တၢ်ကစီၣ်

ကယဲၢ်တၢ်ကရၢကရိဒီးကရၢဖိလၢအိၣ်ကရၢမိၢ်ၦၢ်အတၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲပူၤတဖၣ်ကဘၣ်အိၣ်ဒီးကရၢဖိအသးအလၢအၦဲၤ အဂ့ၢ် KNU ကရၢခိၣ် ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၆ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကယဲၢ်မ့ၢ်တၢ်ကရၢကရိဒီးကရၢဖိခဲလၢာ်လၢအိၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢမိၢ်ၦၢ် အတၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲပူၤတဖၣ်ကဘၣ်အိၣ်ဒီးကရၢဖိအသးအလၢအၦဲၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၅...

ပယီၤသုးဒွဲၣ်အူအီၣ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)အဟံၣ်အဃီလၢသၣ်တီၣ်၀့ၢ်(၁၃)မံးလး

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၆ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၄ သီ ဟါခီအဆၢကတီၢ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ် သၣ်တီၣ်၀့ၢ်(၁၃)မံးလးန့ၣ် ပယီၤသုးဒွဲၣ်အူအီၣ်၀ဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သၣ်တီၣ်ကီၢ်ဆၣ်)ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအဟံၣ်ဒီး တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး(KNU/KNLA-PC)ခိၣ်နၢ်လီၢ်လံၤတဂၤအဟံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးဒွဲၣ်အူအီၣ်ဟံၣ်(၃)ဖျၢၣ်အကျါ(၂)ဖျၢၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအဟံၣ်အဃီဒီး...

KNU(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိတလါအတီၢ်ပူၤကမျၢၢ်သံ(၁၄)ဂၤ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၆ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ စးထီၣ်(၂၀၂၃)လါယနူၤအါရံၤ ၁ သီ တုၤလၢလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၃ သီအနံၤန့ၣ်...

ပယီၤသုးအသံစိၣ်လၢအိၣ်ကီးနွဲၣ်သ၀ီပူၤတဖၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ခူၣ်ထီၣ်ဒီးကုၢ်ထီၣ်က့ၤ၀ဲ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၅ သီ‚ ၂ဝ၂၃ နံၣ်‚ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ ပယီၤသုးအသံစိၣ်လၢတၢ်ခူၣ်လီၤတ့ၢ်ဃာ်၀ဲဖဲ ကီးနွဲၣ်သ၀ီပူၤတဖၣ်အံၤ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိခူၣ်ထီၣ်ဒီးကုၢ်ထီၣ်က့ၤ၀ဲအဂ့ၢ် ကီးနွဲၣ်သ၀ီဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်အခါ လၢကီးနွဲၣ်သ၀ီဒီးသ၀ီလၢအိၣ်ဘူးဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်လၢကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤသုးအဘၢၣ်စၢၤအံၤဒီး ပယီၤသုးလၢအသံတ့ၢ်ဖဲတၢ်ဒုးဘျီ၀ဲန့ၣ်အပူၤတဖၣ်အံၤ...

မ်တုၤအိၣ်လၢ်သုတစု

မ်တုၤအိၣ်လၢ်သုတစု ၁. ကညီဖိလၢကီၢ်ပယီၤ အိၣ်ၦဲၤထဲတၢ်သံသတြီၤ ၦၤသူၣ်က့ၣ်သးအၢတနီၤ မၤသံတၢ်စုခီၣ်တုၤလီၤ ...

KNU ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤ ကီၢ်ဆၣ် (၃) ဘ့ၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲသုးတၢ်ပၢတၢ်ပြးအဂ့ၢ် သုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါဝဲ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၃ သီ‚ ၂ဝ၂၃ နံၣ်‚ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢ်ဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၆)ဟီၣ်ကဝီၤ ကီၢ်ဆၣ်(၃)ဘ့ၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲ(Martial Law)သုးတၢ်ပၢတၢ်ပြးဟီၣ်ကဝီၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲ ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂...

တၢ်ဆဲးကျိးသံကွၢ် DKBA သုးခိၣ်စီၤအ့ၤ၀ါ

တၢ်ဆဲးကျိးသံကွၢ် DKBA သုးခိၣ်စီၤအ့ၤ၀ါ “နၦၤကလုာ်ကဒဲကဒဲမးအဲၣ်ဒိး၀ဲလၢနလီၤဖးတဘၣ်ဖီၣ်လိာ်စုဘၣ်ႇနဘၣ်အိၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ပၢတၢ်ပြးအဖီလာ် လီၤႉဒ်သိးတဲ၀ဲနဘၣ်မၤန့ၣ်အခီပညီတအိၣ်ဘၣ်မီၤ” သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤအ့ၤ၀ါ ဖဲအပူၤကွံာ်ယနူၤအါရံၤ ၂၁ သီအနံၤန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဟံၣ်ဃီ ဟးဂီၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အသိးၦၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲစ့ၢ်ကီးလီၤႉအဃိတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးဘျီညါ၀ဲအံၤမ့ၢ်ကဲထီၣ်သးခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိဒ်လဲၣ်ႇတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်အိၣ်သးလီၢ်ခံကတၢၢ်မ့ၢ်အအိၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်ပဆဲးကျိးသံကွၢ်၀ဲ(DKBA)သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤအ့ၤ၀ါ ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ သံကွၢ်–၀ံသးစူၤတဲပၠးၦၤဘၣ်ဃးတၢ်ကဲထီၣ်သးဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂၁...

ပယီၤသုးနု၁်လီၤမၤဟးဂီၤကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိအဟံၣ်အဃီဒီးဖီၣ်မၤသံကမျၢၢ်(၁)ဂၤ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၃ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲအပူၤကွံာ်လါယနူၤအါရံၤ ၂၇ သီအခါ လၢကညီကီၢ်စဲၣ် သၣ်တီၣ်၀့ၢ်(၁၃)မံးလးန့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲဒီးကမျၢၢ်လၢအဃ့ၢ်ထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပယီၤသုးနုာ်လီၤမၤဟးဂီၤအဟံၣ်အဃီတနီၤဒီးဖီၣ်မၤဒၢၣ်မၤသံကွံာ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်(၁)ဂၤစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးနုာ်လီၤဃုခွံခွးမၤဟးဂီၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဃ့ၢ်တၢ်ဒုးတဖၣ်အံၤအဟံၣ်ပူၤဃီပူၤဒီး...

KNU (သုးက့ ၄) ဒီးကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ် (KTLA)အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ် တၢ်သံတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၃ သီႇ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၄)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါလံာ်လၢတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးဖိသံၣ်ဖိဒီးတၢ်ဒီသဒၢ ကမျၢၢ်(PDF)သုးတဖၣ်ကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢသုးခိၣ်စီၤအဲၣ်ခွံတီခိၣ်ရိၣ်မဲကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်(KTLA)စုတီၤဖီလာ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၁ သီအနံၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢခံခီခံကပၤအဘၢၣ်စၢၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၃၁ သီအနံၤ...

(PDF)သုးကဟးထီၣ်ကွံ၁်လၢသုးခိၣ်စီၤအဲၣ်ခွံတီခိၣ်ရိၣ်မဲ (KTLA) ကရူၢ်ပူၤအဂ့ၢ် (သုးက့ ၄) ထုးထီၣ်လံ၁်ဃ့ကညး၀ဲ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် သုးဖိသံၣ်ဖိဒီးတၢ်ဒီသဒၢကမျၢၢ်သုးလၢအအိၣ်သုးခိၣ်အဲၣ်ခွံတီခိၣ်ရိၣ်မဲကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်(KTLA)စုတီၤဖီလာ်လၢအဟူးဂဲၤဖဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၄)ဟီၣ်က၀ီၤ ဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤအံၤတဖၣ် ကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢကရူၢ်ကရၢ၀ဲအံၤအပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၄)ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA)ထုးထီၣ်လံာ်ဃ့ကညး၀ဲဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၃၁ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ...

EDITOR PICKS

တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး

ဒ်သိးခ့ၣ်အဲးစံၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလဲၤတရံးသးကဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်၀ီကလဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ်န့ၣ်ၦၤတ၀ၢဒီးကမျၢၢ်ၦၤဖးလံာ်ဖိတဖၣ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉဆီၣ်လီၤ (SUBSCRIBE BUTTON)ဒီးနုာ်လီၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပၣ်ဃုာ်သကိးလၢ (MEMBERSHIP PROGRAM)သ့၀ဲန့ၣ်လီၤႉ