၦၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိပယီၤသုးနုာ်လီၤအိၣ်လၢကၠိကရၢၢ်ပူၤအဃိတနံၣ်အံၤတၢ်သိၣ်လိအဂီၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်သုးလီၢ်လဲၤမၤလိက့ၤတၢ်လၢသီခါဖၠၣ်ကရၢၢ်ပူၤဒီးခီဖျိတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအဃိဘၣ်သိၣ်လိနီၤဖးလီၤက့ၤအတီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် တီၤကၠၤအ့ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်တဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ “တမၤလိဘၣ်လံာ်လၢကၠိလၢာ်ဘၣ်အဃိဘၣ်လဲၤမၤလိက့ၤ၀ဲလၢသီခါဖၠၣ်မီၤနီၤႉခီဖျိတၢ်လီၢ်တတြီၢ်ဘၣ်အဃိမ့မ့ၢ်တီၤဖုၣ်န့ၣ်ဘၣ်ထီၣ်၀ဲကၠိလၢဂီၤခီဒီးမ့မ့ၢ်တီၤထီခီန့ၣ်ဘၣ်ထီၣ်၀ဲလၢဟါခီမီၤနီၤႉတုၤလၢခဲအံၤန့ၣ်သ၀ီဖိတဖၣ်ဟဲက့ၤအိၣ်လၢမုၢ်ဆါခီလီၤႉမ့ၢ်လၢဖိသၣ်ဘၣ်ထီၣ်ကၠိအဃိဟဲက့ၤဆှၢအဖိႉလၢမုၢ်နၤခီန့ၣ်မံလၢသ၀ီပူၤတဘူၣ်ဘၣ်ႉၦှၤတနီၤန့ၣ်လဲၤမံလၢသ၀ီအဂၤႉတနီၤန့ၣ်လဲၤမံလၢသီခါဖၠၣ်ႉလၢမုၢ်နၤခီန့ၣ်ပယီၤသုးတပျဲခီဂာ်၀ဲသ၀ီဆၢခိၣ်ဒီးသ၀ီဆၢလာ်လၢာ်ဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးလၢအနုာ်လီၤအိၣ်ဖဲတီၤကၠၤအ့ကၠိကရၢၢ်အပူၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤခီဖျိဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢကရူၢ်တဖၣ်လဲၤခးအ၀ဲသ့ၣ်တလီၢ်လီၢ်အဃိအ၀ဲသ့ၣ်ဆီလီၤ၀ဲမဲးထၢၣ်တဖၣ်လၢကၠိတီၤဒၢးပူၤလၢကဒီသဒၢသးအဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်လါမးရှးအခါစ့ၢ်ကီးလၢတီၤကၠၤအ့သ၀ီအပူၤတၢ်ဒုးစးထီၣ်ကဲထီၣ်၀ဲလၢဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ႇကညီဒီကလုာ်ဂၢၤသးကရၢ(KNDO)သုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ၀ံၤအလီၢ်ခံပယီၤသုးတဖၣ်နုာ်လီၤမၤအါထီၣ်အသုးဂံၢ်ဘါလၢကၠိကရၢၢ်ပူၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိပယီၤသုးလၢအိၣ်ကီးတရံး၀့ၢ်အံၤသ့ၣ်တဖၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူဒူသ၀ီပူၤခဲအံၤခဲအံၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲအသိးဟံၣ်ဃီတၢ်သူၣ်ထီၣ်တနီၤဟးဂူာ်ဟးဂီၤအိၣ်၀ဲစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ

သၣ်တီၣ်ကၠံကျဲကပၤတၢ်လီၢ်လၢပယီၤသုးဟံးဃာ်ကျဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအလီၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ယီၢ်ဘၣ်မ့ၣ်ပိၢ်တဂၤ

လါအီကူး ၃ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ် သၣ်တီၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲတနံၤအံၤလါအီကူး ၃ သီ ဂီၤခီ ၉ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် တီအူ–သၣ်တီၣ်ကၠံကျဲမုၢ် ပၠါစခါ(၁၀)တၢၣ်သ၀ီပူၤ တၢ်လီၢ်လၢပယီၤသုးဟံးတ့ၢ်ဃာ်ကျဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအလီၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်(၁)ဂၤ ယီၢ်ဘၣ်၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်ဒီးအခီၣ်တူာ်ကွံာ်၀ဲတကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ၦၤလၢအယီၢ်ဘၣ်မ့ၣ်ပိၢ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲကိၤန့ၤလ့(၃၈)နံၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢပၠါစခါသ၀ီဒီး အ၀ဲဒီးအမါခံဂၤအံၤဖဲအလဲၤလၢကျီးပူၤအဆၢကတီၢ်ယီၢ်ဘၣ်၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်အဖဲအပူၤကွံာ်တသီခံသီအခါန့ၣ်ပယီၤသုးဟံးဃာ်ကျဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအလီၢ်မီၤနီၤႉဖဲအကလဲၤလၢကျီးပူၤအစံၣ်လီၤဃုအီၣ်တၢ်ဒီးတၢ်လၣ်လၢကျဲကပၤအခါယီၢ်ဘၣ်၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်မီၤနီၤႉၦၤတနီၤန့ၣ်တဲ၀ဲလၢအသံလံႇယက့ၤဆဲးကျိးကဒါန့ၣ်အတသံဒံးဘၣ်ႉတၢ်အိၣ်သးဒုတဂ့ၤအါအါဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကိၤန့ၤလ့လၢအယီၢ်ဘၣ်မ့ၣ်ပိၢ်အံၤအခီၣ်လၢအစ့ၣ်တကပၤဘၣ်ဒီၣ်တူာ်ကွံာ်၀ဲတကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိအသးသမူတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်အဃိကတီၢ်ခဲအံၤဘၣ်တၢ်လဲၤကူစါယါဘျါအီၤလၢတီအူတၢ်ဆါဟံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီကူး ၁ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး...

ခီဖျိတၢ်စူၤစှၤအဃိၦၤထူစံာ်ဖိတဖၣ်တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ဟဲအါထီၣ်

လါအီကူး ၂ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် တနံၣ်အံၤလၢကညီကီၢ်စဲၣ်တၢ်လီၢ်အါတီၤအပူၤခီဖျိတၢ်စူၤစှၤ၀ဲအဃိ ၦၤထူစံာ်ဖိတဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ဟဲအါထီၣ်၀ဲတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ၦၤမၤအီၣ်ဘုလၢတၢ်စူၤခါတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်ဖဲလါယူၤႇလါယူၤလံဒီးလါအီကူးအကတီၢ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ဖှံလီၤဘုချံ၀ံၤထဲးထီၣ်သူၣ်ကဒါ၀ဲအဆၢကတီၢ်ဘၣ်ဆၣ် တနံၣ်အံၤခီဖျိတၢ်စူၤစှၤအဃိ ၦၤတနီၤလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢကသူၣ်ဘုအဂီၢ်တဖၣ်ခီဖျိဘၣ်ထၢနုာ်ထံလၢစံာ်ပူၤအဃိတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့အိၣ်၀ဲအါမးအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤမၤအီၣ်ဘုဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်နဘူသ၀ီၦၤထူစံာ်ဖိစီၤအီၤပဲၤစံး၀ဲ“ဘၣ်သူၣ်ဘုအဆၢကတီၢ်ဒုဘၣ်လံႉခီဖျိလၢစံာ်ပူၤန့ၣ်ထံတအိၣ်ဘၣ်အဃိတၢ်ကီမီၤနီၤႉတၢ်စူၤခါနါက့လီၤဂာ်ဒ်သိးဒီးတၢ်ကိၢ်ခါအကတီၢ်လီၤထံတအိၣ်ဘၣ်ႉခဲအံၤဘၣ်နိထီၣ်စဲးဘၣ်ထၢနုာ်လီၤထံလၢစံာ်ပူၤ၀ံၤမးသူၣ်န့ၢ်မီၤနီၤႉလၢကမၤၦဲၤထံအဂီၢ်နါက့သိၦ့ၤလၢာ်ကဒီးဖဲန့ၣ်ႉသိၦ့ၤထီၣ်အဃိတဘၣ်ဂီၢ်ဘၣ်ႉၦၤကညီနါက့လီၤဘှံးႇစ့နါက့လၢာ်အါ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ ၦၤထူစံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢကသူၣ်ဘုအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်ထၢနုာ်၀ဲထံလၢစံာ်ပူၤတနံၤန့ၣ်လၢာ်၀ဲစ့(၃၀၀၀၀)ကၠးဘျဲၣ်ညါဒီးၦၤလၢအကျိၣ်အစ့အိၣ်မၤ၀ဲန့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ထၢနုာ်လီၤထံသူၣ်၀ဲဘုဘၣ်ဆၣ် တနီၤန့ၣ်ခီဖျိကျိၣ်စ့တဘၣ်ဂီၢ်ဘၣ်အဃိ တသူၣ်ဖျး၀ဲဘုလၢၤဘၣ်ဒီးအိၣ်ခိး၀ဲလၢတၢ်ကစူၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤထူစံာ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ “ထံတအိၣ်ဘၣ်အဃိသူၣ်လီၤတၢ်မုၢ်တၢ်ဘိတသ့ဘၣ်ႉကသူၣ်ဘုအဂီၢ်ထံတအိၣ်ဘၣ်အဃိၦၤမၤအီၣ်ဘုတဖၣ်ဘၣ်အိၣ်ခိး၀ဲတၢ်ကစူၤဆံးယံၤလဲၣ်လီၤမီၤနီၤႉလၢကထၢနုာ်လီၤထံလၢစံာ်ပူၤအဂီၢ်နါက့ကဘၣ်တွံၢ်ဃီၤထံစ့ၢ်ကီးယံၤႉမ့၀ံၤ(ဒးစံၣ်)နါက့အၦ့ၤထီၣ်အဃိမၤတန့ၢ်ဘၣ်ႉထံတအိၣ်ဘၣ်နမ့သူၣ်န့ၣ်ကဘၣ်က့ၤထဲၣ်ကဒါစံာ်ခံ၀ီသၢ၀ီညါလီၤႉနထဲၣ်မ့၀ံၤမးနသူၣ်သ့လီၤႉစံာ်တက့န့ၣ်နမ့ထဲၣ်အီၤန့ၣ်သိ(ဒံၤစဲၤ)လၢာ်၀ဲဒၣ်တကၤလၤညါႉထံတန့ၢ်မၢ်မၢ်ဘၣ်အဃိတနံၣ်အံၤတမ့ၢ်လၢဘုကဂ့ၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် ကီၣ်ကူးသ၀ီဖိ စီၤဘိဘိၤလၢအသူၣ်ဖျးအီၣ်ဘုအံၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိဘၣ်ထၢနုာ်လီၤထံလၢစံာ်ပူၤအဃိၦၤထူစံာ်ဖိတဖၣ်ဘၣ်အိၣ်ခိး၀ဲမုၢ်နၤမုၢ်ဆါဒီး ဘုလၢတၢ်သူၣ်ဃာ်၀ဲ၀ံၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးခီဖျိထံတအိၣ်လၢလၢၦဲၤၦဲၤဘၣ်အဃိဘုတဖၣ်ဒိၣ်ထီၣ်တချ့အါအါဘၣ်ဒီးဟးဂီၤ၀ဲအါမးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤထူစံာ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိမူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤတၢ်အိၣ်သးဒီးတနံၣ်အံၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢတၢ်သူၣ်ဘုအဃိဘုဟးထီၣ်ကလီၤစှၤ၀ဲအသိးခီဖျိတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့အါထီၣ်လၢတၢ်သူၣ်ဘုအံၤအဃိနံၣ်လၢကဟဲဟုသးအၦ့ၤကထီၣ်သ့၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤထူစံာ်ဖိတဖၣ်တယးကွၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဒ်န့ၣ်အသိးလၢကီးတရံး၀့ၢ်ကလံၤထံးဒူသ၀ီတနီၤလၢတၢ်ဒုးကဲအပူၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤနါစိၤကျိဖးဒိၣ်အဃိၦၤထူစံာ်ဖိတဖၣ်လဲၤမၤၦဲၤထံလၢစံာ်ပူၤတချုးလၢာ်ဘၣ်အသိး ခီဖျိမူခိၣ်တစူၤဘၣ်အဃိဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အစံာ်လီၢ်ၦဲၤလီၢ်ဒီးဘုဟးဂူာ်ဟးဂီၤအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤထူစံာ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ...

တၢ်ဟဲခးထံကပျၢၤသ၀ီဂၢၤကီၢ်ခိၣ်ဒီးအဘူးအတံၢ်တဂၤ

လါအီကူး ၂ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ဆူၣ်ကလံသ၀ီကရူၢ်အပူၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါယူၤလံ ၃၁ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်လၢတၢ်တသ့ၣ်ညါအမံၤဟဲခး၀ဲထံကပျၢၤသ၀ီဂၢၤကီၢ်ခိၣ်ဒီးအဘူးတံၢ်တဂၤဒီး ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲနးနးကလဲာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤလၢအဘူးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ သ၀ီဂၢၤကီၢ်ခိၣ်စီၤကၠီၤမ့(၆၀)ဘျဲၣ်လၢတၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)ဟ့ၣ်လီၤအီၤမူဒါအံၤဒီးအဒိၣ်မုၢ်နီၢ်ပဲၣ်ဖိ(၇၀)ဘျဲၣ်ခံဂၤအံၤဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်လၢတၢ်တသ့ၣ်ညါအမံၤ ဟဲခးအ၀ဲသ့ၣ်လၢအိၣ်ဟံၣ်ပူၤဆၢကတီၢ် အဂ့ၢ်န့ၣ်စီၤကၠီမ့လၢဘၣ်တၢ်ဟဲခးအီၤတဂၤအဖိမုၣ်အံၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ “ဖဲမဟါန့ၣ်ယပါအိၣ်လၢကျီးပူၤအိၣ်လၢထံသၢပျၢၤလီၤအိၣ်ဒီးယမိလီၤႉယမိန့ၣ်အလဲၤလ့အီၣ်ဒ့ၣ်ႇယပါန့ၣ်အိၣ်ဒီးအဒိၣ်ခံဂၤလီၤႉအဖိဒိၣ်တဂၤန့ၣ်နါက့လဲၤလ့အီၣ်တၢ်စ့ၢ်ႉအိၣ်၀ဲလၢဒဲခံဂၤန့ၣ်ႇပယါန့ၣ်ကအီလုၢ်ထံႉမ့၀ံၤဘျီကျိသီၣ်ထီၣ်ဘျီဒုယမိန့ၣ်နၢ်ဟူကျိသီၣ်ထီၣ်ဘျီအ၀ဲကရီဟဲက့ၤလီၤႉဟဲက့ၤကွၢ်၀ဲဘျီယပါန့ၣ်လီၤဃံၢ်လံမ့၀ံၤယဒိၣ်မိၢ်ဂၤနါက့ၦၤခးဘၣ်အီၤစ့ၢ်ႉအဘၣ်တၢ်န့ၣ်ကဘၣ်ဖဲ ၈ နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်ဘျဲၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ စီၤကၠီမ့လၢတၢ်ဟဲခးအီၤအံၤဘၣ်၀ဲဒၣ်အခီၣ်ခံကပၤလၢာ်ဒီးခီဖျိဘၣ်ဒိနးနးကလဲာ်အဃိဘၣ်တၢ်ဆှၢထီၣ်အီၤဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်မဲၢ်ဆီးတၢ်ဆါဟံၣ်ဒီးခီဖျိအဒိၣ်မုၣ်နီၢ်ပဲၣ်ဖိအံၤဘၣ်ဒိတနး၀ဲဘၣ်အဃိဘၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါအီၤလၢအူဖၠၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢဘူးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဃးတၢ်ဟဲခးတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးအံၤကဃုသမံသမိးၦၤလၢအဟဲခးတၢ်အံၤဒီး ဆၢကတီၢ်မ့ဘၣ်န့ၣ်ကသ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်(DKBA)လီၢ်ခၢၣ်သး သုးက့ခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိစီၤစွ့ၤ၀ၣ်စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ “တၢ်တခါအံၤမတဂၤလဲၣ်န့ၣ်ယတတဲလီၤတံၢ်ဘၣ်မီၤနီၤႉကမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ကညီသုးတဂၤဂၤလီၤမီၤနီၤႉကျိ(၁၆)အဘ့ၣ်န့ၣ်မးစိာ်၀ဲတချုးဒၢးႉ၀ံၤဘျီၦၤတဂၤလၢအခး၀ဲန့ၣ်တမ့ၢ်အသံဘၣ်ႉအမ့သံမတၤဒုပကတဲဒ်လဲၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တဖျါထီၣ်ဘၣ်မီၤနီၤႉနါက့ခီဒုခဲအံၤန့ၣ်ပဃုသ့ၣ်ညါက့ၤအမံၤလံႉသနါက့ဂ့ၤခဲကၢာ်န့ၣ်အကဖျါထီၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲမဟါလါအီကူး ၁...

ခီဖျိပယီၤသုးဒီးကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိလီၢ်က၀ီၤဖိ(၅၀၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်ကဒီးဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤ

လါအီကူး ၁ သီႇ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢမၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤထံးဂီၤလ့ၤဟီၣ်က၀ီၤစွ့ၤအ့မၠဲၤသ၀ီတကပၤန့ၣ် ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢပယီၤသုးကျိၤဒီးကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်(Venom)သုးကျိၤတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိအဂၤ(၅၀၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်ကဒီးဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်လါယူၤလံ ၂၇ သီတုၤလၢလါယူၤလံ ၃၁ သီအနံၤန့ၣ် ခီဖျိတၢ်ဒုးစးထီၣ်ကဲထီၣ်ကဒါလၢ ပယီၤသုးဒီးကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်(Venom)သုးကျိၤတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤအဃိ အပူၤကွံာ်တနွံလီၢ်က၀ီၤၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိအဂၤ(၅၀၀)ဘျဲၣ်လၢအလဲၤဃ့ၢ်ထီၣ်ဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤ၀ံၤဟဲက့ၤအိၣ်ကဒါဆူသ၀ီပူၤတဖၣ်ကတီၢ်ခဲအံၤအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်ကဒီးဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤလံအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ စွ့ၤအ့မၠဲၤသ၀ီဖိလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်တၢ်ဒုးတဂၤစံး၀ဲ“ကၠီၣ်တဲၣ်သုးမၢၦၤက့ၤခီဃီၤလၢန့ၣ်တကပၤခဲလၢာ်ဒီးက့ၤအိၣ်န့ၢ်ခံသီ၀ံၤတၢ်ဒုးဟဲက့ၤကဲထီၣ်ကဒါအဃိဘၣ်ဟဲစံၣ်ထီၣ်ကဒါလၢကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤအသီတဘျီကဒီးလီၤႉခဲအံၤၦၤဒုးအိၣ်ဆိၦၤလၢမီကထါသ၀ီသီခါဖၠၣ်ကရၢၢ်ပူၤႉတုၤလၢတဂီၤအံၤန့ၣ်ၦၤဟဲဃီၤလၢအံၤတကပၤအိၣ်အဂၤ(၅၀၀)ဘျဲၣ်လံႉတနီၤန့ၣ်ကွၢ်၀ဲတၢ်အိၣ်သးဒီးအိၣ်ဒံး၀ဲဖဲသူမှဲကျိကၢၢ်နံၤန့ၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲမဟါန့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိဂီၤလ့ၤကျိဖးဒိၣ်လူၢ်ဒီးသုးကျိၤတဖၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လီၤတဲာ်ပိၢ်ဖးထီၣ်လၢတၢ်လီၢ်အါတီၤပူၤအဃိ အူကြ့ၣ်ထၣ်ႇစွ့ၤအ့မၠဲၤႇ၀ၣ်မံၤထၣ်ႇထံသၢပျၢၤလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်လဲၤစံၣ်ထီၣ်ကဒီးဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢသူမှဲကျိကၢၢ်ခိၣ်တၢ်လီၢ်တဖၣ်ဒီး (ဂီၤလ့ၤမီၤကိၤ)ကၠီၣ်တဲၣ်သ၀ီတကပၤန့ၣ်ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိတဖၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ “လၢပကလဲၤမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိအဂီၢ်ဖဲ ၂၉ သီအခါန့ၣ်ဖဲပလဲၤဟ့ၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအခါန့ၣ် ခီဖျိလၢကၠီၣ်သုးမၤဃံးထီၣ်တၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤအဃိပဘၣ်လဲၤပာ်လီၤက့ၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်ဖဲဂီၤလ့ၤ–မီကထါသီခါဖၠၣ်န့ၣ်လီၤမီၤနီၤႉဖဲန့ၣ်ၦၤအဂၤ(၂၀၀)ဘျဲၣ်ခီထံကျိဟဲတုၤလံႉဟဲဃ့ၢ်အိၣ်၀ဲဖဲဖိၣ်ဖြးဒီးဂီၤလ့ၤအဘၢၣ်စၢၤမီကထါသီခါဖၠၣ်တကပၤန့ၣ်မီၤနီၤႉဒ်ပသ့ၣ်ညါဘၣ်အသိးန့ၣ်ဖဲန့ၣ်ၦၤဟဲဃ့ၢ်ထီၣ်ကဒီးအဂၤ(၅၀၀)ဘျဲၣ်မီၤနီၤႉမ့ၢ်လၢတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢ၀ၣ်မံၤထၣ်သ၀ီဒီးစွ့ၤအ့မၠဲၤသ၀ီအဘၢၣ်စၢၤအဃိကတီၢ်ခဲအံၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်လိၣ်၀ဲမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤလၢလဲၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲမဟါန့ၣ်လီၤႉ ဖဲစှၤသီအတီၢ်ပူၤအံၤပယီၤသုးကျိၤလၢအိၣ်ကျိဖးဒိၣ်လူၢ်သုးကလၢၤတဖၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤမၤ၀ဲသုးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢစွ့ၤအ့မၠဲၤသ၀ီႇ၀ၣ်မံၤထၣ်ႇထံသၢပျၢၤႇအူကြ့ၣ်ထၣ်သ၀ီတကပၤတၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ်အံၤလါယူၤလံအတီၢ်ပူၤခီဖျိကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်(Venom)သုးကျိၤခိးခးအ၀ဲသ့ၣ်လၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤအဃိခံခီခံကပၤသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိပယီၤသုးနုာ်လီၤမၤဒုးယၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဃိ ကတီၢ်ခဲအံၤလၢကီးတရံး...

EDITOR PICKS