တၢ်ကစီၣ်

ဒ်သိးကညီဖိလၢ အတုၤအိၣ်(Minnesota)ပူၤတဖၣ် ကသ့မၤလိက့ၤအကျိာ်အဂီၢ် တၢ်သိလိန့ၢ်၀ဲလံာ်ကညီ

ဒ်သိးကညီဖိလၢ အတုၤအိၣ်(Minnesota)ပူၤတဖၣ် ကသ့မၤလိက့ၤအကျိာ်အဂီၢ် တၢ်သိလိန့ၢ်၀ဲလံာ်ကညီ လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၉ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် “လၢပအိၣ်ပထံပကီၢ်အခါန့ၣ်ၦၤတဲၦၤလၢပကျိာ်မ့ၢ်လီၤမၢ်န့ၣ်ပၦၤကလုာ်ကလီၤမၢ်န့ၣ်ပတသ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်မီၤနီၤႇ မ့မ့ၢ်ခဲခဲအံၤနဟဲလၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်လီၢ်လၢ တမ့ၢ်ပၦၤတ၀ၢစဲၤနီၢ်ဘၣ်န့ၣ်ပတူၢ်ဘၣ်ပလဲၤခီဖျိဘၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ အဃိန့ၣ် ပဖံပဖုတဲၦၤလၢပကျိာ်မ့ၢ်လီၤမၢ်ပၦၤကလုာ်ကလီၤမၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအမ့ၢ်အတီန့ၣ်လီၤႉ...

တၢ်ဆဲးကျိၤသံကွၢ် DARE Network အခိၣ် ဘၣ်ဃး DARE တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်အိၣ်သးအိၣ်

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၅ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခံၣ်အဲးစံၣ် သံကွၢ် -တၢ်အဆိကတၢၢ်န့ၣ်၀ံသးစူၤတဲပၠးၦၤဘၣ်ဃးဒီးလၢဒဲက၀ီၤအပူၤန့ၣ်ၦၤလၢသူတၢ်မူးတၢ်ဘှီသ့ၣ် တဖၣ် အံၤန့ၣ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိဟဲကဲထီၣ်အသးဒ်လဲၣ်ႉ စံးဆၢ - တၢ်သူကသံၣ်မူးဘှီန့ၣ်လၢညါန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်သံးလီၤႉတၢ်မူးတၢ်ဘှီအသီန့ၣ်ဟဲနုာ်လီၤ၀ဲဒ်အမ့ၢ် (ယၣ်မၣ်ႇ အဲးစ်ႇ ဘံၣ်)သ့ၣ်မီၤနီၤႉ...

ထီတထူၣ် စယၣ်ကၠံ၀့ၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးဂၢၢ်ထီၣ်လံဘၣ်ဆၣ်ဘၣ်ယိၣ်လၢတၢ်ဒုးကကဲထီၣ်ကဒါဒီးၦၤကနုာ်လီၤဟုၣ်တၢ်

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၉ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ပကိကီၢ်ခီဒိၣ် ထီၣ်တထူၣ်ကီၢ်ဆၣ် (စယၣ်ကၠံ)၀့ၢ်ပူၤ တကီၢ်ခါခဲအံၤတၢ်ဒုးတၢ်ယၤတၢ်အိၣ်သးဂၢၢ်ထီၣ်၀ဲလံ ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်ဒံး၀ဲလၢတၢ်ဒုးကကဲထီၣ်ကဒါက့ၤဒီးတၢ်ဘျၣ်နုာ်လီၤဟုၣ်တၢ်အဃိ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတအိၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကမျၢၢ်လၢအက့ၤအိၣ်လၢဟံၣ်တဂၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲပူၤကွံာ်လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ(၇)သီအနံၤန့ၣ် တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်လၢတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်ဒီး...

ၦၤကလဲၤဆူ ကၠီၣ်တဲၣ်တဖၣ်အိၣ်ကတာ်ထီသးဖဲဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ်ပူၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၉သီႇ ၂၀၂၄နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ႇ ခီဖျိကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပဒိၣ်ပၦၢ်တဖၣ်မၤဃံးထီၣ်၀ဲကီၢ်ဆၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဃိၦၤလၢအကလဲၤနုာ်ဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤလၢအတဖိးသဲစးကျဲသ့ၣ်တဖၣ်တကီၢ်ခါအံၤအိၣ်ကတာ်ထီ၀ဲလၢဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ်ပူၤအဂ့ၢ်ၦၤ၀့ၢ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကီၢ်ပယီၤအပူၤသုးကီၣ်ကးထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်ကဲသုးသဲစး၀ံၤအလီၢ်ခံတၢ်လီၢ်ကိးတီၤဒဲးအပူၤသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်ကလဲၤဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးအသးဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤလၢအတဖိးသဲစးကျဲအဂီၢ်ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်ဆူဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ်ပူၤဒီးခီဖျိလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ခိၣ်နၢ်တကပၤမၤဃံးထီၣ်၀ဲကီၢ်ဆၢကျဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဃိၦၤလၢကလဲၤနုာ်ဆူကီၠၣ်တဲၣ်ပူၤတဖၣ်အံၤအိၣ်ကတာ်ထီ၀ဲဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“အ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ကလဲၤဆူမဲာ်ညါဒီးလဲၤ၀ဲတသ့ကက့ၤဆူလီၢ်ခံဒီးတသ့အဃိဘၣ်အိၣ်၀ဲဒံးအံၤလီၤႉၦၤလၢအစ့ပိၣ်ပၣ်တနီၤအိၣ်အသိးၦၤလၢအစ့အပိၣ်တပၣ်ဘၣ်အိၣ်စ့ၢ်ၦၤတနီၤန့ၣ်ၦၤနီဆှၢတၢ်ဖိဒုးအီၣ်အသုမ့ၤအိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉၦၤတနီၤဒုဘၣ်ၦ့ၤအီၣ်ဒၣ်အကစၢ်လီၤအဃိတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ဒၣ်န့ၣ်လီၤႉႉအပူၤကွံာ်န့ၣ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကျဲနုာ်လီၤန့ၢ်န့ၣ်အိၣ်သၢတီၤႇအခဲအံၤဒုတၢ်နုာ်လီၤကန့ၢ်ထဲတတီၤန့ၣ်မးအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ” အဂ့ၢ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်တၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ ၦၤလၢအိၣ်ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်အံၤလဲၤနုာ်၀ဲလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တၢ်လီၢ်တဖၣ်အပူၤလၢတဖိသဲစးကျဲအိၣ်၀ဲအါမးအသိးတနီၤတၢ်ဖီၣ်န့ၢ်ချူးအီၤလၢကျဲတီၤအိၣ်၀ဲအသိးတနီၤခီဖျိဘၣ်တၢ်လံၣ်အီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အဃိဘၣ်ဟဲက့ၤကဒါက့ၤလၢဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ်ပူၤအိၣ်၀ဲကိးနံၤဒဲးအဂ့ၢ်ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ်ဖိလၢအဂၤတဂၤစံးစ့ၢ်ကီး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ...

(ဒံၤမီၣ်စိၤ)မုၢ်နုာ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလၢကျိၣ်စ့တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်တဖၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲၦၤမၤဘူၣ်လီၤထံဖိ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၉ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢကရ့ၣ်နံၣ်ကီၢ်စဲၣ် ဒံၤမီၣ်စိၤကီၢ်ဆၣ်မုၢ်နုာ်တကပၤန့ၣ် ဖဲတၢ်ကိၢ်ထီၣ်အဆၢကတီၢ်အံၤ လၢကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအဂီၢ် လိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်ၦၤမၤဘူၣ်လီၤထံဖိအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလၢအိၣ်ဒံၤမီၣ်စိၤတၢ်လူၢ်တၢ်တြီၤကစၢၢ်ခိၣ်ကလိကျါသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ခီဖျိထံကၤနိကၤအဃိ အ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်ၦ့ၤသူ၀ဲဒၣ်ထံဒီးမ့မ့ၢ်ကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလၢအၦ့ၤသူထံတန့ၢ်ဘၣ်တဖၣ်ဘၣ်ညါန့ၣ်...

၀့ၢ်တၢ်အဲၣ်ဟီၣ်က၀ီၤကမျၢၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိ(၇၀၀၀)ဘျဲၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီ

လါဖြ့ၤဘြူၤအါရံၤႇ၂၉သီႇ ၂၀၂၄နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ သုးက့(၄)ဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် လၢၢ်ဒိၣ်စိဒီးကစၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်အဆၢ ဒ၀ဲၢ်ကျဲမုၢ်ကပၤ၀့ၢ်တၢ်အဲၣ်ဟီၣ်က၀ီၤဖဲအပူၤကွံာ်လါဖ့ၤ-ဘူၤအါရံၤ(၁၇)သီအနံၤန့ၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ဒီးသုးပာ်ဖှိၣ်အဘၢၣ်စၢၤ၀ံၤအလီၢ်ခံဖဲ(၂၆)သီအနံၤန့ၣ်ပယီၤသုးအကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်မ့ၣ်ပိၢ်ဖဲ ၀့ၢ်တၢ်အဲၣ်ဒီး တီၣ်သိလိ(တောင်သုံးလုံး)အဘၢၣ်စၢၤအဃိဒူသ၀ီလၢအအိၣ်ဘူးဒီး၀့ၢ်တၢ်အဲၣ်အဖျၢၣ်(၉)ဖျၢၣ်ဃၣ်ဃၣ်၊ ကမျၢၢ်ခဲလၢာ်(၇၀၀၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ကဒု၀ဲဒီးတကီၢ်ခါခဲအံၤလိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကီၢ်ရ့ၣ်အၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ တကီၢ်ခါခဲအံၤဟီၣ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်တၢ်ဒုးတၢ်ယာ်တအိၣ်လၢၤဘၣ် ဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိပယီၤသုးအိၣ်ဒံးဖဲအသုးကလၢၤဖဲ၀့ၢ်တၢ်အဲၣ်ဒီးပယီၤသုးဟဲခးလီၤတၢ်အဃိကမျၢၢ်(၇၀၀၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ကဒုသးဒီးလိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂ့ၢ်ဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ပဒိၣ်စီၤအဲၣ်နၤစံးဘၣ်၀ဲ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီတၢ်ကစီၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တၢ်အီၣ်တၢ်အီတအိၣ်ဘၣ်ႉပဃုန့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်အီၣ်သ့ၣ်တၢ်န့ၣ်စ့ၢ်ကီးဟဲတတုၤလီၤဒံးဘၣ်ႉပဃ့ဒုန့ၣ်တဆံးတက့ၢ်ဟုသးကန့ၢ်အထၢၣ်(၂၅၀)ဘၣ်ဆၣ်ကမျၢၢ်နီၢ်ဂံၢ်ခီအါအဃိန့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ႉကမျၢၢ်တနီၤနီၤန့ၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်လဲၤဆူၦၤသ၀ီၦၤဟ့ၣ်ဒုးအီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်သနာ်က့ အၦၤဟ့ၣ်ဒုးအီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တန့ၢ်အါအါဘၣ်ႉတနီၤနီၤန့ၣ်စိာ်တၢ်အီၣ်ထဲ(၄)သီ(၅)သီဂီၢ်ဒီးအခဲအံၤအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်အီၣ်လၢာ်လံႉဒူသ၀ီလၢအတူၢ်လိာ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးသဂၢၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢအမ့ၢ်တၢ်စိာ်ဟုသးအါအါတန့ၢ်ႇဒီးလၢမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တကပၤသဲးသၣ်အၦ့ၤတအိၣ်ဘၣ်အဃိန့ၣ်ကၦ့ၤပာ်ဟုသးအါအါအဂီၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ကျိၣ်စ့တအိၣ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်ႉၦ့ၤပာ်၀ဲဒၣ်ဖဲလၢအီၣ်ဒၣ်ဟံၣ်တဖျၢၣ်အဂီၢ်လီၤအဃိခါဆူညါကတီၢ်မ့ၢ်ယံာ်သဂၢၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်သ့၀ဲအဂ့ၢ်”စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါကမျၢၢ်လၢဃ့ၢ်အိၣ်ကဒုသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ခီဖျိပျံၤ၀ဲဒၣ်ပယီၤသုးကီၣ်ကးအကဘီယူၤအဃိဃ့ၢ်အိၣ်ကဒု၀ဲဒၣ်ဆူကီၢ်ဆၢတၢ်လီၢ်ဒ်အမ့ၢ်ကဆီ၀ါႇဘီသံၤဒီးတနီၤန့ၣ်လၢကအိၣ်ကဒုအဂီၢ်နုာ်လီၤ၀ဲဒၣ်ဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤဘၣ်ဆၣ်နုာ်လီၤ၀ဲဒၣ်တန့ၢ်ဘၣ်အဃိအိၣ်ကဒု၀ဲဒၣ်ဖဲ...

တၢ်မၤခူသူၣ်တၢ်အိၣ်ၦိၤကမျၢၢ်ကဲသုးတၢ်ဘျၢသဲစးလၢရၤမတံ၀့ၢ်ပူၤ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၉ သီႇ ၂၀၂၄နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၤကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢႇကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်ႇရၤမတံ၀့ၢ်ပူၤမၠးစၤဒံၤဖီကရၢၢ်ဒီးကမျၢၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဖးဒိၣ်ခိၣ်ဃၢၤတၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤတၢ်မၤခူသူၣ်၀ဲတၢ်အိၣ်ၦိၤကမျၢၢ်ကဲသုးတၢ်ဘျၢသဲစးဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ(၂၈)သီအနံၤဂီၤခီ(၉)နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်အဂ့ၢ်ရၤမတံလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ...

(Declan)အိၣ်ဒီး တၢ်တိာ်ပာ်ဆူညါအဂီၢ် လၢတၢ်ဆဲးတဲးတူ

ဖီကလုၢ် (လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၉သီႇ ၂၀၂၄နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ႇ ) စီၤ(Declan)မ့ၢ်သးစၢ်တဂၤလၢအသးစဲ၀ဲဒၣ်တၢ်ဆဲးကံၣ်ဆဲး၀့ၤဒီးတကးဒံးဘၣ်အ၀ဲအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်တိာ်ပာ်လၢ ခါဆူညါအဂီၢ်လၢတၢ်ဆဲးတဲးတူတၢ်ဖံးတၢ်မၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ ၦၤဆဲးတဲးတူဖိ(Declanchaluku)အံၤအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်၀ဲလၢသုးက့(၇)ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် တခီးဘံၣ်သ၀ီဒီး...

ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤၦၤလၢအိၣ်ခီပတာ်က၀ီၤဒ့တဖၣ်ဘၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါတမှံၤစရီတလါတဘျီ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၈ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤ ၦၤကမျၢၢ်လၢအိၣ်ခီပတာ်က၀ီၤဒ့သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်လဲၤဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲတမှံၤစရီတလါတဘျီအဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်အိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤစးထီၣ်ဖဲပူၤကွံာ်စှၤလါအခါန့ၣ်ၦၤလၢအိၣ်ဟဲလၢတၢ်လီၢ်လၢအဂၤတကးဒံးဘၣ်ဃုာ်ဒီးၦၤအိၣ်လၢ၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီးမ့အိၣ်ဆိးခီပတာ်၀ဲက၀ီၤဒ့လၢအဂၤ မ့မံတ့ၢ်န့ၣ်ဘၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲတမှံၤစရီလၢက၀ီၤဒ့ခိၣ်နၢ်...

တၢ်မၤပိၢ်ဖးထီၣ်၀့ၢ်တကူၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ်ကျဲ မိကီတိၤ လီၤကရဲဟးဂီၤဒီဘိ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၈ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢတလၢၤကီၢ်စဲၣ် သထူၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲတနံၤအံၤလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၈ သီ ဂီၤခီ ၁ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ်...

EDITOR PICKS

တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး