Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဆါသံသြတိာ်အကတီၢ် ကပတုာ်ကွံာ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤလၢကလုာ်ဒူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂီၢ် WLB ဃ့ထီၣ်၀ဲ

တၢ်ဆါသံသြတိာ်အကတီၢ် ကပတုာ်ကွံာ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤလၢကလုာ်ဒူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂီၢ် WLB ဃ့ထီၣ်၀ဲ

1487
0
Photo: Naw Hser Hser FB

လါအ့ြဖ့ၣ် ၁၄ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ်

ခီဖျိလၢ Covid-19 တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်အဃိ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီတၢ်အဆၢကတီၢ်ႇ ကီၢ်ပယီၤ ကလုာ်ဒူၣ် ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤ ကီၢ်ပဒိၣ် ဒီး ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ကပတုာ်ကွံာ်တၢ်ထီၣ်ဒုး တၢ်ဒုးတၢ်ယၤ တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ပယီၤပိာ်မုၣ်ကရၢစိ (WLB) ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါဒီးဆီၣ်ကခူထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဆၢကတီၢ်ဖဲဘၣ်သဂၢၢ်ဒီး Covid-19 အတီၢ်ပူၤ လၢကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ခၠီကီၢ်စဲၣ်ႇ ရၢၣ်ခၢၣ်ကီၢ်စဲၣ် ဒီး ယိၤဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ် ခီဖျိလၢ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤဟဲအါထီၣ်၀ဲဒၣ်အဃိ ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ် ဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ် အလီၢ်အကျဲ အဟံၣ်အဃီဒီး ၦၤလီၢ်အိၣ် ကမှံဖိတဖၣ် ၦၤနီၣ်ဂံၢ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲအဖီခိၣ် ကီၢ်ပယီၤပိာ်မုၣ်ကရၢစိ =WLB အံၤ ဖဲလါအ့ြဖ့ၣ် ၉ သီအနံၤန့ၣ် ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါဒီး ဃ့ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

WLB နဲၣ်ရွဲၣ် နီၢ်ဆၢဆၢ စံး၀ဲလၢ “တကီၢ်ခါ ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတနီၤန့ၣ် ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ် ဟဲအါထီၣ်၀ဲ ဒၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်လီၤႉ တနီၤန့ၣ် လၢကလဲၤဃုဖံးမၤတၢ်လၢတၢ်ချၢစ့ၢ်ကီး ခီဖျိလၢတၢ်ဆါအဃိ တၢ်မၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်ႉ ကျဲသ့ၣ်တဖၣ်ကး တံာ်သးအဃိ အ၀ဲသ့ၣ်မၤတၢ်တသ့နီတမံၤလၢၤဘၣ်ႉ တၢ်မၤစၢၤတဖၣ် မ့ၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ် ပသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤလၢ ကသဂၢၢ်ဘၣ်ဒီး တၢ်သၣ်၀ံၤလီၤဒိအဃိ ပတုာ်ကွံာ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤဒီး ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်တဖၣ်ကမၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ် ပၦၤမၤသကိးတၢ် WLB တဖၣ်မုၢ် လၢ်၀ဲဒီး ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်လၢ၂၀၁၉ နံၣ်တုၤလၢ ၂၀၂၀ နံၣ် လါမးရှး ၂၃ သီအနံၤန့ၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးလၢအဘၣ်ပာ် တ့ၢ်ကွံာ်အလီၢ်အကျဲအဟံၣ်အဃီ အၦၤနီၣ်ဂံၢ်န့ၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ၂ႇ၀၀၀ ဂၤဘျဲၣ်ႇ ခၠီကီၢ်စဲၣ် ကလံၤထံးတပၤ လၢအစဲဘူးလိာ်အသးဒီးရၢၣ်ခၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်အံၤ ၃ႇ၀၀၀ ဂၤဘျဲၣ်ႇ ရၢၣ်ခၢၣ်ကီၢ်စဲၣ် ၁၅၀ႇ၀၀၀ ဂၤ ဘျဲၣ် ဒီး ယိၤဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ် ကလံၤစိးတပၤ ၇ႇ၀၀၀ ဂၤဘျဲၣ် ဟဲအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် WLB လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

WLB လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ တၢ်ကပတုာ်ကွံာ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤႇ တၢ်ကက့ၤထုးကွံာ်ပယီၤသုးကလၢၤတဖၣ်ႇ လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤတဖၣ် ကီၢ်ပဒိၣ်ဒီးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ကဘၣ်ဟံးမူဒါဒီးကဘၣ်မၤစၢၤ၀ဲႇ တၢ်ဆဲးကျိးအကျိၤလၢတၢ်ကးတံၢ်ဃာ်၀ဲတဖၣ် က့ၤအိးထီၣ်ကဒါက့ၤဒီး တၢ်ဖီၣ်၀ဲ ၦၤဟူးဂဲၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဖၣ်ႇ ၦၤသ၀ီဖိလၢအတၢ်ကမၣ်တအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ကဘၣ်ပတုာ်ကွံာ်၀ဲန့ၣ် ဃ့ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ လၢကီၢ်ပဒိၣ်တပၤ ဘၣ်ဃးဒီး (Covid-19) အံၤ ကမျၢၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးအတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ် တၢ်က ဘၣ်မၤၦဲၤ၀ဲဒၣ်ဒီး ဖဲ (Covid-19) အကတီၢ် ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ကဘၣ်ကွၢ်ထွဲ၀ဲတုၤလီၤတီၤလီၤဒီး တၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤ၀ဲအမဲာ်ညါႇ တၢ်ကဘၣ်ပတုာ်ကွံာ်၀ဲတၢ်ဒုးတၢ်ယၤဒီး ဒ်သိးတၢ်ကြတီဆၢ၀ဲ (Covid-19) တဆါအံၤကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တဖၣ်လၢအဆိအချ့အဂ့ၢ်န့ၣ် ( WLB) ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤ ပိာ်မုၣ်ကရၢစိ (WLB) အံၤ ၦၤတ၀ၢအပူၤ ကအိၣ်ဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးတၢ်တီတၢ်ြတၢ်အဂီၢ် မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိပာ်၀ဲဒီး ဒ်သိးပိာ်မုၣ်တဖၣ်အတၢ်အိၣ်မူအပတီၢ်ကဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်အဂီၢ် မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ကရၢကရိတဖုလၢဂုာ်ကျဲးစၢးထဲးဂံၢ်ထဲးဘါဒီး ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ