တၢ်ကစီၣ်

ညၣ်အၦ့ၤတဂၢၢ်တကျၢၤအဃိတၢ်ကြဲၢ်(ဒီၤလါ)လီၢ်က၀ီၤၦၤဖီၣ်ညၣ်ဖိတဖၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူ

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ် တၢ်ကြဲၢ်ဆၣ်အပူၤ (ဒီၤလါ)လီၢ်က၀ီၤၦၤဖီၣ်ညၣ်ဖိတဖၣ်အခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ်မၤအီၣ်မၤအီလုၢ်အီၣ် အသးသမူလၢတၢ်ဖီၣ်ညါတၢ်မၤလီၤဒီးကတီၢ်ခဲအံၤခီဖျိညၣ်အၦ့ၤတဂၢၢ်တကျၢၤဘၣ်အဃိကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်တဘၣ်ဂီၢ်လၢၤ၀ဲဘၣ်ဒီးတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသမူစ့ၢ်ကီးဃံးထီၣ်စ့ၤထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ညၣ်လၢအဟးထီၣ်လီၢ်က၀ီၤပူၤတဖၣ်အံၤခီဖျိၦၤၦ့ၤညၣ်ဖိတဖၣ်ၦ့ၤ၀ဲလၢအၦ့ၤဘၣ်ဒီးလိာ်ကွဲ၀ဲအၦ့ၤအဃိ ညၣ်လၢၦၤဖီၣ်ညၣ်ဖိဟးဃု၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤဖဲအ၀ဲသ့ၣ်က့ၤဆါကဒါ၀ဲအခါတၢ်ဘၣ်လီၢ်ဘၣ်ဆးတအိၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် (ဒီၤလါ)လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ တချုးသုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤကဲထီၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်(ဒီၤလါ)လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်အံၤညၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဃု၀ဲတဖၣ်လဲၤစိာ်ဆါ၀ဲလၢၦၤၦ့ၤညၣ်ဖိတဖၣ်အအိဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲအၦ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဆၣ်သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ခီဖျိစ့ပယီၤအၦ့ၤလီၤႇတၢ်လုၢ်တၢ်ၦ့ၤထီၣ်ႇသိၦ့ၤထီၣ်အဃိဘၣ်ဆါန့ၢ်ၦၤၦ့ၤညၣ်ဖိဒ်အ၀ဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်၀ဲအၦ့ၤအသိးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤဖီၣ်ညၣ်ဖိတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ ၦၤဖီၣ်ညၣ်ဖိ ကိၤထဲၣ်ကၠံ စံး၀ဲလၢ“ပဖီၣ်ညၣ်မ့န့ၢ်အါအခါန့ၣ်ၦၤဂဲာ်လိာ်ကွဲၦၤညၣ်အၦ့ၤ(ညၣ်အၦ့ၤတအိၣ်ဘၣ်)...

သုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲဆှၣ်တၢ်ကိးမုၢ်နံၤမုၢ်နၤအဃိကီးတရံးကလံၤထံးလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဟးစံၣ်ပလဲာ်သးအိၣ်အဂၤ(၅၀၀၀)ဘျဲၣ်

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲဆှၣ်တၢ်ကိးမုၢ်နံၤမုၢ်နၤဒဲးအဃိ ကီးတရံးကလံၤထံးသ၀ီဖိအဂၤ(၅၀၀၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်ဟးစံၣ်ပလဲာ်သးအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တကီၢ်ခါခဲအံၤခီဖျိသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲဆှၣ်တၢ်ကိးမုၢ်နံၤမုၢ်နၤဒဲးအဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်အိၣ်လၢဟံၣ်တဘူၣ်လၢၤဘၣ်ဒီးဘၣ်ဟးစံၣ်ပလဲာ်သးဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤလၢမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ် ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ၦၤလၢအတစံၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လၢမုၢ်ဆါခါန့ၣ်လဲၤမၤတၢ်လၢကျီးပူၤမ့မ့ၢ်မုၢ်နၤခီန့ၣ်လဲၤမံ၀ဲလၢသီခါဖၠၣ်မီၤနီၤႉအါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်ၦၤဟးစံၣ်ပလဲာ်သးလီၤႉလၢလီကဲၤသ၀ီႇဖါကၠၣ်ႇသမ့ၤဒိၣ်ႇ၀့ကဘဲၣ်သ၀ီတကပၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇလၢသိစဲၤသိဆူၣ်ႇအၤကီၤႇသရံၣ်သခီသ၀ီတကပၤနါက့ၦၤဟးစံၣ်ပလဲာ်သးမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်လါနိၣ်၀့ဘၢၣ်အတီၢ်ပူၤခီဖျိသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်ႇခးလီၤစ့ၢ်ကီးကျိဖးဒိၣ်တကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါပယီၤသုးကျိၤနုာ်လီၤမၤ၀ဲတၢ်ထီၣ်ဒုးလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့...

မၤဂ့ၤကတၢၢ်တုၤဖီတၢၣ်

မၤဂ့ၤကတၢၢ်တုၤဖီတၢၣ် ၁.ဆူယၦၤကလု၁်ကညီ သ့ၣ်ညါလၢနမ့ၢ်ကညီ နၦၤကလု၁်ဘၣ်တၢ်ကီ လိၣ်ဘၣ်နစုတၢ်ဟ့ၣ်ခီ “ယၤ” ဒိၣ်စိနအိၣ်ဒၣ်တၢ် စၢၤသွဲၣ်လီၤတူ၁်ၦဲၤသံၦၢ် ၂.မ့ၢ်သံၣ်ထီၣ်စုဒီးကွၢ်စိ ...

မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤ(အၤ၀ၤဒ့)တၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်ဟဲအါထီၣ်ဒိၣ်န့ၢ်အပူၤကွံာ်ညါ

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ်န့ၣ် တၢ်အိးထီၣ်ဂဲၤလိာ်ကွဲ(အၤ၀ၤဒ့)တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲဖျိဖျိဖျါဖျါဒိၣ်န့ၢ်အပူၤကွံာ်လၢညါအဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်လၢအိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လၢမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ချၢ သူမှဲကျိကၢၢ်နံၤဒီတကျိၤန့ၣ် (ကၣ်စံၣ်နိၣ်)တၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်လၢ သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ပၢ၀ဲအံၤအိၣ်၀ဲအါမးဒီးတကးဒံးဘၣ်လၢမၠၣ်၀တံၣ်(က၀ီၤဒ့ ၄)တီယၣ်သီခါဖၠၣ်လီၢ်ခံန့ၣ်...

သုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါတၢ်ကစီၣ်လၢအက့ၤဆှၢၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအံၤတမ့ၢ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်သ့ၣ်ဘီဘိၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးစံး၀ဲ

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် သ့ဘီဘိသ၀ီအပူၤန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအတၢ်ကစီၣ်သန့ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ တၢ်ဂီၤမူလၢအ၀ဲသ့ၣ်က့ၤဆှၢကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်လၢဟံၣ်အံၤတမ့ၢ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ဘီဘိၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ဂီၤမူအပူၤန့ၣ်လီၢ်က၀ီၤသ၀ီသးၦၢ်ဟးကိးကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလၢကက့ၤဆူဟံၣ်က့ၤဆှၢတုၤ၀ဲလၢအဟံၣ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်ဂီၤမူပူၤတဖၣ်အံၤတမ့ၢ်၀ဲသ့ၣ်ဘီဘိလီၢ်က၀ီၤဖိဘၣ်မ့မ့ၢ်တခီမ့ၢ်၀ဲယသ့ၣ်ကူၤလီၢ်က၀ီၤဖိလၢအကိးမၢဂဲၤဒိ၀ဲတစိၢ်တလီၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ဘီဘိၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဖဲမဟါၦၤက့ၤတဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ၦၤ(ယသ့ၣ်ကူၤ)ဖိခဲလၢာ်လီၤႉတမ့ၢ်သ့ၣ်ဘီဘိကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်ႉၦၤဟဲစံၣ်အိၣ်ဖဲအံၤအိၣ်ဒီး(ယသ့ၣ်ကူၤ)လီၢ်က၀ီၤဖိတဒူၣ်မီၤနီၤႉအက့ၤဘျီန့ၣ်ပယီၤသုးဒိနီၣ်ဃာ်၀ဲတၢ်ဂီၤတၢ်ဖှီၣ်အဲၣ်ဒိးမၤအိၣ်အမဲာ်ဒ်န့ၣ်မီၤနီၤႉအနီၢ်ကီၢ်ကီၢ်ခီန့ၣ်သ့ၣ်ဘီဘိလီၢ်က၀ီၤဖိတက့ၤဒံးဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ် ဖဲမဟါလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၃၀ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဂီၤမူလၢသ့ၣ်ဘီဘိလီၢ်က၀ီၤဖိက့ၤဆူအဟံၣ်လံဘၣ်ဆၣ်ၦၤက့ၤအကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲသ့ၣ်ဘီဘိကမျၢၢ်ဘၣ်ဆၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်က့ၤပာ်ဖှိၣ်က့ၤအမုၢ်တၢ်ဘိလၢအသူၣ်လီၤတ့ၢ်ဃာ်၀ဲတဖၣ်လီၤဒီးလၢဟါခီန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဟဲက့ၤမံလၢၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုလီၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ တကးဒံးဘၣ်လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်...

ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိလ့က့ၣ်သ၀ီပူၤဟံၣ်ဟးဂီၤ(၂)ဖျၢၣ်

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၃၀ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁)ဟီၣ်က၀ီၤ ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ် ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၈ သီအနံၤ ပယီၤသုးလၢအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲလ့က့ၣ်သ၀ီပူၤတဖၣ်အံၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ ဟံၣ်ဟးဂီၤ၀ဲ(၂)ဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲမဟါအနံၤဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)နုာ်လီၤခးပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)လၢအိၣ်လ့က့ၣ်သ၀ီပူၤတဖၣ်ကဲထီၣ်သး၀ံၤအလီၢ်ခံပယီၤသုးခးလီၤကဒါကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီပူၤတကးဒံးဘၣ်ပယီၤသုးကျိဖးဒိၣ်လူၢ်လၢကမၤမိၢ်အံၤစ့ၢ်ကီးခးလီၤစၢၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်တုၤလၢမုၢ်နၤတၢ်ခံးညါအဂ့ၢ်န့ၣ်...

ပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ခိးထၢစ့လၢဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ချံသန့လီၢ်

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၃၀ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤ ဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ပူၤန့ၣ် စးထီၣ်ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ်လၢၤန့ၣ်ပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ခိးထၢစ့လၢချံသန့လီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤနီချံဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ပူၤန့ၣ်တၢ်ကးတံၢ်ဃာ်၀ဲထံကျဲခိကျဲတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤသ့ၣ်တဖၣ်ဒီးကယဲၢ်မ့ၢ်ချံသန့လၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ပယီၤသုးဒီး(BGF)ဆီလီၤတြဲၤအိၣ်ခိးသမံသမိးတၢ်ဒီးထၢ၀ဲစ့လၢၦၤဆှၢထီၣ်ဆှၢလီၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤကစၢ်တဖၣ်အအိၣ်အတီၤဘၣ်အတီၤဒီးဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲဒ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤအတယၢၢ်အိၣ်၀ဲအသိးအဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤနီချံဖိတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ “လၢချံသန့န့ၣ်ပယီၤသုးဒီး(BGF)ဆီလီၤတြဲၤအိၣ်သမံသမိးတၢ်မီၤနီၤႉပမ့ဆှၢတၢ်တဘျီန့ၣ်အိၣ်တ့ၢ်လၢပဂီၢ်တစဲးဖိလီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်ဟံစ့ဒ်န့ၣ်အဃိလၢၦၤပနံာ်ကၤတၢ်ဖိအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်မီၤနီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်ကွၢ်၀ဲလၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤအတယၢၢ်ဒီးထၢ၀ဲဒၣ်အခိလီၤႉတၢ်ဖိတၢ်လံၤအတယၢၢ်မ့အါဒီးဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲအါန့ၣ်ႉတချုးနတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢချံပူၤဒံးဘၣ်အခါန့ၣ်မၢနစိာ်ဆိပာ်၀ဲတၢ်ဖိတၢ်လံၤအတယၢၢ်လၢစဲးထိၣ်တၢ်စီၤတၢ်မီၤနီၤႉ၀ံၤမးဘၣ်တီၣ်ထီၣ်လၢချံပူၤႉၦၤလၢအစိာ်လီၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်နါက့ဘၣ်ဟ့ၣ်ကဒီးစ့မီၤနီၤႉနမ့စံၣ်လီၤကဒီးလၢချံပူၤၦၤဟဲစိာ်န့ၢ်နၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်နါက့နဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤကဒီးတဘျီႉဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤအတီၤဘၣ်အတီၤဘျီတဘၣ်ဂီၢ်နီတစဲးဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါပယီၤသုးဒီး(BGF)အံၤအိၣ်ခိးထၢစ့လၢဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ချံသန့တကးဒံးဘၣ် (BGF)လၢအိၣ်ခိးတၢ်ဖဲကတၢၢ်တံာ်ချံသန့တဖၣ်နါက့ဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲစ့စ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤနီချံကစၢ်လၢအဂၤတဂၤစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ “(BGF) တြဲၤလၢအိၣ်ထံကျိကၢၢ်ခိၣ်အံၤနါက့ဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤ...

ပယီၤသုးဒွဲၣ်အူအီၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဟံၣ်ဒီးနုာ်လီၤမၤ၀ဲတၢ်ထီၣ်ဒုး

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၃၀ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ် ပယီၤသုးနုာ်လီၤဒွဲၣ်အူအီၣ်၀ဲချၢၣ်–တကူၣ်တၢၣ်သ၀ီကရူၢ်ဟံၣ်ဃီတဖၣ်ဒီးနုာ်လီၤမၤ၀ဲတၢ်ထီၣ်ဒုးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၈ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးနုာ်လီၤဒွဲၣ်အူအီၣ်၀ဲတကူၣ်တၢၣ်သ၀ီကရူၢ် ည့ခၠါမၠဲၤ...

ပယီၤသုးနုာ်လီၤဆ့ၣ်နီၤအိၣ်လၢသ့ၣ်ဘီဘိလီၢ်က၀ီၤန့ၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံမၢ၀ဲလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိကဟဲက့ၤအိၣ်လၢကစၢ်ဟံၣ်

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၃၀ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် သ့ၣ်ဘီဘိသ၀ီလၢတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်လၢကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်(Cobra)သုးကျိၤဒီးပယီၤသုးအဘၢၣ်စၢၤအံၤဖဲအပူၤကွံာ်စှၤသီအခါန့ၣ်ပယီၤသုးနုာ်လီၤဆ့ၣ်နီၤအိၣ်၀ဲန့ၢ်လံဒီး မၢ၀ဲလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်လၢကဟဲက့ၤအိၣ်လၢကစၢ်ဟံၣ်ဃီအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၇ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးနုာ်လီၤဆ့ၣ်နီၤအိၣ်လၢသ့ၣ်ဘီဘိသ၀ီန့ၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ကိးထံၣ်၀ဲဒူသ၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဒီးမၢ၀ဲဒၣ်လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိလၢအဃ့ၢ်တၢ်ဒုးတဖၣ်ကဟဲက့ၤအိၣ်လၢသ၀ီပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဖဲမဟါန့ၣ်ပလဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီးပယီၤသုးဘျီန့ၣ်မၢ၀ဲဒၣ်သ၀ီဖိဟဲက့ၤအိၣ်လၢသ၀ီပူၤႉမ့ဟဲက့ၤအိၣ်န့ၣ်ကမၤတံာ်တာ်တၢ်အိၣ်စ့ၢ်ဧါႉတဲ၀ဲလၢတမၤတံာ်တာ်တၢ်နီတမံၤဘၣ်ဟဲက့ၤခီႉဟဲက့ၤအိၣ်လၢဟံၣ်လၢဃီဟဲက့ၤထီၣ်က့ၤကၠိႉမ့မ့ၢ်သီခါလၢအစံၣ်တၢ်ဒုးတဖၣ်န့ၣ်ဟဲက့ၤအိၣ်က့ၤလၢဖၠၣ်တဲ၀ဲဒ်န့ၣ်ႉမဟါန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ကိးထံၣ်သီခါကိးထံၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်မၢဟဲက့ၤက့ၤမီၤနီၤႉတဲ၀ဲဒၣ်တဘၣ်လိၣ်စံၣ်လၢၤဘၣ်ႉယတဲအီၤမ့တခးတၢ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်ၦၤကဟဲက့ၤမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်ဖဲမဟါလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၉ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါပယီၤသုးတဲစ့ၢ်ကီး၀ဲလၢလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိမ့လဲၤဖံးမၤတၢ်န့ၣ်တမၤတံာ်တာ်၀ဲဘၣ်ဒီး ကမၤဆှဲန့ၢ်၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်တကးဒံးဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တအိၣ်ဆီလီၤသးလၢသ၀ီပူၤဘၣ်ဒီးကအိၣ်၀ဲဒ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အတၢ်အဲၣ်ဒိးအသိးအဂ့ၢ်န့ၣ်...

လိၣ်ဆှါသ၀ီဖိတဖၣ်တလါအတီၢ်ပူၤပယီၤသုးပျဲစိာ်က့ၤဟုသး(၂၀)ထၢၣ်လီၤအဃိဟုသးတကူတလၢလၢၤဘၣ်

လါနိၣ်၀့ဘၣၣ် ၂၉ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ လိၣ်ဆှါသ၀ီလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်တလါန့ၣ်ပယီၤသုးပျဲစိာ်က့ၤဟုသးအထၢၣ်(၂၀)လီၤအဃိ ဟုသးတကူတလၢလၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢသ၀ီဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ လိၣ်ဆှါသ၀ီအံၤဟံၣ်ခိၣ်အိၣ်၀ဲအဖျၢၣ်(၃၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဒီးၦၤနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ(၂၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤႉစးထီၣ်လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၆ သီအလီၢ်ခံန့ၣ် ကျးဆါတၢ်ဒီးၦၤနီသိလ့ၣ်ဖိလၢအိၣ်သ၀ီပူၤတဖၣ်တလါန့ၣ်ပယီၤသုးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ ပျဲစိာ်က့ၤဟုသးအထၢၣ်(၂၀)လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ “ၦၤဆါဟုသးဖိဒီးၦၤနီသိလ့ၣ်ဖိန့ၣ်တလါန့ၣ်ပျဲစိာ်က့ၤ၀ဲဟုသးအထၢၣ်...

EDITOR PICKS

တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး

ဒ်သိးခ့ၣ်အဲးစံၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလဲၤတရံးသးကဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်၀ီကလဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ်န့ၣ်ၦၤတ၀ၢဒီးကမျၢၢ်ၦၤဖးလံာ်ဖိတဖၣ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉဆီၣ်လီၤ (SUBSCRIBE BUTTON)ဒီးနုာ်လီၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပၣ်ဃုာ်သကိးလၢ (MEMBERSHIP PROGRAM)သ့၀ဲန့ၣ်လီၤႉ