Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဃုထၢထီၣ် ကီၢ်စဲၣ်ဒီးကီၢ်ခီဒိၣ်ကိတိာ်တဖၣ် တၢ်ဘျၢနီၣ်ဂံၢ် (၂၆၁) တၢ်ကဘှီဘၣ်အဂီၢ် KPPတူၢ်လိာ်

တၢ်ဃုထၢထီၣ် ကီၢ်စဲၣ်ဒီးကီၢ်ခီဒိၣ်ကိတိာ်တဖၣ် တၢ်ဘျၢနီၣ်ဂံၢ် (၂၆၁) တၢ်ကဘှီဘၣ်အဂီၢ် KPPတူၢ်လိာ်

1531
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၆ သီ၊ ၂၀၁၉နံၣ်။ စီၤထိလ့

လၢတၢ်ကဃုထၢထီၣ် ကီၢ်စဲၣ်ဒီးကီၢ်ခီဒိၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်တဖၣ် လၢကီၢ်စဲၣ်ဒီး ကီၢ်ခီဒိၣ်အဘျီၣ်ဒိၣ်ပူၤ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ် ကန့ၢ်၀ဲအဂီၢ် တၢ်ကြၢးဘှီဘၣ်၀ဲတၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်နီၣ်ဂံၢ် (၂၆၁)အံၤလီၤန့ၣ် KPP
-ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ် လၢအဆီလီၤသးဖဲ၀့ၢ်တကူၣ်အံၤ တူၢ်လိာ်၀ဲအဂ့ၢ်စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်ဖဲ လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၀သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်၀ဲန့ၣ် ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးထီဘိကမံးတံာ်မၤ၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ (၁၉) အ နံၤန့ၣ် လၢကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိး၊ ကီၢ်စဲၣ်ကဒိးန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်ပၢတၢ်ပြးဒီး လၢတၢ်ကတိစၢၤမၤစၢၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် တၢ်လဲၤကျဲအဂီၢ် တၢ်ကြၢးဘှီဘၣ်၀ဲ ထံကီၢ်တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ် နီၣ်ဂံၢ် (၂၆၁)အံၤန့ၣ် တူၢ်လိာ်ဆၢတဲာ်၀ဲအဂ့ၢ်ပၣ်တံၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ(၂)ဂၤတဂၤ စီၤစ့၀ါစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ပတူၢ်လိာ်၀ဲလီၤႉ မ့ၢ်ကဲထီၣ်အသးဒ်န့ၣ်မး လၢကီၢ်စဲၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ တၢ်ပၢတၢ်ဆှၢကန့ၢ်၊ ကလဲၤအသးဒ်သိး ဖဲၣ်ဒရၢၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ခီနီၤလီၤတၢ်ပၢတၢ်ပြး၊ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်ကလဲၤအသး ဒ်သိးလီၢ်ခၢၣ်သးဖီၣ်ဃာ်အီၤန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် စံးလီၤ၀ဲဒၣ်ဖဲ လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၀သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

၂၀၀၈ တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်အံၤ တၢ်ကဘှီဘၣ်က့ၤအဂီၢ် ကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်ကရၢစိ (NLD)အံၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါယနူၤအါရံၤ၂၉သီအနံၤန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢကီၢ်စၢဖှိၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်အပူၤဒီး ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၆သီအနံၤန့ၣ် တၢ်ပာ်ဖျါအ၀ဲန့ၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤက့ၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါကီၢ်စၢဖှိၣ်သွံၣ်ဃူဖိးဒီး ဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီပၣ်တံၣ် (ကၠၣ်ခ့ၤယ့ပၣ်တံၣ်)ကဘှီဘၣ်၀ဲ တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်နီၣ်ဂ့ၢ် (၂၆၁)အဂ့ၢ် ပာ်ဖျါဃာ်၀ဲန့ၣ် လီၤႉ

တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ် နီၣ်ဂံၢ် (၂၆၁)အမဲာ်ညါ တၢ်ဘျၢနီၣ်ဂံၢ် အဂၤတဖၣ်တၢ်ကဘှီဘၣ်အဖီခိၣ် (KPP)ၦၤပၢၤ လီၢ်ဆ့ၣ် နီၤ(၂)ဂၤတဂၤ စီၤစ့၀ါစံး၀ဲလၢ “လၢတၢ်ကဘှီဘၣ်က့ၤ တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ် နီၣ်ဂံၢ် အဂၤတဖၣ် တၢ်ကမၤအီၤ တဆီဘၣ် တဆီ၊ အခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ်တၢ်နီၤဖးလီၤတၢ်ပၢတၢ်ဆှၢဒီး ဟီၣ်လာ်တၢ်အိၣ်တၢ်ယၢၤတဖၣ်၊ တၢ်နီၤဖးလီၤခိသွဲ လၢအမ့ၢ် တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ကဘၣ်မၤအီၤကယီကယီႉ သနူလၢအမရ့ဒိၣ် တဖၣ်ဘၣ်ခိးတၢ်ဆၢကတီၢ်၊ မ့ၢ်န့ၢ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်လၢသုးတကပၤမးကန့ၢ်လီၤႉ ဘၣ်လဲၤတဆီဘၣ်တဆီ၊ ကတီၢ်အံၤကဲထီၣ်အသး ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးကလုာ်ဒူၣ်ပၣ်တံၣ်(၂၄)ဖု ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ဃာ်အသး ဒီပုၢ်၀ဲၢ်ကလုာ်ဒူၣ် ဖဲၣ်ဒရ့ရှၢၣ် (NBF)အံၤစ့ၢ်ကီး ဖဲလါ ဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ(၁၉)သီအနံၤ ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါ တဘ့ၣ်ဒီး စံး၀ဲလၢ ကီၢ်ခီဒိၣ်ဒီး ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးတဖၣ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကဒိးဃုထၢထီၣ်အသးဒ် ကီၢ်ခီဒိၣ်ဒီးကီၢ်စဲၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်အံၤ တၢ်အ၀ဲအံၤ မ့ၢ်၀ဲ ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ် အခီၣ်တဃာ်တခါအသိးဒီး တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ