Home တၢ်ကစီၣ် ကညီသးစၢ် တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ် ကဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်အဂီၢ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်မၤကမံးတံာ် ၃ ဖု

ကညီသးစၢ် တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ် ကဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်အဂီၢ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်မၤကမံးတံာ် ၃ ဖု

1685
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၁သီႇ၂၀၁၉နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ႉ

ကညီသးစၢ်ကရၢ(KYO) တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒၣ်ဒီး ကညီသးစၢ်လၢတၢ်လီၢ်အါတီၤ ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး မၤ၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တခါဖဲ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ စးထီၣ်လၢလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၆ သီတုၤ ၉ သီအနံၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ဒ်သိး ကညီသးစၢ် တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ် ကဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်အဂီၢ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ တၢ်မၤကမံးတံာ် ၃ ဖုန့ၣ်လီၤႉ

(KYO)ကရၢခိၣ် စီၤလၢၢ်နၢၤတဲ၀ဲ“ဒ်သိးကညီသးစၢ် အဖီလ်စံၣ် ကဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်အဂီၢ် ပကကိးအါထီၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ခံဘျီ အဂ့ၢ် ပဆၢတဲာ်လီၤဃာ်လီၤႉ လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်န့ၣ်အပူၤ ဒ်သိးတၢ်ကမၤအိၣ်ဖျါထီၣ်တၢ်အဂီၢ် ပပာ်လီၤဃာ် တၢ်မၤကမံးတံာ် ၃ ဖုန့ၣ်လီၤႉ တၢ်တဖုန့ၣ် တၢ်ဒုးလိာ်ထီၣ်ဖးထီၣ်ကမံးတံာ်ႇ ၀ံၤတၢ်ကွဲးလီၤ တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ် ပတြီာ်ကမံးတံာ်ႇ မ့ၢ်၀ံၤ ကမံးတံာ်လၢ ကဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး ကမံးတံာ်ခံဖုန့ၣ်အဃိ ပကိးအီၤလၢ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး ကမံးတံာ်န့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် တဲဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကမံးတံာ် ၃ ဖုလၢ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ ကဟဲဆူမဲာ်ညါအပူၤ တၢ်ကဃုထၢဟ့ၣ်လီၤ မူဒါတဖၣ်အသိး ကညီသးစၢ် တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ် တၢ်ကွဲးပာ်လီၤအံၤန့ၣ် ကမံးတံာ် ၃ ဖုတကးဘၣ် ကညီသးစၢ်လၢ ကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢ တၢ်လီၢ်အါတတီၤသ့ၣ်တဖၣ် ထၢနုာ်လီၤဃုာ် တၢ်ထံၣ် တၢ်ဘၣ်သးတဖၣ် သ့၀ဲအဂ့ၢ် စီၤလၢၢ်နၢၤတဲအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီသးစၢ်တဖၣ် တကီၢ်ခါ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲ မၤ၀ဲ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် တၢ်လဲၤကျဲအံၤ အသနူဒီးတၢ်လဲၤကျဲတဖၣ်န့ၣ် ကကဲထီၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအဂီၢ်ဒီး လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်မၤအပူၤ ဟူးဂဲၤကန့ၢ်၊ ဂံၢ်ဘါကအိၣ်ဒီးတၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ်ဂ့ၤဂ့ၤအဂီၢ် ကီၢ်ပူၤႇကီၢ်ဆၢ ကညီသးစၢ်လၢ အဟူးဂဲၤမၤတၢ်လၢ တၢ်လီၢ်အါတီၤ ထံၣ်လိာ်သး၀ံၤ ကပာ်လီၤ၀ဲ တၢ်ဘၣ်သးအခါဃီ ကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်ပညိၣ်အီၤ၀ံၤ မၤ၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤအဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်၀ဲန့ၣ် ကညီသးစၢ်ကရၢ(KYO),ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ(KWO),ကညီကၠိဖိၦာ်ဘျးစဲ(KSNG), ကညီ သးစၢ်ဘျးစဲ(KYN), သးစၢ်လၢ ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ႇ အ့ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ႇ ပကိကီၢ်ခီႇ တနီတရံၣ်ကီၢ်ခီႇ တလၢၤကီၢ်စဲၣ်ႇ ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ကယါကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်အပူၤ သးစၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ်ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ထီဘိကမံးတံာ်တဖၣ် ဃုာ်ဒီးၦၤသ့ၦၤဘၣ်တဖၣ် ခဲလၢာ် ၈၀ ဘျဲၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၄ သီအပူၤ တၢ်ဟ့ၣ်ခီနီၤလီၤ၀ဲ တၢ်အိၣ်သးလၢကတီၢ်အံၤတဖၣ်ႇ တၢ်တဲသကိးအီၤႇ ကညီသးစၢ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ် တၢ်တီၣ်ဖျါထီၣ်အီၤႇ တၢ်တဲသကိး၀ဲ တၢ်ကပာ်လီၤ တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ႇ တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါ၀ဲ ကီၢ်ပယီၤဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဒီးႇ တၢ်ပာ်လီၤ၀ဲ တၢ်ကကွဲးပာ်လီၤ ကညီသးစၢ် တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ်ႇ တၢ်ပာ်လီၤ၀ဲ ကညီသးစၢ်သနူဒီး ဆူမဲာ်ညါတၢ်မၤတဖၣ်၀ံၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ တၢ်ကကွဲးပာ်လီၤ တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ် တၢ်မၤကမံးတံာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကညီသးစၢ် ပိာ်မုၣ်ခၢၣ်စးတဂၤလၢအမ့ၢ် နီၢ်ဆၢဆၢတဲ၀ဲ“ပ၀ဲကညီသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးမ့ၢ်ဂ့ၤ လၢဒီကလုာ်တၢ်မၤမ့ၢ်ဂ့ၤ ပဟူးဂဲၤလၢ တဂၤလၢ သနၢၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပပာ်ဖှိၣ်တၢ်ပညိၣ် တခါဃီဒ်အံၤ၀ံၤ ပမၤအီၤ တအိၣ်နီတဘျီဒံးဘၣ်ႉ ပစးထီၣ်မၤခဲအံၤန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ပာ်လီၤ တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ် ကန့ၢ်အဂီၢ် ပစးထီၣ် တဲသကိးအီၤန့ၣ်လီၤႉ ကဟဲထီၣ် တဆီ၀ံၤတဆီလီၤ တၢ်အံၤကကဲထီၣ် ကျဲတဘိလၢ ဆူမဲာ်ညါသးစၢ်တဖၣ် ကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်မူဒါ ဆူမဲာ်ညါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ”အဂ့ၢ် တဲ၀ဲလီၤႉ

ကညီသးစၢ် တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ၀ံၤအံၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲ လၢအပူၤကွံာ် ကညီသးစၢ်တၢ်ကူၣ်လိာ် တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး (Karen Youth Seminar) လၢတၢ်မၤအီၤ ဖဲ ၂၀၁၈ နံၣ် လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၉ သီတုၤ ၂၃ သီအနံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် လ့၀ါတၢ်လီၢ်အံၤ တၢ်ဆၢတဲာ်တခါန့ၣ်လီၤႉ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်၀ဲအံၤ မ့ၢ်၀ဲအဆိကတၢၢ် တဘျီလၢ တၢ်ကကွဲးပာ်လီၤ၀ဲ တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤႉ