Home တၢ်ကစီၣ် PBHWT တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်သိၣ်လိတၢ်ပျၢ်အမူး

PBHWT တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်သိၣ်လိတၢ်ပျၢ်အမူး

921
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၃သီ၊ ၂၀၁၈နံၣ်။ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကီၢ်ဆၢထၢၣ်၀ံချၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ကရူၢ်(PBHWT)တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်သိၣ်လိ (Communityy Health Workers Training )အံၤ တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ပျၢ်တၢ်သိၣ်လိအမူးတခါဖဲ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်) ကညီဒီက လုာ်စၢ ဖှိၣ်က&ၢ၊ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်၊ ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်၊ တၤအုးနံၤသ၀ီၤအပူၤ ဖဲလါနီၣ်၀့ဘၢၣ် ၆သီအနံၤလၢတၢ်သိၣ်လိကတီၢ်ယံာ် ၆ လါအံၤန့ၣ်လီၤႉ

(PBHWT)ကသံၣ်သရၣ်စီၤဒဲဒဲတဲ၀ဲလၢ“တၢ်သိၣ်လိတၢ်ပညိၣ်အံၤမ့ၢ်ဒ်သိးလီၢ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်မၤတဖၣ် ကဂၢၢ်ကျၢၤအဂီၢ်၊ ဆူၣ်ချ့ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ကအိၣ်ထီၣ်၊ ဆူၣ်ချ့တၢ်လီၢ်လီၤဟိသ့ၣ်တဖၣ်တၢ်ကမၤၦဲၤက့ၤအီၤအဂီၢ်လီၤ”အဂ့ၢ် တဲဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်=ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤ။

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါလၢကမၤသကိးတၢ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်အဂၤလၢဆူၣ်ချ့တကပၤအါထီၣ်၊ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်တၢ်သိၣ်လိတဖၣ် တၢ်ကရဲၣ်ကျဲၤအီၤဒီးတၢ်မၤသကိးသ့ၣ်တဖၣ် တၢ်ကရဲၣ်ကျဲၤမၤအီၤအဂ့ၢ်တဲအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဒီး(PBHWT)သ့ၣ်တဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်၀ံၤ တၢ်စးထီၣ်လၢလါမ့ၤ ၂သီတုၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၀သီတၢ်သိၣ်လိအံၤအပူၤ(PBHWT )၊ (KDHW)၊(KNLA) သုးက့ (၁=၂=၃=၅=၇) ဒီး(KNDO) ခၢၣ်စးသ့ၣ် တဖၣ် ၦၤတၢ်သိၣ်လိဖိခဲလၢာ် ၅၃ ဂၤ ဟဲထီၣ်၀ဲလီၤႉ

တၢ်သိၣ်လိအပူၤ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအ၀ဲသ့ၣ်ဒ်အမ့ၢ် နီၢ်ခီဒီးတၢ်မူတၢ်ဂဲၤ၊ တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၊ ကသံၣ်ကသီ၊ တၢ်ကူစါယါဘျါဂံၢ်ခီၣ်ထံးမဲာ်ချံ၊ တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤကသံၣ်၊ တၢ်ကွဲးတၢ်ပူၤလီၢ်၊ မိၢ်ဖိဆံးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၊ ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်ကွၢ်ထွဲသ့ၣ်တဖၣ်လၢသရၣ်၊ မုၣ်၁၃ဂၤန့ၣ်လီၤႉ