Home တၢ်ကစီၣ် သုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်လၢလၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်(လ့ၤပ့ၤ)သ၀ီကပၤ

သုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်လၢလၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်(လ့ၤပ့ၤ)သ၀ီကပၤ

747
0
Photo: CJ

လါအီကူး ၉ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၃)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ် ဖဲမဟါလါအီကူး ၈ သီ ဂီၤခီ ၁၀ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအကဘီယူၤ ဟဲခးလီၤတၢ်လၢ(လ့ၤပ့ၤ)သ၀ီကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါအီကူး ၇ သီအနံၤန့ၣ်ပယီၤသုးလၢအိၣ်(စ့ၣ်တီ)ထံကျိမုၢ်နုာ်တဖၣ်အံၤခးလီၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်ဆူ ထံ၀ၢ်ခီလ့ၤပ့ၤသ၀ီဒီးပဲသီၤသ၀ီအကပၤ၀ံၤအလီၢ်ခံမုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်လါအီကူး ၈ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ကဘီယူၤစးထီၣ်ဟဲခးလီၤတၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအိၣ်ဖဲန့ၣ်တဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲမဟါန့ၣ်ခးလီၤစိကျိဖးဒိၣ်ဒီတနံၤဒီတနၤညါႉတဂီၤအံၤနါက့ခး၀ဲဒီတဂီၤညါဒံးႉခး၀ဲ၀ံၤကဘၣ်ဖဲအနၣ်ရံၣ်(၁၀)ဘျဲၣ်န့ၣ်ဟဲခးလီၤ၀ဲဒီးကဘီယူၤႉပနၢ်ဟူဒုတလီၤတဲာ်လၢသ၀ီပူၤဘၣ်ႉကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်န့ၣ်ကအိၣ်လၢ(၄)ဖျၢၣ်ညါႉလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ခီန့ၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်လၢမဟါကၢာ်လံၤလံၤလံမီၤနီၤႉကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်အံၤတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဒုတနၢ်ဟူဒံးဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲမဟါလါအီကူး ၈ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါအီကူး ၇ သီ ဂီၤခီ ၅ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ် လၢလ့ၤပ့ၤသ၀ီဒီးပဲသီၤသ၀ီအဘၢၣ်စၢၤန့ၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်-KNLA(သုးရ့ၣ် ၉)ဒီး ပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤဒံးန့ၣ်လီၤႉတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဘျီ၀ဲအံၤအပူၤခီဖျိပယီၤသုးက့ၤခးလီၤကဒါကျိဖးဒိၣ်ဆူလ့ၤပၤသ၀ီပူၤအဃိဖိသၣ်မုၣ်(၂၁)နံၣ်တဂၤဘၣ်ဒိဒံး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ထုုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါယူၤလံ ၂၉ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး လၢလၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ် တနံၤဃီအတီၢ်ပူၤ ခီဖျိပယီၤသုးမီၤစိရိၤအကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်လၢတူၢ်ဒ့ႇကွံဒိၣ်ကၢၢ်ဒိၣ်ဒီးချၢၣ်ကွံကၢၢ်ခိၣ်တၢ်လီၢ်တဖၣ်အပူၤအဃိကမျၢၢ်လၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး(၄)ဂၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဒံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲတနံၣ်အံၤ(၂၀၂၂)လါမ့ၤန့ၣ်ပယီၤသုးမၤအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤဒီး ခီဖျိခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူဒူသ၀ီပူၤဒီးတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်အဃိလၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤသ၀ီအဖျၢၣ်(၃၀)ဘျဲၣ်ကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၃)ဟီၣ်က၀ီၤမိကီၢ်ဆၣ်ဒီးလၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ် ကတီၢ်ခဲအံၤလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအိၣ်၀ဲခဲလၢာ်အဂၤ(၁၀၀ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်ဒီး တနီၤန့ၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်၀ဲလၢခူပူၤ၀့ၢ်ပူၤအိၣ်၀ဲအသိးတနီၤန့ၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်၀ဲလၢၦၢ်ပူၤကစၢၢ်ကလိကျါအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤကညီၦၤဂ့ၢ်၀ီအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအလဲၤစံၣ်အိၣ်လၢၦၢ်ပူၤကစၢၢ်ကလိကျါသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ် ခီဖျိဟီၣ်က၀ီၤတၢ်အိၣ်သးဒီးကျဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအဃိတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢကလဲၤဆှၢန့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးကသံၣ်ကသီတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ