Home တၢ်ကစီၣ် ၀့ၢ်တကူၣ် ၦၤမၤလၤကပီၤကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤတဖၣ် တၢ်စးထီၣ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်အီၤလၢ တၢ်ထုးဖှိၣ်ရိဖှိၣ် တၢ်ဘျၢသဲစး အဆၢဒိၣ် ၂၀

၀့ၢ်တကူၣ် ၦၤမၤလၤကပီၤကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤတဖၣ် တၢ်စးထီၣ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်အီၤလၢ တၢ်ထုးဖှိၣ်ရိဖှိၣ် တၢ်ဘျၢသဲစး အဆၢဒိၣ် ၂၀

1302
0

လါအီကူး ၂၅ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးဖါရှီ

၀့ၢ်တကူၣ်အပူၤ ခီဖျိလၢတၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲဒၣ် နံၣ် ၇၀ ၦဲၤ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤအဃိ ၦၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ် ကညီ သးစၢ်လၢအမ့ၢ် စးသ့မ့စီၣ်ႇစးကွၢ်လၢ်ဒီး ၦၤလၢအဟဲဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဆီၣ်ထွဲတၢ် ဒီၣ်စ့ၤထွ့တဖၣ်အံၤ ဖဲလါအီကူး ၂၄ သီ ကၠီၣ်တတါကီၢ်ဆၣ် ကွီၢ်ဘျီၣ်ရူ တၢ်စးထီၣ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢ တၢ်ထုးဖှိၣ်ရိၣ်ဖှိၣ်သးလၢတၢ်မုာ် တၢ်ခုၣ်ဒီး တၢ်ဟးဒုးနဲၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ပာ်သး တၢ်ဘျၢသဲစး အဆၢဒိၣ် ၂၀ အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်တဖၣ်အံၤ ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ပၢၤကီၢ်ရူနဲၣ်လီၤ၀ဲဒီး ကၠီၣ်တတါကီၢ်ဆၣ် ပၢၤကီၢ်ရူ ပၢၤကီၢ်ခိၣ် မၠိသဲၣ် ကဲ၀ဲဒၣ်ၦၤလိာ်ကွီၣ်တၢ်ဖိလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လၢတၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်အဖီခိၣ် ၦၤလၢအဟးလူၤမၤ စၢၤဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်တၢ်တဖၣ် စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

စးသ့စီၣ်မ့ စံး၀ဲ “တၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်ၦၤလၢတၢ်ထုးဖှိၣ်သးလၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် တၢ်ဘျၢသဲစး အဆၢဒိၣ် ၂၀ န့ၣ်လီၤႉ အခီၣ်ထံးန့ၣ် ပကစၢ်ဒၣ်၀ဲကဟံတၢ်အုၣ်ကီၤသးလီၤမီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ဒီၣ်စ့ၤထွ့စ့ၢ်ကီးပၣ်ဃုာ်၀ဲအဃိ သ့ၣ်ညါ ဘၣ်ဖဲတနံၤညါအံၤလီၤႉ ဒီၣ်စ့ၤထွ့စ့ၢ်ကီးတဟံ၀ဲဒၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤသးဘၣ်အဃိန့ၣ် ပ၀ဲစ့ၢ်ကီးပတဟံ တၢ်အုၣ်ကီၤသးလၢၤဘၣ်ႉ ပတဒိးသမံသမိးသးလၢၤဘၣ်ႉ ပကသဂၢၢ်ဆဲးလဲၤ၀ဲဒ်အံၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ဖဲလါအီကူး ၁၂ သီအနံၤ တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲဒၣ် နံၣ် ၇၀ ၦဲၤ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤအဃိ ၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ် စးသ့စီၣ် မ့ႇ စးကွၢ်လၢ်တဖၣ်အမဲာ်ညါ ၦၤလၢအဟဲဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဆီၣ်ထွဲတၢ်တဂၤလၢအမ့ၢ် ဒီၣ်စ့ၤထွ့အံၤစ့ၢ်ကီး တၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢ တၢ်ထုးဖှိၣ်ရိၣ်ဖှိၣ်သးဒီး တၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်တၢ်ပာ်သးလၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ် ဘျၢသဲစး အဆၢဒိၣ် ၂၀ ဖဲကၠီၣ်တတါကီၢ်ဆၣ် ကွီၢ်ဘျီၣ်ရူန့ၣ်လီၤႉ

ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကညီပိာ်မုၣ်ကရူၢ် -DPW ဒီၣ်စ့ၤထွ့အံၤ ဖဲအပူၤကွံာ်တနံၣ်န့ၣ် တၢ်မၤ၀ဲဒၣ် ၆၉ ၀ီတ၀ီ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤန့ၣ် ခီဖျိလၢဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဆီၣ်ထွဲ၀ဲအဃိ ဖဲဘၣ်သဂၢၢ်၀ဲဒၣ်ဒီးတၢ်လိာ် ဘၢလိာ်ကွီၢ်အီၤလၢ တၢ်ထုးဖှိၣ်ရိၣ်ဖှိၣ်သးတၢ်ဘျၢသဲစး အဆၢဒိၣ် ၁၉ အဆၢကတီၢ် ဖဲတနံၣ်အံၤ တၢ်မၤ၀ဲနံၣ် ၇၀ ၦဲၤ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ခီဖျိလၢဟဲဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဆီၣ်ထွဲကဒီး၀ဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအဃိ ဘၣ်တၢ်ဆဲးလိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်ကဒီးအီၤလၢ တၢ်ထုးဖှိၣ်ရိၣ်ဖှိၣ်သးလၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်ဘျၢသဲစး အဆၢဒိၣ် ၂၀ အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ခီဖျိလၢတၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲဒၣ်ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤအဃိ ၦၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ် ကညီသးစၢ် စးသ့စီၣ်မ့ႇ စးကွၢ် လၢ်ဒီး ၦၤလၢအဟဲဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဆီၣ်ထွဲတၢ်လၢအမ့ၢ်ဒီၣ်စ့ၤထွ့ တၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်အ၀ဲသ့ၣ်အံၤ (SYMPATHY PROBONO LAWYERS GROUP) ပီၢ်ရီသ့ၣ်တဖၣ် ကမၤစၢၤဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး တၢ်မူးတၢ်ရၢ်အံၤ တၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်က့ၤ၀ဲ ဖဲလါအီကူး ၂၇ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ