Home တၢ်ကစီၣ် KNU ဃ့ကညးကမျၢၢ်လၢကပတုာ်ဆိဃာ်တၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလၢမၠၣ်၀တံၣ်-ကီးတရံးအ့ရှါကျဲဒီး မၠၣ်၀တံၣ်-၀ီၤလ့ၤကျဲတစိၢ်တလီၢ်

KNU ဃ့ကညးကမျၢၢ်လၢကပတုာ်ဆိဃာ်တၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလၢမၠၣ်၀တံၣ်-ကီးတရံးအ့ရှါကျဲဒီး မၠၣ်၀တံၣ်-၀ီၤလ့ၤကျဲတစိၢ်တလီၢ်

889
0

လါမးရှး ၂၇ သီ၊ ၂၀၂၂ နံၣ်၊ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲစှၤသီအတီၢ်ပူၤခီဖျိပယီၤသုးအံၤပျိာ်လဲအသးဆူကမျၢၢ်ဆှၢအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါဆူခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဃိ စးထီၣ်ဖဲလါမးရှး ၂၇ သီ ကမျၢၢ်တဖၣ်ကပတုာ်ကွံာ်ပနံာ်တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤဒီးတၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤတစိၢ်တလီၢ်လၢမၠၣ်၀တံၣ်-ကီးတရံးအ့ရှါကျဲဒီး မၠၣ်၀တံၣ်-၀ီၤလ့ကျဲအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU(သုးက့ ၆)သုးရ့ၣ်ဒီးဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပၢဆှၢကရူၢ်တဖၣ် ထုးထီၣ်လံာ်ဃ့ကညး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤစံး၀ဲလၢ စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၅ သီအနံၤ ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢမၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤထံးလ့က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဃိ ဒ်သိးလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်ကက့ၤအိၣ်ဘၣ်လၢအဒူသ၀ီမုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်အဂီၢ် ဖဲလါမးရှး ၇ သီအနံၤ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ဆှၢထီၣ်လံာ်ဆူသုးမီၤစိရိၤမုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်အအိၣ်ဒီးပယီၤသုးလၢအိၣ်ဖဲလီၢ်က၀ီၤအံၤတဖၣ်ကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢ(၃)သီအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဆၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါမးရှး ၁၀ သီအနံၤ ပယီၤသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢလ့က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ တကးဒံးဘၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ကျိဖိတဖၣ်ဆူပျီပူၤဒီး ကတီၢ်ခဲအံၤပယီၤသုးတဖၣ်ဆိးကါ၀ဲမၠၣ်၀တံၣ်-ကီးတရံးအ့ရှါကျဲမုၢ်ဒီးမၠၣ်၀တံၣ်-၀ီၤလ့ၤကျဲ ဆှၢအါထီၣ်အသုးဂံၢ်ဘါလၢ KNU ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ KNU(သုးက့ ၆)ဒီးသိၣ်မှံၤသုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်တၤတၢ်ဖးဒိၣ်ညါဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢကမျၢၢ်ဘၣ်လဲၤခီဖျိ၀ဲတဖၣ်အံၤပဒိသူၣ်ဒိသးနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဆၣ် စးထီၣ်ဖဲတနံၤအံၤလါမးရှး ၂၇ သီအနံၤန့ၣ် ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ကပတုာ်ကွံာ်ပနံာ်တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤဒီးသိလ့ၣ်တၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤတစိၢ်တလီၢ်လၢ မၠၣ်၀တံၣ်-ကီးတရံးအ့ရှါကျဲဒီးမၠၣ်၀တံၣ်-၀ီၤလ့ၤကျဲအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU(သုးက့ ၆)သိၣ်မှံၤသုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပၢဆှၢကရူၢ်တဖၣ် ဃ့ကညး၀ဲကမျၢၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣန့ၣ်လီၤႉ

ဒုးယၤတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢပယီၤသုးဒီး(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤအတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်တစှၤန့ၢ်(၅)ဘျီလၢကျဲမုၢ်ဖီခိၣ်အံၤဒီး တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အကတီၢ် သိလ့ၣ်တီၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤအကစၢ်ဒီးၦၤအဂၤ(၄)ဂၤသံကွံာ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ