တၢ်ကစီၣ်

KNU ဃ့ထီၣ်လၢပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်ကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢတၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၅ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဒ်သိးတၢ်ကၢၤက့ၤဂၢၤက့ၤကီၢ်ပယီၤအသုးမုၢ်ဒိၣ်အသူးသ့ၣ်လၤကပီၤအဂီၢ် သုးမုၢ်ဒိၣ်ကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢတၢ်နုာ်လီၤ ပၣ်ဃုာ်သးလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဃ့ထီၣ်၀ဲဖဲတနံၤအံၤ(လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၅)သီလၢအလီၤဘၣ်၀ဲတၢ်ဆဲးလီၤထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး(NCA)ၦဲၤထီၣ်(၆)နံၣ်တနံၣ်န့ၣ်လီၤႉ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်...

ကမျၢၢ်တၢ်ကရၢကရိ(၅၀)ဘျဲၣ်ဃ့ထီၣ်၀ဲလၢတၢ်တဘၣ်ဒုးထီၣ်သုးမီၤစိရိၤအခိၣ်မ့အီၣ်လဲၣ်လၢ အၣ်စံၣ်ယၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဂ့ၤ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၄ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢကဟဲတလါအံၤ(လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၅)သီအနံၤ တၢ်ကမၤ၀ဲအၣ်စံၣ်ယၣ်ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ဒ်သိးတၢ် တဒုးထီၣ်သုးမီၤစိရိၤအခိၣ်မ့အီၣ်လဲၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤတဂ့ၤအဂီၢ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကမျၢၢ်တၢ်ကရၢကရိ(၅၂)ဒူၣ် ဃ့ထီၣ်ဒီးဆှၢထီၣ်လံာ်ဆူအၣ်စံၣ်ယၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အအိၣ်ဖဲလါမဟါ(လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၃)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်(လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၄)သီအနံၤ...

တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်ၦၤ(၄)ဂၤလၢအမၤသံ(BGF)

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၄ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲအပူၤကွံာ်(လါအီးကထိဘၢၣ် ၇)သီဟါခီအဆၢကတီၢ် ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်လဲၤမၤသံ(BGF)သုးလၢအအိၣ်ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ် တၢ်ကြဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် နီၤမၠၣ်လွဲသ၀ီဒီးကီၣ်အံးစဲးသ၀ီအဘၢၣ်စၢၤအံၤ တကီၢ်ခါခဲအံၤဟီၣ်က၀ီၤ BGF သုးရ့ၣ်(၁၀၁၄)ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲ...

တၢ်ဒုးဆဲးကဲထီၣ်လၢကညီသုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤသုးအဘၢၣ်စၢၤ ခံခီခံကပၤတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၃ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံး ကလံၤထံးတကပၤ ဖဲတနံၤအံၤ(လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၃)သီအနံၤ တၢ်ဒုးဆဲးကဲထီၣ်လၢကညီသုးပာ်ဖှိၣ်ဒီး ပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤဒီး ဖဲန့ၣ်ခံခီခံကပၤတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲတနံၤအံၤဂီၤခီ...

ပယီၤသုးသူအါထီၣ်ကျိဖးဒိၣ်လၢ KNU သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၂ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ပယီၤသုးရ့ၣ်(၂)ရ့ၣ်လၢအဟူးဂဲၤ၀ဲလၢလီၢ်ခံသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူဒူသ၀ီတၢ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲတဖၣ်အပူၤ ဟဲအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ တကီၢ်ခါခဲအံၤ ပယီၤသုးလၢအဟဲနုာ်လီၤဆူဖၣ်ပူၣ်-ကမၤမိၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤတဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ...

ဖဲကီးတရံး ကလံၤထံး တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ကဒီးလၢကညီသုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤသုးအဘၢၣ်စၢၤ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၂ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲတနံၤအံၤ(လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၂)သီအနံၤ ကညီသုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ကဒီးဖဲကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံး ကလံၤထံး လၢသ၀ီသီတကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ ကီးတရံး...

ကီးတရံး၀့ၢ် ကီးနွဲၢ်သ၀ီကပၤ ကညီသုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤသုးတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ႇပယီၤသုးသံ ၂ ဂၤ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၁ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲတနံၤအံၤ(လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၁)သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ် ဖဲကီးတရံး၀့ၢ် ကီးနွဲၢ်သ၀ီကပၤ ကညီသုးပာ်ဖှိၣ်ကရူၢ်ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ယံၤ၀ဲ(၃၀)မံးနံးဃၣ်ဃၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးတကပၤသံ၀ဲ(၂)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲတနံၤအံၤဂီၤခီအဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးဂံၢ်ဘါအဂၤ(၇၀)ဃၣ်ဃၣ်လၢအအိၣ်ဖဲကီးနွဲၢ်သ၀ီကလဲၤထီၣ်ဆူ၀့ၢ်လီၢ်လံၤအခါ...

တၢ်ကြဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤ တၢ်လဲၤခး(BGF)အဃိ သံ ၄ ဂၤ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၈ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲမဟါ(လါအီးကထိဘၢၣ် ၇)သီ ဟါခီအဆၢကတီၢ် တၢ်လဲၤခး၀ဲသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးလၢအအိၣ်ဖဲ ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ တၢ်ကြဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် နိၣ်မၠၣ်လွဲဒီးကီၢ်အံးစဲၤသ၀ီအဘၢၣ်စၢၤဒီး သံ၀ဲ(၄)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် BGF...

ကီၢ်ပယီၤရီဘၢၣ်အၦ့ၤထီၣ်ဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိစ့ၦ့ၤလီၤအဃိ ၦၤသူၣ်ရီဘၢၣ်ဖိတဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်ဒံး၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၈ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် တကီၢ်ခါခဲအံၤကီၢ်ပယီၤရီဘၢၣ်အဘ့ၣ်ဘျ့(RSS3)တပီၣ်န့ၣ် အၦ့ၤထီၣ်တုၤ၀ဲလၢ(၁၀၀၀)ကၠးလံဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိရီဘၢၣ်အတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတၢ်သူ၀ဲတဖၣ်အၦ့ၤထီၣ်ဒီးစ့ပယီၤအၦ့ၤလီၤအဃိ ဒွးတကဲးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤသူၣ်ရီဘၢၣ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်နံၣ်အခါ ရီဘၢၣ်အဘ့ၣ်တီၣ်တပီၣ်န့ၣ်အၦ့ၤထီၣ်တုၤလၢ(၅၀၀)ကၠး တုၤလၢတနံၣ်အံၤ(၈၃၀)ကၠးဒီး...

လၢကအိၣ်ခိးကွၢ်(KNU)တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂီၢ် (BGF)မၢလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်သ၀ီသးၦၢ်တစိၢ်တလီၢ်

လါအီးကထိဘၢၣ် ၈ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဒ်သိးတၢ်ကအိၣ်ခိးကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စူၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ -KNU သုးက့(၁) စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်သုးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒီးကဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်အဂီၢ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF) နဲၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်ဆူသ၀ီ(၄)ဖျၢၣ် ...
- Advertisement -

EDITOR PICKS

တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး