Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးလၢအိၣ်တကူၣ်တၢၣ်ပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်တဖၣ်ဖီၣ်က့ၤကိးသ၀ီဖိ(၃၀)ဃၣ်ဃၣ်

ပယီၤသုးလၢအိၣ်တကူၣ်တၢၣ်ပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်တဖၣ်ဖီၣ်က့ၤကိးသ၀ီဖိ(၃၀)ဃၣ်ဃၣ်

880
0
Photo: CJ

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၉ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲတနံၤအံၤလါအ့ဖြ့ၣ် ၂၉ သီ ဂီၤခီ ၇ နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်အဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးလၢအိၣ်ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် တကူၣ်တၢၣ်သ၀ီ ပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်ကရၢၢ်ပူၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ နုာ်လီၤ၀ဲဒၣ်ဆူသ၀ီပူၤဒီး ဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲလီၢ်က၀ီၤဖိအဂၤ(၃၀)ဃၣ်ဃၣ်ညါအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးတဖၣ်စိာ်ဃုာ်၀ဲတၢ်စုက၀ဲၤနုာ်လီၤ၀ဲဒၣ်လၢချၢၣ်သ၀ီပူၤဒီးကယဲၢ်မ့ၢ်ၦၤလၢအထံၣ်၀ဲတဖၣ်န့ၣ် ဆၢတံၢ်အစုလၢလီၢ်ခံ၀ံၤဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲတကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါမ့မ့ၢ်ၦၤအိၣ်ခူသူၣ်လၢဟံၣ်ပူၤတဖၣ်ပယီၤသုးမၢအဟဲဒိးဖီၣ်သးဒီး မ့တဟဲဒိးဖီၣ်သးဘၣ်န့ၣ်တဲပျံၤသ၀ီဖိတဖၣ်လၢကဒွဲၣ်အူအီၣ်ကွံာ်ဟံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ၀ီဖိလၢအဘူးဒီးချၢၣ်သ၀ီတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲတဂီၤအံၤဟံၣ်လၢအိၣ်ဖဲချၢၣ်ဒီးချၢၣ်သ၀ီဖိသ၀ီအဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်ပယီၤသုးဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲသ၀ီဖိအဂၤ(၃၀)ဘျဲၣ်ညါႉတနီၤန့ၣ်စံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢဟံၣ်ပူၤပယီၤသုးမၢအစံၣ်လီၤႉမ့တစံၣ်လီၤဘၣ်န့ၣ်တဲ၀ဲလၢကဒွဲၣ်အူအီၣ်ဟံၣ်အဃိဘၣ်ဒိးဖီၣ်ကွံာ်သးနါက့အိၣ်လီၤႉသ၀ီဖိတနီၤန့ၣ်ပယီၤသုးဆၢတံၢ်အစုလၢလီၢ်ခံဒီးဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ၀ီၢ်ရီလီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတနံၤအံၤလါအ့ဖြ့ၣ် ၂၉ သီ ဂီၤခီ ၈ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲလၢပယီၤသုးဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမၢ်ဒိၣ်(KNLA)အဘၢၣ်စၢၤဖဲချၢၣ်သ၀ီတီၤထီကၠိကပၤဒီး ဖဲန့ၣ်မၠိၣ်ဟီသ၀ီဖိပိာ်မုၣ်တဂၤဘၣ်ဒိ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါပယီၤသုးတဖၣ်ဆီလီၤသးအိၣ်ဒံး၀ဲဖဲချၢၣ်သ၀ီပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၅ သီအနံၤ ပယီၤသုးတဖၣ်ဟဲထီၣ်မၤ၀ဲဒုးယၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢချၢၣ်–တကူၣ်တၢၣ် ၀ီၢ်ရီဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဒီးမ့ထံၣ်လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိဟးထီၣ်က့ၤလီၤဖဲကျဲမုၢ်ခိၣ်တဖၣ်န့ၣ်ကိးမၢဆူၣ်၀ဲလၢက၀ံကယိးန့ၢ်သုးကျိချံၦာ်သၣ်တၢ်ဘိၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်ဒီးဘၣ်လဲၤဆှၢတုၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဆီလီၤသုးကလၢၤအလီၢ်ညါအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၂၃ သီအနံၤ ခီဖျိပယီၤသုးလၢအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲတကူၣ်တၢၣ်ပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်ကရၢၢ်ပူၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်ဆူသ၀ီပူၤအဃိ ဘၣ်သံ၀ဲတကူၣ်တၢၣ်သ၀ီဖိ(၂)ဂၤဒီး ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိ သ၀ီအဖျၢၣ်(၁၀)ဘျဲၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်(၃ႇ၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကရူၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

Photo: CJ