Home တၢ်ကစီၣ် ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိလၢအိၣ်ဖဲသူမှဲကျိကၢၢ်နံၤတဖၣ်လိၣ်ဘၣ်ဒံး၀ဲတၢ်ခိၣ်ဒုးတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်

ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိလၢအိၣ်ဖဲသူမှဲကျိကၢၢ်နံၤတဖၣ်လိၣ်ဘၣ်ဒံး၀ဲတၢ်ခိၣ်ဒုးတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်

1210
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၂ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲအပူၤကွံာ်လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢလ့က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဃိ ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိလၢအအိၣ်ဒံးဖဲသူမှဲကျိကၢၢ်နံၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒံး၀ဲတၢ်ခိၣ်ဒုးဒီးတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်စှၤသီအခါခီဖျိတၢ်စူၤတဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်ဘၣ်အဃိ ကမျၢၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဖၣ်အဒဲခိၣ်ဒုးတကူတလၢ၀ဲဘၣ်တကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါ ခီဖျိအဒဲခိၣ်ဒုးလီၢ်လံၤဟးဂူာ်ဟးဂီၤအိၣ်ထီၣ်၀ဲအဖီခိၣ် ကတီၢ်အံၤလိၣ်ဘၣ်ဒံး၀ဲတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် တီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးကမံးတံာ် စီၤအဲၣ်ဃူ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲစှၤသီအတီၢ်ပူၤအံၤခီဖျိတၢ်စူၤကလံၤဟဲအဃိလၢၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိကအိၣ်ကဒု၀ဲအဂီၢ် တၢ်ခိၣ်ဒုးလၢညါတဖၣ်နါက့အသီအါထီၣ်ကျၣ်ဟးဂီၤ၀ဲအဃိတၢ်ကဘှီဂ့ၤထီၣ်အီၤအဂီၢ် တၢ်ခိၣ်ဒုးအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤလိၣ်ဘၣ်ဒံး၀ဲတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လီၤႉ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇတၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤတၢ်လိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ဒံး၀ဲအကပၤကပၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါကမျၢၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိလၢအအိၣ်ဖဲသူမှဲကျိကၢၢ်နံၤသ့ၣ်တဖၣ်အနီၣ်ဂံၢ်ကအိၣ်၀ဲ(၅၀၀၀)ဘျဲၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်အကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲဒီးၦၤသူၣ်က့သးၦၢ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်ႇပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤတဖၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဃိ ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတူၢ်ဘၣ်တၢ်နးဒိၣ်န့ၢ်ၦၤအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်ဒံးအဂ့ၢ်န့ၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စီၤအဲၣ်ဃူစံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲအပူၤကွံာ်စှၤသီအခါတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ကဒါ၀ဲဒီးဖဲန့ၣ်ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်မၤန့ၢ်က့ၤ၀ဲပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)အကျိဖးဒိၣ်လူၢ်အဖီခိၣ် ပယီၤသုးကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤ၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်ဒံးန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အကတီၢ် ဘၣ်ဒိ၀ဲလီၢ်က၀ီၤသးၦၢ်တဂၤအသိး တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်သူၣ်ထီၣ်ႇဟံၣ်ဃီဟးဂူာ်ဟးဂီၤ၀ဲတနီၤဒီးလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးကဒီးသးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်ခံသီအခါစ့ၢ်ကီးခီဖျိတၢ်စူၤတဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်ဘၣ်အဃိ ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတနီၤခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်ဒဲခိၣ်ဒုးတဘံၣ်တဘၢဘၣ်အဃိ တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်တနီၤဟးဂီၤကွံာ်၀ဲဒီး ထံစ့ၢ်ကီးနုာ်လီၤလၢဒဲပူၤကဲထီၣ်သးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ