Home တၢ်ကစီၣ် သ၀ီတဖျၢၣ်လၢအအိၣ်လၢပကိကီၢ်ခီတၢ်ဖးစရီအပူၤအံၤ တၢ်က့ၤထၢနုာ်ကဒါဆူကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ

သ၀ီတဖျၢၣ်လၢအအိၣ်လၢပကိကီၢ်ခီတၢ်ဖးစရီအပူၤအံၤ တၢ်က့ၤထၢနုာ်ကဒါဆူကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ

1126
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၅ သီႇ ၂၀၂၀ နံံၣ်ႇ စီၤထိလ့

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ သၤတီၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်ႇ သၤမိၤတီၤဒူသ၀ီကရူၢ်ႇ ကၣ်ပဲၤသ၀ီတၢ်ဖးစရီလၢအအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ပကိကီၢ်ခီဒိၣ်ႇယ့ၤတၤရှ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်တၢ်ဖးစရီအပူၤအံၤ တၢ်က့ၤထၢနုာ်က့ၤလၢကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ သၣ်တီၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်တၢ်ဖးစရီအပူၤလံအဂ့ၢ်န့ၣ် ယ့ၤတၤရှ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ် တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ်ကရူၢ်အဒ့ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ အူစ့ၤထိ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကၣ်ပဲၤသ၀ီအံၤ အပူၤကွံာ်လၢညါလံၤလံၤန့ၣ် အိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ သၣ်တီၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် တၢ်ပၢအ့ရံၣ်ယၣ်အပူၤဘၣ်ဆၣ် ဖဲ ၂၀၁၈ နံၣ် လါအီကူး ၃ သီအနံၤန့ၣ် ဒ်ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကိတိာ်၀ဲၤကျိၤ အလံာ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤနီၣ်ဂံၢ်(၁၀၁၅/၂၀၁၈)အသိး ထၢနုာ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲဟီၣ်က၀ီၤလၢအစဲဘူးလိာ်သးဒီး ပကိကီၢ်ခီဒိၣ်ႇ ယ့ၤတၤရှ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ ကၠွဲယဲပ့ၤသ၀ီကရူၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်အဃိန့ၣ် ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်လၢယ့ၤတၤရှ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်တၢ်ဖးစရီအပူၤဒီး ဖဲန့ၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ကက့ၤထၢနုာ်က့ၤလၢသၣ်တီၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်တၢ်ဖးစရီအပူၤအဃိ ဒ်တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ်တၢ်မၤ အကျိၤအကွာ်အသိး ထူးသံကွံာ်၀ဲဒၣ်လၢယ့ၤတၤရှ့ၣ်တၢ်ဖးစရီအပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ယ့ၤတၤရှ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ် တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ်ကရူၢ်အဒ့ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ အူစ့ၤထိ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “လံာ်အဒိ ၆၆ အံၤ သၣ်မိၣ်တီၣ်ကရူၢ်ႇ သၣ်တီၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ထုးတၢ်ထီၣ်န့ၢ်၀ဲအဃိ အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ် ၄(က) တီၣ်ထီၣ်န့ၢ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်ဟဲတီၣ်ထီၣ်၀ဲအဃိ မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်မၢထူးသံကွံာ် ၄(ခ)အဃိ ထူးသံကွံာ်၀ဲလီၤႉ ဟီၣ်က၀ီၤဒုတတဲတၢ်နီတမံၤဘၣ်ႉ ပ၀ဲဒၣ်ခီၣ်မံရှၢၣ်အံၤ မၤဟ့ၣ်၀ဲဒ်ခီၣ်မံရှၢၣ်တၢ်ဘျၢသဲစးအသိးလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ခပီပ့ၤသ၀ီလၢတၢ်ထၢနုာ်၀ဲဒၣ်လၢ ယ့ၤတၤရှ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်တၢ်ဖးစရီအပူၤအံၤစ့ၢ်ကီး ဆဲးအိၣ်ဒံး၀ဲဒၣ်လၢသၣ်တီၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်တၢ်ဖးစရီပူၤအဃိ ကထူးသံကွံာ်အီၤ လၢလီၤလီၤဆီဆီတလိၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ အူစ့ၤထိ ဆဲးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခဲအံၤ ကၣ်ပဲၤသ၀ီဒီးခပီပ့ၤသ၀ီတဖၣ်လၢအအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢပကိကီၢ်ခီႇ ယ့ၤတၤရှ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤအံၤ ဟဲက့ၤအိၣ်က့ၤ၀ဲဒၣ်လၢသၣ်တီၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်တၢ်ဖးစရီအပူၤလံဒီး စံးဘျုးဘၣ်ခီၣ်မံရှၢၣ် ကရူၢ်အဒ့ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်လၢအပာ်ဖှိၣ်မၤစၢၤတၢ်ဖၣ်ဒိၣ်မးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် NLD သၣ်တီၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်ႇ ကလုာ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ပတြီာ်ခၢၣ်စး နီၢ်ခရံာ်ထိ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကၣ်ပဲၤသ၀ီတၢ်ဖးစရီလၢအဟဲက့ၤအိၣ်လၢကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤအံၤ ၦၤအခွဲးအိၣ်လၢဟ့ၣ်တၢ်ဖးအိၣ်၀ဲ ၁၄၀ ဂၤဒီး ကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢ ခၢၣ်စးပတြီာ်လၢကနုာ်လီၤတပြၢတၢ်ဃုထၢလၢသၣ်တီၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သ၀ီခံဖျၢၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်သွီနုာ်လီၤ၀ဲဒၣ်ဆူယ့ၤတၤရှ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤအဖီခိၣ် ဖဲ ၂၀၂၀ နံၣ် လါမးရှး ၆ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်ကလုာ်ဘျီၣ်ဒိၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ လၢကက့ၤထၢနုာ်က့ၤလၢကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤအဂီၢ် တၢ်သံဒိးသံကွၢ်အိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ်ခါ ကမၤ၀ဲဒ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤအသိးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်ကရူၢ်ရူကိတိာ်၀ဲၤကျိၤ ကိတိာ်–၂ အူတ့ၤမၠ့ၣ် စံးတ့ၢ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ