တၢ်ကစီၣ်

ကညီဖိလၢအတုၤအိၣ်ယူရပၤထံကီၢ်တဖၣ်ဃ့ထီၣ်(EU)လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်ပာ်လီၤတၢ်ဟံသုးမီၤစိရိၤဂ့ၢ်၀ီလၢအသီ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၇ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ယူရပၤကညီၦာ်ဘျးစဲ(European Karen Network)လၢအတုၤအိၣ်ယူရပၤထံကီၢ်တဖၣ်အံၤ ဃ့ထီၣ်၀ဲယူရပၤကီၢ်စၢဖှိၣ်(EU)လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်ပာ်လီၤတၢ်ဟံသုးမီၤစိရိၤဂ့ၢ်၀ီလၢအသီအဂ့ၢ်န့ၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါဃ့ထီၣ်၀ဲဖဲမဟါလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၆ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ “ပဃ့ထီၣ်(ယူရပၤ)ကီၢ်စၢဖှိၣ်လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်ပာ်လီၤတၢ်ဟံးန့ၢ်ၦၤစိာ်ဆါစုက၀ဲၤဂ့ၢ်၀ီဒီးသုးမီၤစိရိၤဂ့ၢ်၀ီလၢအသီမီၤနီၤႉသိဒီးမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢထံကီၢ်ပၢ၀ဲတဖၣ်ဃုာ်ဒီးကယဲၢ်မ့ၢ်စဲးတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအဆီၣ်ထွဲကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်လၢသုးမီၤစိရိၤအဂီၢ်တဖၣ်အံၤတၢ်ကမၤဖျါထီၣ်၀ဲဒီးဟံးန့ၢ်ဂ့ၢ်၀ီမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ယူရပၤကညီၦာ်ဘျးစဲ ကရၢခိၣ်...

တၢ်အးလီၤက့ၤပယီၤသုးစကီၤဖိလၢအနုာ်လီၤမၤ(CDM)အံၤဆူပၠံၤသူၣ်ယ့ၤခွ့ၤ(ပြည်သူ့ရင်ခွင်)ကရူၢ်အစုပူၤ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၇ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ပယီၤသုးလၢအနုာ်လီၤအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲဂီၤလ့ၤ–ဆိၣ်စံမၠဲၣ်ကျဲ ဆိၣ်စံမၠဲၣ်သ၀ီပူၤ အၦၤသုးစကီၤဖိမၠိအီၣ်အံၤ နုာ်လီၤမၤ(CDM)ဟဲအိၣ်ကဒုသးလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဒီး ဒ်သိးအ၀ဲကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်တၢ်အးလီၤက့ၤအီၤလၢပၠံၤသူၣ်ယ့ၤခွ့ၤ (ပြည်သူ့ရင်ခွင်)ကရူၢ်အစုပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးတြိၤ(၄၄)စုတီၤအဖီလာ်ခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၁၀၄)လၢအအိၣ်မီၣ်လမၠဲၣ် လၢအဟဲနုာ်လီၤအိၣ် ဟံးန့ၢ်အလီၢ်အကျဲလၢတၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ဆိၣ်စံမၠဲၣ်သ၀ီအပူၤအံၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ်...

ခီဖျိပနီကျဲသၣ်အၦ့ၤတဂ့ၤဘၣ်အဃိလီၤတဲာ်ဟးဂီၤလၢအထူၣ်ခီၣ်ထံး

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၆ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ် နိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တနံၣ်အံၤခီဖျိပနီကျဲသၣ်အၦ့ၤတဂ့ၤဘၣ်အဃိ ပနီကျဲသၣ်လၢတၢ်သူၣ်၀ဲလၢဒူသ၀ီအပူၤတဖၣ်မံဘီလၢအထူၣ်ခံလိၤဒီးလီၤတဲာ်ဟးဂီၤလၢအထူၣ်ခီၣ်ထံးဒ်န့ၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤသူၣ်ပနီကျဲဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ တနံၣ်အံၤၦၤဟဲၦ့ၤပနီကျဲသၣ်တအိၣ်ဘၣ်အမဲာ်ညါလၢကလဲၤစိာ်ဆါအီၤအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးဆဲကဲးသိၦ့ၤဒီးဆှၢတၢ်လဲလၢာ်အဃိတဒဲးဆါ၀ဲပနီကျဲသၣ်လၢာ်ဘၣ်ဒီးလီၤတဲာ်ဟးဂီၤလၢအထူၣ်ခီၣ်ထံးဒ်န့ၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ချၢၣ်တကူၣ်တၢၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံး၀ဲ“တၢ်ဖိတၢ်လံၤအၦ့ၤထီၣ်ကိးခါဒဲးလီၤႇ မ့မ့ၢ်လၢသးဟီသၣ်ႇပနီကျဲသၣ်ခီန့ၣ်အၦ့ၤတဂ့ၤဘၣ်ႉဆဲးကဲးသိၦ့ၤႇဆှၢတၢ်လဲတကဲးလၢၤဘၣ်အဃိပနီကျဲသၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤတဲာ်လၢအထူၣ်ခီၣ်ထံးအုၣ်သံဂီၤကွံာ်ဒ်န့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢကညီကီၢ်စဲၣ် နိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တၢ်စူၤခါအဆၢကတီၢ်...

တၢ်နုာ်လီၤခးပယီၤသုးလၢအလဲၤထၢသုးတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤ၀ဲအံၤအဃိ သံ ၁ ဂၤ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၃ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီအနံၤန့ၣ် ဖဲသုးမီၤစိရိၤအကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤန့ၢ်သုးတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်ဆူ(မဲၤ၀့ၤ)ပယီၤသုးကလၢၤပူၤ အကတီၢ် ခီဖျိကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်နုာ်လီၤခး၀ဲပယီၤသုးလၢအလဲၤထၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်အံၤအဃိ...

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ(၅)လါအတီၢ်ပူၤ ကမျၢၢ်သံ ၁၆ ဂၤ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၃ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၃)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ၂၀၂၂ နံၣ် လါမ့ၤတုၤလၢတလါအံၤလါစဲးပထ့ဘၢၣ် (၅)လါအတီၢ်ပူၤ ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူဒူသ၀ီ တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲပူၤအဃိကမျၢၢ်သံ၀ဲ(၁၆)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်...

တအဲၣ်ဒိးလၢစၢၤသွဲၣ်သီတဖၣ်ကဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤလၢာ်ဘၣ်အဂ့ၢ်(KNU)တၢ်ကြဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါစံး၀ဲ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၂ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် တအဲၣ်ဒိးလၢစၢၤသွဲၣ်လၢကဟဲခါဆူညါသ့ၣ်တဖၣ်အံၤကဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဖၣ််အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်ကြဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် တၢ်ကရၢကရိဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤ မူဒါခိၣ် ပဒိၣ်စီၤပူၣ်လူၤ စံးလီၤ၀ဲဖဲမဟါတၢ်မၤလၤကပီၤဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်မုၢ်နံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤအံၤ ဖဲ(တၤကယါ)သ၀ီပူၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“စးထီၣ်လၢအိၣ်ဖျဲၣ်လီၤတုၤလၢနီၢ်ဒိၣ်ထီၣ်န့ၣ်နၢ်ဟူကျိသီၣ်ဘၣ်ဟးစံၣ်မုၢ်ပြံပြါမီၤနီၤႉအဲၣ်ဒိးထံၣ်လၢတၢ်ကမုာ်ကခုၣ်စ့ၢ်မီၤနီၤႉစၢၤသွဲၣ်သီလၢအကဟဲခါဆူညါတဖၣ်အံၤပတအဲၣ်ဒိးလၢအ၀ဲသ့ၣ်ကဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအံၤအပူၤဘၣ်ႉခါဆူညါန့ၣ်ပအဲၣ်ဒိးထံၣ်လၢထံကီၢ်တဘ့ၣ်အံၤကအိၣ်ဒီးတၢ်အီကုးအီၦဲၤတၢ်ဘီၣ်တၢ်ညီမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ဃုာ်ဒီးကီၢ်ပယီၤအံၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်မ့တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်တမ့ၢ်ထဲလၢတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်တခါအဃိဘၣ်ဒီးခီဖျိလၢတၢ်ပဲာ်ဖးနီၤဖးကလုာ်ႇတၢ်ထံၣ်တဒ်သိးဒီးတၢ်တဃူတဖိးဘၣ်အဃိလီၤႉဒ်သိးပကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်အလီၢ်အိၣ်လၢပၦၤမၤသကိးတၢ်ကဒဲကဒဲပကဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီးပကဘၣ်နၢ်ပၢၢ်လိာ်သးယၢ်ခီယၢ်ခီလိၣ်၀ဲစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ်ပဒိၣ်စီၤပူၣ်လူၤစံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲမဟါလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁...

ကျိချံၦာ်သၣ်လၢတၢ်မၤန့ၢ်၀ဲလၢတၢ်ထီၣ်ဒုးကျ့းပယီၤသုးကလၢၤအပူၤတဖၣ်(KNU)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်ကလံၤထံး ဖဲမဟါန့ၣ်တၢ်နုာ်လီၤခး၀ဲကျ့းပယီၤသုးကလၢၤဒီး ကျိချံၦာ်သၣ်လၢတၢ်မၤန့ၢ်အီၤလၢသုးကလၢၤပူၤတဖၣ်အံၤန့ၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲတနံၤအံၤလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲမဟါလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀ သီ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်...

ပယီၤသုးဒီး(BGF)မၤအါထီၣ်အသုးဂံၢ်ဘါဟးဆှၣ်တၢ်လၢမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲတလါညါအံၤအတီၢ်ပူၤလၢကညီကီၢ်စဲၣ် မ့ၢ်မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤန့ၣ် ပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်မၤအါထီၣ်အသုးဂံၢ်ဘါဟးဆှၣ်သမံသမိးတၢ်ဒီး အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဆီလီၤသးလၢအံၤတတီၤလၢန့ၣ်တတီၤလၢက၀ီၤဒ့ကျဲနုာ်လီၤဟးထီၣ်အလီၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ဖိတဂၤစံး၀ဲ“လၢမၠၣ်၀တံၣ်န့ၣ်အီၤမၠ့ၤစွ့ၤဘိၤႇမၠ့ၤနံၤကိႇမၠၣ်စၤနံၤကိႇကၠီၣ်လိကၠံႇပနံာ်တၢ်ကၤလီၢ်ႇဖါခၠီႇယွၤသ့ၣ်ႇတိတတါႇမဲၢ်ကနဲႇညံၣ်နီၣ်ကွဲၣ်သ့ၣ်လၢၦၤနုာ်လီၤဟးထီၣ်သ့လၢၦၢ်ပူၤတၢ်လီၢ်တဖၣ်န့ၣ်ပယီၤသုးႇ(BGF)အိၣ်ဆီလီၤသးလၢအံၤတတီၤလၢန့ၣ်တတီၤမီၤနီၤႉစးထီၣ်လၢလါထီၣ်န့ၣ်ပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်မၤအါထီၣ်အသုးဂံၢ်ဘါ(၂၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဒီးဟးဆှၣ်တၢ်လၢ၀့ၢ်ပူၤ၀့ၢ်ချၢမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လၢမၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤခီဖျိပယီၤသုးဒီးဖီၣ်စုက၀ဲၤသုးပာ်ဖှိၣ်ကရူၢ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်တလီၢ်လီၢ်အဃိဘၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢတၢ်ပလီၢ်ပဒီအပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ဖိတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဒ်န့ၣ်အသိးလၢကညီကီၢ်စဲၣ် မၠၣ်၀တံၣ်ႇကီးတရံးႇကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံႇသၣ်တီၣ်ႇဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ် အခိၣ်အဃၢၤလီၢ်က၀ီၤဒူသ၀ီတကပၤန့ၣ်စ့ၢ်ကီး ပယီၤသုးဒီးဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်...

ပယီၤသုး(၂)ဂၤလၢအဟဲက့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤလၢ(သုးက့ ၅)အအိၣ်အံၤတၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤ၀ဲလၢစ့

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ပယီၤသုး(၂)ဂၤလၢအဟဲက့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်(သုးက့ ၅)အအိၣ်အံၤဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤအ၀ဲသ့ၣ်လၢစ့အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲတနံၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီကူး ၂၁ သီအနံၤန့ၣ် ဒုးယၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်(စကခ–၈) ခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၄၀၁)လၢအအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲဖၣ်ပူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အံၤအသုးဖိမီၤသၤလၣ်(၂၄)နံၣ်ဒီးယဲသံၤဟၣ်(၂၁)နံၣ်ခံဂၤအံၤ...

ကမျၢၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံပိာ်မုၣ်လၢအက့ၤဟံတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဂၤဘၣ်ဒီးကျိဖးဒိၣ်သံ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ််စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၃) မူကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ် ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၇ သီအနံၤ ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ ဘၣ်၀ဲဒၣ်ကမျၢၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံပိာ်မုၣ်တဂၤလၢ...

EDITOR PICKS

တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး