Home တၢ်ကစီၣ် ၦၤလၢအမၤဟးဂီၤ NCA န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်သုးကီၣ်ကးလီၤအဂ့ၢ် KNU သုးက့ ၅ စံး၀ဲ

ၦၤလၢအမၤဟးဂီၤ NCA န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်သုးကီၣ်ကးလီၤအဂ့ၢ် KNU သုးက့ ၅ စံး၀ဲ

1716
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၀ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

သုးမီၤစရိၤ ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၣ်မ့ထိ စံး၀ဲ ခီဖျိ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ သုးက့ ၅အံၤ လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်၀ဲဒၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး(NCA)တၢ်သိၣ်တၢ်သီအဃိ ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢ သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤလီၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ် တမ့ၢ်တဘၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU သုးက့(၅)တကပၤ ထုးထီၣ်ထီဒါက့ၤ၀ဲ ဖဲတနံၤအံၤ(လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၀)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၉ သီအနံၤ သုးကီၣ်ကးမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ရှဲလဲတၢ်ကစီၣ်မူးအပူၤ သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၣ်မ့ထိ ရှဲလဲစံး၀ဲလၢ KNU သုးက့(၅)အံၤ အခိၣ်ကိၤႇတမိၣ်န့ၢ်သးလီ၀ဲဒၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဘၣ်ဒီး လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်မၤ ကမၣ်၀ဲဒၣ်(NCA)အဘျီဘၣ်အဘျီအဃိ လဲၤခးဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲဒီးကဘီယူၤလီၤအဂ့ၢ်အဖီခိၣ် KNU တကပၤတတူၢ်လိာ်ဘၣ်ဒီးဘၣ်က့ၤထီဒါကဒါ၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

သုးကီၣ်ကးပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဒီးဘၢၣ်၀ဲဒၣ်ကျဲအဖီခိၣ် ခီဖျိ KNU တကပၤတတူၢ် လိာ်၀ဲဘၣ်အဃိ ခံခီခံကပၤတၢ်ခးလိာ်သးဘၣ်ဟဲကဲထီၣ်ဒီး သုးကီၣ်ကးအံၤတချုးဒံးလၢ အလဲၤကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ဟဲဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဒီး(drone)အဘျီဘၣ်အဘျီလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဒီး ဟဲကွံာ်လီၤ၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ပညိၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU သုးက့(၅)စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ သုးကီၣ်ကးအံၤစံး၀ဲလၢ KNU အံၤလုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်မၤကမၣ်၀ဲဒၣ်(NCA)ဘၣ်ဆၣ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢအပၣ်လၢ(NCA)အပူၤတထံၣ်လၢအမ့ၢ် တၢ်ဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ခံခီခံကပၤသုးအဘၢၣ်စၢၤတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတၢ်ဒီး တၢ်ကဘၣ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးဟီၣ်က၀ီၤႇ တၢ်ပာ်လီၤသုးအလီၢ်ဒီးတၢ်ဆီတလဲသုးကလၢၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ တၢ်သးလီၤပလိာ်အိၣ်ပာ်လၢကထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးဘၣ်ဆၣ် သုးကီၣ်ကးတကပၤတတူၢ်လိာ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိး၀ဲဘၣ်ဒီး ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ဒိၣ်စိအဂီၢ် ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဒီး ဟဲတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးထဲလၢကဘၢၣ်၀ဲဒၣ်ကျဲတၢ်ဂ့ၢ်လီၤႉ လၢတၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤအဖီခိၣ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်သးလီၤပလိာ်ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိဟဲဘၢၣ်န့ၢ်ဆူၣ်၀ဲကျဲအဃိ ခံခီခံကပၤအဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢဘၣ်ဟဲကဲထီၣ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ရှဲလဲစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ သုးကီၣ်ကးအံၤဟံးန့ၢ်ဆူၣ်ကွံာ်၀ဲဒၣ်ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤဒီး ခီဖျိဖီၣ်ဃာ်၀ဲဒၣ်ထံကီၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အဃိ တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးလၢအဘၣ်ထွဲ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤအကျဲဒီတခါဘၣ်ပတုာ်ကွံာ်၀ဲအသးဒီး ဒ်သိးခိၣ်နၢ်လၢတၢ်ဖီၣ်ဃာ်၀ဲတဖၣ်တၢ်ကပျၢ်လီၤကွံာ်အီၤအဂီၢ် ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိ ကၠိဖိႇသီဘူၣ်သီခါႇသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်လၢအပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးတဖၣ်အံၤ သုးမီၤစိရိၤခးသံ၀ဲအၢအၢသီသီဒီးတၢ်မၤဒ်အံၤသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး မၤကမၣ်၀ဲဒၣ် NCA)တၢ်သိၣ်တၢ်သီတကးဘၣ် လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်မၤကမၣ်၀ဲဒၣ်(NCA)တၢ်သိၣ်တၢ်သီခဲလၢာ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကံွာ် လါအ့ဖြ့ၣ် ၉ သီအနံၤ သုးကီၣ်ကးမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ရှဲလဲတၢ်ကစီၣ်မူးအပူၤစ့ၢ်ကီး သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၣ်မ့ထိ စံး၀ဲလၢ တၢ်လဲၤကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်ဆူ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤဒီးကဘီယူၤအံၤ ဒ်သိး တၢ်သံတၢ်ၦၢ်ကစှၤ၀ဲအဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိလၢအ၀ဲသ့ၣ်ဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်ဒီးကဘီယူၤအဃိ ကမျၢၢ်သံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတစှၤန့ၢ်ဒံး(၁၀)ဂၤဘၣ်ဒီး လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအကလးဘၣ်ပာ်တ့ၢ််ကွံာ်အဟံၣ်အဃီဘၣ်စံၣ်မှံဟးဖျိး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ သုးကီၣ်ကးတကပၤဒ်သိးကမၤ၀ဲတၢ်ထီၣ်ဒုးလၢ KNU သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂီၢ် ဆှၢအါထီၣ်မၤအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါလံဒီး တၢ်ဒုးကကဲထီၣ်ဆူၣ်ထီၣ်သ့၀ဲအဃိ ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၁၇ သီအနံၤ ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအအိၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ် KNU သုးက့(၅) ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤတဘ့ၣ်ဒံးန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး ဖဲပယီၤသုးမီၤစိရိၤအသုးဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၁၅ သီအနံၤ မီၤစိရိၤအသုး သုးကျိၤခံကျိၤလၢအနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်(၇၀၀)ဘျဲၣ်ဃုာ်ဒီးကျိချံၦာ်သၣ်လၢလၢၦဲၤၦဲၤ ဟဲနုာ်လီၤ၀ဲဒၣ်လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကလံၤစိး သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤအဂ့ၢ် Free Burma Ranger(FBR) ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲ ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၁၆ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ ဒီးဖဲတလါညါအံၤအတီၢ်ပူၤ ခီဖျိမီၤစိရိၤအသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်ဆူဒူသ၀ီအပူၤဒီးတၢ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲတဖၣ်အပူၤအဃိ ကမျၢၢ်သံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် FBR စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ