Home Authors Posts by KIC News

KIC News

1412 POSTS 0 COMMENTS

ကယဲၢ်တၢ်ကရၢကရိဒီးကရၢဖိလၢအိၣ်ကရၢမိၢ်ၦၢ်အတၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲပူၤတဖၣ်ကဘၣ်အိၣ်ဒီးကရၢဖိအသးအလၢအၦဲၤ အဂ့ၢ် KNU ကရၢခိၣ် ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၆ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကယဲၢ်မ့ၢ်တၢ်ကရၢကရိဒီးကရၢဖိခဲလၢာ်လၢအိၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢမိၢ်ၦၢ် အတၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲပူၤတဖၣ်ကဘၣ်အိၣ်ဒီးကရၢဖိအသးအလၢအၦဲၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၅ သီအနံၤလၢအလီၤဘၣ်၀ဲ(၇၆)၀ီတ၀ီ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢမုၢ်နံၤအံၤ အဂီၢ်န့ၣ် ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ အလံာ်ဟ့ၣ်ယုၢ်အပူၤဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ KNU ကရၢခိၣ် စံး၀ဲ “ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအံၤအိၣ်ဆၢထၢၣ်၀ဲဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤန့ၢ်တုၤ...

ပယီၤသုးဒွဲၣ်အူအီၣ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)အဟံၣ်အဃီလၢသၣ်တီၣ်၀့ၢ်(၁၃)မံးလး

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၆ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၄ သီ ဟါခီအဆၢကတီၢ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ် သၣ်တီၣ်၀့ၢ်(၁၃)မံးလးန့ၣ် ပယီၤသုးဒွဲၣ်အူအီၣ်၀ဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သၣ်တီၣ်ကီၢ်ဆၣ်)ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအဟံၣ်ဒီး တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး(KNU/KNLA-PC)ခိၣ်နၢ်လီၢ်လံၤတဂၤအဟံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးဒွဲၣ်အူအီၣ်ဟံၣ်(၃)ဖျၢၣ်အကျါ(၂)ဖျၢၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအဟံၣ်အဃီဒီး လၢအဂၤ(၁)ဖျၢၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤအကျးဆါတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်လၢသၣ်တီၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤစံး၀ဲ“ယသကိးအဟံၣ်ကပၤန့ၣ်ၦၤဒွဲၣ်အအီၣ်ဟံၣ်တဖျၢၣ်မီၤနီၤႉဟံၣ်၀ဲန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ခိၣ်နၢ်တဂၤအဟံၣ်လီၤႉဟံၣ်လၢတၢ်ဒွဲၣ်အူအီၣ်လၢအဂၤတဖျၢၣ်န့ၣ်လၢညါခါန့ၣ်အမၤတၢ်မၤလၢကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး၀ံၤအဟဲက့ၤပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီး(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)မီၤနီၤႉအ၀ဲတဖျၢၣ်ခီန့ၣ်ကဲ၀ဲဒၣ်ကျးလီၤႉပယီၤသုးအံၤပာ်၀ဲအဒုၣ်ဒါလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အဃိကမ့ၢ်အဒွဲၣ်အူအီၣ်၀ဲဒ်န့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်– ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ တချုးပယီၤသုးဒွဲၣ်အူအီၣ်ၦၤဟံၣ်ဒံးဘၣ်အခါန့ၣ်ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၄ သီ ဂီၤခီ ၅ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် တၢ်ခိးထုးပယီၤသုးဒီးမ့ၣ်ပိၢ်ဖဲသၣ်တီၣ်၀့ၢ်ဒီးပၠါစခါသ၀ီဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်တဘျီႇလၢ(၇)မံးလးန့ၣ်တဘျီအဃိ...

KNU(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိတလါအတီၢ်ပူၤကမျၢၢ်သံ(၁၄)ဂၤ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၆ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ စးထီၣ်(၂၀၂၃)လါယနူၤအါရံၤ ၁ သီ တုၤလၢလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၃ သီအနံၤန့ၣ် ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ ကမျၢၢ်သံ(၁၄)ဂၤဒီးဘၣ်ဒိ(၁၁)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၃ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢ(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဃိ ကမျၢၢ်သံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါ ဟံၣ်ဟးဂီၤ၀ဲ(၅၂)ဖျၢၣ်အကျါန့ၣ်ဟးဂီၤလီၤကရဲအိၣ်အဖျၢၣ် (၂၀)ဘျဲၣ်ညါအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ မ့ၣ်အူအီၣ်ဟံၣ်ဃီတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ်အကျါန့ၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲတၢ်ဆါဟံၣ်(၄)ဖျၢၣ်ဒီးတၢ်ဘါယွၤသရိာ်(၄)ဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်...

ပယီၤသုးအသံစိၣ်လၢအိၣ်ကီးနွဲၣ်သ၀ီပူၤတဖၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ခူၣ်ထီၣ်ဒီးကုၢ်ထီၣ်က့ၤ၀ဲ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၅ သီ‚ ၂ဝ၂၃ နံၣ်‚ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ ပယီၤသုးအသံစိၣ်လၢတၢ်ခူၣ်လီၤတ့ၢ်ဃာ်၀ဲဖဲ ကီးနွဲၣ်သ၀ီပူၤတဖၣ်အံၤ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိခူၣ်ထီၣ်ဒီးကုၢ်ထီၣ်က့ၤ၀ဲအဂ့ၢ် ကီးနွဲၣ်သ၀ီဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်အခါ လၢကီးနွဲၣ်သ၀ီဒီးသ၀ီလၢအိၣ်ဘူးဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်လၢကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤသုးအဘၢၣ်စၢၤအံၤဒီး ပယီၤသုးလၢအသံတ့ၢ်ဖဲတၢ်ဒုးဘျီ၀ဲန့ၣ်အပူၤတဖၣ်အံၤ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိခူၣ်ထီၣ်က့ၤအသံစိၣ်ကုၢ်ထီၣ်က့ၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီးနွဲၣ်သ၀ီဖိတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ “လၢသ၀ီခၢၣ်သးန့ၣ်ပထံၣ်ၦၤသံစိၣ်အိၣ် (၅) စိၣ်ညါႉပယီၤသုးအစိၣ်ပၣ် (၃) ဂၤႉလၢအဂၤ (၂) ဂၤခီန့ၣ် အဆ့ကၤန့ၣ်တမ့ၢ်သုးကူသုးကၤဘၣ်အဃိပတသ့ၣ်ညါဘၣ်ႉၦၤသံစိၣ်အကျါန့ၣ်ပမ့ကွၢ်လၢအဖံဘၣ်ခိၣ်တၢ်ပနီၣ်န့ၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲသုးစကီၤဖိဒီးသုးစကီၤမီၤနီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်...

မ်တုၤအိၣ်လၢ်သုတစု

မ်တုၤအိၣ်လၢ်သုတစု ၁. ကညီဖိလၢကီၢ်ပယီၤ အိၣ်ၦဲၤထဲတၢ်သံသတြီၤ ၦၤသူၣ်က့ၣ်သးအၢတနီၤ မၤသံတၢ်စုခီၣ်တုၤလီၤ ကွၢ်ဆိမိၣ်ထံ ဆိမိၣ်ဆး အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အသးတဖး ၂. ကညီဖိအိၣ်လၢဟံၣ်ဃီ ...

KNU ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤ ကီၢ်ဆၣ် (၃) ဘ့ၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲသုးတၢ်ပၢတၢ်ပြးအဂ့ၢ် သုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါဝဲ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၃ သီ‚ ၂ဝ၂၃ နံၣ်‚ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢ်ဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၆)ဟီၣ်ကဝီၤ ကီၢ်ဆၣ်(၃)ဘ့ၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲ(Martial Law)သုးတၢ်ပၢတၢ်ပြးဟီၣ်ကဝီၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲ ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂ သီ အနံၤန့ၣ်လီၤ ဒ်(၂ဝဝ၈)တၢ်ဘျၢသဲစး(၄၁၉)အသိးန့ၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤ ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်‚ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်ဒီး တလၢၤကီၢ်စဲၣ်ယ့ကီၢ်ဆၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဃးတၢ်ပၢတၢ်ပြးဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်ဆၢ်တဲာ်ဂ့ၢ်ဝီအံၤ တၢ်ကဘၣ်သူဝဲ(Martial Law)အဂ့ၢ်န့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအနဲၣ်ရွဲၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ်...

တၢ်ဆဲးကျိးသံကွၢ် DKBA သုးခိၣ်စီၤအ့ၤ၀ါ

တၢ်ဆဲးကျိးသံကွၢ် DKBA သုးခိၣ်စီၤအ့ၤ၀ါ “နၦၤကလုာ်ကဒဲကဒဲမးအဲၣ်ဒိး၀ဲလၢနလီၤဖးတဘၣ်ဖီၣ်လိာ်စုဘၣ်ႇနဘၣ်အိၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ပၢတၢ်ပြးအဖီလာ် လီၤႉဒ်သိးတဲ၀ဲနဘၣ်မၤန့ၣ်အခီပညီတအိၣ်ဘၣ်မီၤ” သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤအ့ၤ၀ါ ဖဲအပူၤကွံာ်ယနူၤအါရံၤ ၂၁ သီအနံၤန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဟံၣ်ဃီ ဟးဂီၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အသိးၦၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲစ့ၢ်ကီးလီၤႉအဃိတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးဘျီညါ၀ဲအံၤမ့ၢ်ကဲထီၣ်သးခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိဒ်လဲၣ်ႇတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်အိၣ်သးလီၢ်ခံကတၢၢ်မ့ၢ်အအိၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်ပဆဲးကျိးသံကွၢ်၀ဲ(DKBA)သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤအ့ၤ၀ါ ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ သံကွၢ်–၀ံသးစူၤတဲပၠးၦၤဘၣ်ဃးတၢ်ကဲထီၣ်သးဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂၁ သီ တၢ်ဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢနတၢ်လီၢ် တၢ်ကျဲအဂ့ၢ်အကျိၤတစဲးမီၤနီၤႉ စံးဆၢ–ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိဒီးၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်ကသ့ၣ်ညါအဂီၢ်န့ၣ်အိၣ်ဒၣ်ဒ်အံၤလီၤႉတၢ်ဟဲကဲထီၣ်သးတကတီၢ် ပမ့ၢ်က့ၤကွၢ်လၢပကီၢ်ပယီၤဒီတဘ့ၣ်အပတီၢ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်လဲၤဒီးကလုာ်ဒူၣ်ဖိလၢအဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်လၢ(NCA)တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤဒီးကဘၣ်သဂၢၢ်၀ဲလၢၦၤဆဲးလီၤ(NCA)တဖၣ်လၢတၢ်ကမၤအီၤပတဲလၢပယီၤကျိာ်(အလစ်ငိုက်)ဒ်အံၤဒုပတထံၣ်ဘၣ်ဒံးဘၣ်ႉအိၣ်ဒၣ်လၢကကွံာ်လီၤ၀ဲလၢရူႇပကတဲတ့ၢ်မးတၢ်မၤလိလီၢ်မတၤဒုကကွံာ်၀ဲအိၣ်မီၤႉအပူၤကွံာ်န့ၣ်ပကတဲတ့ၢ်မးဒ်သိးကခၠ့ၣ်မတၤန့ၣ်ဖဲမၤဘူၣ်မၤဘါဆၢကတီၢ်ဒုကွံာ်၀ဲဒ်န့ၣ်အိၣ်မီၤႉတၢ်ဒုးအိၣ်အဃိဒၢးကွံာ်၀ဲမီၤႉပမ့က့ၤကွၢ်က့ၤလၢပ၀ဲ(DKBA)ပတကပၤန့ၣ်တၢ်ဒုးလီၤတိၢ်လီၤဆီလၢကအိၣ်ဒီး(DKBA)န့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်အိၣ်ဒၣ်လၢတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်မၤသကိးတဖၣ်န့ၣ်ခီဒုကအိၣ်၀ဲတနီၤအဖီခိၣ်န့ၣ်ပတဆိမိၣ်လၢတၢ်ကကဲထီၣ်သးဒ်အံၤဘၣ်ႉနါက့န့ၣ်ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂၁ သီ ၁၂း၅၅ မံးနံးအခါန့ၣ် ပကတဲတ့ၢ်မးလၢဒုၣ်ဒါသုးမီၤစိရိၤခီဒုလၢပတလီၢ်သးအဖီခိၣ်န့ၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲဒီး...

ပယီၤသုးနု၁်လီၤမၤဟးဂီၤကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိအဟံၣ်အဃီဒီးဖီၣ်မၤသံကမျၢၢ်(၁)ဂၤ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၃ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲအပူၤကွံာ်လါယနူၤအါရံၤ ၂၇ သီအခါ လၢကညီကီၢ်စဲၣ် သၣ်တီၣ်၀့ၢ်(၁၃)မံးလးန့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲဒီးကမျၢၢ်လၢအဃ့ၢ်ထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပယီၤသုးနုာ်လီၤမၤဟးဂီၤအဟံၣ်အဃီတနီၤဒီးဖီၣ်မၤဒၢၣ်မၤသံကွံာ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်(၁)ဂၤစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးနုာ်လီၤဃုခွံခွးမၤဟးဂီၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဃ့ၢ်တၢ်ဒုးတဖၣ်အံၤအဟံၣ်ပူၤဃီပူၤဒီး ဖီၣ်မၤဒၢၣ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤအံၤဒီးမၤသံကွံာ်၀ဲဖဲ(ကၠ့စူတီၣ်ကိ)အဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်လၢအိၣ်သၣ်တီၣ်၀့ၢ်ပူၤတဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ “ဟံၣ်လၢကယီၤသုးမၤဟးဂီၤ၀ဲတဖျၢၣ်န့ၣ်အကဲ၀ဲဒၣ်ယသကိးအဟံၣ်လီၤႉတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအိၣ်ဟံၣ်ပူၤတဖၣ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တီၢ်သဲၣ်ဖးမၤဟးဂီၤ၀ဲမီၤနီၤႉတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအလုၢ်ဒိၣ်ၦ့ၤဒိၣ်တအိၣ်ဘၣ်အဃိတက့ၤစိာ်တၢ်နီတမံၤဘၣ်ႉဟံၣ်လၢၦၤမ့တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်ပယီၤသုးပာ်ပနီၣ်၀ဲလၢ (PDF) အဟံၣ်လီၤႉကမျၢၢ်လၢအသံတဂၤန့ၣ်အဖိအိၣ် (၁) ဂၤႉၦၤမၤသံအီၤလၢ(ကၠ့စူတီၣ်ကိ)န့ၣ်မီၤနီၤႉမ့မ့ၢ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိခီန့ၣ်တတဲဖျါ၀ဲဘၣ်ႉကဘၣ်မ့ၢ်ပယီၤသုးမၤပျံၤမၤဖုးဃာ်အီၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ပိာ်ခွါလၢပယီၤသုးမၤသံအီၤတဂၤအံၤဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂၇ သီအခါန့ၣ်...

KNU (သုးက့ ၄) ဒီးကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ် (KTLA)အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ် တၢ်သံတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၃ သီႇ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၄)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါလံာ်လၢတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးဖိသံၣ်ဖိဒီးတၢ်ဒီသဒၢ ကမျၢၢ်(PDF)သုးတဖၣ်ကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢသုးခိၣ်စီၤအဲၣ်ခွံတီခိၣ်ရိၣ်မဲကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်(KTLA)စုတီၤဖီလာ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၁ သီအနံၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢခံခီခံကပၤအဘၢၣ်စၢၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၃၁ သီအနံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၄)ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးဂ့ၢ်၀ီ၀ဲၤဒၢး ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါလံာ်လၢတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးဖိသံၣ်ဖိတဖၣ်ကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢသုးခိၣ်စီၤအဲၣ်ခွံစုတီၤဖီလာ်၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် (KNLA)ဟဲခး၀ဲထံမုၢ်ၦၢ်ဟီၣ်က၀ီၤလီၤဆီ(KTLA)တြဲၤအိၣ်ခိးတၢ်လီၢ်တခါအဂ့ၢ်န့ၣ် (သုးရ့ၣ် ၃) သုးဒ့(၈) သုးခိၣ်စိ စီၤဆၣ်ကညီ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“မ့ၢ်အနီၢ်ကီၢ်လီၤပၦၤန့ၣ်သံကွံာ်(၁)ဂၤမီၤနီၤႉပၦၤန့ၣ်လဲၤခိးတၢ်ဖဲန့ၣ်(၆)ဂၤႉ(သုးက့...

(PDF)သုးကဟးထီၣ်ကွံ၁်လၢသုးခိၣ်စီၤအဲၣ်ခွံတီခိၣ်ရိၣ်မဲ (KTLA) ကရူၢ်ပူၤအဂ့ၢ် (သုးက့ ၄) ထုးထီၣ်လံ၁်ဃ့ကညး၀ဲ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် သုးဖိသံၣ်ဖိဒီးတၢ်ဒီသဒၢကမျၢၢ်သုးလၢအအိၣ်သုးခိၣ်အဲၣ်ခွံတီခိၣ်ရိၣ်မဲကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်(KTLA)စုတီၤဖီလာ်လၢအဟူးဂဲၤဖဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၄)ဟီၣ်က၀ီၤ ဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤအံၤတဖၣ် ကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢကရူၢ်ကရၢ၀ဲအံၤအပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၄)ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA)ထုးထီၣ်လံာ်ဃ့ကညး၀ဲဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၃၁ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢအကဲထီၣ်၀ဲလၢသုးခိၣ်စီၤအဲၣ်ခွံဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်-KNLA(သုးက့ ၄)အဘၢၣ်စၢၤအံၤ ခီဖျိသုးခိၣ်စီၤအဲၣ်ခွံအံၤနုာ်လီၤမၤတံာ်တာ်၀ဲ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)တၢ်ပၢတၢ်ပြးႇ မၤတံာ်တာ်၀ဲ (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)တၢ်ကရၢကရိအဃိကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ကရူၢ်ကရၢအပူၤဒီးကပာ်ဖှိၣ်ဖီၣ်လိာ်စုဒီးကရူၢ်ကရၢလၢအထီဒါသုးမီၤစိရိၤလၢအဂၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ(KTLA)သုးရ့ၣ် ၃ သုးဒ့(၈)သုးခိၣ်စိ စီၤဆၣ်ကညီစံး၀ဲလၢ “လံာ်တဘ့ၣ်အံၤန့ၣ်...

EDITOR PICKS

ဒ်သိးခ့ၣ်အဲးစံၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလဲၤတရံးသးကဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်၀ီကလဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ်န့ၣ်ၦၤတ၀ၢဒီးကမျၢၢ်ၦၤဖးလံာ်ဖိတဖၣ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉဆီၣ်လီၤ (SUBSCRIBE BUTTON)ဒီးနုာ်လီၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပၣ်ဃုာ်သကိးလၢ (MEMBERSHIP PROGRAM)သ့၀ဲန့ၣ်လီၤႉ