တၢ်ကစီၣ်

ဘျံးဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ပူၤပှၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢကက့ၤအိၣ်က့ၤဆိးဒူသဝီၤပူၤအဂီၢ်ဘၣ်ပျံၤ၀ဲဟီၣ်လၥ်မ့ၣ်ပိၢ်

လါယူၤလံ ၂၂ သီ ၂၀၂၄ နံၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကီၢ်သလ့ၤတၢ်ပၢဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့-၄)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤကမျၢၢ်ပှၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိလၢဘၣ်ဃ့ၢ်တၢ်ဒုးတၢ် ယၤသ့ၣ်တဖၣ်တကီၢ်ခါအခဲအံၤန့ၣ်လၢကက့ၤအိၣ်က့ၤဆိး၀ဲလၢအဒူသဝီၤပူၤအဂီၢ်ဘၣ်ပျံၤဘၣ်ဖုး၀ဲဒၣ်ဟီၣ်လၥ်မ့ၣ်ပိၢ်အဂ့ၢ်ဘျံးဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ပူၤပှၤမၤစၢၤပှၤလီၢ်အိၣ်ကမှံအပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါစံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤတၢ်ဒုးတၢ်ယၤဒီးသုးကီၣ်ကးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဃိပှၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိလၢဘၣ်လဲၤဃ့ၢ်အိၣ်ကဒုအသးဆူခိခိၣ်ပှၢ်လၢ်ကျါ, ထံနါထံခံ, ဒူသ၀ီၤဃၢၤဒီးဒူသ၀ီအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢကက့ၤအိၣ်က့ၤဆိးအနီၢ်ကစၢ်ဒူသဝီပူၤအဂီၢ် ဘၣ်ပျံၤဘၣ်ဖုး၀ဲသုးကီၣ်ကးကဘီယူၤ,ကျိဖးဒိၣ်ဒီးအဒိၣ်အအါဘၣ်ပျံၤ၀ဲဟီၣ်လၥ်မ့ၣ်ပိၢ်အဂ့ၢ်ဘျံးဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ပူၤပှၤမၤစၢၤပှၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိမူဒါခိၣ်သရၣ်စီၤဘိဘိစံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. "အဒိၣ်အအါန့ၣ်ကဘီယူၤ, ကျိဖးဒိၣ်ဒီးပယီၤသုးဟီၣ်လၥ်မ့ၣ်ပိၢ်အိၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲမီၤနီၤ. မ့မ့ၢ်ဟီၣ်လၥ်မ့ၣ်ပိၢ်ခီန့ၣ်ဒုအိၣ်လၢ ဝ့ၢ်တၢ်အဲၣ်,ဝ့ၢ်ပတါတကပၤန့ၣ်မီၤနီၤ. ခီဖျိလၢပယီၤသုးခီသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်အိၣ်ဒံး၀ဲဖဲန့ၣ်အဃိသးန့ၣ်မီၤနီၤ....

စ့ယိၤအပှ့ၤထီၣ်အဆၢကတီၢ်,ရၤမတံဝ့ၢ်ကမျၢၢ်လီၢ်ကဝီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ဟ့ၣ်ဝဲထံလဲလၢစ့ယိၤအဃိသဂၢၢ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ

လါယူၤလံ ၂၂သီ, ၂၀၂၄နံၣ်, ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကညီကီၢ်စဲၣ်,ကီၢ်ဆၢရၤမတံဝ့ၢ်ပူၤ,ရၤမတံဝ့ၢ်ကမျၢၢ်လီၢ်ကဝီၤဖိတဖၣ်အံၤ,ကၠီၣ်တဲၣ်စ့ယိၤအပှ့ၤထီၣ်အဆၢကတီၢ်ဘၣ်ဟ့ၣ်ဝဲထံလဲလၢစ့ယိၤအဃိသဂၢၢ်ဘၣ်ဝဲကျိၣ်စ့တၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤအဂ့ၢ်,ရၤမတံဝ့ၢ်လီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ်တဖၣ်စံးဝဲန့ၣ်လီၤ ပယီၤစ့ဒိးလဲအပှ့ၤလီၤဒီးစ့ယိၤအပှ့ၤထီၣ်ဝဲအဖီခိၣ်ရၤမတံဝ့ၢ်ကမျၢၢ်လီၢ်ကဝီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ဟ့ၣ်ဝဲထံလဲလၢစ့ယိၤအဃိဃ့ထီၣ်ဝဲပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်လၢထၢက့ၤဝဲထံလဲလၢစ့ပယီၤအဂ့ၢ်ရၤမတံလီၢ်ကဝီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပၥ်ဖျါအမံၤဘၣ်တဂၤစံးဝဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ အဝဲစံးဝဲလၢ“တၢ်ဘၣ်ဟ့ၣ်ထံလဲလၢကၠီၣ်တဲၣ်စ့အဃိတၢ်ကီတၢ်ခဲန့ၣ်အိၣ်ဝဲ,ပဘၣ်ဟ့ၣ်လၢစ့ယိၤပမ့ဒွးလၢစ့ပယီၤန့ၣ်လီၤလၢဒီဒူၣ်လံ,တလါမ့လၢၥ်ယဲၢ်ပီၢ်န့ၣ်နဘၣ်ဟ့ၣ်လၢဃုပီၢ်နွံပီၢ်လံ,မ့ပၥ်ပနီၣ်မၢဟ့ၣ်ဝဲလၢစ့ပယီၤဒုပဘၣ်ဟ့ၣ်ကိညၢ်ဝဲတစဲးယၤ,တခီလၢစးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲထံန့ၣ်ဖီၣ်န့ၣ်ဝဲထဲစ့ယိၤတုၤလၢခဲအံၤလီၤ,အဃိန့ၣ်ပဝဲပအဲၣ်ဒိးလၢဒ်သိးကမျၢၢ်တဖၣ်ကိးဂၤကဒိးန့ၢ်သူဘၣ်ထံလၢလၢလီၣ်လီၣ်တၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤတအိၣ်ဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ကပၥ်ပနီၣ်န့ၣ်ပှၤလၢစ့ပယီၤမီၤ”အဂ့ၢ်စံးဝဲန့ၣ်လီၤ လၢန့ၣ်အမဲၥ်ညါ,ဘၣ်ဟ့ၣ်ဝဲထံလဲဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲထံတကြၢးကၢကီၣ်လိၥ်သးဘၣ်အိၣ်ဝဲဒီးတၢ်စူၤခါဆၢကတီၢ်ဘၣ်ဆၢသၢဝဲမူခိၣ်စူၤထံအိၣ်ဝဲအသိး,တၢ်ကိၢ်ခါအဆၢကတီၢ်အါတက့ၢ်ပှၤဘၣ်ပှ့ၤသူဝဲထံလၢတၢ်ချၢအိၣ်ဝဲအဃိသဂၢၢ်ဘၣ်ထံတၢ်ဂ့ၢ်ကီအဂ့ၢ်စံးအါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ တကးဒံးဘၣ်,တၢ်ကိၢ်ခါအဆၢကတီၢ်,ဘၣ်ပှ့ၤသူဝဲထံလၢတၢ်ချၢဒီးသိလ့ၣ်တခိၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဟ့ၣ်ဝဲလၢစ့ပယီၤ(၂၀၀၀၀)ကၠးအိၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲအဃိသဂၢၢ်ဘၣ်ဝဲထံတၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအါမးအဂ့ၢ်,ကမျၢၢ်လီၢ်ကဝီၤဖိတဖၣ်စံးဝဲန့ၣ်လီၤ တကတီၢ်ဃီ,တကီၢ်ခါခဲအံၤတၢ်ထၢဝဲထံလဲ(၁)ယူၣ်နံၣ်န့ၣ်စ့ယိၤ(၁၉)ဘးတုၤလၢ(၂၅)ဘးအိၣ်ဝဲအဃိတလါအတီၢ်ပူၤ,ထံအပှၤ့ထီၣ်ဝဲလၢစ့ယိၤ(၅၀၀)ဘးတုၤလၢအကထိအိၣ်ဝဲဒီးမ့မ့ၢ်လၢဝဲလၢစ့ပယီၤတခီအိၣ်ဝဲလၢ(၇၀၀၀၀)ကလးကၠးတုၤလၢတကလီၢ်ဘၢၣ်စၢၤအဂ့ၢ်,လီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ်တဖၣ်စံးဝဲန့ၣ်လီၤ ဒ်န့ၣ်အသိး,လၢတၢ်ကဆီတလဲထၢက့ၤထံလဲလၢစ့ပယီၤအဂီၢ်ဝ့ၢ်လီၢ်ကဝီၤဖိတဖၣ်အံၤဆဲးကျိးဝဲရၤမတံဝ့ၢ်ထံဝဲၤကျိၤဘၣ်ထွဲပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်ထံပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တဘှါဆှဲဝဲဘၣ်အိၣ်ဝဲအဂ့ၢ်လီၢ်ကဝီၤဖိတဖၣ်စံးဝဲန့ၣ်လီၤ ...

စယဲၣ်ကၠံလီၢ်ကဝီၤအပူၤတၢ်နုၥ်လီၤအီၣ်ဟုၣ်သိလ့ၣ်ယီၣ်(စဲးကဲၤ)တုၤလၢဟံၣ်ကရၢၢ်အပူၤဟဲအါထီၣ်

လါယူၤလံ ၁၉ သီ ၂၀၂၄ နံၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်တီအူကီၢ်ရ့ၣ်သုးက့(၂)ထီတထူၣ်ကီၢ်ဆၣ်, စယဲၣ်ကၠံလီၢ်က၀ီၤဒူသ၀ီတနီၤအပူၤစးထီၣ်လၢတလါအံၤလါ ယူၤလံထီၣ်သီအခါလံၤလံၤတၢ်နုၥ်လီၤအီၣ်ဟုၣ်ကမျၢၢ်သိလ့ၣ်ယီၣ်(စဲးကဲၤ)တုၤလၢဟံၣ်ကရၢၢ်ပူၤဟဲအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်လီၢ်က၀ီၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကစီၣ်စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢလါယူၤလံထီၣ်တၢတနွံတုၤတကီၢ်ခါခဲအံၤန့ၣ်ဒူသ၀ီတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဒ်အမ့ၢ်(နဲၣ်ယွၤ,နတၢၤကူ,မိကီ,ခၠီခၠါ,သပၠ့ၤကွ့)ဒူသ၀ီသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤတၢ်နုၥ်လီၤအီၣ်ဟုၣ်ကမျၢၢ်သိၣ်လ့ၣ်ယီၣ်(စဲးကဲၤ)တုၤလၢဟံၣ်ကရၢၢ်အသိးကမျၢၢ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအလုၢ်အပှ့ၤဒိၣ်ဒ်အမ့ၢ်ထူဒီးကျိၣ်စ့သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်ဟုၣ်၀ဲအဂ့ၢ်လီၢ်က၀ီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. စယဲၣ်ကၠံပှၤလီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံး၀ဲလၢ "တနံၤ၀ံၤတနံၤတၢ်နုၥ်လီၤအီၣ်ဟုၣ်၀ဲတၢ်ဖဲဂီၤခီသၢနၣ်ရံၣ်,လွံၢ်နၣ်ရံၣ်အဆၢက တီၢ်မီၤနီၤ. ဒီၣ်တဲၥ်ကွံၥ်၀ဲဟံၣ်သီၤဒီးဂၥ်မ့ၣ်အူ၀ံၤနုၥ်လီၤအီၣ်ဟုၣ်၀ဲတၢ်မီၤနီၤ. ဟံၣ်ကစၢ်လၢအနီၣ်သးတဂၤအဟံၣ်န့ၣ် တပၥ်ဘၣ်. တၢ်မၤတဲၥ်ကွံၥ်၀ဲသီၤ၀ံၤခဲလၢၥ်လံအိၣ်တ့ၢ်က့ၤလၢကတွံၢ်ထုးထီၣ်(စဲးကဲၤ)လီၤမီၤနီၤ....

ကၠဲးထိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ပယီၤသုးလၢအဟဲထီၣ်တဖၣ်ဒီး(KNLA)ဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ် ပယီၤသုးသံ(၃)ဂၤ

လါယူၤလံ ၁၉ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁)ကၠဲးထိၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲမဟါလါယူၤလံ ၁၈ သီ အနံၤ လၢဖွ့ဖူကၢ်ကရူၢ် ပနွဲၢ်လူၢ်သ၀ီဃၢၤ...

ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤကညီအဂီၢ်ကဘှီဂ့ၤထီၣ်ကျဲအဃိ,ကကးတံၥ်ဝဲထိၣ်ကီကိကျဲသၢသီ

လါယူၤလံ ၁၉သီ, ၂၀၂၄နံၣ်, ခ့ၣ်အဲးစံၣ်, မူခိၣ်စူၤအါ,ထံကစၢၢ်လီၤဆဲးဟးဂီၤဝဲထိၣ်ကီးကိကျဲအဘၢၣ်စၢၤတၢ်လီၢ်အါတီၤအဃိ,ဒ်သိးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤကညီကဘှါအဂီၢ်,ကဘှီဂ့ၤထီၣ်ကျဲအဆၢကတီၢ်ကကးတံၥ်ဝဲထိၣ်ကီးကိကျဲသၢသီအဂ့ၢ်,(ကညီတၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကးကရၢ,KNU-KNLA/PC)ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံးဝဲန့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်ဖဲတလါအံၤလါယူၤလံအပူၤ,တၢ်စူၤဒိၣ်ထံကစၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤဆဲးဟးဂီၤဝဲထိၣ်ကီးကိကျဲတၢ်လီၢ်အါတီၤအဃိလၢတၢ်ကမၤဂ့ၤထီၣ်ကျဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူအဂီၢ်,ကကးတံၥ်ကျဲစးထီၣ်ဖဲလါယူၤလံ(၁၈)သီတုၤလၢ(၂၀)လၢသၢသီအတီၢ်ပူၤအဂ့ၢ်,ကညီတၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကးကရၢ(KNLA/PC)ပှၤကတိၤတၢ်ပၢသုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤကၠီၣ်ညိၣ်စံးဝဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲလၢ“ကျဲန့ၣ်ထံကစၢၢ်တဖၣ်လီၤဆှုလီၤဆဲးအဃိကျဲဟးဂီၤအိၣ်ဝဲအါတီၤလီၤ,တကးဒံးဘၣ်ကျဲအံၤတမ့ၢ်လၢခီကရ့ၣ်ဘၣ်မ့ၢ်ဝဲဟီၣ်ခိၣ်ကျဲအဃိန့ၣ်မူခိၣ်စူၤတဘျီကဲထီၣ်ကပံၥ်လၢအဘျိၣ်ဘျ့အဃိကျဲတီၤလၢဟးဂီၤတဖၣ်န့ၣ်ပှၤလဲၤထီၣ်တညီဘၣ်အဃိန့ၣ်တၢ်ကမၤဝဲဒၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူမီၤနီၤ,ခီပညီန့ၣ်ကတ့ထီၣ်မၤဂ့ၤထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်လီၤလၢအဟးဂီၤ,တၢ်ဘျ့တၢ်လီၢ်လၢဘၣ်ယိၣ်အိၣ်တဖၣ်န့ၣ်ကလူပှဲၤမၤပှဲၤထီၣ်ဝဲလၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဖဲပှၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤဂ့ၢ်ဂီၢ်အူကသ့အဂီၢ်”အဂ့ၢ်စံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢန့ၣ်အမဲၥ်ညါ,ထိၣ်ကီးကိကျဲဒီတတီၤအပူၤအံၤတၢ်ဃ့၀ဲကျဲတၢ်ခိတၢ်သွဲအံၤမ့ၢ်ဒ်သိးတၢ်ကပၥ်ကီၤ၀ဲစ့လၢတၢ်ကဘှီဂ့ၤထီၣ်ကျဲအဃိကျဲတီၤလၢတၢ်ကဘှီဂ့ၤထီၣ်သ့ၣ်ခဲအံၤသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်လၢၥ်ဘူၣ်လၢၥ်စ့ၤန့ၣ်တၢ်သူဝဲလၢလီၢ်ခၢၣ်သးစ့ပၥ်ဖှိၣ်အကျါအဂ့ၢ်,စံးဝဲန့ၣ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ်,တကီၢ်ခါခဲအံၤတၢ်စူၤခါအဆၢကတီၢ်ထိၣ်ကီးကိကျဲအံၤကမျၢၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤဝဲဒၣ်အိၣ်ဝဲကိးနံၤဒဲးဒီးကျဲအံၤသိလ့ၣ်တီၣ်ပနံၥ်တၢ်ကၤဖးဒိၣ်တဖၣ်ကလ့ၢ်လိၤဝဲတသ့တညီဘၣ်အိၣ်ဝဲဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အသိး,ကမျၢၢ်ပှၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤလၢအဒိးဝဲ(4weels)သိလ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးကျဲတီၤတၢ်လီၢ်တနီၤနီၤအပူၤဘၣ်သူဝဲ(လိၣ်ထဲး)လၢကယူထီၣ်စၢၤတၢ်အိၣ်ဝဲအဂ့ၢ်စံးဝဲန့ၣ်လီၤ. တကတီၢ်ဃီ,ထိၣ်ကီကိကျဲအံၤတၢ်စးထီၣ်သူအီၤဖဲ(၂၀၂၂)နံၣ်လါဒံၤစဲဘၢၣ်အခါလံၤလံၤဒီးဒ်သိးတၢ်ကဘှါဆှဲ၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်လၢကျဲတီၤအဂီၢ်ကျဲဒီတဘိအပူၤကညီတၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကးကရၢ(KNLA/PC)ပၥ်လီၤဝဲတၢ်အိၣ်ခိးတြဲၤခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ(၅)တီၤဘၣ်ဆၣ်တၢ်ထၢဝဲကျဲတၢ်ခိၣ်တၢ်သွဲဖဲတၢ်ထီၣ်ကစၢၢ်တတီၤဒီးလီၤကစၢၢ်တတီၤလီၤအဂ့ၢ်(KNLA/PC)ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံးဝဲန့ၣ်လီၤ....

ဘျံးဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်သုးကီၣ်ကးဟံးန့ၢ်ဆူၣ်တၢ်စိၤတၢ်ကမီၤဝံၤအလီၢ်ခံကမျၢၢ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးပှၤနီၣ်ဂံၢ်ထီၣ်ဘး(၁)ကလီၢ်ဘျဲၣ်

လါယူၤလံ ၁၈ သီ, ၂၀၂၄ နံၣ်, ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်သုးက့နီၣ်ဂံၢ်(၄)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤစးထီၣ်လၢသုးဟံးန့ၢ်ဆူၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ ၀ံၤအလီၢ်ခံတုၤတကီၢ်ခါခဲအံၤန့ၣ်ခီဖျိလၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်ဒုးတၢ်ယၤ, သုးကီၣ်ကးခးလီၤကျိဖးဒီးသူကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤ မ့ၣ်ပိၢ်အဃိကမျၢၢ်ပှၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးပှၤနီၣ်ဂံၢ်ထီၣ်ဘးလၢ(၁၁၂,၂၄၉)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်ဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ်စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢသုးကီၣ်ကးဟံးန့ၢ်ဆူၣ်ကွံၥ်ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ကမျၢၢ်ပှၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးနီၣ်ဂံၢ်(၁၁၂,၂၄၉)ဂၤသ့ၣ်တဖၣ်အကျါလၢၢ်ကဆီကီၢ်ဆၣ်န့ၣ်ပှၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအမျးကယၤအိၣ်(၄)မျးကယၤ, တနီသရံၣ်ကီၢ်ဆၣ်န့ၣ် (၁၉)မျးကယၤ, လၢၢ်မုၢ်လါကီၢ်ဆၣ်(၅၁)မျးကယၤ, ကစၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်(၁၁)မျးကယၤ, လၢၢ်ဒိၣ်စိကီၢ်ဆၣ်(၁၁)မျးကယၤဒီးထံမိၢ်ပှၢ်န့ၣ်အိၣ်၀ဲ(၄)...

ကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိးထီၣ်ကဒါ၀ံၤလီၢ်ခံ အဆိကတၢၢ်ဘၣ်ဒိၤယါဒဲက၀ီၤဖိစးထီၣ်ဟးထီၣ်လံ

လါယူၤလံ ၁၈ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤတဖၣ်အပူၤ တၢ်က့ၤအိးထီၣ်ကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ၀ံၤလီၢ်ခံအဆိကတၢၢ်တဘျီဘၣ်ဒိၤယါဒဲက၀ီၤဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်စးထီၣ်ဟးထီၣ်လဲၤဆူကီၢ်အမဲၤရကၤလံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကီၢ်ဆၢဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤတဖၣ်အပူၤ ခံ၀ီတ၀ီတၢ်က့ၤအိးထီၣ်တၢ်သုးလီၢ်သုးကျဲဆူကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ၀ံၤလီၢ်ခံ ဖဲအပူၤကွံာ်စှၤသီအခါန့ၣ်...

ဝ့ၢ်တကူၣ်–မီၣ်လမၠဲၣ်ကျဲ တၢ်မၤပိၢ်ဖးထီၣ်ကဒီးဘိၣ်ခါကွ့တိၤတဘိႇပယီၤသုးက့ၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်

လါယူၤလံ ၁၇ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် သထူၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲမဟါလါယူၤလံ ၁၆ သီအနံၤ တၢ်မၤပိၢ်ဖးထီၣ်ကဒီး၀ဲဘိၣ်ခါကွ့တိၤတဘိလၢအိၣ်ကၠဲဘူးသ၀ီဃၢၤအံၤဒီးတိၤလီၤၦီၢ်ဟးဂီၤဒီတဘိတကးဒံးဘၣ် ပယီၤသုးတကပၤစ့ၢ်ကီးက့ၤခးလီၤကဒါကျိးဖးဒိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲမဟါမုၢ်နၤခီ...

ဒ၀ဲၢ်ဝ့ၢ်အပူၤဖိဒံဖိသၣ်ဒီးသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်တၢ်ဟၢဖၢလူတၢ်ဆါကဲထီၣ်

လါယူၤလံ ၁၇သီ, ၂၀၂၄နံၣ်, ခ့ၣ်အဲၣ်စံၣ် တနီသရံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်,ဒဝဲၢ်ဝ့ၢ်ဒူသ၀ီတဖၣ်ဒီးဝ့ၢ်ပူၤတၢ်ဆါဟံၣ်တဖၣ်အပူၤဖိဒံဖိသၣ်ဒီးသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်တူၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ဟၢဖၢလူတၢ်ဆါကဲထီၣ်အသးအါထီၣ်အဂ့ၢ်,သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ ဒ၀ဲၢ်ဝ့ၢ်ပူၤ,စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံၥ်လါယူၤလံအလီၢ်ခံကတၢၢ်တနွံကဝီၤဒ့တၢ်လီၢ်တဖၣ်အပူၤဖိဒံဖိသၣ်ဒီးအနံၣ်(၂၀)ဘၢၣ်စၢၤသူၣ်စၢ်သးဘီၣ်တဖၣ်အါတက့ၢ်တူၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ်ဟၢဖၢလူတၢ်ဆါအါထီၣ်ဒီးဖဲတလါအံၤလါယူၤလံအဆိကတၢၢ်တနွံအပူၤပှၤဟဲထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်,ဒ၀ဲၢ်လီၢ်က၀ီၤပိၥ်မုၣ်ပှၤဆါအနီၢ်ကစၢ်တဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ လၢတၢ်ဆါဟံၣ်အပူၤန့ၣ်ပှၤကဲထီၣ်တၢ်ဟၢဖၢလူတၢ်ဆါလၢဒီဟံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲလီၤ,အါတက့ၢ်ကဲထီၣ်လၢဖိသၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ,ပှၤဟဲထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ်ဖိသၣ်ဒီးသးစၢ်အါတစဲးလီၤ,တနံၤန့ၣ်အိၣ်လၢသၢဂၤဆူအဖီခိၣ်လီၤ,ပှၤလၢစ့အိၣ်တဖၣ်ဒုလဲၤပၠးဝဲလၢနီၢ်တဂၤတၢ်ဆါဟံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤအဂ့ၢ်စံဝဲန့ၣ်လီၤ ပှၤလၢတူၢ်ဘၣ်တၢ်ဟၢဖၢလူတၢ်ဆါဒီးဟဲထီၣ်၀ဲတၢ်ဆါဟံၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်ဟၢဖၢလူကဲထီၣ်၀ဲအသးဒီးအီၤခီဖျိလၢအီၣ်တၢ်အီၣ်တကဆှဲကဆှီဘၣ်တဆီဒီးပှၤတူၢ်ဘၣ်တၢ်ဟၢဖၢလူတၢ်ဆါသူၣ်ခ့သးပှၢ်,ဖိဒံဖိသၣ်ဃုၥ်ဒီးသးစၢ်လၢအတူၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါတဖၣ်အံၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်တအိၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်,လီၢ်က၀ီၤပိၥ်ခွါတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤ လၢန့ၣ်အမဲၥ်ညါ,ဒ၀ဲၢ်လီၢ်က၀ီၤအပူၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်တၢ်ဒုးတဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီးတကီၢ်ခါအံၤတၢ်စူၤခါအဆၢကတီၢ်ဖိဒံဖိသၣ်ဒီးသူၣ်ခ့သးပှၢ်တဖၣ်တူၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ဟၢဖၢလူတၢ်ဆါဘၣ်ဆၣ်အသးသမူတၢ်လီၤဘၣ်ယိၥ်တအိၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်ပှၤမၤစၢၤပှၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်စံးဝဲန့ၣ်လီၤ ဒ်န့ၣ်အသိး,လၢကဒီသဒၢတၢ်ဟၢဖၢလူတၢ်ဆါအံၤအဂီၢ်ကဘၣ်သ့စုကဆှဲကဆှီ,ကဘၣ်အီထံလၢအကဆှီ,ကဘၣ်ဖီၣ်အီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီတုၤလၢအမံ,ကဘၣ်ပၥ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢအပူၤဖျဲးဒီးသၣ်ဘံလါဒီးမ့တူၢ်ဘၣ်တၢ်ဟၢဖၢလူတၢ်ဆါန့ၣ်ကဘၣ်လဲၤဒိးပၠးသးလၢတၢ်ဆါဟံၣ်ထံၣ်လိၥ်သးဒီးကသံၣ်သရၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်ဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဆီၣ်တခူစံးဝဲန့ၣ်လီၤ

(KNLA)ဒီး(KTLA)အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢအံၤကလဲၤအသးဒ်အံၤဆံးယံၤလဲၣ်.

လါယူၤလံ ၁၆သီ, ၂၀၂၄နံၣ်, ခ့ၣ်အဲးစံၣ်. ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဘျံးဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၄)ဟီၣ်ကဝီၤအပူၤ ကညီဖီၣ်ကစုကဝဲၤလၢအမ့ၢ်ကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်(KTLA)ဒီးကညီဒီကလုၥ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)(၂)ဖုအဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢအံၤတဆီဘၣ်တဆီကဲထီၣ်တုၤလၢတၢ်ဂၥ်သွံၣ်ဂၥ်ဆိးန့ၣ်ပထံၣ်ဘၣ်ပဝဲန့ၣ်လီၤ. (KTLA)လၢအမ့ၢ်ကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အံၤန့ၣ်ဘၣ်တၢ်ကရၢကရိဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဖဲ(၂၀၂၂)နံၣ်,လါယူၤလံ(၁၉)သီဒီးအိၣ်ဆီလီၤဝဲအသးလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ သုးက့(၆)ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ်တနီၤဒီးလၢသုးက့(၄)ဘျံးဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်တနီၤန့ၣ်လီၤ.( KTLA)အိၣ်ထီၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ လၢသုးက့(၆)တကပၤန့ၣ်ပတထံၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ဘၣ်ဂံၥ်ဂူၥ်အိၣ်ထီၣ်ဒီး(KNLA)ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်နီတဘျီဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်လၢသုးက့(၄)တကပၤန့ၣ် တၢ်ပၥ်ဒ့ၣ်ပၥ်ကမၢ်လိၥ်သးအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်ခဲအံၤခဲအံၤကယီကယီဒီးပၢၢ်တုၤလၢ (KTLA)ကူၣ်ခးသံ(KNU)ခိၣ်နၢ်အိၣ်အသိး(KNU)တကပၤစ့ၢ်ကီးထီၣ်ရှဲလဲကွံၥ်(KTLA)အိၣ်ဆီလီၤသးတၢ်လီၢ်အိၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤကလဲၤအသးဒ်အံၤဆံးယံၤလဲၣ်ဒီးလၢတၢ်ကဘၣ်ဘှါရှဲဝဲကညီဖီၣ်စုဝဲၤ(၂)ဖုအတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢအဂီၢ်န့ၣ်တၢ်အဆၢကမ့ၢ်တၢ်မနုၥ်လဲၣ်. ဒ်ကညီကွဲၤလ့လိၤဆဲးကျိးသံကွၢ်ဒီးခံခီခံကပၤခိၣ်နၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအသိးန့ၣ်...

EDITOR PICKS

တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး