တၢ်ကစီၣ်

DKBA တီၣ်ထီၣ်က့ၤ သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤဆါအီၤလၢဒုးယၤခိၣ်

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤဆါအီၤလၢအပူၤကွံာ်က့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤဆူပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အအိၣ်အံၤ တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ တၢ်ဃုထၢတီၣ်ထီၣ်က့ၤအမူဒါဒ်တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)ဒုးယၤခိၣ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် DKBA တကပၤပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲတလါအံၤ ၂၄ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA) အသုးခိၣ်သုးနၢ်မၤ၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲမၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇစိၣ်ဆံမၠဲၣ်တၢ်လီၢ်အကတီၢ်န့ၣ်...

ပယီၤသုးမၤကမၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်လၢကမျၢၢ်အဖီခိၣ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ် KHRG ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၅ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် သုးဟံးန့ၢ်ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ လၢကီၢ်ပယီၤမုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးတကပၤန့ၣ် ခီဖျိသုးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဟဲက့ၤကဲထီၣ်ကဒါအဃိ တၢ်မၤကမၣ်ၦၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယာ်အတၢ်အိၣ်သးဟဲနးဒိၣ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ကရူၢ်(KHRG)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲမဟါလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၄သီအနံၤ တၢ်ရှဲလဲမၤ၀ဲ(KHRG)လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ကီၢ်ပယီၤမုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးဟီၣ်က၀ီၤလၢသုးဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢဟဲက့ၤဆူၣ်ထီၣ်၀ဲအံၤ လၢပယီၤသုးကမၤရှဲလဲ၀ဲဟီၣ်က၀ီၤဒီးကမၤ၀ဲတၢ်ထီၣ်ဒုးအဂီၢ်...

ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤတၢ်ဖီၣ်သိလ့ၣ်လၢတအိၣ်ဒီးလံာ်လဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟဲအါထီၣ်

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၄ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤတၢ်လီၢ်ကိးတီၤဒဲးဃၣ်ဃၣ် စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်စှၤသီန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအစုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်ပယီၤသုးကရူၢ်တဖၣ် ဖီၣ်၀ဲသိလ့ၣ်လၢအတအိၣ်ဒီးလံာ်လဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် မၤ၀ဲတၢ်သမံသမိးဟဲအါထီၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢကီၢ်စဲၣ်အကီၢ်ဆၣ်ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်အချၢ ဃိၣ်လိာ်တိၤႇစၤသပၠ့ၤတိၤဒီးအ့ၤဒူၣ်တိၤတကပၤန့ၣ် တၢ်တဟ့ၣ်သိၣ်လ့ၣ်လၢအလံာ်လဲၢ်တအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အခွဲးလၢကဟးထီၣ်ဟးလီၤလၢၤဘၣ်ဒီး ဖီၣ်သမံသမိး၀ဲတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်...

တၢ်ဃုထၢထီၣ်က့ၤ၀့ၢ်တကူၣ်ကညီလံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ်လၢအသီ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၃ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ်လၢအအိၣ်ဖဲ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤတဖၣ် တၢ်က့ၤဃုထၢထီၣ်၀ဲအပတီၢ်တုၤလၢကီၢ်ဆၣ်ႇကီၢ်ရ့ၣ်ႇကီၢ်ခီဒိၣ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ်် ကမံးတံာ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁ သီ သုးဟံးန့ၢ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ဖီၣ်၀ဲ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီ ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ် အၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤကညီဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်နီၢ်ပါသ့ၤစၤမၠိဒီး...

တသီအတီၢ်ပူၤ(BGF)သုးသံ ၁၀ ဂၤႇဘၣ်ဒိတစှၤန့ၢ်ဒံး ၅ ဂၤဘၣ်အဂ့ၢ် KNU ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၉ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့-၁)ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၇ သီအနံၤတနံၤဃီန့ၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးသံ(၁၀)ဂၤဒီးဘၣ်ဒိတစှၤန့ၢ်ဒံး(၅)ဂၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲတနံၤအံၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၉...

ခီဖျိပယီၤသုးနုာ်လီၤသမံသမိးတၢ်သတူၢ်ကလာ်အဃိ လ့က့ၣ်ကီာ်၀့ၢ်သီလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၉ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲမဟါလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၈ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ် ခီဖျိပယီၤသုးနုာ်လီၤသမံသမိးတၢ်သတူၢ်ကလာ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့-၆)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ လ့က့ၣ်ကီာ်၀့ၢ်သီပူၤအဃိ ဘၣ်ယိၣ်လၢတၢ်ဒုးကကဲထီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်...

လၢၢ်ဒိၣ်စိကီၢ်ဆၣ်ပူၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဖိတနီၤက့ၤဆူအဟံၣ်အဃီႇတနီၤအိၣ်တ့ၢ်ဒံး၀ဲ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၈ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ-KNU သုးက့(၄)ဟီၣ်က၀ီၤ လၢၢ်ဒိၣ်စိကီၢ်ဆၣ်အပူၤ စးထီၣ်ဖဲတလါအံၤလါထီၣ်န့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးနုာ်လီၤဖီၣ်တၢ်လၢသ၀ီပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤဒူဖိသ၀ီလၢအဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်တဖၣ်တနီၤန့ၣ် ခဲအံၤက့ၤဆူအဒူသ၀ီလံအသိး ခီဖျိတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဃိတနီၤန့ၣ်တက့ၤဘၣ်လၢအဒူသ၀ီဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်...

ပယီၤသုးနုာ်လီၤဟူးဂဲၤလၢပဟီၣ်က၀ီၤပူၤတဖၣ်အိၣ်ဒၣ်ဘၣ်ဒုးဖျိးထီၣ်က့ၤလီၤအဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ပယီၤသုးလၢအနုာ်လီၤဟူးဂဲၤဖဲကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ-KNU မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ်အံၤ ပပျဲအလီၢ်တသ့ၣ်လၢၤဘၣ်ဒီးအိၣ်ဒၣ်လၢကဘၣ်ဒုးဖျိးထီၣ်ကွံာ်အီၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးက့(၅)ဒုးယၤခိၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်ဖဲတလါအံၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်ထီၣ်န့ၣ် ပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်နုာ်လီၤ ဟူးဂဲၤ၀ဲဒၣ်လၢမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဖီခိၣ်...

မီၤစိရိၤအသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်မၤဟးဂီၤ(KNU)ဖှၣ်ဂီၤတၢ်ဆါဟံၣ်ႇခးကၠိဖိခံဂၤဒီးကျိ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲမဟါလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၆ သီ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၂ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်လဲၤမၤဟးဂီၤ၀ဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့-၁)ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဖှၣ်ဂီၤသ၀ီပူၤတၢ်ဆါဟံၣ်အမဲာ်ညါ...

တၢ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်လၢ KNU သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤႇပယီၤသုးတကပၤသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအါ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ စးထီၣ်ဖဲတလါအံၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်န့ၣ် တၢ်ဒုးဟဲဆူၣ်ထီၣ်၀ဲလၢကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ဒီးပယီၤသုးႇသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်လၢအနုာ်လီၤဟူးဂဲဲၤ၀ဲဒၣ်ဖဲမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ် ခီဖျိဆှၢအါထီၣ်၀ဲအသုးမုၢ်သံၣ်ဘိတဖၣ်အဃိ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးဟီၣ်က၀ီၤ(KNLA)သုးတဖၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်...

EDITOR PICKS

- Advertisement -

တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး