Home တၢ်ကစီၣ် သုးကီၣ်ကးမ့ၢ်မၤအၢမၤသီကီၢ်ပယီၤထံဖိကီၢ်ဖိအါထီၣ်န့ၣ် တပူၤ၀ဲဒၣ်ဒီးအၣ်စံၣ်ယၣ်အမူဒါဘၣ်အဂ့ၢ် ၈၈ စၢၤသွဲၣ်ကရူၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲ

သုးကီၣ်ကးမ့ၢ်မၤအၢမၤသီကီၢ်ပယီၤထံဖိကီၢ်ဖိအါထီၣ်န့ၣ် တပူၤ၀ဲဒၣ်ဒီးအၣ်စံၣ်ယၣ်အမူဒါဘၣ်အဂ့ၢ် ၈၈ စၢၤသွဲၣ်ကရူၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲ

932
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၀ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

အၣ်စံၣ်ယၣ်ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်အပူၤ တၢ်ကွဲမုာ်၀ဲဒၣ်ကီၢ်ပယီၤသုးကီၣ်ကးအဖီခိၣ် ထီဒါ၀ဲတဲာ်တဲာ်ဖျုဖျုဒီး သုးကီၣ်ကးအံၤမ့ၢ်မၤအၢမၤသီမၤသံမၤ၀ီကီၢ်ပယီၤထံဖိကီၢ်ဖိဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်န့ၣ် တပူၤ၀ဲဒၣ်ဒီးအၣ်စံၣ်ယၣ်အမူဒါဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၈၈ စၢၤသွဲၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိ ဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတလါအံၤ လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၄ သီအနံၤ တၢ်ကမၤ၀ဲအၣ်စံၣ်ယၣ်ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢတၢ်ကမၤ၀ဲ ဖဲအ့ၣ်ဒိၣ်နံၣ်ရှါထံကီၢ်ႇ ကၠၤကၤတၤ၀့ၢ်ပူၤအံၤ တၢ်ကွဲမုာ်၀ဲသုးကီၣ်ကးအဖီခိၣ် ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ပနီၣ်လၢဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်သုးမီၤစိရိၤလၢအမၤသံမၤ၀ီကမျၢၢ်အလီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၁၉ သီအနံၤ အ၀ဲသ့ၣ်ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အၣ်စံၣ်ယၣ်ကရူၢ်အံၤ ညီနုၢ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးကနၣ်၀ဲဒၣ်လၢနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဘၣ်ဘျုးလီၤဒီး လၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတအိၣ်လၢကဟံးအရ့ကဘှါရှဲဃဲၣ်လီၤ၀ဲ ထံကီၢ်အထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်ဘၣ်အမဲာ်ညါ ကီၢ်ပယီၤဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်အတၢ်ဂဲၤပျုၢ်ဂဲၤဆှးလၢနံၣ် ၃၀ ဘျဲၣ်အတီၢ်ပူၤ တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအၢသီအိၣ်ပာ်လၢ အိၣ်ဆၢထၢၣ်၀ဲဒၣ်လၢပယီၤသုးအအိၣ်တကပၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၈၈ စၢၤသွဲၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၁၇ သီအနံၤ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကိတိာ်၀ဲၤကျိၤ တဲဖျါထီၣ်၀ဲလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢတၢ်ကတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးဘၣ်ထွဲဒီးကီၢ်ပယီၤဂ့ၢ်၀ီအံၤ သုးကီၣ်ကးလၢအဟံးဆူၣ်ကွံာ်ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီ သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ မ့အီၣ်လဲၣ် ကလဲၤထီၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် ပြၤယိၣ်ခၠၤအိၤခၠၤအံၤ တလဲဲၤထီၣ်၀ဲအၣ်စံၣ်ယၣ်ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘၣ်ဒီး လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အခၢၣ်စးဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲ ကပျၢ်လီၤ၀ဲကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်=၂ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကိတိာ်အဂ့ၢ် ဘီကီးလံာ်တၢ်ကစီၣ်အပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၁၆ သီအနံၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဒီကလုာ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးပဒိၣ်(NUG)အံၤ ဒ်သိးကလဲၤထီၣ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤအဂီၢ် ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲအၣ်စံၣ်ယၣ်ကရူၢ်တဖၣ်လၢ ကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးကဘှါရှဲဃုသကိးကီၢ်ပယီၤဂ့ၢ်၀ီလၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢ နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ