တၢ်ကစီၣ်

ပယီၤသုးဒီး(BGF)နုာ်လီၤဟုၣ်တၢ်လၢလ့က့ၣ်ဒီးတၤပီသ၀ီပူၤ

လါမ့ၤ ၁၇ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ် လ့က့ၣ်ဒီးတၤပီသ၀ီဖိတဖၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲသ၀ီဒီတဖျၢၣ်ညါဒီးသ၀ီဖိတအိၣ်ဘၣ်အလီၢ်ခံပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)နုာ်လီၤဟုၣ်တၢ်လၢသ၀ီပူၤက့ၤစိာ်၀ဲတၢ်ဖိတၢ်လံၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ သ၀ီပူၤဟံၣ်အဖျၢၣ်(၃၀)ဘျဲၣ်တၢ်နုာ်လီၤဟုၣ်တၢ်ဒီးအါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲကျးဆါတၢ်ဟံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဟံၣ်လၢတၢ်နုာ်လီၤဟုၣ်တၢ်တဖၣ်အံၤတၢ်ဟးဃုခွဲးခွး၀ဲတၢ်ဖိတၢ်လံၤတကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်စ့ၢ်ကီးက့ၤစိာ်၀ဲဆူအသုးကလၢၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံး၀ဲ“ခဲအံၤကျိသီၣ်လီၤကယးထီၣ်လံအဃိၦၤက့ၤမံလၢသ၀ီပူၤအိၣ်တနီၤႇန့ၢ်ခံနၤသၢနၤလံႉသ၀ီဖိတဖၣ်ထံၣ်ပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးဟးထီၣ်လၢသ၀ီချၢဟးဆှၣ်တၢ်အဃိၦၤလၢအက့ၤမံလၢသ၀ီပူၤတဖၣ်နါက့စံၣ်ထီၣ်ကဒါခဲလၢာ်လီၤႉဟံၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်တၢ်နုာ်လီၤဟုၣ်တၢ်လီၤႉလၢညါန့ၣ်ပယီၤသုးမ့ဟဲန့ၣ်ဘၣ်စံၣ်ႉခဲအံၤနါက့ကညီဖိကဒဲကဒဲဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤအဃိဘၣ်စံၣ်ထီၣ်ကဒီးလီၤႉဘၣ်တူၢ်တၢ်ဒုဖးကီညါ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါတၢ်နုာ်လီၤဟုၣ်တၢ်လၢဟံၣ်တဖၣ်အပူၤတကးဒံးဘၣ် ပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးလၢအိၣ်သ၀ီပူၤတဖၣ်ဖီၣ်အီၣ်၀ဲဆီႇထိးႇထိၣ်ဒ့ၣ်လၢတၢ်ဘုၣ်ဃာ်၀ဲလၢသ၀ီပူၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ်...

(KNLA)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲလၢတဘၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢသုးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကဲထီၣ်လီၢ်က၀ီၤပူၤဘၣ်

လါမ့ၤ ၁၇ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လ့က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤခီဖျိပယီၤသုးတကပၤဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်အိၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးဂ့ၢ်၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဒုးသ့ၣ်ညါဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲလၢ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်တဘၣ်က့ၤနုာ်လီၤဟးထီၣ်လၢဒူသ၀ီပူၤဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤခံခီခံကပၤသုးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကဲထီၣ်ဒံး၀ဲဒီးခီဖျိပယီၤသုးတကပၤဒိးလီၤတ့ၢ်ဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်လၢက၀ီၤဒ့ပူၤႇဒူသ၀ီပူၤႇကျဲမုၢ်ခိၣ်ဒီးဟံၣ်ကရၢၢ်ပူၤတဖၣ်အိၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤ(KNLA)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါလီၢ်က၀ီၤဟံၣ်ဖိဃီဖိႇဟီၣ်ခိၣ်ကျီးကစၢ်ႇၦၤဆါတၢ်လၢဟံၣ်တဖၣ်လၢတဘၣ်က့ၤနုာ်လီၤဟးထီၣ်လၢက၀ီၤဒ့ဒူသ၀ီအပူၤဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လ့က့ၣ်ကိာ်လီၢ်က၀ီၤပၢပြးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လ့က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤအခိၣ်အဃၢၤလၢအမ့ၢ်ဖလူဖးဒိၣ်သီခါဖၠၣ်ႇသူမှဲကျိကၢၢ်နံၤသုးခိၣ်စးလိအသုးကလၢၤလီၢ်လံၤႇထံမဲး၀ါခံသ၀ီခိၣ်ထိးႇလ့က့ၣ်ကိာ်ကျိဖးဒိၣ်လူၢ်ႇလ့က့ၣ်ကိာ်က၀ီၤဒ့(၂)ႇဖလူဖိဃိၣ်လူၢ်ႇလဲၣ်ခၣ်တီၤဃိၣ်လူၢ်တၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤပယီၤသုးတဖၣ်အိၣ်ဆီးလီၤသးဒီးတၢ်လီၢ်လၢပယီၤသုးဟူးဂဲၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤ၀ဲဒီတဘိန့ၣ်ဒိးလီၤဃာ်၀ဲဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်အိၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤ(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ထံၣ်၀ဲဒီးမၤရှဲလဲကွံာ်၀ဲအိၣ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဃာ်၀ဲလၢတဘၣ်က့ၤနုာ်လီၤဟးထီၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်အိၣ်ကဒုလီၢ်ပၢပြးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ “တၢ်တတီၤအံၤတၢ်ဒုးဂၢၢ်ထီၣ်တစဲးႉဘၣ်ဆၣ်တကပၤဒီးတကပၤန့ၣ်ကွၢ်စူၣ်လိာ်သးလီၤႉအခးစဲးပြဲးဒုအိၣ်ႇမ့ၢ်လၢတၢ်ခးလိာ်သးတအိၣ်အါအါလၢၤဘၣ်အဃိၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဖၣ်အဲၣ်ဒိးက့ၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်အဟံၣ်အဃီအတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလံမီၤနီၤႉတမ့ၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ကက့ၤအိၣ်၀ဲဒံးဘၣ်ႉအဲၣ်ဒိးက့ၤကွၢ်စူၣ်၀ဲအဟံၣ်အဃီအကျီးတဖၣ်လီၤႉပ၀ဲဒၣ်နါက့ၤပအဲၣ်ဒိးက့ၤလီၤႉဘၣ်ဆၣ်ပယီၤသုးဒိးလီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢတၢ်လီၢ်အါတီၤလီၤႉမ့၀ံၤကျိဖးဒိၣ်အချံႇကျိချံလၢကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤ၀ဲလၢအတပိၢ်ဖးထီၣ်ဒံးတဖၣ်တၢ်တမၤရှဲဘၣ်အီၤဒံးဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်မ့တမၤရှဲဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်ႇမ့ၣ်ပိၢ်လၢကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤ၀ဲတဖၣ်အံၤဒံးဘၣ်မ့ပျဲက့ၤလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်န့ၣ်...

တၢ်စူၤခါအကတီၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်န့ၢ်တီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိအဂီၢ်ဒဲဖိတဖၣ်

လါမ့ၤ ၁၆ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် တီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်လ့က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤဃုာ်ဒီးၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိလၢအအိၣ်ဖဲသူမှဲကျိကၢၢ်နံၤဒီတကျိၤအံၤသ့ၣ်တဖၣ် တနံၣ်အံၤတၢ်စူၤခါအကတီၢ်ဒ်သိးအ၀ဲသ့ၣ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိကအိၣ်ဘၣ်ဘံၣ်ဘံၣ်ဘၢဘၢအဂီၢ်န့ၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်န့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢတစိၢ်တလီၢ်ဒဲဖိတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ တၢ်စူၤခါအကတီၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိဘၣ်လဲၤခီဖျိ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ် လီၢ်က၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဃုကျဲတ့ထီၣ်န့ၢ်၀ဲဒဲဖိတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ်ဒီး တၢ်လိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ဒံး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢအမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လီၢ်အိၣ်ကဒုၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲ“ခဲအံၤၦၤအိၣ်ဖဲထံကျိကၢၢ်နံၤဒီတကျိၤအံၤတဖၣ်ဆဲးအိၣ်၀ဲအဂီၢ်တညီလၢၤဘၣ်ႉတၢ်စူၤမ့အါထီၣ်န့ၣ်အိၣ်တသ့လၢၤဘၣ်ႉအဃိန့ၣ်ပဃုန့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လီၢ်လၢတၢ်ဖီခိၣ်တစဲးလီၤႉဒ်သိးပဃုအသိးန့ၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ဟဲတုၤ၀ဲလီၤႉ၀ၣ်ၦ့ၤသ့ၣ်လၣ်ၦ့ၤမီၤနီၤႉၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိလၢအိၣ်ဖဲအံၤတဖၣ်နါက့အိၣ်ဖှိၣ်၀ဲတပူၤဃီဒီးလၢကျီ၀ၣ်ညါကျီႇသူၣ်ထီၣ်ဒဲညါသူၣ်ထီၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးမၤ၀ဲတပူၤဃီလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ကတီၢ်ခဲအံၤလၢတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်အဂီၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်န့ၢ်၀ဲဒဲဖိတဖၣ်အဖၢမုၢ်ဒီး မ့မ့ၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဖၣ်တသ့ဖဲအသ့အိၣ်ဒံး၀ဲလၢၦၢ်ပူၤအသိး တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဒဲဖိတဖၣ်မ့၀ံၤကအိၣ်ဘၣ်၀ဲလၢလီၢ်သီအမဲာ်ညါတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤဃာ်၀ဲကသံၣ်ကသီလၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီိၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်...

ခီဖျိဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်လၢအတပိၢ်ဖးထီၣ်ဒံး၀ဲဘၣ်တဖၣ်အဃိ လ့က့ၣ်ကိာ်လီၢ်က၀ီၤၦၤမၤအီၣ်ခုးမၤအီၣ်သံၣ်ဖိတဖၣ်က့ၤဖံးအီၣ်မၤအီၣ်တဘူၣ်ဒံးဘၣ်

လါမ့ၤ ၁၆ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခီဖျိဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်ဒီးကျိဖးဒိၣ်ချံႇကဘီယူၤမ့ၣ်ပိၢ်ချံလၢအတပိၢ်ဖးထီၣ်ဒံးဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဃိ မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၣ် လ့က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤလီၢ်က၀ီၤၦၤမၤအီၣ်ခုးမၤအီၣ်သံၣ်ဖိတဖၣ် က့ၤဖံးအီၣ်မၤအီၣ်တၢ်တဘူၣ်၀ဲဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ၦၤမၤ၀ဲၤဖိတဂၤစံး၀ဲ“မူခိၣ်စူၤလံႇကဘၣ်သူၣ်လီၤဘုခ့ႇဘၣ်သူၣ်ထံပီၤအဆၢကတီၢ်ဘၣ်လံႉတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒံးအဃိက့ၤမၤအီၣ်တၢ်တဘူၣ်ဘၣ်ႉပယီၤသုးကျိၤတဖၣ်ဟးဃာ်တၢ်လီၢ်ဒီဒူၣ်ညါလီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်ဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်နါက့အိၣ်ႉတမၤရှဲဘၣ်မ့ၣ်ပိၢ်ဖးဒိၣ်ချံဒံးဘၣ်အဃိလဲၤတဘူၣ်ဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လ့က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲလၢအအိၣ်၀ဲဒၣ်အ့ကၢၣ်(၁)တကလးဃၣ်ဃၣ်အံၤ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်သူၣ်အီၣ်ဖျးအီၣ်၀ဲတၢ်အမဲာ်ညါခီကီၢ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိၦၤမၤတၢ်ဖိလၢအဟဲတူၢ်ငါလၢတၢ်လီၢ်လၢအယံၤသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးတုၤလၢခဲအံၤအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်ဟးဒိးသန့ၤအိၣ်ကဒု၀ဲလၢၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံတၢ်လီၢ်အဖၢမုၢ်ဒံးန့ၣ်လီၤႉ မၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤထံးမဲၢ်ထီးသလ့သ၀ီႇမ့လဲၣ်ပၤႇကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံႇအ့ၤကၠ့မၠဲၤႇထံမဲး၀ါခံႇပဟံၣ်ကျီးႇဖလူဖးဒိၣ်ႇဖလူဖိႇယသ့ၣ်ကူၤသ၀ီဃုာ်ဒီးလ့က့ၣ်ကိာ်လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲအလီၢ်အံၤတဖၣ် တုၤလၢခဲအံၤ(၅)လါဘျဲၣ်အတီၢ်ပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢပယီၤသုးဒီး(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အဘၢၣ်စၢၤကိးမုၢ်နံၤဒဲးန့ၣ်လီၤႉ တၢ်စူၤလီၤသီအကတီၢ်ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်လၢတၢ်သူၣ်လီၤ၀ဲဘုခ့ဒီးတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးလီၢ်ကျီးပူၤသ့ၣ်တဖၣ် ခီဖျိဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်ချ့လၢအတပိၢ်ဖးထီၣ်ဒံးဘၣ်အိၣ်အဃိကျီးကစၢ်ဒီးခီကီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအဟဲတူၢ်ငါတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်က့ၤဖံးအီၣ်မၤအီၣ်တၢ်တဘူၣ်ဒံးဘၣ်အဃိအိၣ်ကဒုဒံး၀ဲဖဲၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်...

ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤ ၦၤကၠိဖိအနီၣ်ဂံၢ်ဟဲအါထီၣ်

လါမ့ၤ ၁၃ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၇)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ် (၂၀၂၂–၂၀၂၃)တၢ်သိၣ်လိနံၣ်အဂီၢ် တီၤထီကၠိဒီးတီၤခၢၣ်သးကၠိလၢအအိၣ်ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤ၀ဲၤကျိၤ(KECD)တၢ်ပၢဆှၢဖီလာ်တဖၣ်အံၤၦၤကၠဖိအနီၣ်ဂံၢ်ဟဲအါထီၣ်အါန့ၢ်ဒံးအပူၤကွံာ်နံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကီၢ်ရ့ၣ်ကူၣ်သ့ဘၣ်ထွဲၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိသုးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤသုးက့၊ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်လီၢ်တနီၤအပူၤဒီး ၦၤကၠိဖိလၢတလဲၤထီၣ်လၢၤကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်ကၠိတဖၣ်န့ၣ်ဟဲထီၣ်က့ၤ၀ဲဆူကီၢ်သူလ့ၤကၠိတဖၣ်အဃိ တုၤလၢတၢ်တဆဲးလီၤဘၣ်ဒံးမံၤန့ၣ်ကၠိဖိလၢတၢ်ချၢသ့ၣ်တဖၣ်ဟဲတုၤ၀ဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(KECD)ကူၣ်သ့မူဒါခိၣ် စီၤဖျဲၣ်ထူ...

ပယီၤသုးဒီး(BGF)ဖီၣ်တ့ၢ်ကမျၢၢ်(၉၂)ဂၤဃုာ်ဒီးဖိသၣ်လၢအသးနံၣ်တၦဲၤဒံးဘၣ်တဖၣ်

လါမ့ၤ ၁၃ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ- BGF(၁၀၁၄)သုးရ့ၣ်သုးကလၢၤလၢအိၣ်ဖဲဘံလ့ကီၢ်ဆၣ် လ့က့ၣ်သ၀ီပူၤအံၤတဖၣ် ဖီၣ်တ့ၢ်၀ဲကမျၢၢ်(၉၂)ဂၤလၢသုးကလၢၤဒီးဖဲန့ၣ်အကျါပၣ်ဃုာ်ဖိသၣ်(၄)ဂၤလၢအသးနံၣ်တၦဲၤဒံး၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ကမျၢၢ်လၢတၢ်ဖီၣ်တ့ၢ်၀ဲတဖၣ်အံၤအဂၤ(၇၀)န့ၣ်အိၣ်၀ဲလၢဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်ဒီး(၂၂)ဂၤန့ၣ်အိၣ်၀ဲလၢဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်ပူၤဒီးအကျါဖဲန့ၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲဖိသၣ်(၄)ဂၤလၢအသးနံၣ်တၦဲၤဒံး၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤမူဒါခိၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“သုးခိၣ်တ့ၤ၀့တီခိၣ်ရိၣ်မဲ(BGF–၁၀၁၄)ဒီးပယီၤသုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အံၤ ကဟဲထီၣ်မၤၦဲၤအနီၣ်ဂံၢ်လၢလ့က့ၣ်သုးကလၢၤအဂီၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ဟဲလၢကျဲဒီတဘိန့ၣ်ကယဲၢ်မ့ၢ်ၦၤလၢအထံၣ်၀ဲန့ၣ်ဖီၣ်၀ဲပီၣ်တၣ်လီၤႉဖီၣ်၀ဲန့ၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီးလၢၢ်ချၢၣ်သ၀ီဖိလၢအသးနံၣ်တၦဲၤဒံးဘၣ်(၄)ဂၤႉခဲလၢာ်န့ၣ်(၉၂)ဂၤႇတုၤလၢခဲအံၤတပျၢ်လီၤ၀ဲဒံးဘၣ်ႉဖီၣ်တ့ၢ်ဃာ်၀ဲလၢလ့က့ၣ်(BGF)သုးကလၢၤန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်အ၀ဲစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဲၤကျိၤန့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အံၤကိးသူ၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဒ်တၢ်ဒီသဒၢစုက၀ဲၤတခါလၢအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤမူဒါခိၣ် စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဒ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤပာ်ဖျါ၀ဲအသိးန့ၣ်...

တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိ ချၢၣ်–တကူၣ်တၢၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်(၁၀ႇ၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ် ဘၣ်ဟးဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံ

လါမ့ၤ ၁၂ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၃ သီအနံၤန့ၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ချၢၣ်–တကူၣ်တၢၣ်လီၢ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ဒီး ပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤအဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဂၤ(၁၀ႇ၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်ပာ်တ့ၢ်အဟံၣ်အဃီဘၣ်ဟးဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကရူၢ်ကရၢလၢမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ၀ီၢ်ရီဟီၣ်က၀ီၤပူၤဒူသ၀ီအဖျၢၣ်(၁၀)ဘျဲၣ်ကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်လဲၤဃ့ၢ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ၀့ၢ်ႇသ၀ီလၢအဂၤဒီးကစၢၢ်ခိၣ်ကလိကျါန့ၣ်လီၤႉ...

(BGF)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤတၢ်ထၢသုးထၢစ့ကဲထီၣ်တပယူာ်ဃီ

လါမ့ၤ ၁၂ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ်အခါန့ၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်တၢ်ထၢသုးဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးလၢကကဲ(BGF)သုးဒီးထၢစ့လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်ကဲထီၣ်သးတပယူာ်ဃီအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်လါမ့ၤ ၂ သီအနံၤန့ၣ် လၢဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်တတါအူႇညီၤကိႇ၀ဲပၠၣ်သ၀ီတကပၤန့ၣ် သုးခိၣ်တ့ၤ၀့တီခိၣ်ရိၣ်မဲ(BGF)သုးဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဒီးဆှၢထီၣ်၀ဲဆူတၤပီႇလ့က့ၣ်သ၀ီတကပၤလၢက၀ံန့ၢ်ပယီၤသုးတၢ်ဖိတၢ်လံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉဒ်န့ၣ်အသိးအ၀ဲသ့ၣ်ထၢဖှိၣ်သုးႇဟ့ၣ်စ့၀ံၤမးပျၢ်လီၤက့ၤ၀ဲလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်...

BGF သုးဟးထီၣ်ကွံာ်လၢ(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ

လါမ့ၤ ၁၁ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ််အဲးစံၣ် ဖဲမဟါလါမ့ၤ ၁၀ သီအနံၤန့ၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးသိလ့ၣ်အခိၣ်(၆၀)ဘျဲၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်လၢတၢ်ကမၤလၤကပီၤအ၀ဲသ့ၣ်လၢမၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် စွ့ၤကိၣ်ကိၤသ၀ီပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ တကီၢ်ခါခဲအံၤသုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤခၠ့ၣ်သူၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲ(BGF)သုးဟီၣ်က၀ီၤ(၃)စုတီၤအဖီလာ်သုးဖိတဖၣ် ဟဲက့ၤတုၤ၀ဲလၢစွ့ၤကိၣ်ကိၤလံဒီး...

ပယီၤသုးဖီၣ်သူ၀ဲလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဒ်တၢ်ဒီသဒၢစုက၀ဲၤအကျါပၣ်ဃုာ်ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤဒီးၦၤလၢအသးနံၣ်တၦဲၤဒံးတဖၣ်

လါမ့ၤ ၁၀ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲလါမ့ၤထီၣ် ၈ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးလၢအကလဲၤဖဲလ့က့ၣ်သုးကလၢၤအံၤတဖၣ်ဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲကၠီၣ်ဖၠၤသ၀ီပူၤၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤႇပိာ်ခွါႇသးစၢ်တဖၣ်ဃုာ်ဒီးၦၤလၢအသးနံၣ်တၦဲၤဒံးဘၣ်တဖၣ်ဒီးသူကမျၢၢ်တဖၣ်ဒ်တၢ်ဒီသဒၢစုက၀ဲၤတခါအသိးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးတဖၣ်အံၤအိၣ်လၢတၤပီသုးကလၢၤကလဲၤထီၣ်လၢလ့က့ၣ်သုးကလၢၤအံၤအဂီၢ် ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်လဲၤတုၤဖဲကၠီၣ်ဖၠၤသ၀ီအဆၢကတီၢ်တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒီးဟီၣ်က၀ီၤ(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်တဆံးတက့ၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံနုာ်လီၤဖီၣ်၀ဲၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိလၢအလဲၤစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်ဖဲကၠီၣ်ဖၠၤသ၀ီသီခါဖၠၣ်ကရၢၢ်ပူၤအံၤတဖၣ်ဒီးသူ၀ဲလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဒ်တၢ်ဒီသဒၢစုက၀ဲၤတခါအသိးဒီးက့ၤကိး၀ဲဆူလ့က့ၣ်သ၀ီအဂ့ၢ်န့ၣ်...

EDITOR PICKS

တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး