Home တၢ်ကစီၣ် နၣ်သၤကွ့လီၢ်က၀ီၤ ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်တၢ်တဲအါလိာ်သးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ အလီၢ်အိၣ်လၢၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ကဘှါရှဲ

နၣ်သၤကွ့လီၢ်က၀ီၤ ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်တၢ်တဲအါလိာ်သးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ အလီၢ်အိၣ်လၢၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ကဘှါရှဲ

1311
0

လါယူၤလံ ၆ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ်

ပကိကီၢ်ခီဒိၣ် လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် နၣ်သၤကွ့လီၢ်က၀ီၤအပူၤ လီၢ်က၀ီၤဖိကဒဲကဒဲအဘၢၣ်စၢၤ ဘၣ်ဃးဒီးဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်တၢ်တဲအါလိာ်သးတၢ်ဂ့ၢ်ကီကဲထီၣ်အသးအံၤ ဒ်သိးသုတကဲထီၣ်ဖးဒိၣ်ဖးထီတဂ့ၤအဂီၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ် ကနုာ်လီၤဘှါရှဲ၀ဲအဂီၢ်လိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲလီၤႉ

ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်လီၢ်အပူၤန့ၣ် ၦၤလၢအနုာ်လီၤဖံးအီၣ်မၤအီၣ်တၢ်တဖၣ်ဒီး ၦၤကွၢ်ကျီၢ်ဖိတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ဖဲအပူၤကွံာ်စးထီၣ်လၢ လါယူၤ ၃၀ သီအနံၤန့ၣ် ကဒဲကဒဲအဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး တုၤလၢအခဲအံၤတစု တၢ်ဘၣ်လိာ်ဖိးမံတအိၣ်ဒံး၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤလၢအမ့ၢ် စီၤစံးပြတၢၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤလီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “အခဲအံၤန့ၣ် သ၀ီဖိကဒဲကဒဲ ဘၣ်ကဲထီၣ်တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်လီၤႉ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် လၢက ဟဲဘှါရှဲ၀ဲန့ၣ် တအိၣ်၀ဲဒံးဘၣ်ႉ ကဒဲကဒဲတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကဲထီၣ်အံၤ ထံၣ်ဒီးသးတမုာ်ဘၣ်ႉ ၦၤလၢအနုာ်လီၤ မၤအီၣ်တၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်အပူၤအံၤ မၤအီၣ်၀ဲလီၤႉ ၀ံၤဘျီ လၢကန့ၢ်ဘၣ်က့ၤဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်လီၢ်အဂီၢ် ၦၤလၢအနုာ်လီၤကွၢ်ကျီၢ်တဖၣ် ကွၢ်၀ဲအဃိ ကဒဲကဒဲတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကဲထီၣ်၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်လီၢ်အ၀ဲန့ၣ် လၢအအိၣ်နၣ်သၤကွ့လီၢ်က၀ီၤ အိဆှ့ၣ်ကိသ၀ီႇ ယ့ၤတွ့ကိသ၀ီႇ အိပ့ၤစူၣ်သ၀ီ အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢသ၀ီသၢဖျၢၣ်အလီၢ်က၀ီၤအပူၤဒီး ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ ၂၂၈ အ့ကၢၣ်န့ၣ်လီၤႉ အပူၤကွံာ်န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ၦၤအါဂၤပၢ၀ဲဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်လီၢ်အသိး ၦၤလၢအနုာ်လီၤထဲၣ်တၢ်ဒီးသူၣ်ဖျးတၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး နုာ်လီၤဖံးအီၣ်မၤအီၣ်တၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်အ၀ဲအံၤအဖီခိၣ်အံၤ ယံာ်၀ဲဒၣ်လၢ အနံၣ် ၂၀ ဘျဲၣ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်သိးဒီးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်က့ၤဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်လီၢ်အဂီၢ် ၦၤလၢအဃ့ထီၣ်တၢ် စီၤပိပိ စံး၀ဲ “တၢ်လီၢ်၀ဲအံၤ ပလီၢ်က၀ီၤဖိ တဖၣ်ႇ ၦၤအါဂၤပၢ၀ဲဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်န့ၣ်လီၤႉ ကျီၢ်ႇ ပနၢ်လၢအိၣ်လီၢ်က၀ီၤဖဲအံၤႇ ဟီၣ်ခိၣ် ကပံာ်လီၢ်၀ဲအံၤမ့ၢ် တအိၣ် ဘၣ်န့ၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲကဘၣ်ခဲလၢာ်လီၤႉ ပတဲတၢ်န့ၣ်လၢၦၤအါဂၤအဂီၢ်လီၤႉ လၢၦၤတဂၤအဂီၢ်တမ့ၢ်ဘၣ်ႉ ဟီၣ်ခိၣ်က ပံာ်လီၢ်လၢအအိၣ်ပာ်၀ဲအံၤ အဲၣ်ဒိးက့ၤကဲထီၣ်က့ၤ ဒ်ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်လီၢ်အသိးလီၤႉ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤ ခဲအံၤပတီၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ၀ဲၤကျိၤလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ် အိၣ်၀ဲလီၤႉ အခဲအံၤ လၢကဟဲဘှါရှဲ၀ဲန့ၣ် တအိၣ်၀ဲဒံံးဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ်ကရၢစိ (NLD) ပဒိၣ် ဟဲထီၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် လၢဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်လီၢ်အ၀ဲန့ၣ်အဖီခိၣ်ႇ တၢ်တဘၣ် ဂုာ်နုာ်ဆူၣ်ဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ၀ဲၤကျိၤလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ် လဲၤကျးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ(ဆိုင်းဘုတ်)တဖၣ် အိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ်ႇ တမ့ၢ်လၢကဘှါရှဲ၀ဲဘၣ်အဃိ ၦၤလၢအနုာ်လီၤဖံးအီၣ်မၤအီၣ်တၢ်တဖၣ်တကပၤ ဆဲးမၤအီၣ်ဒံး၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်လီၢ်အ၀ဲန့ၣ် ၦၤလၢအနုာ်လီၤသူၣ်ဖျးအီၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ၦၤလၢအဖံးအီၣ်မၤအီၣ်တၢ်ယံၤ၀ဲဒၣ်လၢ အနံၣ် ၂၀ ဘျဲၣ်လံအသိး ခီဖျိလၢပဒိၣ်အံၤထုးထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ကိးနံၣ်ဒဲးဖံးအီၣ်မၤအီၣ််န့ၢ်လံတၢ်ပျဲအိၣ်၀ဲဒၣ်အဃိ မၤ၀ဲဒၣ်လၢ အဖိးဒီးသဲစးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအနုာ်လီၤဖံးအီၣ်မၤအီၣ်တၢ် ၦၤမၤခုးဖိတဂၤလၢအမ့ၢ် စီၤမီၣ်သါလွ့ၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

စံး၀ဲ “ဟီၣ်ခိၣ်လၢအအိၣ်ဒီတၦီာ်အံၤန့ၣ် အပူၤကွံာ်သုးမီၤစိရိၤအခါန့ၣ် မၢပနုာ်လီၤမၤရှဲလဲ၀ဲလီၤႉ ပရှဲလဲ၀ဲဒီး မၢပမၤအဃိပမၤအီၣ်၀ဲလီၤႉ ပမၤစ့ၢ်ကီးယံၤ၀ဲဒၣ်အနံၣ်ဖးအါလံလီၤႉ အခဲအံၤစ့ၢ်ကီး ကျီၢ်ႇ ပနၢ် တအိၣ်အါအါလၢၤ ဘၣ်ႉ စဲးဖီကဟၣ်တဖၣ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီလံအဃိ ၦၤထဲၣ်က့ၤစံာ်ဒီးစဲးလီၤႉ ပမၤလၢညါန့ၣ်မတၤတဂၤမးတတဲ တၢ်နီတမံၤဘၣ်ႉ ခဲအံၤပဒိၣ်အစုပူၤ ဟဲကျးထီၣ်၀ဲလံာ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ(ဆိုင်းဘုတ်)လၢ တၢ်တဘၣ် ဂုာ်နုာ်ဆူၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်မၤ၀ဲလၢတၢ်လီၢ်အဂၤန့ၣ်သ့၀ဲလီၤႉ လၢပတၢ်လီၢ်အံၤလီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီကဲထီၣ်ႇ ဘၣ်မနုာ်အဃိလဲၣ်န့ၣ် ယအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စီၤမီၣ်သါလွ့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤအ၀ဲန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ် ပဒိၣ်ဒီး KNU-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် (သုးက့ ၃)တဖၣ် ခံကပၤလၢာ်ပၢဆှၢ၀ဲဒီး ဘၣ်ဃးဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်လီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ် ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၁၆ နံၣ် လံၤလံၤန့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်တီၣ်ထီၣ်၀ဲဆူၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အအိၣ် အိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ်ႇ တုၤလၢဆၢကတီၢ်ခဲအံၤတစု ခံခီခံကပၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဟဲဒီးဘှါရှဲ၀ဲတအိၣ်ဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ