Home တၢ်ကစီၣ် ၂၀၁၈ နံၣ် ပဒိၣ်မါရှၣ် သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိ ခိၣ်ဖး (FBR) ကသံၣ်သရၣ် စီၤကၠိစဲးဒိးန့ၢ်

၂၀၁၈ နံၣ် ပဒိၣ်မါရှၣ် သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိ ခိၣ်ဖး (FBR) ကသံၣ်သရၣ် စီၤကၠိစဲးဒိးန့ၢ်

631
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ စီၤရှါ

ဖါဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ် ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲ ၂၀၁၈နံၣ်အဂီၢ် ပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါ သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအံၤ စီၤကၠိစဲး လၢအဟူးဂဲၤမၤ တၢ်လၢ(Free Burma Ranger-FBR)အံၤ ဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ
ခိၣ်ဖးအံၤန့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ၃၁သီ ဖဲမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်၊ သုးက့(၅)အပူၤ လၢတၢ်မၤလၤ ကပီၤ၀ဲကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ် (၇၀)နံၣ်မူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ

စီၤကၠိးစဲး မ့ၢ်၀ဲ (Free Burma Ranger -FBR)ကသံၣ်သရၣ် တဂၤလၢအမၤစၢၤ၀ဲကမျၢၢ် သ့ၣ်တဖၣ်လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤ ဒ်အမ့ၢ် ကညီ၊ ယိၤဒိၣ်၊ ကခၠ့ၣ်ကီၢ်စဲၣ်တကးဘၣ် ကီၢ်မုၢ်ထီၣ်ခၢၣ်သးအပူၤ ဒ်အမ့ၢ် စံရံယါ၊ အံၣ်ရၣ်ဒီးကၣ်ဒ့ၣ်စတဲၣ်ထံကီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် လၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တကပၤအဃိ ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဟ့ၣ်ကပီၤ၀ဲ ခိၣ်ဖးအံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖါဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ်ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါခိၣ်နၢ်ဖိ တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤခိၣ်ဖးအံၤ ကဘၣ်မ့ၢ်ၦၤလၢအတကွၢ်လီၤနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဘၣ်ဘျုး၊ မၤစၢၤ တၢ်လၢကညီဒီကလုာ်တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီလၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့၊ ၦၤဂ့ၢ်၀ီအခွဲးအယာ်ဒီး လုၢ်လၢ်ထူသနူ တၢ်ဆဲးတၢ်လၤတဖၣ်ဒီး ကဘၣ်မ့ၢ် ၦၤသးစၢ် လၢအသးနံၣ်(၃၅)နံၣ်ဆူ အဖီလာ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ဃုထၢဟ့ၣ်လီၤအီၤကိးနံၣ်ဒဲးလၢအမဲရ ကၤစ့ဒီလၣ်(၂၀၀၀)န့ၣ်လီၤႉ

ဖါဖီၣ်ဒ့ရၢၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ ဒ်သိး တၢ်သ့ၣ်နီၣ်မၤလၤကပီၤ၀ဲ ပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါဒီးနးကၠ့ၣ်ရွ့ၣ် လဲၤပူၤကွံာ်တဖၣ်အဂီၢ်ဒီး ဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ်အံၤဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢဖိတဖၣ်ဒ်အမ့ၢ် စီၤစ့စ့၊ နးဘွါဘွါဖါ၊ နးဇိၣ်ယၢ်ဖါဒီး စးလိဖါတဖၣ် တနံၣ်ဃီဖဲ တၢ်ကူၣ်မၤသံပဒိၣ်မါရှၢၣ်လါဖါအနံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်စးထီၣ်ဟ့ၣ်၀ဲ ပဒိၣ်မါရှၢၣ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအံၤဖဲ ၂၀၀၈နံၣ်ဒီး နီၢ်ဖီကဘျၣ်ထူလၢချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်၊ စီၤညိး၀့လၢမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်၊ နီၢ်ဒံၣ်ဇဲဘၢၣ်ဖီလၢ ဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်၊ စီၤထူထူအဲၣ်လၢ Free Burma Ranger ၊ နးသၣ်ဒၢ်အီၣ်လၢ ကညီပိာ်မုၣ်တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ကရၢ၊ နီၢ်ကညီဖီခ့ရၢ်နံမရိၢ်လၢ ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ၊ နီၢ်ဆၣ်မူလၢ ကညီခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်ကရူၢ်၊ စးရှဲ(Sa Shine) လၢ ဖၣ်အၣ်သးစၢ်ၦာ်ဘျးစဲဒီး စးသူၣ်လဲၣ်၀့လၢ ကညီသးစၢ်မုၢ်နုာ်မိၢ်ထံးကရၢတဖၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲစုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤႉ

မ့မ့ၢ်လၢ ၂၀၁၇နံၣ်အဂီၢ် ၦၤလၢအဒိးန့ၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိတၢ်လၤကပီၤခိၣ်ဖးအံၤ လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်၊ ၀့ၢ်ဘီကီး ကညီဘၣ်ကီ ဘၣ်ခဲဒီးတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲကရၢ(OKRSO) စီၤအဲၣ်သိးဒီး နီၢ်ဆၢဆၢ လၢအမၤတၢ်ဖဲ ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢတဖၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ