တၢ်ကစီၣ်

သထူၣ်ကီၢ်ဆၣ် တနံၤဃီအတီၢ်ပူၤ ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်(၉)ဖျၢၣ် ကမျၢၢ်ဘၣ်ဒိ(၁)ဂၤႇဟံၣ်ဟးဂီၤ ၄ ဖျၢၣ်

လါမ့ၤ ၁၈ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁) သထူၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲမဟါလါမ့ၤ ၁၇ သီ တနံၤဃီအတီၢ်ပူၤ ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်(၉)ဖျၢၣ်အဃိ...

(KNU)ဃ့ထီၣ်ယပၣ်ပဒိၣ်ဒီးသိၣ်မှံၤထံကီၢ်တဖၣ်လၢကဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးဆူသုးကီၣ်ကးအအိၣ်

လါမ့ၤ ၁၇သီႇ ၂၀၂၄နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ႇ ဖဲလါမ့ၤ(၁၄)သီအနံၤန့ၣ် ကီၢ်ပယီၤကလုာ်ဒူၣ်ခိၣ်နၢ်လၢအထီဒါ၀ဲသုးကီၣ်ကးတဖၣ် လဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီး ကီၢ်ယပၣ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤ၀ဲၤကျိၤ ကိာ်တိာ်ခိၣ်-၂ KOMURA Masahiro ဒီးဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် (KNU)...

(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤ ၁၅ သီအတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်(၄၆)ဘျီ ပယီၤသုးသံ(၁၇)ဂၤ

လါမ့ၤ ၁၇ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ လါမ့ၤ ၁၅ သီ အတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲ(၄၆)ဘျီဒီးဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးတကပၤသံ၀ဲဒၣ်(၁၇)ဂၤႇဘၣ်ဒိ(၇)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်...

လၢၢ်ကဆီကီၢ်ဆၣ်အပူၤဒုးယၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အဃိၦၤမၤအီၣ်သဲးဖိတဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်ကျဲတၢ်ကီတၢ်ခဲဒီး သဲးသၣ်ၦ့ၤတအိၣ်

လါမ့ၤ ၁၆ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် လၢၢ်ကဆီကီၢ်ဆၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ခီဖျိလၢဟီၣ်က၀ီၤဒုးယၤ တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်တၢ်အိၣ်သးအဃိ ၦၤမၤအီၣ်သဲးဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢမဲာ်ဘၣ်၀ဲကျဲတၢ်ကီတၢ်ခဲဒီးသဲး အၦ့ၤ စ့ၢ်ကီးတအိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လၢၢ်ကဆီကီၢ်ဆၣ်မနိၣ်ရိၣ်ဟီၣ်က၀ီၤၦၤမၤအီၣ်သဲးဖိတဂၤစံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “ယမၤအီၣ်သဲးသၣ်န့ၣ်အခဲအံၤယတဆါဘၣ်လၢၤန့ၣ်အိၣ်ဒံး၀ဲလီၤႉ ခီဖျိလၢကျဲန့ၣ်တၢ်ဒုးတၢ်...

WAN-IFRA WIN (၂၀၂၄)နံၣ်အဂီၢ်မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးခၢၣ်စး (KIC)အဲးဒံးထၢၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်နါဖီဂ့ၤဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲ Women In News Editorial Leadership Award

လါမ့ၤ ၁၆ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ႇ WAN-IFRA WIN(၂၀၂၄နံၣ်)အဂီၢ်တၢ်ဟ့ၣ်မၤလၤကပီၤ၀ဲ Women In News...

သထူၣ်ကီၢ်ဆၣ် တၢ်လဲၤမၤပိၢ်ဖးထီၣ်တပျဲကျိတိၤ၀ံၤ(၃)သီအတီၢ်ပူၤ ကျိဖးဒိၣ်အဃိကမျၢၢ်ဃ့ၢ်ထီၣ်(၄၀၀၀)ဘျဲၣ်

လါမ့ၤ ၁၆ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁) သထူၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တၢ်လဲၤမၤပိၢ်ဖးထီၣ် တပျဲကျိတိၤ၀ံၤစးထီၣ်လါမ့ၤ ၁၁ သီတုၤလၢ...

ထီၣ်တထူၣ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤ ပယီၤသုးပညိၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ ဘၣ်သံကမျၢၢ်(၄)ဂၤ ဘၣ်ဒိ(၃)ဂၤ

လါမ့ၤ ၁၅ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ တီအူကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၂) ထီၣ်တထူၣ်ကီၢ်ဆီၣ်အပူၤ ဖဲပူၤကွံာ်လါမ့ၤ(၁၃)သီ ဟါခီ(၉)နၣ်ရံၣ်တခီအဆၢကတီၢ် ခီဖျိပယီၤကီၣ်ကးအံၤပညိၣ်ပာ်ပနီၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူ(ယွၤလ့ကိ)သ၀ီပူၤ အဃိ ဘၣ်သံကမျၢၢ်(၄)ဂၤအကျါပာ်ဃုာ်ပိာ်မုၣ်(၂)ဂၤဒီး...

ပယီၤသုးလၢဟံတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဖဲတပျဲကျိတိၤအခိၣ်အဃၢၤအံၤတဖၣ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်လဲၤတ့ၢ်လီၤ၀ဲဒီးဒြိ

လါမ့ၤ ၁၅ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁)သထူၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲတနံၤအံၤလါမ့ၤ ၁၅ သီ ဂီၤခီ ၉ နၣ်ရံၣ်...

ဘီကထၣ်ပယီၤသုးကလၢၤလၢအိၣ်ဆီလီၤအသးထီၣ်ဘးလၢ(၅၀)နံၣ်ဃၣ်ဃၣ်ထုးကွံာ်သး

လါမ့ၤ ၁၄ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်သုးက့(၃)လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဘီကထၣ်ပ ယီၤသုးကီၣ်ကးသုးကလၢၤတဖျၢၣ်လၢအိၣ်ဆီလီၤအသးထီၣ်ဘးလၢ(၅၀)နံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အတီၢ်ပူၤအံၤထုးလီၤကွံာ်သးအဂ့ၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ်စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုး(ဘီကထၣ်)သုးကလၢၤလၢအိၣ်လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤအံၤန့ၣ်ခီဖျိကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ကညီဒီကလုာ်ဂၢၤသးကရၢ(KNDO)သုးပာ်ဖှိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လဲၤက၀ီၤတံာ်ခး၀ဲအဃိဖဲလါမ့ၤ(၇)သီအနံၤမုၢ်နၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ်ပယီၤသုးကီၣ်ကးအံၤဂုာ်က့ၤ၀ဲအခံအဂ့ၢ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤပဒိၣ်စီၤနဲၣ်ထူဘၠဲစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ “ပၦၤလဲၤက၀ီၤတံာ်ဃာ်၀ဲဒီးခး၀ဲဒီးစုဘျၢ(စနဲဖၢၣ်)ကျိဒီးဒြိမီၤနီၤႉ တၢ်လဲၤက၀ီၤခးအီၤအံၤတံာ်တာ်၀ဲကအိၣ် လၢခံနွံဃၣ်ဃၣ်ညါ အသီ(၁၀)ဒုဘျဲၣ်မီၤနီၤႉ မ့ၢ်လၢတၢ်က၀ီၤခးအီၤကိးနံၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်အဃိန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ကၢ ထီၣ်၀ဲအခံဒီးက့ၤ၀ဲဒၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်က့ၤလီၤ၀ဲဖဲလါမ့ၤ(၇)သီဟါခီအနံၤန့ၣ်ဒီးလါမ့ၤ(၈)သီအနံၤန့ၣ်ပၦၤလဲၤ ထီၣ်ရှဲလဲကွံာ်၀ဲတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢာ်လံမီၤနီၤႉ...

၃၅ ၀ီတ၀ီ နံၣ်ဆဲးဆၢအဂီၢ် (KYO)ကွဲမုာ်၀ဲကညီသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်လၢကဆှၢထီၣ်အတၢ်ကွဲး

လါမ့ၤ ၁၄ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢကဟဲတလါအံၤလါမ့ၤ ၂၃ သီအနံၤန့ၣ် လီၤဘၣ်၀ဲဒၣ် ၃၅ ၀ီတ၀ီ ကညီသးစၢ်ကရၢ(KYO)နံၣ်ဆဲးဆၢမုၢ်နံၤဒီး လၢမုၢ်နံၤအံၤအဖီခိၣ်ကညီသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်ၦၤကွဲးတၢ်ဖိတဖၣ်ကဆှၢထီၣ်ဘၣ်အတၢ်ကွဲးသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် (KYO)ပာ်ဖျါဒုးသ့ၣ်ညါလီၤ၀ဲဒၣ်လၢအ(facebook...

EDITOR PICKS

တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး