Home တၢ်ကစီၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤတၢ်ဖီၣ်သိလ့ၣ်လၢတအိၣ်ဒီးလံာ်လဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟဲအါထီၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤတၢ်ဖီၣ်သိလ့ၣ်လၢတအိၣ်ဒီးလံာ်လဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟဲအါထီၣ်

401
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၄ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤတၢ်လီၢ်ကိးတီၤဒဲးဃၣ်ဃၣ် စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်စှၤသီန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအစုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်ပယီၤသုးကရူၢ်တဖၣ် ဖီၣ်၀ဲသိလ့ၣ်လၢအတအိၣ်ဒီးလံာ်လဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် မၤ၀ဲတၢ်သမံသမိးဟဲအါထီၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢကီၢ်စဲၣ်အကီၢ်ဆၣ်ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်အချၢ ဃိၣ်လိာ်တိၤႇစၤသပၠ့ၤတိၤဒီးအ့ၤဒူၣ်တိၤတကပၤန့ၣ် တၢ်တဟ့ၣ်သိၣ်လ့ၣ်လၢအလံာ်လဲၢ်တအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အခွဲးလၢကဟးထီၣ်ဟးလီၤလၢၤဘၣ်ဒီး ဖီၣ်သမံသမိး၀ဲတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ဖိတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“စှၤသီအတီၢ်ပူၤအံၤ ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤန့ၣ် တၢ်ကဖီၣ်သိလ့ၣ်လၢအလံာ်လဲၢ်တအိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်ဖၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်လွံၢ်သီအခါန့ၣ် လၢဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ချၢဃိၣ်လိာ်တိၤဒီးစၤသပၠ့ၤတိၤန့ၣ် ပယီၤသုးဖီၣ်သမံသမိး၀ဲတၢ်လီၤႉ အပူၤကွံာ်သိလ့ၣ်လၢအစိာ်၀ဲဖီၣ်ကစုက၀ဲၤကရူၢ်အလံာ်အုၣ်သးတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ခဲအံၤလ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤတန့ၢ်လၢၤဘၣ်ႉ ဖီၣ်၀ဲခဲလၢာ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤ မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၢ သ့ၣ်ကါညံၣ်နီၣ်တြဲၤတၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤလီၢ်တကးဒံးဘၣ် လဲၤ၀ၣ်တြဲၤလၢကဟးထီၣ်ကီးတရံး၀့ၢ်အံၤစ့ၢ်ကီး တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲပနံာ်တၢ်ကၤ၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်(၂)အံၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီး သမံသမိး၀ဲတၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤလၢအတဖိးသဲစးသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤလၢအဘူးဒီးမၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၢတၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“စးထီၣ်ဖဲလါလၢကဟဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁ သီန့ၣ် လဲၤ၀ၣ်တြဲၤလၢကဟးထီၣ်ဖဲကီးတရံး၀့ၢ်အံၤ သုးကီၣ်ကး၀ဲၤကျိၤဘၣ်ထွဲကရူၢ်ပာ်ဖှိၣ်တဖၣ် ကမၤဃံးထီၣ်၀ဲတၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤလၢအတဖိးသဲစးသ့ၣ်တဖၣ်လီၤႉ တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲပနံာ်တၢ်ကၤ၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်(၂)ကဟဲဆ့ၣ်နီၤအိၣ်၀ဲလီၤႉ တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤလၢအတဖိးသဲစးဒီး သိလ့ၣ်လၢအလံာ်လဲၢ်တအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်ကပၣ်ဃုာ်၀ဲလီၤႉ အဃိလၢခံန့ၣ်ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ သိလ့ၣ်လၢတအိၣ်ဒီးလံာ်လဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ကဟးထီၣ်က့ၤလီၤအဂီၢ်ကကီခဲထီၣ်၀ဲလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဘူးဒီးမၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၢတၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤတဂၤ ပဲာ်ထံနီၤဖးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲမဟါလါနိ၀့ဘၢၣ် ၂၃ သီ ဂီၤခီ ၁၀ နၣ်ရံၣ်တုၤလၢမုၢ်ထူၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပၢၤကီၢ်သုးႇသုးဒီးမီၤတီၤပံၤကဲၤသုးပာ်ဖှိၣ်အနီၣ်ဂံၢ်ကအိၣ်အဂၤ(၂၀)ဘျဲၣ်အံၤ အိၣ်ခးသမံသမိး၀ဲဒၣ်သိလ့ၣ်လၢဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် ကွဲၢ်ကဘီကစၢၢ်ခီၣ်ထံး တီၤပိၤသ၀ီကျဲဖးဒ့ဒီး ဖဲန့ၣ်ကိးတီၢ်ဖီၣ်၀ဲဒၣ်သိလ့ၣ်လၢအလဲၤဘါဃိၣ်ႇသိလ့ၣ်ဟံၣ်ဒီးသိလ့ၣ်တီၣ်မဲးလၢၢ်တဖၣ်ခဲလၢာ်ကအိၣ်အခိၣ်(၃၀)ဃၣ်ဃၣ်ညါအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအထံၣ်ဒီးအမဲာ်တဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဖီၣ်သိလ့ၣ်လၢအလံာ်လဲၢ်တအိၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၃ သီ မုၣ်ထီၣ်ကလံၤထံးသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ကီၢ်ခီခိၣ်(၂)အံၤ ကိးဒီးဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်လၢ စးထီၣ်ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၄ သီန့ၣ် ၦၤလၢအသူသိလ့ၣ်လၢအလံာ်လဲၢ်တအိၣ်ဘၣ်တဖၣ် လ့ၤတက့ၤတၢ်တဟ့ၣ်အခွဲးလၢကဘၣ်နီ၀ဲလၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤလၢအဘူးဒီးတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်၀ဲၤဒၢးတဂၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ