Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိကတၢၢ်တံာ်(BGF)သုးကလၢၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိလီၢ်က၀ီၤဖိဘၣ်ဒိ(၂)ဂၤ

ခီဖျိကတၢၢ်တံာ်(BGF)သုးကလၢၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိလီၢ်က၀ီၤဖိဘၣ်ဒိ(၂)ဂၤ

321
0
Photo: KNU

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၄ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲမဟါလါအ့ဖြ့ၣ် ၂၃ သီ မုၢ်နၤခီ ၁၁ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ် ခီဖျိကတၢၢ်တံာ်(BGF-၁၀၁၃)သုးကလၢၤခးလီၤ(၁၂၀ မမ)ကျိဖးဒိၣ်အဃိ တၤအုးနံၤဖိသၣ်မုၣ်ဖိ(၁၂)နံၣ်တဂၤဒီးဖံသးၦၢ်(၆၆)နံၣ်တဂၤဘၣ်ဒိ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲမုၢ်နၤခီ ၁၁ နၣ်ရံၣ်န့ၣ်ကျိဖးဒိၣ်လီၤတဲာ်တဖျၢၣ်ႉဘၣ်၀ဲဒၣ်ဖိသၣ်မုၣ်ဖိတဂၤဒီးဖံသးၦၢ်တဂၤႉ ဘၣ်၀ဲဒၣ်အစုဒုၣ်ခံဂၤလၢာ်လီၤႉဘၣ်ဒိတနးဘၣ်နါက့ၦၤအိၣ်လၢသ၀ီပူၤတဘူၣ်လၢၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိကတၢၢ်တံာ်(BGF-၁၀၁၃)သုးကလၢၤခးလီၤနါစိၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ တၤအုးနံၤသ၀ီဖိအဟံၣ်အဃီဟးဂီၤ၀ဲ(၅)ဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၂၀ သီအနံၤ ကညီဒီကလုာ်ဂၢၤသးကရၢ(KNDO)သုးရ့ၣ်(၂)၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ထုးထီၣ်လံာ်ပာ်ဖျါဒီးစံး၀ဲလၢ (BGF)သုးကလၢၤလၢအအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲလ့က့ၣ်ဒီးတၤပီသ၀ီပူၤသ့ၣ်တဖၣ် လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၃ သီအလီၢ်ခံကတၢၢ်ကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဒီးမ့တဟးထီၣ်ဘၣ်န့ၣ်ကဟံးဂ့ၢ်၀ီ၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ဒုးဟဲကဲထီၣ်သးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်(KNDO)သုးရ့ၣ်(၂)၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤလံာ်၀ံၤအလီၢ်ခံ (BGF)သုးတဖၣ်ကးတံၢ်ဃာ်လ့က့ၣ်သ၀ီဒီးတၤပီသ၀ီကျဲတဖၣ်ဒီးတအဲၣ်ကမျၢၢ်ဟးထီၣ်ဟးလီၤလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိခံခီခံကပၤတၢ်ဖ့ၣ်စၢဟဲအိၣ်ထီၣ်သ့အဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအအိၣ်ဘူးဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အဟံၣ်အဃီ ဟးစံၣ်ပလဲာ်သးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

Photo: KNU