Home တၢ်ကစီၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲကိတိာ်၀ဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်စးထီၣ်ဆဲး၀ဲ Covid-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢလံ

ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲကိတိာ်၀ဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်စးထီၣ်ဆဲး၀ဲ Covid-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢလံ

645
0

လါယနူၤအါရံၤ ၂၈ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီး တၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲကိတိာ်၀ဲၤကျိၤအဖီလာ် ၀ဲၤကျိၤစုာ်စုာ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အံၤ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂၇ သီအနံၤန့ၣ် တၢတဘျီတၢ်စးထီၣ်ဆဲးန့ၢ်၀ဲ Covid-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢလံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကီၢ်စဲၣ်ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ဆၣ် ၇ ဘ့ၣ်အပူၤ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲ၀ဲၤကျိၤ ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အံၤ ကမျၢၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်လၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ် တၢ်နီၤဖးလီၤ၀ဲတၢ်ဆၢကတီၢ်ဆဲးန့ၢ်၀ဲကသံၣ်ဒီး ကိတိာ်၀ဲၤကျိၤအဖီလာ် ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢမ့ၢ်၀ံၤန့ၣ် ကဆဲးဆဲးန့ၢ်၀ဲကမျၢၢ်တဖၣ်အဂီၢ် ကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်၀ဲဒ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်၀ဲတဆီဘၣ်တဆီအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်စဲၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်စဲၣ် ကမျၢၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်၀ဲၤကျိၤခိၣ် ဒီၣ်ကထၢၣ် ကၠီၤစွၤမၠ့ၣ် စံး၀ဲလၢ “ၦၤမၤတၢ်ဖိလၢအအိၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲကိတိာ်၀ဲၤကျိၤအဖီလာ်တဖၣ် ပၣ်၀ဲခဲလၢာ်လီၤႉ နီၤဖးလီၤ၀ဲမုၢ်နံၤမုၢ်သီဒီး ကဆဲး၀ဲလီၤႉ လၢဖၣ်အၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဖးဒိၣ်န့ၣ် တနံၤအံၤတၢ်စးထီၣ်ဆဲး၀ဲကသံၣ်ဒီသဒၢလံႉ လၢတၢ်ဆါဟံၣ်ပူၤ တၢ်နီၤဖးလီၤ၀ဲတၢ်လီၢ်ခံတီၤဒီးဆဲး၀ဲလီၤႉ နီၤဖးလီၤ၀ဲဂီၤခီႇဟါခီဒီးဆဲး၀ဲလီၤႉ ဒ်သိးဆဲး၀ဲခဲလၢာ်ကန့ၢ်အဂီၢ် လဲၤ၀ဲလၢအလီၤဘၣ်၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အဆိကတၢၢ်တဘျီ ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ၦၤနီၣ်ဂံၢ် ၂ႇ၅၀၀ ဃၣ်ဃၣ် တၢ်ကဆဲးန့ၢ်၀ဲ ဃသလငိြ၁၉ ကသံၣ်ဒီသဒၢဒီး ကမျၢၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးႇ ကလုာ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးႇ သုးမုၢ်ဒိၣ်ဖိ ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ကစးထီၣ်ဆဲးန့ၢ်၀ဲ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂၉=၃၀ အနံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂၆ သီအနံၤ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲကိတိာ်၀ဲၤကျိၤ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ ၁ႇ၇၇၀ ဂၤဒီး လၢတၢ်ဆါအံၤအဃိၦၤသံအိၣ်၀ဲ ၂၇ ဂၤလံအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်စဲၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ