Home တၢ်ကစီၣ် ကဘီယူၤတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အဃိ လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤ ကီၢ်သူလ့ၤကၠိတဖၣ်တအိးထီၣ်ဘၣ်ဒံးဘၣ်

ကဘီယူၤတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အဃိ လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤ ကီၢ်သူလ့ၤကၠိတဖၣ်တအိးထီၣ်ဘၣ်ဒံးဘၣ်

285
0
Photo: Crd.

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၄ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၃)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ကၠိလၢအိၣ်ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤ၀ဲၤကျိၤ(KECD)တၢ်ပၢဆှၢဖီလာ်တဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်ခီဖျိပယီၤသုးကဘီယူၤတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အဃိတၢ်ပံးဃာ်၀ဲကၠိတဖၣ်အံၤတစိၢ်တလီၢ်ဒီးတုၤလၢခဲအံၤန့ၢ်ခံနွံဘျဲၣ်လံဘၣ်ဆၣ်တၢ်တက့ၤအိးထီၣ်၀ဲဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီကူးန့ၣ်ခီဖျိပယီၤသုးကဘီယူၤဟဲဆှၣ်တၢ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဃိကီၢ်သူလ့ၤကၠိလၢအိၣ် ကီၢ်ဆၣ်ပူၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ပံးကွံာ်၀ဲဒီး ဒ်န့ၣ်သအိးဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၅ သီအခါစ့ၢ်ကီး ခီဖျိပယီၤသုးကဘီယူၤဟဲခးလီၤ တၢ်လၢလၢၢ်မုၢ်သီဒီးလၢၢ်မုၢ်ပၢၤသ၀ီ ကၠိကရၢၢ်ပူၤအဃိ တုၤလၢခဲအံၤ တၢ်တက့ၤအိးထီၣ်ဘၣ်ကၠိဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ၦၤကညီကၠိလၢအိၣ်လၢၢ်ဒိၣ်ပူၤတဖၣ်တၢ်ပံးဃာ်အီၤကအိၣ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ်ညါႉၦၤကိၢ်သးလၢပယီၤသုးအံၤကပညိၣ်ကၠိလၢၦၤကညီဖိအိၣ်အါတဖၣ်န့ၣ်အဃိမီၤနီၤႉၦၤတမၤလိဘၣ်လံာ်ဘၣ်ဘၣ်ဆၣ်ၦၤတီထီႇၦၤတီၤဖုၣ်န့ၣ်ၦၤဒိးစဲးန့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်လီၤႉပယီၤသုးကဘီယူၤဟဲဆှၣ်တၢ်တုၤလၢခဲအံၤလီၤႇဒြိနါက့ဟဲစ့ၢ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤပိာ်မုၣ်လၢ တအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါ အမံၤတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်ဖဲမဟါလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၃ သီ အနံၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါကီၢ်ဆၣ်၀ဲန့ၣ်အပူၤကၠိလၢအအိးထီၣ်ဒံးတဖၣ်ခီဖျိပယီၤသုးကဘီယူၤအဃိ ၦၤဘၣ်ပံးအိးထီၣ်ကၠိ တလီၢ်လီၢ်အသိးၦၤဘၣ်သိၣ်လိခူသူၣ်တၢ်ဒ်န့ၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ် ပိာ်ခွါတဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဒ်သိးၦၤဖိဒံဖိသၣ်ကမၤလိမၤဒိးတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်ၦၤဘၣ်သိလိခူသူၣ်န့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢတၢ်လီၢ်လၢၦၤတသ့ၣ်ညါဘၣ်အလီၢ်ဒ်န့ၣ်အိၣ်မီၤနီၤႉကၠိလၢအအိးထီၣ်ဒံးတဖၣ်နါက့ကဘီယူၤမ့ဟဲန့ၣ်ဘၣ်ပံးကွံာ်ကၠိႇဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်မ့၀ံၤက့ၤအိးထီၣ်ဒ်န့ၣ်လီၤႉၦၤမ့ဆှၢဃီၤတၢ်ကစီၣ်လၢတၢ်အိၣ်သးတဂ့ၤဘၣ်ဘျီဘၣ်ပံးကွံာ်ကၠိလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးပဒိၣ်အကၠိလၢအိၣ် လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ခီဖျိတၢ်ဒုးတၢ်ယၤကဲထီၣ်အဃိ ဘၣ်တၢ်ပံးဃာ်အီၤအိၣ်လၢ အနံၣ်လံဒီး ဒ်သိးတၢ်သိၣ်လိမၤဒိးသုတစဲးခံတဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ် ကၠိသရၣ်,သရၣ်မုၣ်တဖၣ်တနီၤန့ၣ် သိၣ်လိကလီန့ၢ် ၦၤဖိဒံဖိသၣ်ဒ်န့ၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်တဖၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီကူး ၃၁ သီအနံၤ တၢ်လဲၤထီၣ်န့ၢ်(သ့ၣ်ခၠၣ်စ့ၣ်)ပယီၤသုးကလၢၤ၀ံၤလီၢ်ခံ ပယီၤသုးကဘီယူၤ ဟဲခးလီၤတၢ်လၢလၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇမူကီၢ်ဆၣ်တဖၣ်အပူၤတပယူာ်ဃီဒီးဒ်န့ၣ်အသိးခီဖျိပယီၤသုးစ့ၢ်ကီးခးလီၤကျိ ဖးဒိၣ် အဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်သံႇဟံၣ်ဃီဟးဂီၤတကးဘၣ်ကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်အနီၣ်ဂံၢ်စ့ၢ်ကီးဟဲအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲတလါအံၤလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၇ သီအခါစ့ၢ်ကီး ခီဖျိပယီၤသုးကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် (သုးက့ ၅) တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကီၢ်ဆၣ် ဒူသ၀ီ ကမျၢၢ်ဟံၣ်ဃီႇကၠိဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်သူၣ်ထီၣ်အဃိ ကၠိသရၣ်(၁)ဂၤဒီးၦၤကၠိဖိ(၅)ဂၤသံ၀ဲအသိး ဘၣ်ဒိ၀ဲ(၇)ဂၤဒံးန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးပယီၤသုးပညိၣ်ခးလီၤ၀ဲကၠိတၢ်သူၣ်ထီၣ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၁ သီ အခါနၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ထုးထီၣ်လံာ်ဃ့ထီၣ် ဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢႇ(အၣ်စံၣ်ယၣ်)ဒီးထံဂုၤကီၢ်ဂၤကရူၢ်ကရၢတဖၣ် လၢကဖီၣ်ဃံးမၤဃံးဟံးဂ့ၢ်၀ီအါထီၣ် သုးကီၣ်ကးန့ၣ်လီၤႉ