Home Authors Posts by karen user

karen user

160 POSTS 0 COMMENTS

တၢ်လီၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤထီၣ်လံအဃိ ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟဲက့ၤအိၣ်သ့လံအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ဒီး NMSP စံး၀ဲ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤရှါ ကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့ဆ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် –ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒီး မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်–NMSP အၦၤတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ခးလိာ်သးတဖၣ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်ဒီး ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ခီဖျိလၢတၢ်လီၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤမုာ်ခုၣ်လံအဃိ ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟဲက့ၤအိၣ်သ့လံအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါခံကပၤလၢာ်စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ်တၢ်လီၢ်ဟီၣ်က၀ီၤ ဘလဲၣ်ဒိၤဖဲၣ်(မိၣ်သ၀ီ) ဒီး ထံ၀ါဒိၣ်(ကညီသ၀ီ)အကပိၤကပၤန့ၣ် ဖဲအပူၤကွံာ်လါအိးကထိဘၢၣ် ၁၇ သီ တုၤလၢ၂၃သီအနံၤ ခီဖျိလၢခံခီယၢ်ပၤသုးတဖၣ်...

ကီၢ်ဆၢ ကညီခီလ့ၣ် ကၠိဖိတဖၣ် မၤ၀ဲတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်

လါအိးကထိဘၢၣ် ၂၇ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ႉ ကညီကၠိဖိ ၦာ်ဘျးစဲကရူၢ် (KSNG)တီခိၣ်ရိၣ်မဲ ၀ဲဒၣ်ဒီး မၤ၀ဲကညီခီလ့ၣ်ကၠိဖိ တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါဖဲ လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၆ သီနံၤလၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ မဲၢ်လးကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ ဒဲက၀ီၤ ဖျၢၣ်ထူပျီအပူၤန့ၣ်လီၤႉ ခီလ့ၣ်ကၠိဖိကဒဲကဒဲ အဘၢၣ်စၢၤ ကရ့လိာ်မုာ်လိာ်အသးဒီး ဆူမဲာ်ညါ တၢ်မၤသကိးဂံၢ်ဘါ ကဟဲဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ်...

လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ မၤ၀ဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးလၢ တၢ်လီၢ် (၂) တီၤ

လါအိးကထိဘၢၣ် ၂၅ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ ဖဲအါအိးကထိဘၢၣ် ၂၅ သီအနံၤ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် လူၤသီကီၢ်ဆၣ် ဖျးခိၣ်သ၀ီကရူၢ် ဒီး လၢၢ်မုၢ်ပျီ–စှီၤမုၢ်ပျီသ၀ီကရူၢ် သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်သ၀ီဖိတဖၣ် မၤ၀ဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သး တၢ်လီၢ် ၂တီၤ လၢအဘၣ်ဃးဒီး တသးလီ၀ဲ တၢ်ဟဲတ့ထီၣ်ကျဲမုၢ်ကျဲဘိ လၢအ၀ဲသ့ၣ် ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ် လီၤႉ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိဖဲန့ၣ်တဖၣ်...

ယုၢ်မၤဟးဂီၤ အံတူၢ်ထၣ်လီၢ်ကမှံဃုးလီၢ်တဖၣ်အဃိ ဃုးလီၢ် ၁၀၀ဘျဲၣ် ဟးဂီၤကွံာ်

လါအိးကထိဘၢၣ် ၂၄သီႇ၂၀၁၉နံၣ်ႇနါ၀့ၤဖၠိစၣ် ဖၣ်ပူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဘုသိၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲတလါအံၤ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ထီၣ်သီကတီၢ် ယုၢ်တဖၣ်နုာ်လီၤအီၣ် မၤဟးဂီၤကွံၢ်၀ဲ ဘုလၢဃုး(ခုး)ပူၤတဖၣ် နးနး ကျံာ်ကျံာ်န့ၣ်ဒီး ကတီၢ်အံၤ ခုးလီၢ်ခဲလၢာ် ၁၀၀ ဘျဲၣ်ဟးဂီၤ ကွံာ်၀ဲအဂ့ၢ် ၦၤဖဲးအီၣ်ဃုး(ခုး)တဖၣ် တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်ဖဲ တလါအံၤ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် အသီ ၂၀...

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီး တလၢၤ(မိၣ်)ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် တၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိး တၢ်ဘၣ်သးတဖၣ် ကရှဲလဲဒုးသ့ၣ်ညါကမျၢၢ်

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၃ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤမၠးအူသၣ်ႉ ကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့ဆ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ပလဲၣ်တိၣ်ဖဲၣ် ဒီးထံ၀ၣ်ဒိၣ်သ၀ီ ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်ခးကဲထီၣ်၀ဲအဃိ ခံခီခံကပၤ ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ထံၣ်လိာ်ကဒီးအသးဖဲ လါအိးကထိဘၢၣ် ၂၃ သီအနံၤကတီၢ် တၢ်ဘၣ်သးအစၢလၢ မၤန့ၢ်၀ဲသ့ၣ်တဖၣ် ခံခီခံကပၤ ကရှဲလဲဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲ ကမျၢၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ...

ဂာ်လၢၢ်ကမူၣ် စဲးဖီကဟၣ်တၢ်မၤလီၢ်လၢအလဲၤတရံးခီဖျိလၢၢ်သွဲၣ်လးအံၤန့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အဲၣ်ဒိးလၢတၢ်ကပတုာ်အီၤ

လါအိးကထိဘၢၣ် ၂၂ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢၢ်သွဲၣ်လးအဃိ တၢ်ဂ့ၢ်ကီကကဲထီၣ်အသးလၢ တၢ်လီၢ်ခံတဖၣ်အဖီခိၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ဘၣ်ယိၣ်၀ဲအဃိ ကညီကီၢ်စဲၣ် ဂာ်လၢၢ်ကမူၣ်(ဘံလးမၠ့ၣ်) စဲးဖီကဟၣ် တၢ်မၤလီၢ်လၢ အသူ၀ဲလၢၢ်သွဲၣ်လးအံၤန့ၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိ လၢအအိၣ်ဘူးဖဲန့ၣ်တဖၣ် အဲၣ်ဒိးလၢတၢ်ကပတုာ်အီၤအဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ် လါအိးကထိဘၢၣ် ထီၣ်သီကတီၢ် မၠဲၣ်ကလ့ ဘံလးမၠ့ၣ် စဲးဖီကဟၣ် တၢ်မၤလီၢ်ကပၤ...

စံာ်လီၢ်လၢ တၢ်ဟံးန့ၢ်တဖၣ် ကက့ၤဒိးန့ၢ်အီၤအဂီၢ် ၦၤထူစံာ်ကစၢ်တဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သး

လါအိးကထိဘၢၣ် ၂၀ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ႉ ကီၢ်ပဒိၣ် ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ၀ဲၤကျိၤ အဖီလာ် ဃိာ်တၢ်ဒုးဃာ်လီၢ်၀ဲၤကျိၤ လၢအအိၣ်ဖဲ တီၣ်ကလ့အံၤ ဟံးန့ၢ်ဃာ်၀ဲ စံာ်လီၢ်ဖဲ ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ် ယဲသၣ်သ၀ီကရူၢ် နီၣ်ခရဲၣ် သ၀ီကရူၢ်အပူၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကက့ၤဒိးန့ၢ်ဘၣ်က့ၤအဂီၢ် ၦၤမၤစံာ်ဖိတဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲတၢ်ဘၣ်သး တခါဖဲ လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၉ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်မၤ၀ဲ တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးအံၤ...

လၢၢ်ဒိၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢတသးလီ၀ဲ ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်သုး ဟဲတ့ကျဲတဖၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါတၢ်ဘၣ်သးႉ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၈ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ႉ ပကိကီၢ်ခီဒိၣ်ႇ လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ လီၢ်က၀ီၤ ကညီၦၤထူလံၤဖိတဖၣ် လၢအ၀ဲသ့ၣ် ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ကီၢ်ပဒိၣ်အသုးတဖၣ် ဟဲနုာ်လီၤတ့၀ဲကျဲမုၢ် အဖီခိၣ် တသးလီ၀ဲဘၣ်အဃိ ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၇ သီအနံၤ ဂီၤခီကတီၢ် မၤ၀ဲ တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲ တၢ်ဘၣ်သးတခါန့ၣ်လီၤႉ လီၢ်က၀ီၤ ကညီဖိတဖၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒၣ်ဒီး သ၀ီ...

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီး တလၢၤကီၢ်သီပၣ်တံၣ် အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးသုတကဲထီၣ်လၢၤအဂီၢ် ခံခီခံကပၤမၤ၀ဲ တၢ်အၢၣ်လီၤ၀ံၤလီၢ်ခံ တၢ်ခးလိာ်က့ၤကဲထီၣ်ကဒီးတဘျီ

လါအိးကထိဘၢၣ် ၂၂ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ်ႉ ကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠးအ့ဆ့ကၠံကီၢ်ဆၣ် ပလဲတိၣ်ဖဲၣ်သ၀ီဒီး ထံ၀ၣ်ဒိၣ်သ၀ီက၀ီၤအပူၤ ဖဲအိးကထိဘၢၣ် ၁၇ သီအနံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢဒီး (NMSP) တလၢၤ(မိၣ်)ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒီး လၢခံသုတကဲထီၣ်သးလၢၤတဂ့ၤအဂီၢ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်သးလီၤပလိာ်ဖဲတနံၤအံၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ခးက့ၤကဲထီၣ်အဒီးတဘျီအဂ့ၢ် အဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ ဖဲလါအိးကထိဘၢၣ် ၂၀ သီအနံၤန့ၣ် တလၢၤ(မိၣ်)ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် ခိၣ်နၢ်ဒီး...

န့ဆၢၣ် တၢ်အိၣ်ယၢၤဒီး ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်မ့ၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤအီၤ ဒ်မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်အသိးမး ကကဲဘျုး၀ဲ ထံကီၢ်

လါအိးကထိဘၢၣ် ၂၁ႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇစီၤမၠၣ်အူသၣ်ႉ ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ် တၢ်အိၣ်ယၢၤဒီး ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ၦၤထူလံၤဖိတဖၣ် ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတ့ၢ်ပာ်၀ဲ လၢအစိၤဘၣ်အစိၤ ဒ်အမ့ၢ် “ကီၢ်” နူနူအံၤ လၢထံကီၢ်အသ့ၣ်ၦၢ်ဒီး ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်ကဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ် ကဲဘျုး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါအိးကထိဘၢၣ် ၁၈သီအနံၤႇတၢ်မၤ၀ဲ တၢ်ကူၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးၦၤထူလံၤဖိ “တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲဒၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်ဒီး ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်တၢ်အိၣ်ယၢၤ” တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲ ဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ဆၢႇပီဖျိဟီၣ်က၀ီၤႇကနဲဃီသ၀ီအကတီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်...

EDITOR PICKS