Home လုၢ်ဖိထါဖိ ဆၢအိၣ်ဘၣ်ဒီးနၤလီၤစိၤ “ကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢကညီဖိဘျးစဲကရူၢ်”တၢ်က့ၤထံၣ်လိာ်ခိၣ်နၢ်လၢကီၢ်ကညီ

ဆၢအိၣ်ဘၣ်ဒီးနၤလီၤစိၤ “ကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢကညီဖိဘျးစဲကရူၢ်”တၢ်က့ၤထံၣ်လိာ်ခိၣ်နၢ်လၢကီၢ်ကညီ

824
0

တၢ်သယုၢ်လီၤဘၣ်၀ဲယၤ

သူလ့ၤကီၢ်ပူၤယက့ၤဟး

တၢ်တိာ်ဒိၣ်ကတၢၢ်တမံၤ

တၢ်ပၢၢ်ဆၢနွံဆံမုၢ်နံၤ

ဒိၣ်ကတၢၢ်အဂၤတခါ

က့ၤလၢကရူၢ်အခၢၣ်စး

သလ့ၤလါဖိထီၣ်ဃိးသီ

တုာ်ဃီၤဖဲပကီၢ်ကညီ

ဒိးထီၣ်ချံဖဲသူမွဲနံၤ

သးဖိၦဲၤယဲဒီးမဲာ်ထံ

တၢ်သးခုလုၢ်ဘၢကွံာ်ယၤ

ဖဲထံၣ်ကီၢ်ကညီဃံလၤ

အိၣ်မုာ်ဆိးပၢၤလိာ်ပသး

ပတၢ်ပၢၢ်ဆၢဖိအါဂၤ

တုၤမီၤပၢၤခိၣ်ကၠိမဲာ်ညါ

နီၣ်ဘၣ်ယဲဖဲနီၣ်ဆံးခါ

မ့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢဒိၣ်ထီၣ်ယဲ

တုၤက့ၤဖဲယလီၢ်ယကျဲ

မၤကဒီးလၢခံတနံၤ

တုၤလီၤပ၀ဲသုးက့နွံ

ထံၣ်လိာ်သးကိးဒီးခိၣ်နၢ်

တၢ်ခဲလၢာ်ဘၣ်လီၢ်ဘၣ်ဆး

သိၣ်ဒူသံခွဲၣ်ဒီးကတီၤ

တၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤအဂီၢ်

လၢတၢ်အဲၣ်တူၢ်လိာ်မုာ်ၦၤ

မ့ၢ်တၢ်လၢမၤမုာ်ပသး

ဖဲကျိၣ်ယီၢ်လ့ကဒုလာ်

ကီၢ်သူလ့တူၢ်လိာ်မုာ်ၦၤ

တၢ်တိာ်ပာ်လၢခံတစု

တုာ်ဃီၤသကိးဖဲမုၢ်ယုၢ်

ထံၣ်လိာ်ဒီးခိၣ်နၢ်အါဂၤ

ကတိၤဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်ပသး

လၢခံတနံၤလဲၤကဒီး

ဃိၣ်လိာ်ကျိနံၤပတုာ်ဃီၤ

လဲၤပ၀ဲဒ်တၢ်တိာ်ပာ်

တုၤကဒီးဖဲအံတူၢ်ထၣ်

ထံၣ်လိာ်ကၠိဖိဒီးသရၣ်

ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ဘၣ်ပသး

ထံၣ်လိာ်သကိးတၢ်ဆါဟံၣ်

ဒဲက၀ီၤအကမံတံး

မုၢ်နံၤလၢဟဲခါဆူညါ

ကကဲဘျုး၀ဲတခါခါ

တၢ်လဲၤတကတၢၢ်ဒံးဃိ

ပိာ်ထီၣ်ကဒီးဃိၣ်လိာ်ကျိ

ထံၣ်လိာ်ဘၣ်ကဒီးပသး

ခိၣ်နၢ်စဲၢ်နီၢ်လၢၦၢ်ကျါ

ကဟုကယာ်ဒ့ပီၤလီၢ်

ဖိလံၤလၢခံစိာ်အဂီၢ်

ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတဲသကိး

န့ၢ်အဆၢသးလီၤပလိာ်

တၢ်ခဲလၢာ်ပတၢ်မၤ၀ံၤ

တရံး၀ံၣ်က့ၤပလီၢ်ခံ

သၢဆံတၢယနူာ်အါရံး

အိၣ်ဖဲတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤ

ထံသူမွဲဒီးထံဃိၣ်လိာ်

ဆၢအိၣ်ဘၣ်ဒီးနၤလီၤစိၤ

အိၣ်တမှံၤကီၢ်အီစ်ထြ့လ်ယါ³³³သူလ့ၤနီၣ်မံၤဖိ