Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဖီၣ်န့ၢ်ကသံၣ်မူၤဘှီးအဖျၢၣ်ခံကထိဃၣ်ဃၣ်လၢမဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ

တၢ်ဖီၣ်န့ၢ်ကသံၣ်မူၤဘှီးအဖျၢၣ်ခံကထိဃၣ်ဃၣ်လၢမဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ

683
0

လါယူၤ ၁၁ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်=ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ တးခ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ထၣ်ဆီၤယါကီၢ်ဆၣ် မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ ဖဲမဟါ(လါယူၤ ၁၀)သီအနံၤ ကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲကသံၣ်မူၤဘှီးအဖျၢၣ်ခံကထိဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဒဲက၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကၠီၣ်တဲၣ်သုးႇပၢၤကီၢ်သုးဒီးဒဲက၀ီၤဘံၣ်ဘၢၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲက သံၣ်မူၤဘှီး(၁ႇ၉၉၀)ဖျၢၣ်လၢဒဲက၀ီပူၤသးစၢ်(၂)ဂၤအအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဒဲက၀ီၤခိၣ် စီၤအီနဲး စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်=ကညီတၢ်ကစီၣ်၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ၦၤချုးန့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢသးစၢ် ၂ ဂၤအအိၣ်လီၤႉ သးစၢ်ခံဂၤန့ၣ်အိၣ်လၢ(Zone B)လီၤႉ ယဆိမိၣ်ဒု ၦၤန့ၢ်တၢ်ကစီၣ်အဃိဟဲဖီၣ်၀ဲလီၤႉ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်လီၤသးအခါဟးထီၣ်ဒီးတၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လီၤႉ တၢ်သမံသမိးအထၢၣ်ဒီးချုးန့ၢ်၀ဲလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခီဖျိခိၣ်၀ံၣ်တၢ်ဆါအတီၢ်ပူၤအဃိ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဒီတဘ့ၣ်အမဲာ်ညါ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်= ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢဒီတကျိၤ ဒီး ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ ကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ကးတံၢ်ဃာ်၀ဲတၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်အကတီၢ် တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲကသံၣ်မူၤဘှီးလၢဒဲက၀ီၤပူၤခဲအံၤဒီး ကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ်အံၤကဘၣ်မ့ၢ်အအိၣ်ဟဲလၢၦၢ်ပူၤတကပၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် စီၤအီနဲး စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်=ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ ၉ ဘ့ၣ်အကျါ မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအံၤ မ့ၢ်ဒဲက၀ီၤတဖျၢၣ်လၢၦၤဟဲအိၣ်ကဒု၀ဲဒၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်အသိး ကိးနံၣ်ဒဲးတၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ