Home တၢ်ကစီၣ် သိထၣ်ကွ့ၣ်တၢ်ဒုးအဃိကျဲတၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤဆိကတီၢ်အသးဒီးလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ

သိထၣ်ကွ့ၣ်တၢ်ဒုးအဃိကျဲတၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤဆိကတီၢ်အသးဒီးလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ

226
0
Photo: CJ

လါယူၤလံ ၂၉ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါယူၤတုၤလၢတလါအံၤတစုလၢမၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤထံး ဖလူ–ဂီၤလ့ၤကျဲမုၢ်ခိၣ်န့ၣ် ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢပယီၤသုးကလၢၤအခိၣ်အဃၢၤဒီးကဆီ၀ါလ့(သိထၣ်ကွ့ၣ်)တၢ်လီၢ်လၢပယီၤသုးကျိၤဒီး(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤခဲအံၤခဲအံၤအဃိကျဲတၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤဆိကတီၢ်အသးလၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဒီးဖသ၀ီဖိလၢအိၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်လီၤတူာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“လၢကစၢၢ်ကျဲ(သိထၣ်ကွ့ၣ်)တၢ်လီၢ်နါက့တၢ်ဒုးကဲထီၣ်စ့ၢ်ႉလၢဂီၤလ့ၤအူကြ့ၣ်ထၣ်ႇစွ့ၤအ့မၠဲၤတကပၤနါစ့ၢ်ကီးတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိခံခီခံကပၤလၢာ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤတသ့လၢၤဘၣ်န့ၣ်ကအိၣ်တလါဘျဲၣ်လံႉလၢကျီးပူၤတၢ်ထူၣ်တၢ်ဘိတဖၣ်နါက့မ့ၢ်မၤသးဒ်လဲၣ်န့ၣ်ပလဲၤကွၢ်တဘူၣ်ဘၣ်ႉခဲအံၤပယီၤသုးမၤအါထီၣ်အသုးဂံၢ်ဘါဒီးသုးကျိၤတဖၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢကျီးကပၤအဃိတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတအိၣ်ဘၣ်ႉဖဲအအိၣ်န့ၣ်ဘၣ်အီၣ်နါစိၤဒ်န့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်ကၠီးခဲးလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တလါအံၤလါယူၤလံ ၂၆ တုၤလၢ ၂၈ သီအတီၢ်ပူၤ လၢအူကြ့ၣ်ထၣ်ပယီၤသုးကလၢၤစွ့ၤအ့မၠဲၤသ၀ီတကပၤန့ၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢသုးခိၣ်စးလိတီခိၣ်ရိၣ်မဲကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်သုးကျိၤဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤအသိး လၢဖလူ–ကဆီ၀ါလ့–သိထၣ်ကွ့ၣ်တၢ်လီၢ်တကပၤစ့ၢ်ကီးတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲလၢ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်(Cobra)သုးကျိၤဒီးပယီၤသုးအဘၢၣ်စၢၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ

(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိတဂၤစံး၀ဲ“လၢအူကြ့ၣ်ထၣ်ႇစွ့ၤအ့မၠဲၤတကပၤနါက့တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒီးကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်စ့ၢ်မီၤနီၤႉပနၢ်ဟူတၢ်ကစီၣ်လၢပယီၤသုးကမၤၦဲၤထီၣ်အသုးဂံၢ်ဘါအဂီၢ်ဆှၢထီၣ်ကျိချံၦာ်သၣ်ႇကျိဖးဒိၣ်ႇသိလ့ၣ်ထးႇ(BGF)ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်ဆူဖလူ–လ့က့ၣ်ကီာ်တကပၤန့ၣ်အဃိ ပအိၣ်ခိးကွၢ်ထီဘိလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိလၢဖလူ–ဂီၤလ့ၤကစၢၢ်ကျဲအံၤတၢ်တပျဲလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤဘၣ်အဃိ ကဆီ၀ါလ့ႇသယဲၣ်တပ့ၤႇကၠိခိၤနပ့ၤႇသဲဖၠူၤခီႇဘျၢၣ်ဒိၣ်ႇသ့ၣ်ဘီဘိႇကၠီးခဲးႇဆိၣ်စံမၠဲၣ်ႇတီၤနံၤလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိဒီးအူကြ့ၣ်ထၣ်ႇစွ့ၤအ့မၠဲၤႇတနီထၣ်ႇစူၣ်ကလံၣ်လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်အံၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤကဲခဲထီၣ်၀ဲဒီးဘၣ်အိၣ်ကခၠၢးအီၣ်ကခၠၢး၀ဲတသ့ဖဲအသ့အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါလၢဖူလူသ၀ီကျဲဟးထီၣ်န့ၣ်စ့ၢ်ကီးခီဖျိပယီၤသုးကျိၤတဖၣ်ဟူးဂဲၤဒီးအိၣ်ကတီၤထီၣ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢကခးကျိဖးဒိၣ်အိၣ်အဃိၦၤလၢအိၣ်ဘူးဖဲလ့က့ၣ်ကိာ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံတၢ်လီၢ်တဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီးသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤဘၣ်ယိၣ်၀ဲလၢတၢ်ဒုးကကဲထီၣ်ကဒီးလၢအ၀ဲသ့ၣ်ကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ