Home တၢ်ကစီၣ် ဖဲတၢ်ဆါသံသြတိာ်ကဲထီၣ်အကတီၢ် ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤပူၤ တၢ်ကဟ့ၣ်အါထီၣ် တၢ် အီၣ်ၦ့ၤ ၅ မျးကယၤ

ဖဲတၢ်ဆါသံသြတိာ်ကဲထီၣ်အကတီၢ် ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤပူၤ တၢ်ကဟ့ၣ်အါထီၣ် တၢ် အီၣ်ၦ့ၤ ၅ မျးကယၤ

1611
0
Photo: TBC

လါအ့ြဖ့ၣ် ၉သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

Covid-19 တၢ်ဆါဟဲကဲထီၣ်သးလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်အဆၢကတီၢ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ (၉)ဖျၢၣ်အပူၤ တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲဒၣ်လၢ တၢ်ကဟ့ၣ်အါထီၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်စ့ကးအလုၢ်အပ့ှၤ ၅ မျးကယၤ တစိၢ်တလီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဒဲက၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အအိၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ (၉)ဖျၢၣ် အဂီၢ် (TBC) လၢအဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲဒၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအံၤ ဖဲမဟါန့ၣ် ဟဲဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲ ဒဲက၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အပူၤ ခီဖျိလၢ (Covid-19) တၢ််ဆါအဃိ တၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢဒဲက၀ီၤအပူၤဟဲဃံးထီၣ်၀ဲအဖီခိၣ်ႇ တကီၢ်ခါလၢ အဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲဂံၢ်ခီၣ်ထံး တၢ်မၤစၢၤအဖၣ် အမဲာ်ညါ တၢ်လၢအလိၣ်အါထီၣ်တဖၣ် ဒ်သိးကမၤၦဲၤက့ၤ၀ဲအဂီၢ် ဘၣ်တၢ်ဆီထဲမွၤစၢၤအါထီၣ်၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

ကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲကမံးတံာ် –KRC နဲၣ်ရွဲၣ် စီၤၦဲၤစ့ စံး၀ဲလၢ “ဖဲတလါအံၤ လါအ့ြဖ့ၣ်ဘူးကလၢာ်န့ၣ် တၢ်ကစး ထီၣ်ဟ့ၣ်၀ဲလီၤႉ တၢ်အီၣ်ကးအံၤ အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ် လါလၢာ်မးတၢ်ထၢနုာ်န့ၢ်၀ဲစ့လီၤႉ တၢ်ကဟ့ၣ်၀ဲ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲခဲလၢာ်တဘျီဃီလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤစ့ၢ်ကီး တၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်အလုၢ်အၦ့ၤထီၣ်၀ဲအဃိ ဒ်တၢ်က့ၤမၤၦဲၤက့ၤ၀ဲအသိး လၢအ၀ဲသ့ၣ်န့ၢ်ပာ်၀ဲစ့အနီၣ်ဂံၢ်ခဲအံၤန့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဒုးအါထီၣ်၀ဲ ၅ မျးကယၤဒီး ဘၣ်ထဲတွၢ်ဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ် ကဟ့ၣ်လီၤက့ၤဆူဒဲက၀ီၤကမံးတံာ်အအိၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်=ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ (၉)ဖျၢၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်သူ၀ဲ TBC တၢ်အီၣ်ကးသနူ ဖဲ ၂၀၁၆ နံၣ်ႇ လါယူၤလံဒီး ကိးလါဒဲး ဟံၣ်ခိၣ်တဖျၢၣ်အဂီၢ် ၦၤလၢအသးနံၣ်အိၣ် ၆ လါ တုၤလၢ ၅ နံၣ် ဖိဒံဖိသၣ် တဖၣ်အဂီၢ် တဂၤန့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်စ့(၁၈၇)ဘးဒီး ၁၈ နံၣ် ဆူဖီခိၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲ (၃၀၅)ဘးစုာ်စုာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ဆါသံသြတိာ်အဆၢကတီၢ် တၢ်ကဟ့ၣ်အါထီၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်ကး ၅ မျးကယၤ တစိၢ်တလီၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ စးထီၣ်ဖဲတလါအံၤ လါအ့ြဖ့ၣ်လၢာ်န့ၣ် တၢ်ကစးထီၣ်ဆီတလဲဟ့ၣ်လီၤ၀ဲဒီး တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤ၀ဲ ထဲဒၣ် ၃ လါအတီၢ်ပူၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် ဒဲက၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

ၦၤလၢအအိၣ်မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ နီၢ်ကိၣ်လိၣ်၀ါ စံး၀ဲလၢ “မ့ၢ်ဟ့ၣ်အါထီၣ်၀ဲဒု ကကဲထီၣ်၀ဲ တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်ညါလီၤႉ ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ် ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်ပအိၣ်လၢဒဲက၀ီၤအပူၤန့ၣ် ပလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်တသ့နီတပူၤဘၣ်ႉ ခဲအံၤမ့ၢ်ဟးထီၣ်လၢဒဲက၀ီၤချၢန့ၣ် တၢ်ဖီၣ်ၦၤလီၤႉ လၢၦၤမၤတနံၤဒီးအီၣ်တနံၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် တၢ်အံၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတခါလီၤႉ ခဲအံၤန့ၣ် တၢ်လုၢ်တၢ်ၦ့ၤ စ့ၢ်ကီးထီၣ်၀ဲလၢာ်လံန့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ဆၢကတီၢ်ခဲဲအံၤစ့ၢ်ကီး ကီၢ်ပယီၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤတဖၣ် ဘၣ်ဃးတၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤန့ၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် မၤဃံးထီၣ်၀ဲတၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤဒီး ဒဲက၀ီၤအပူၤ တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ကဲထီၣ်သး တအိၣ်ဒံး၀ဲဘၣ်ဘၣ်ဆၣ် ဒ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် နဲၣ်လီၤဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲအသိးန့ၣ် ၦၤလၢအိၣ်ဒဲက၀ီၤအပူၤတဖၣ် ကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲန့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ