တၢ်ကစီၣ်

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိ ကီၢ်သီကမျၢၢ်လၢအကယၤလဲၤဃ့ၢ်ထီၣ်ဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၂ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢတနီသရံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကီၢ်သီကီၢ်ဆၣ် ခမီၣ်ကၠံသ၀ီဒီးမလံၤ၀ါသ၀ီကပၤန့ၣ် စးထီၣ်ဖဲတလါအံၤ ၂၀ သီအနံၤ ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးကရူၢ်ဒီးပယီၤသုးအဘၢၣ်စၢၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအကယၤ လဲၤဃ့ၢ်ထီၣ်ဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ်...

ဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ပူၤ ပယီၤသုးဟံၣ်ဖိဃီဖိဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလီၤတူ၁်

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၂ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ပယီၤသုးဟံၣ်ဖိဃီဖိဒူၣ်ဖိထၢဖိလၢအိၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅) ဟီၣ်က၀ီၤ ဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်အံၤ ခီဖျိတၢ်ပံးဃာ်၀ဲခိကျဲထံကျဲခံဘိလၢာ်အဃိ အ၀ဲသ့ၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီ လီၤတူာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤဘူးဒီးပယီၤသုးဒူၣ်ဖိထၢဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၂၂)နံၣ်လၢာ်အခါန့ၣ်...

ပယီၤသုးနု၁်လီၤဟံ(ချၢၣ်သ၀ီ)ကမျၢၢ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢဟံၣ်ပူၤႇကျးပူၤတကးဒံးဘၣ်ဖီၣ်မၤဒၢၣ်ၦၤသ၀ီဖိ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၂ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၈ သီအနံၤ ပယီၤသုးကျိၤနုာ်လီၤအိၣ်ဆီလီၤသးလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် နိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ် ၀ီၢ်ရီဟီၣ်က၀ီၤ ချၢၣ်သ၀ီပူၤဒီး ဖဲန့ၣ်၀ံၤလီၢ်ခံအ၀ဲသ့ၣ်နုာ်လီၤဟံၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိ...

သယဲၣ်ခၠီကီၢ်ဆၣ်ပူၤ တၢ်လဲၤခးသံ ကၠီၣ်စဲၤသ၀ီ ဂၢၤကီၢ်ခိၣ်ဒီးအမါ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၂ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢတနီသရံၣ် သယဲၣ်ခၠီကီၢ်ဆၣ် ကၠီၣ်စဲၤသ၀ီအပူၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀ သီ ဟါခီ ၈ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်...

(Federal Wings)ဒြိကရူၢ် စးထီၣ်မၤတၢ်ထီၣ်ဒုးအဆိကတၢၢ်တဘျီလၢဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ အဆိကတၢၢ်တဘျီ (Federal Wings)ဒြိကရူၢ် စးထီၣ်မၤတၢ်ထီၣ်ဒုးလံအဂ့ၢ်န့ၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲမဟါလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀...

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤ ၂ သီအတီၢ်ပူၤ ပယီၤသုးဟဲက့ၤပ၁်လီၤစုက၀ဲၤ ၃ ဂၤ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် တလါအံၤအတီၢ်ပူၤပယီၤသုးလၢအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ဂီၤလ့ၤဟီၣ်က၀ီၤပူၤလၢအမ့ၢ်သုးတြိၤ(၄၄)စုတီၤဖီလာ်ခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၅၅၆)အၦၤ ၂ ဂၤဒီး ခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၉)အၦၤတဂၤ ဟဲက့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤလၢကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)အအိၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ်...

ပလီကီၢ်ဆၣ်ပူၤ ပယီၤသုးဒွဲၣ်အူအီၣ်ကမျၢၢ်ဟံၣ် ၂၂ ဖျၢၣ်ႇ ကမျၢၢ်တနီၤဘၣ်တၢ်မၤသံမၤ၀ီအီၤ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၄)ဟီၣ်က၀ီၤ ဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ပလီဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၆ သီအနံၤ ပယီၤသုးကျိၤလၢအဟဲနုာ်လီၤတဖၣ်အံၤ ဒွဲၣ်အူအီၣ်၀ဲ(လဲၣ်ကူ)သ၀ီဒီး...

ကၠဲးထိၣ်၀့ၢ်ဃၢၤဒူသ၀ီပူၤခီဖျိယုၢ်နု၁်လီၤမၤဟးဂီၤတၢ်လၢသဘ့ဟီၣ်လ၁်ကျီးပူၤအဃိ ၦၤသူၣ်သဘ့ဟီၣ်လ၁်ဖိတဖၣ် ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢတလၢၤကီၢ်စဲၣ် ကၠဲးထိၣ်၀့ၢ် လၢၢ်ချီၣ်ႇခၠီစီၣ်(သ၀ီသီ)ဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤ ခီဖျိယုၢ်နုာ်လီၤမၤဟးဂီၤတၢ်လၢသဘ့ဟီၣ်လာ် ကျီးပူၤအဃိ တၢ်ဘၣ်ထဲးဆိကွံာ်သဘ့ဟီၣ်လာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤသူၣ်သဘ့ဟီၣ်လာ်ဖိ တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကိးမုၢ်နံၣ်ဒဲးသဘ့ဟီၣ်လာ်အံၤတၢ်စးထီၣ်သူၣ်အီၤဖဲတၢ်စူၤခါလါမ့ၤႇလါယူၤအကတီၢ်ဒီးတၢ်က့ၤထဲးကဒါအီၤဖဲ လါစဲးပထ့ဘၢၣ်န့ၣ်လီၤႉတနံၣ်အံၤခီဖျိယုၢ်နုာ်လီၤမၤဟးဂီၤတၢ်အဃိသဘ့ဟီၣ်လာ်ကျီးတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်တၢ်ထဲးဆိအီၤဒီးတန့ၢ်ဘၣ်အချံၦၢ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်...

ခီဖျိထိးမံၤနု၁်လီၤမၤဟးဂီၤတၢ်လၢဘီးက့ၣ်ကျီးပူၤအဃိဘီးက့ၣ်ဟးဂီၤဆှူအါအါဂီၢ်ဂီၢ်

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ကလံၤထံးဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤ ခီဖျိထိးမံၤနုာ်လီၤမၤဟးဂီၤတၢ်လၢဘီးက့ၣ်ကျီးပူၤအဃိ ဘီးက့ၣ်ကျီးဟးဂီၤဆှူ၀ဲဒၣ်အါမးအဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်လၢအသူၣ်ဘီးက့ၣ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိဘီးက့ၣ်တံၢ်အၦ့ၤဂ့ၤအဃိတနံၣ်အံၤလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်သူၣ်ဆီတလဲက့ၤ၀ဲဘီးက့ၣ်အိၣ်အါမးဒီး ခီဖျိထိးမံၤနုာ်လီၤ မၤဟးဂီၤတၢ်လၢဘီက့ၣ်ကျီးပူၤအဃိဘီးက့ၣ်ဟးဂီၤဆှူ၀ဲဒၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်...

မူကီၢ်ဆၣ်ပူၤ ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဒီးပယီၤသုးကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်အိၣ်အဘျီ(၅၀၀)ဘျဲၣ်

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၃)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် မူကီၢ်ဆၣ်အပူၤ စးထီၣ်ဖဲလါအီကူးလၢာ်တုၤလၢတလါအံၤလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၆ သီအနံၤ ပယီၤသုးကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်ဒီး ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲအဘျီ(၅၀၀)ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်...

EDITOR PICKS

တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး

ဒ်သိးခ့ၣ်အဲးစံၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလဲၤတရံးသးကဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်၀ီကလဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ်န့ၣ်ၦၤတ၀ၢဒီးကမျၢၢ်ၦၤဖးလံာ်ဖိတဖၣ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉဆီၣ်လီၤ (SUBSCRIBE BUTTON)ဒီးနုာ်လီၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပၣ်ဃုာ်သကိးလၢ (MEMBERSHIP PROGRAM)သ့၀ဲန့ၣ်လီၤႉ