Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိဘၣ်ဟးဃ့ၢ်အဃိကီးတရံးကလံၤထံးလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ဆါဆှူကွံာ်၀ဲအသဘ့ဟီၣ်လာ်

ခီဖျိဘၣ်ဟးဃ့ၢ်အဃိကီးတရံးကလံၤထံးလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ဆါဆှူကွံာ်၀ဲအသဘ့ဟီၣ်လာ်

901
0
Photo: CJ

လါဖ့ၤဘြူအါရံၤ ၂၄ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဒူသ၀ီလၢအအိၣ်ဖဲကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်ကလံၤထံးသ့ၣ်တဖၣ် ခီဖျိတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိ ၦၤလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်တထဲးဆါဘၣ်ဒံးသဘ့ဟီၣ်လာ်(မၠ့ၤပဲ)ဘၣ်အဃိ ဘၣ်တူၢ်ဆှူဆါကွံာ်၀ဲအသဘ့ဟီၣ်လာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အီးဖးဖးဒိၣ်သ၀ီ ၦၤလၢအမၤအီၣ်သဘ့ဟီၣ်လာ်တဂၤစံး၀ဲ“သဘ့ဟီၣ်လာ်ဒုထဲး၀ံၤလံႇလၢမုၢ်ဆါခီန့ၣ်ဟဲက့ၤထဲး သဘ့ဟီၣ်လာ်ဒီးမ့မ့ၢ်မုၢ်နၤခီန့ၣ်ဘၣ်ဟးစံၣ်မံလီၤႉပထဲးကရီႇမၤလီၤဆှူကရီဒ်န့ၣ်မီၤနီၤႉၦၤတနီၤန့ၣ်တလိလီၤ၀ဲ လၢမုၢ်လၢၤဘၣ်ႉမၤလီၤဆှူ၀ဲတဘျီဃီဒီးဆါကွံာ်၀ဲလီၤႉလၢညါခါန့ၣ်ပတူၢ်နးသးဒီးပမၤဃ့သဘ့ဟီၣ်လး၀ံၤမးပဆါအီၤန့ၣ်အၦ့ၤဂ့ၤ၀ဲမီၤနီၤႉ ခဲအံၤၦၤတနီၤန့ၣ်ထဲး၀ံၤတဘျီဃီန့ၣ်ဆါကွံာ်၀ဲလီၤႉ ခီဖျိလၢဘၣ်ဟးစံၣ်အဃိပတူၢ်ဆှူဆါကွံာ်အီၤလီၤမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဟီၣ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်တဖၣ်အပူၤပယီၤသုးကျိၤနုာ်လီၤဆီလီၤသးတကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါ ခီဖျိခးလီၤစ့ၢ်ကီးကျိဖးဒိၣ်ဆူဒူသ၀ီပူၤတလီၢ်လီၢ်အဃိ ၦၤသူၣ်အီၣ်သဘ့ဟီၣ်လာ်ဖိလၢအဘၣ်ဟးစံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ လၢကက့ၤထဲး၀ဲသဘ့ဟီၣ်လာ်အံၤအဂီၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်၀ဲအမဲာ်ညါ လၢကဆါသဘ့ဟီၣ်လာ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးၦၤဟဲၦ့ၤတၢ်ဖိလီၤစှၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သဘ့ဟီၣ်လာ်အဃ့ပၣ်ဒီးအဘ့ၣ်လၢအဟးထီၣ်ဖဲကီးတရံးကလံၤထံးသ့ၣ်တဖၣ် အပူၤကွံာ်လၢညါတနာ်န့ၣ်အၦ့ၤအိၣ်၀ဲ(၁၃ႇ၀၀၀)ကၠးဒီး မ့မ့ၢ်တနံၣ်အံၤအၦ့ၤအိၣ်၀ဲတုၤလၢ(၁၅ႇ၅၀၀)ကၠးဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိၦၤဟဲၦ့ၤတၢ်ဖိလၢလီၢ်က၀ီၤပူၤစှၤလီၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

Photo: CJ

ၦၤၦ့ၤဆါသလ့ဟီၣ်လာ်ဖိတဂၤစံး၀ဲလၢ“ၦၤအဲၣ်ဒိးဆါသဘ့ဟီၣ်လာ်န့ၣ်အိၣ်ဒီဒူၣ်ညါႉပၦ့ၤ၀ံၤပက့ၤဆှၢကဒါလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤလီၤႉ ပလဲၤၦ့ၤတုၤထဲလၢကျ့းသ၀ီလီၢ်က၀ီၤကပိၤကပၤတ၀ာ်လီၤႉ လၢညါခါန့ၣ်ပလဲၤၦ့ၤတုၤလၢသိစဲၤသိစူၣ်ညါႉ လီၢ်ခံခီဖျိတၢ်ဒုးတၢ်ယၤတၢ်အိၣ်သးတဂ့ၤလၢၤဘၣ်အဃိ လၢန့ၣ်တကပၤန့ၣ်ပတလဲၤၦ့ၤဘၣ်လၢၤဘၣ်ႉ ၦၤအိၣ်ဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်နါက့ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိ ကလဲၤဆှၢ၀ဲလၢ၀့ၢ်ပူၤစ့ၢ်ကီးအဂီၢ်တဘၣ်ဂီၢ်၀ဲဘၣ်ႉ ၦၤတဲ၀ဲလၢၦၤၦ့ၤတၢ်ဖိတအိၣ်ဘၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤဖိတနီၤလၢအအိၣ်ဖဲကီးတရံးကလံၤထံးသ့ၣ်တဖၣ် စးထီၣ်ဖဲ(၂၀၂၂)လါယနူၤအါရံၤန့ၣ် ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲဒီး ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ဟးဃ့ၢ်အကတီၢ်ခီဖျိတၢ်ဆၢကတီၢ်တဘၣ်ဒံးလၢကဘၣ်ထဲးသဘ့ဟီၣ်လာ်ဒံးဘၣ်အဖီခိၣ် သဘ့ဟီၣ်လာ်တနီၤခီဖျိအကစၢ်တအိၣ်ဘၣ်အဃိကျီၢ်ႇပနၢ်ႇမဲးတဲးလဲးနုာ်လီၤမၤဟးဂီၤတၢ်လၢကရၢၢ်ပူၤကဲထီၣ်သးအိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကမဲၢ်ကိသ၀ီႇအီးဖးဖိႇကီးနွဲၢ်ႇယွၤသ့ၣ်ႇယွၤသ့ၣ်ကိႇအီကြီဒီးသ၀ီလၢအိၣ်ဘူးဖဲန့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် လ့ၤတက့ၤက့ၤအိၣ်လၢအဟံၣ်တဘူၣ်ဒံး၀ဲဘၣ်အသိး သ၀ီဖိတနီၤဟဲက့ၤ၀ဲလၢမုၢ်ဆါခီဒီးမုၢ်နၤခီန့ၣ်ဘၣ်ဟးစံၣ်မံဒံး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲအပူၤကွံာ်လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၈ သီအနံၤ ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီပူၤအဃိ ကမဲၢ်ကိသ၀ီဖိပိာ်မုၣ်တဂၤလၢအက့ၤဆူအဟံၣ်အံၤဘၣ်၀ဲဒီးကျိဖးဒိၣ်သံကွံာ်၀ဲအမဲာ်ညါ ပိာ်ခွါတဂၤစ့ၢ်ကီးဘၣ်ဒိ၀ဲနးနးကလဲာ်ကဲထီၣ်သးန့ၣ်လီၤႉ