Home တၢ်ကစီၣ် သၣ်တီၣ် ဒူသ၀ီဖိလၢကဟဲကမၤလၤကပီၤကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်တြီ

သၣ်တီၣ် ဒူသ၀ီဖိလၢကဟဲကမၤလၤကပီၤကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်တြီ

1790
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၁ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ သၣ်တီၣ်ကီၢ်ဆၣ် ချၢၣ်လၣ်(ဘောကလိ)ကရူၢ် မံးလာ် ၂၀ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိလၢကဟဲမၤ၀ဲတၢ်ထုကဖၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ တၢ်ကမၤ၀ဲ ၇၃ ၀ီတ၀ီ ကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤတဖၣ်အံၤ ပယီၤသုးတဖၣ်တြီဃာ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

မံးလာ် ၂၀ လၢတၢ်ကမၤ၀ဲ ကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤတၢ်ထုကဖၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိလၢအဟဲပာ်ဖှိၣ်သးလၢကစၢၢ်ခိၣ်တဖၣ်အံၤ ဖဲအလဲၤတုၤလၢကီၤစိခိၣ်တၢ်လီၢ်အခါ ဘၣ်တၢ်တြီဃာ်အ၀ဲသ့ၣ်ဒီး လၢတၢ်တြီဃာ်တၢ်အိၣ်သးတဖၣ််အံၤ ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကညီဒီကလုာ်ဂၢၤသးကရၢ(KNDO) သုးရ့ၣ် ၄ သုးရ့ၣ်ခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ(၂) စီၤအီကၢၣ်စ်တံ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲ ဟဲဘှါရှဲ၀ဲအဃိ အခဲအံၤတၢ်ပျဲက့ၤကျဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

မံးလး ၂၀ လၢတၢ်ကမၤ၀ဲ ၇၃ ၀ီတ၀ီ ကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤဆၢက့ၤတၢ်ထုကဖၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ကညီကမျၢၢ် ၄ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ် ကဟဲပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တနံၤအံၤလၢအလီၤဘၣ်၀ဲ ၇၃ ၀ီတ၀ီ ကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤအံၤ ၀့ၢ်တကူၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်လီၢ်အဂၤတဖၣ် ကညီတဖၣ်မၤလၤကပီၤ၀ဲဒၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ