Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ကမၤ KNU ခီကရဲး(၁၇)ဘျီတဘျီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲ(၂၀၂၂)ထီၣ်သီ

တၢ်ကမၤ KNU ခီကရဲး(၁၇)ဘျီတဘျီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲ(၂၀၂၂)ထီၣ်သီ

763
0
Photo: KNU

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၃ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လီၢ်ခၢၣ်သးထီဘိကမံးတံာ်ဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲလၢကမၤ၀ဲ ၁၇ ဘျီတဘျီ ခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်အံၤ ဖဲနံၣ်လၢကဟဲ(၂၀၂၂)ထီၣ်သီန့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးထီဘိကမံးတံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢတၢ်မၤအီၤစးထီၣ်လၢလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၂ သီတုၤလၢလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၈ သီအနံၤအံၤ တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲလၢတၢ်ကမၤခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖဲ(၂၀၂၂)လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤအတီၢ်ပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်ခၢၣ်သးထီဘိကမံးတံာ်ဖိလၢအဟဲထီၣ်တၢ်အိၣ်တဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်ခၢၣ်သးထီဘိမံးတံာ်နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်သဃဲၤ(၂)ပဒိၣ်စီၤလၣ်ထိစံး၀ဲလၢ“တဲ၀ဲလၢကမၤ၀ဲဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤအတီၢ်ပူၤလီၤႉ ဘၣ်အိၣ်ခိးကွၢ်ဒံးလၢတၢ်ဆဲးခိ၀ံၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢ၀ံၤအဆၢကတီၢ်မီၤနီၤႉ မ့ၢ်တၢတဖျၢၣ်ဒီးခံဖျၢၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်ကယံၤထဲလဲၣ်န့ၣ်ကဘၣ်တယးကွၢ်ဒံးမီၤနီၤႉ ဘၣ်တဲလၢ(၂၀၂၂) ထီၣ်သီလီၤမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲလံာ်ပာ်ဖျါလၢတၢ်ကတီၣ်ထီၣ်၀ဲလၢခီကရဲးပူၤတဖၣ်ႇတၢ်က့ၤပဲာ်ထံနီၤဖးက့ၤခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤတဖၣ်ႇ တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲတၢ်မၤအကျဲဒီးခါဆူညါတၢ်မၤအကျဲတဖၣ်ဒီးႇကအိၣ်ကတီၤသးလၢ(၁၇)ဘျီတဘျီခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤလၣ်ထိစံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

KNU-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအံၤဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲဖဲ(၁၉၄၇)နံၣ် လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၅ သီအနံၤဒီးအ၀ဲၤကျိၤအိၣ်၀ဲ(၁၄)ဘိန့ၣ်လီၤႉ လီၢ်ခၢၣ်သးထီဘိကမံးတံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢတၢ်မၤ၀ဲ၀ံၤခဲအံၤန့ၣ် တၢ်ကရၢကရိ၀ဲၤကျိၤဒီးသိၣ်မှံၤဂ့ၢ်၀ီ၀ဲၤကျိၤတဖၣ်တၢ်တဆဲးပာ်၀ဲလၢၤဘၣ်ဒီး တၢ်ကဆဲးမၤဖျါထီၣ်က့ၤတၢ်မၤအကျဲလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ထီဘိကမံးတံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢတၢ်မၤ၀ဲဘျီ၀ဲန့ၣ် ခီဖျိလၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ဂ့ၢ်ဒီးခိၣ်နၢ်တနီၤလဲၤပူၤကံွာ်သးအိၣ်၀ဲအဃိ ၦၤဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤအိၣ်၀ဲ(၄၁)ဂၤန့ၣ်လီၤႉ