တၢ်ကစီၣ်

ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤပယီၤသုးဖီၣ်သိလ့ၣ်အဃိတၢ်ကြဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်ကျးပူၤပနံ၁်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလီၤတူ၁်ထီၣ်လံ

လါယူၤ ၉ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤ စှၤသီအတီၢ်ပူၤအံၤ ခီဖျိပယီၤသုးဟးလူၤဖီၣ်၀ဲသိလ့ၣ်ႇသိလ့ၣ်ယီၢ်(ဆဲးကဲး) လၢလံာ်လဲၢ်တအိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤဟဲအါထီၣ်၀ဲအဃိ တၢ်ကြဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤ သိလ့ၣ်လၢအလဲၤၦ့ၤ တၢ်ပနံာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤလဲၤၦ့ၤတၢ်တဘူၣ်လၢၤဘၣ်အဃိ လၢကျးပူၤန့ၣ်နံာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလီၤတူာ်ထီၣ်၀ဲလံ...

Non CDM)မ့ဆဲးမၤဒံး၀ဲဒ်သုးမီၤစိရိၤအတၢ်အဲၣ်ဒိးအသိးန့ၣ်ကဟံး၀ဲအရ့အဂ့ၢ် လီလိ(PDF)ဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲ

လါယူၤ ၉ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢတနီသရံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် လီလိကီၢ်ဆၣ်အပူၤ (Non CDM)ၦၤမၤတၢ်ဖိလၢအမၤတၢ်လၢသုးမီၤစိရိၤစုတီၤဖီလာ်တဖၣ်အံၤ မ့ဆဲးမၤဒံး၀ဲဒ်သုးမီၤစိရိၤအတၢ်အဲၣ်ဒိးအသိးမ့တအိၣ်ပတုာ်၀ဲဘၣ်န့ၣ် ကဟံး၀ဲအရ့အဂ့ၢ် လီလိကီၢ်ဆၣ် တၢ်ဒီသဒၢကမျၢၢ်သုးကရူၢ် ထုးထီၣ်လံာ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲဖဲလါယူၤ...

သၢသီအတီၢ်ပူၤ တၢ်နု၁်လီၤခးပယီၤသုးကလၢၤ(၃)ဖျၢၣ် ပယီၤသုးသံ(၅)ဂၤႇဘၣ်ဒိတဂၤအဂ့ၢ် KNU ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ

လါယူၤ ၈ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၅)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA)နုာ်လီၤခး၀ဲပယီၤသုးကလၢၤ(၃)ဖျၢၣ်ဒီးဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးသံ(၅)ဂၤႇဘၣ်ဒိ၀ဲတဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲတနံၤအံၤလါယူၤ ၈ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ တလါအံၤလါယူၤထီၣ် ၁...

ခီဖျိပနံ၁်တၢ်ဖိတၢ်လံၤၦ့ၤထီၣ်ဒီးတၢ်စိ၁်ဆှၢအဘူးအလဲဒိၣ်ထီၣ်အဃိကျးတၢ်လဲၤတရံးသးအဂီၢ်ထံဆၢကီၢ်ဆၢကျးကစၢ်တဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ

လါယူၤ ၈ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ ကမျၢၢ်လၢအအိးထီၣ်ဆါကျးလၢထံဆၢကီၢ်ဆၢ သ့ၣ်တဖၣ်အံၤခီဖျိတၢ်ဖိတၢ်လံၤအၦ့ၤထီၣ်ဒီးတၢ်စိာ်ဆှၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤအဘူးအလဲအါထီၣ်အဃိ လၢကျးတၢ်လဲၤတရံးသးအဂီၢ်ထံၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၂၂)နံၣ်စးထီၣ်အခါကီၢ်ပယီၤစ့တကလီၢ်န့ၣ်အၦ့ၤအိၣ်လၢစ့ယိၤ(၁၇၀၀)ဘးဘၣ်ဆၣ် တကီၢ်ခါခဲအံၤ စ့ပယီၤအၦ့ၤလီၤ၀ဲဒီးစ့ယိၤအၦ့ၤထီၣ်အဃိကီၢ်ပယီၤစ့တကလီၢ်န့ၣ်လၢစ့ယိၤအိၣ်တ့ၢ်က့ၤထဲ(၁၂၃၀),(၁၂၆၀)ခိၣ်ဃၢၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤခီလဲစ့လၢအိၣ်ထံဆၢကီၢ်ဆၢတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိကီၢ်ပယီၤစ့အၦ့ၤလီၤဒီးနလဲၤၦ့ၤတၢ်အခါဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)တြဲၤအဘူးအလဲတကးဒံးဘၣ်...

ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ ဖိသၣ်(၁၂)နံၣ်သံ၀ဲတဂၤဒီးဘၣ်ဒိခံဂၤ

လါယူၤ ၈ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်ကလံၤထံးအပူၤ ဖဲမဟါလါယူၤ ၇ သီ ၉း၃၀ ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူတ၀ီၣ်ထီၣ်(ရွာတန်းရှည်)သ၀ီပူၤအဃိ ဖိသၣ်(၁၂)နံၣ်သံ၀ဲ...

ပယီၤသုး(ခလရ–၉၇)ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ ကမျၢၢ်လၢအဟးဃုအီၣ်ကုၤတလးအီဒံၣ်တဖၣ်သံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး

လါယူၤ ၇ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူ(တံတန်ကူး)သ၀ီပူၤအဃိ ကမျၢၢ်လၢအဟးဃုထၢအီၣ်ကုၤတလးအီဒံၣ်တဖၣ်အံၤသံ၀ဲ(၁)ဂၤဒီးဘၣ်ဒိ၀ဲ(၃)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲမဟါလါယူၤ ၆ သီအနံၤ ပယီၤသုးကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢကီးတရံး၀့ၢ်ကလံၤထံး(ခုဒုံး)သ၀ီ (ဆံဖလား)ကၠိကဲထီၣ်၀ံၤလီၢ်ခံ...

သုးမီၤစိရိၤအကၠိတနီၤတတူၢ်လိ၁်ၦၤကၠိဖိလၢအိၣ်ဟဲနီၢ်ကစၢ်တၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါကၠိအံၤဘၣ်

လါယူၤ ၇ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ သုးမီၤစိရိၤစုတီၤဖီလာ်ကၠိတနီၤတတူၢ်လိာ်၀ဲၦၤကၠိဖိလၢအိၣ်ဟဲနီၢ်ကစၢ်တၢ်ထဲးဂံၢ် ထဲဘါကၠိအံၤ ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကၠိဖိမိၢ်ပၢ်ဒီးကၠိသရၣ်သရၣ်မုၣ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ၦၤကၠိဖိလၢအဟးထီၣ်ကၠိလၢနီၢ်ကစၢ်တၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါကၠိတဖၣ်အံၤအ၀ဲသ့ၣ်တဲ၀ဲလၢအိၣ်ဟဲလၢကၠိလၢအတဖိးသဲးစးဘၣ်အဃိသုးမီၤစိရိၤအကၠိတနီၤန့ၣ်တတူၢ်လိာ်ၦၤကၠိဖိအံၤဘၣ်အသိး သုးမီၤစိရိၤအကၠိလၢအတူၢ်လိာ်ၦၤကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ် စ့ၢ်ကီး အ၀ဲသ့ၣ်သုးလီၤစှၤ၀ဲအတီၤတတီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠိသရၣ်၊မုၣ်တဖၣ်...

ကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိနၣ်သၤကွ့၀့ၢ်ပူၤတၢ်ဆါဟံၣ်ဒီးဟံၣ်ဟးဂီၤႇကမျၢၢ်ဃ့ၢ်ထီၣ်တကလးဘျဲၣ်

လါယူၤ ၇ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၃)ဟီၣ်က၀ီၤ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ ဖဲလါယူၤ ၆ သီ ဂီၤခီအဆၢ ကတီၢ် ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢနၣ်သၤကွ့၀့ၢ်ပူၤအဃိ...

ကျီၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးခီဖျိ ယီၢ်ဘၣ်ဟီၣ်လ၁်မ့ၣ်ပိၢ်လၢပယီၤသုးပ၁်ဖှိၣ်ဒိးလီၤဃ၁်၀ဲအံၤအဃိ

လါယူၤ ၆ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢကီးတရံး၀့ၢ်ကပၤ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အကျီးပူၤန့ၣ် ခီဖျိကျီၢ်တဖၣ်ယီၢ်ဘၣ်၀ဲဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်လၢပယီၤသုးဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ဒိးလီၤဃာ်၀ဲအံၤအဃိစှၤသီအတီၢ်ပူၤအံၤကမျၢၢ်အကျီၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဟဲအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးဒီး(BGF)လၢအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲကီးတရံး၀့ၢ်ကပၤ(ယွၤသ့ၣ်ကိ)သ၀ီပူၤတဖၣ်အံၤဒီးကီးတရံးကပၤပယီၤသုးတဖၣ်အံၤ အ၀ဲသ့ၣ်ဒိးလီၤဃာ်၀ဲဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်တဖၣ်လၢကမျၢၢ်အကျီးကရၢၢ်ပူၤဒီးကျီၢ်အီၣ်ဆၣ်လီၢ် တကးဒံးဘၣ် ဒိးလီၤ၀ဲလၢသ၀ီပူၤစ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲလၢ“လၢသ၀ီဃၢၤသ၀ီပူၤနါက့ဒိးလီၤဃာ်၀ဲလီၤႉလၢကျီၢ်လီၢ်နါက့ဒိးလီၤ၀ဲခဲလၢာ်လီၤႉလၢကီးနွဲၢ်တါကျါဟဲလီၤဒီးဖဲယွၤသ့ၣ်ႇကမဲၤကိတဖၣ်န့ၣ်ဒိးလီၤဃာ်၀ဲခဲလၢာ်လီၤႉၦၤတပျဲလဲၤဘၣ်ႉကျီၢ်ဘၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်ဒီဒူၣ်လံ”အဂ့ၢ်န့ၣ်...

ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ၦၤမၤသံလီၤကစၢ်သးကဲထီၣ်သးဟဲအါထီၣ်

လါယူၤ ၆ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် သုးဟံးန့ၢ်ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤလီၢ်ခံလၢကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ခီဖျိတၢ်အိၣ်သးအကလုာ်ကလုာ်အဃိ ၦၤမၤသံလီၤကစၢ်သးဟဲအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဆူၣ်ချ့ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိဟံၣ်ဖိဃီဖိႇဘူးတံၢ်သမူသကိးသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဒီးဟံၣ်ဃီဟးဂူာ်ဟးဂီၤအိၣ်၀ဲအဃိပှၤသူၣ်ဟးဂီၤသးဟးဂီၤသးတၢ်ဆိမိၣ်ဆိမးအိၣ်ထီၣ်ဘျီပှၤအီသံးႇသူကသံၣ်မူၤဘှီးဟဲအါထီၣ်အဃိၦၤမၤသံလီၤကစၢ်သးဘၣ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤမၤသံလီၤကစၢ်သးအဟံၣ်ဖိဃီဖိဒူၣ်ပူၤထၢပူၤတဂၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကီၢ်ဆၣ်(၇)ဘ့ၣ်အပူၤန့ၣ် ကီးတရံးႇဖၣ်အၣ်ႇနိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ်အံၤၦၤမၤသံလီၤကစၢ်သးအါန့ၢ်ဒံး ကီၢ်ဆၣ်လၢအဂၤတဖၣ်ဒံးဒီး လၢကီၢ်ဆၣ်ကိးဘ့ၣ်ဒဲးတၢ်ဆါဟံၣ်ႇကသံၣ်ဒၢးသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး...

EDITOR PICKS

တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး

ဒ်သိးခ့ၣ်အဲးစံၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလဲၤတရံးသးကဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်၀ီကလဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ်န့ၣ်ၦၤတ၀ၢဒီးကမျၢၢ်ၦၤဖးလံာ်ဖိတဖၣ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉဆီၣ်လီၤ (SUBSCRIBE BUTTON)ဒီးနုာ်လီၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပၣ်ဃုာ်သကိးလၢ (MEMBERSHIP PROGRAM)သ့၀ဲန့ၣ်လီၤႉ