Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်လၢလ့က့ၣ်ကိာ်၀့ၢ်သီပူၤ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်လၢလ့က့ၣ်ကိာ်၀့ၢ်သီပူၤ

782
0
Photo: ကဆောဝါး

လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၀ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲတနံၤအံၤဂီၤခီ ၂ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ် လၢလ့ၣ်ကိာ်က၀ီၤဒ့တဖၣ်အပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်လၢဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတနံၤအံၤလါအ့ဖြ့ၣ် ၁၀ သီ ဂီၤခီ ၂ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးလၢအိၣ်ကျိဖးဒိၣ်လူၢ်ဒီးမဲၢ်ထီးတလ့တကပၤသုးကျိၤ(၂)ကျိၤဟဲနုာ်လီၤ၀ဲဒၣ်လၢလ့က့ၣ်ကိာ်က၀ီၤဒ့တဖၣ်အပူၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ကျိဖိတဖၣ်အဃိ ကတီၢ်ခဲအံၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒီးဟီၣ်က၀ီၤ(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“တဂီၤအံၤ ၂ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်သုးကျိၤဟဲလီၤ၀ဲလီၤႉ ပယီၤသုးလၢအိၣ်ဘၠူပွဲၢ်တၢ်လူၢ်ခိၣ်ႇကျိဖးဒိၣ်လူၢ်ႇမီထိၣ်သလ့ႇဖလူတကပၤတဖၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲဒီး ခးလီၤ၀ဲဒၣ်ကျိဖးဒိၣ်ဆူလ့က့ၣ်ကိာ်က၀ီၤဒ့ပူၤကညီသုးဖိအိၣ်အလီၢ်အဃိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်မီၤနီၤႉ ကညီသုးတဖၣ်နီၤဖးလီၤကရူၢ်ဒီးက့ၤခးကဒါ၀ဲႇခီဖျိတၢ်ဘၣ်ပယီၤသုးနးအဃိခးလီၤအါထီၣ်ကျိဖးဒိၣ်အဃိဟံၣ်ဃီဟးဂီၤ၀ဲဒီဒူၣ်ညါလီၤႉတုၤလၢခဲအံၤခး၀ဲအဖၢမုၢ်ဒံးလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲစှၤသီအတီၢ်ပူၤလၢလ့က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ခီဖျိ(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်စဲးပြဲးတပယူာ်အဃိ ပယီၤသုးတကပၤသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် (KNLA)တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါလါအ့ဖြ့ၣ် ၉ သီ ဟါခီအဆၢကတီၢ်စ့ၢ်ကီး ဒ်သိးကနုာ်လီၤမၤရှဲ၀ဲ(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်လၢအဟူးဂဲၤဖဲလ့က့ၣ်ကိာ်က၀ီၤဒ့ပူၤႇထံမဲး၀ါခံသ၀ီပူၤတဖၣ်အဂီၢ် ပယီၤသုးသုးတြိၤ(၂၂)စုတီၤအဖီလာ်သုးတဖၣ်ႇသုးရ့ၣ်တဖၣ်ႇသုးတြိၤ(၄၄)စုတီၤအဖီလာ်သုးရ့ၣ်တဖၣ်ႇသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်(၂၀၀)ဃၣ်ဃၣ်သုးကျိၤ(၂)ကျိၤနုာ်လီၤခး၀ဲအဃိ ခံခီခံကပၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒံး၀ဲန့ၣ်လီၤ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဘျီ၀ဲအံၤအပူၤ ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒီးအပူၤကွံာ်လါမးရှး ၂၅ သီအနံၤ ပယီၤသုး(ခမရ-၅၈၅)သုးရ့ၣ်ခိၣ်-၂ သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိတ့ၤလ့အီၤဃုာ်ဒီး(CDM)ပယီၤသုးဖိလၢအဟဲက့ၤပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီး(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အံၤတနီၤစ့ၢ်ကီးထီၣ်ဒုးမၤစၢၤ၀ဲ(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်လၢတၢ်ဒုးဘျီ၀ဲအံၤအပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

Photo: CJ