Home တၢ်ကစီၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် သၣ်တီၣ်ကၠံ တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤ နီၣ်ဂံၢ် ၁ KPP မၤနၢၤတၢ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် သၣ်တီၣ်ကၠံ တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤ နီၣ်ဂံၢ် ၁ KPP မၤနၢၤတၢ်

1283
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤထိလ့

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ သၣ်တီၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်ႇ ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤ နီၣ်ဂံၢ်–၁ န့ၣ် ကညီကမျၢၢ် ပၣ်တံၣ်(KPP)ခၢၣ်စးပတြီာ် စီၤခရံာ်တိၤဖၤ မၤနၢၤ၀ဲတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စီၤစ့၀ါ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“သၣ်တီၣ်ကၠံႇ ကီၢ်စဲၣ် နီၣ်ဂံၢ်–၁ အပူၤန့ၣ် စီၤခရံာ်တိၤဖၤ မၤနၢၤတၢ်လီၤႉ တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤဒံးဘၣ် ဘၣ်ဆၣ် ဒ်တၢ်အဆၢဟးထီၣ်အသိး လီၤတံၢ်၀ဲလံႉ ခဲအံၤတၢ်ဂံၢ်၀ဲမဲအဖၢမုၢ်လီၤန့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စီၤစ့၀ါ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး ကညီကီၢ်စဲၣ် ၦၤလၢအအိၣ်ခိးကွၢ်ဒီးဃုသ့ၣ်ညါ၀ဲတၢ်ဃုထၢတဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီး သၣ်တီၣ်ကၠံႇ ကီၢ်စဲၣ် နီၣ်ဂံၢ်–၁ န့ၣ် စီၤခရံာ်တိၤဖၤ ကမၤနၢၤတၢ်အဂီၢ် လီၤတံၢ်၀ဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါ သၣ်တီၣ်ကၠံအပူၤ တၢ်ဂံၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဖးအဖၢမုၢ်ဒီး ကမျၢၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ဒီး ကမျၢၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ် နီၣ်ဂံၢ်–၂ တဖၣ်န့ၣ် NLD ကမၤနၢၤတၢ်အဂီၢ် တၢ်အိၣ်သးဂ့ၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ သၣ်တီၣ်ကၠံ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကစီၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သၣ်တီၣ်ကၠံအပူၤ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢအံၤ ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ် မၤနၢၤ၀ဲတၢ် တၢ်လီၢ် ၄ တီၤလၢာ်ဒီး အခါဖဲန့ၣ် စီၤခရံာ်တိၤဖၤအံၤ မ့ၢ်ၦၤတဂၤလၢအဟံးတ့ၢ်မူဒါလၢ ကီၢ်စဲၣ်ကိတိာ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲ ၂၀၁၅ တၢ်ဃုထၢန့ၣ် မၤနၢၤ၀ဲတၢ်ဖးထဲလၢ သၣ်တီၣ်ကၠံ ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ် ကီၢ်စဲၣ်နီၣ်ဂံၢ်–၁ လီၤဒီး တၢ်လီၢ်လၢအအိၣ်တ့ၢ် ၃ တီၤန့ၣ် ဆှူ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ