Home တၢ်ကစီၣ် KNU ဃ့ထီၣ်၀ဲလၢဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢကကိးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး ကပာ်ပနီၣ်လ့က့ၣ်ကီာ်လီၢ်က၀ီၤဒ်အမ့ၢ်ကဘီယူၤပူၤဖျဲးအလီၢ်

KNU ဃ့ထီၣ်၀ဲလၢဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢကကိးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး ကပာ်ပနီၣ်လ့က့ၣ်ကီာ်လီၢ်က၀ီၤဒ်အမ့ၢ်ကဘီယူၤပူၤဖျဲးအလီၢ်

814
0

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၂ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

တကီၢ်ခါခဲအံၤလ့က့ၣ်ကီာ်၀့ၢ်သီလီၢ်က၀ီၤလၢတၢ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်အံၤ ခီဖျိလၢသုးကီၣ်ကးဒုးအိၣ်ထီၣ်ကလံၤကျဲတၢ်ဒုးသုးသ့၀ဲအဃိ ဘီမုၢ်ကရၢစၢဖှိၣ်ကတီခိၣ်ရိၣ်မဲကိးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီးပာ်ပနီၣ်လ့က့ၣ်ကီာ်လီၢ်က၀ီၤဒ်အမ့ၢ်ကဘီယူၤဖျဲးအလီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဃ့ထီၣ်၀ဲဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၀ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

KNU လံာ်တၢ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါၦၤကတိၤတၢ်ပၢစီၤတၢ်ဒိၣ်မူစံး၀ဲလၢ “တၢ်မၤကမၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်တဖၣ်ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲကလံၤကျဲတၢ်ဒုးသုးသ့၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ် ဟဲ၀ဲလၢကလံၤကျါႇဟဲဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဒိဃာ်တၢ်ဂီၤအိၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်ညါမီၤနီၤႉ ကဘီယူၤဟဲဆှၣ်တၢ်အိၣ်သၢဘျီလွံၢ်ဘျီလံႉ ဘၣ်တနံၤနံၤန့ၣ်အိၣ်လၢယဲၢ်ဘျီညါမီၤနီၤႉ တၢ်အဃိန့ၣ်ဒ်သိးဟီၣ်ခိၣ်ဒီတဘ့ၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤကတြီဃာ်၀ဲကန့ၢ်အဂီၢ် ပဃ့ထီၣ်၀ဲလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးပယီၤသုးသူ၀ဲသုးဂံၢ်ဘါအါအါဂီၢ်ဂီၢ်လၢလ့က့ၣ်ကီာ်၀့ၢ်သီအံၤအဖီခိၣ် KNU လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်လံာ် တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲလၢ လၢတၢ်ကၢၤက့ၤဂၢၤက့ၤသုးကီၣ်ကးအသူးသ့ၣ်လၤကပီၤအဂီၢ် မ်ကထုးက့ၤအသုးဖိသံၣ်ဖိတဖၣ်လၢအိၣ်လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤကဲထီၣ်တ့ၢ်အသးအလီၢ်ဒီးလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤထံကီၢ်လၢအမ့ၢ်တ့ၢ်လံထံကီၢ်လၢလီၤပအာ်(failed state)အဂီၢ် သုးကီၣ်ကးသုးခိၣ်သုးနၢ်တဖၣ်မ်ကနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်မၤက့ၤတၢ်ဒီးကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိအဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

KNU လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲလၢ ခီဖျိသုးကီၣ်ကးအတၢ်မၤထီဒါၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ဒီး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်တူၢ်ခီၣ်ပာ်သးတဖၣ်အဃိ ၦၤလၢအပာ်ဖျါထီၣ်တ့ၢ်အတၢ်ပာ်သးလၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အပူၤတဖၣ်ဘၣ်တၢ်ဖီၣ်ဒီးတၢ်မၤသံမၤ၀ီအီၤအဃိ ဘၣ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးအသးဒီးဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ကဒု၀ဲတစိၢ်တလီၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢဟ့ၣ်တ့ၢ်အီၤတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲဒီးတၢ်ဒီသဒၢအီၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

Photo: CJ

တၢ်ဒုးလိာ်ယၤလိာ်သးဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်(၁၅)သီန့ၣ်ဟဲခီဖျိသးလၢဖီၣ်ဆူၣ်မၤနၢၤ၀ဲၦၤလၢဟဲဃ့ၢ်အိၣ်ကဒုတစိၢ်တလီၢ်တဖၣ်ႇတီၢ်မၤသဘှံးမၤဟးဂီၤကွံာ်ၦၤအဟံၣ်အဃီႇဒီးဟ့ၣ်၀ဲဒုးယၤတၢ်ဆီၣ်သနံးဆူပၦၤသုးဖိသံၣ်ဖိတဖၣ်အဖီခိၣ် လၢတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးကျဲအဃိ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအိၣ်ဆၢထၢၣ်တ့ၢ်လံ၀ဲလၢတၢ်ပာ်သးလၢအမ့ၢ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢဒီတဒၢလီၤသးအဖီခိၣ်န့ၣ်ဘၣ်ကဲထီၣ်တ့ၢ်အသးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါသုးကီၣ်ကးကအိၣ်၀ဲဒီးတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤလၢကဂုၤက့ၤအခံလၢတၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်လၢခါဆူညါထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအပူၤႇဒီးတၢ်သူူၣ်ထီၣ်ဖဲၣ်ဒရဲၣ်ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်စံးဆၢထဲတမံၤဧိၤလၢတၢ်ဃဲၣ်လီၤကျဲၤဘၣ်က့ၤအနံၣ်(၇၀)ဘျဲၣ်ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်ဒုးတၢ်ယၤလၢဟဲဆူၣ်ထီၣ်အၢထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ဃ့ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢဘၣ်ဃ့ၢ်မှံအိၣ်ကဒု၀ဲအဂၤ(၃၀၀၀)ဘျဲၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ဒုးကဲထီထီၣ်ကဒီးဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၉ သီအဃိ ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိ အဂၤ(၂၀၀၀)ဘျဲၣ်လၢဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ကဒု၀ဲအံၤတဖၣ် ခီဖျိကၠီၣ်တဲၣ်ဟ့ၣ်ကဒီး၀ဲတၢ်ပျဲအဃိပစံးဘျုးဘၣ်စ့ၢ်ကီးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဒီးမုၢ်လၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ကပာ်လီၤန့ၢ်ကဒီးၦၤကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်အံၤတၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ်အကျဲအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါကညီကလုာ်လၢအိၣ်ဆိးလၢကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢႇကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိဒီးတၢ်ကရၢကရိလၢအိၣ်လၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဒီးလၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤတဖၣ်လၢအတိစၢၤမၤစၢၤ၀ဲကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံတဖၣ်လၢတၢ်အီၣ်တၢ်အီႇကသံၣ်ကသီဒီးတၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ်လၢဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်အိၣ်ကမှံတစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ်အံၤသုကတိစၢၤမၤစၢၤအါထီၣ်ကဒီးအီၤဆူညါအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ