Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိတၢ်စူၤတပယူာ်ဃီအဃိဖိသၣ်လၢအိၣ်လီၢ်အိၣ်ကမှံတၢ်လီၢ်တဖၣ်တၢ်ဆါဟၢဖၢလူကဲထီၣ်သး

ခီဖျိတၢ်စူၤတပယူာ်ဃီအဃိဖိသၣ်လၢအိၣ်လီၢ်အိၣ်ကမှံတၢ်လီၢ်တဖၣ်တၢ်ဆါဟၢဖၢလူကဲထီၣ်သး

605
0

လါမ့ၤ ၂၆ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲစှၤသီအတီၢ်ပူၤခီဖျိတၢ်စူၤတပယူာ်ဃီအဃိ လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖိဒံဖိသၣ်လၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအိၣ်လီၢ်အိၣ်ကမှံတၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်ကိၢ်ထီၣ်ဒီးတၢ်ဟၢဖၢလူတၢ်ဆါကဲထီၣ်သးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖိသၣ်လၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးသ့ၣ်တဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါႇကသံၣ်ကသီဒီးထံအီလၢကဆှီလၢလၢၦဲၤၦဲၤတအိၣ်၀ဲဘၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိတၢ်စူၤတပယူာ်ဃီအဃိဖိသၣ်တဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်အလိၤကိၢ်ႇဟၢဖၢလူကဲထီၣ်သးတလီၢ်လီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်သူလ့ၤဆူၣ်ချ့မၤစၢၤ၀ဲၤကျိၤ(KDHW)ကသံၣ်တၢ်သိၣ်လိမူဒါခိၣ် စီၤဒိဒိၤအဲၣ်ကလုာ် စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“မ့မ့ၢ်လၢတၢ်စူၤတၢ်ဆါခီန့ၣ်တၢ်ဘၣ်သမုၣ်ႇတၢ်လိၤကိၢ်န့ၣ်ခဲအံၤဒုကဲထီၣ်အါမီၤနီၤႉဟၢဖၢလူနါက့အိၣ်စ့ၢ်လီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လိၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ကူတၢ်သိးႇပ့ၢ်ပီၤတဖၣ်လီၤႉ၀ံၤဒီးထံဖိနိဖိလၢအကဘၣ်အီ၀ဲန့ၣ်ထံၦဲၢ်န့ၣ်အရ့ဒိၣ်၀ဲလီၤႉဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ်ထံန့ၣ်ကချီအီၣ်၀ဲကမၤ၀ဲဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤခီန့ၣ်ကကီခဲ၀ဲအဃိသူအီ၀ဲဒၣ်မူခိၣ်စူၤအထံလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲစှၤသီအတီၢ်ပူၤခီဖျိတၢ်စူၤတပယူာ်ဃီအဃိဖိဒံဖိသၣ်လၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလၢအအိၣ်ဖဲတီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်မၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤထံးသူမှဲကျိကၢၢ်နံၤဒီတကျိၤအံၤတဖၣ်ပထံၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ဘၣ်သမုၣ်အီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အလိၤကိၢ်အိၣ်အါထီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖိသၣ်အပါတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်စူၤတပယူာ်ဃီအဃိဖိသၣ်တဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်အလိၤကိၢ်လီၤႉမ့ၢ်လၢဖိသၣ်တဖၣ်အိၣ်လၢဒဲပူၤလီၤအဃိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတအိၣ်ဘၣ်ႉမ့ဟးထီၣ်လၢဒဲချၢန့ၣ်ဘၣ်၀ဲဒီးတၢ်စူၤထံယဖိနါက့ဘၣ်စ့ၢ်လီၤႉဖိသၣ်တဖၣ်ခီဖျိအနီၢ်ဆံးဒံးအဃိအဘၣ်တၢ်ခုၣ်မးတသ့ၣ်ညါ၀ဲဘၣ်ႉ”အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိကမျၢၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်လၢၦၢ်ပူၤကစၢ်ကလိကျါသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲတဘံၣ်တဘၢ၀ဲဘၣ်အဃိဖိသၣ်ဃုာ်ဒီးမိၢ်ဖိဆံးႇသူၣ်က့သးၦၢ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်ဂ့ၢ်ကီသ့၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ(KWO)အနဲၣ်ရွဲၣ်နီၢ်ကညီဖီစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ၦၤမ့ၢ်ဘၣ်စံၣ်န့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလီၤဘၣ်ဒိၣ်လၢပိာ်မုၣ်ဒီးဖိသၣ်တဖၣ်လီၤႉခဲအံၤနါက့ခီဖျိတၢ်စူၤလီၤလံအဃိမ့ဘၣ်ဒီးမူခိၣ်ထံန့ၣ်ၦၤသူၣ်က့သးၦၢ်ႇဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်အိၣ်တဆူၣ်ဘၣ်ကဲထီၣ်သးတလီၢ်လီၢ်လီၤႉမ့၀ံၤၦၤမိၢ်ဒၢႇမိၢ်ဖိဆံးတဖၣ်နါက့မ့ဘၣ်ဒီးတၢ်စူၤထံန့ၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ဂ့ၢ်ကီကဟဲပိာ်ထွဲထီၣ်အခံအိၣ်ဒီဒူၣ်ညါလီၤႉ အဃိခဲအံၤပသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤတၢ်လၢဖိသၣ်ဒီးမိၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဒိၣ်မးလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်(KWO)တၢ်မၤနီၣ်စရီအပူၤစးထီၣ်(၂၀၂၂)လါယနူၤအါရံၤတုၤလၢလါမးရှးန့ၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤကီၢ်ရ့ၣ်(၇)ဘ့ၣ်အပူၤန့ၣ်ကမျၢၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ(၁၅၀ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်ဒီးဖဲန့ၣ်အကျါပိာ်မုၣ်ဒီးဖိသၣ်အိၣ်၀ဲ(၇၅)မျးကယၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ