Home တၢ်ကစီၣ် (SEAPA) တူၢ်လိာ် (BNI) ဒ်မျးကယၤလၢၦဲၤ ကရၢဖိအသိး

(SEAPA) တူၢ်လိာ် (BNI) ဒ်မျးကယၤလၢၦဲၤ ကရၢဖိအသိး

1553
0

လါအိးကထိဘၢၣ် ၃၁ သီ၊ ၂၀၁၈နံၣ်။ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

(BNI-Burma News International) လၢအမ့ၢ်၀ဲကလုာ်ဒူၣ်မံၣ်ဒံၣ်ယၢၣ်ၦာ်ဘျးစဲအံၤ (Southeash Asian Press Alliance-SEAPA) တူၢ်လိာ်အီၤ ဒ်အမ့ၢ် မျးကယၤလၢၦဲၤ ကရၢဖိအသိးလံန့ၣ်လီၤ။

ဖဲလါအိးကထိဘၢၣ် ၃၀ သီအနံၤ SEAPA တၢ်ကရၢကရိအံၤ မၤ၀ဲ အ၀ဲသ့ၣ် ခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖး ဒိၣ် ဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်၊ ၀့ၢ်ဘီကီးအကတီၢ် တူၢ်လိာ်၀ဲ (BNI)ဒ်အကရၢဖိသိးန့ၣ်လီၤႉ
(BNI)သနူဂ့ၢ်၀ီအမံးတံာ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ် နါဖီဂ့ၤစံး၀ဲ “(SEAPA) ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ် သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တူၢ်လိာ်၀ဲပ၀ဲ(BNI)ကရူၢ်တကတီၢ်ဃီ တူၢ်လိာ်၀ဲဒၣ် ကီၢ်ပယီၤတၢ်ကစီၣ်ဘျး စဲကရူၢ်(MIN)ဒီးဖံလံးပံ တၢ်ကရၢကရိ (MPIJ) ကရူၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ”အဂ့ၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲ၂၀၁၃ နံၣ်န့ၣ်(BNI)အံၤ စးထီၣ်ကဲထီၣ်(SEAPA)အသိၣ်မှံၤကရၢဒီး ဖဲ၂၀၁၄နံၣ်န‹ၣ် ကဲထီၣ်၀ဲ ကဒီး တၢ်ကရၢကရိဘျးစဲတဖုအသိးဒီး မၤသကိးတၢ်လၢ တၢ်ကစီၣ်တကပၤဒီး ဖဲ၂၀၁၈နံၣ်အံၤအပူၤ ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်အီၤလၢ မျးကယၤလၢၦဲၤ ကရၢဖိန့ၣ်လီၤႉ

(SEAPA)တၢ်ကရၢကရိအံၤတူၢ်လိာ်၀ဲကရၢဖိထဲဒၣ် (NON-FROFIT) တၢ်ကရၢကရိ တဖၣ်ဒီး အခဲအံၤ အကရၢဖိအိၣ်၀ဲ ၁၂ ဖုလံအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ (SEAPA)အံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဖဲ ၁၉၉၈ နံၣ်၊ လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၈သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ