Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်စူၤခါအကတီၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်န့ၢ်တီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိအဂီၢ်ဒဲဖိတဖၣ်

တၢ်စူၤခါအကတီၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်န့ၢ်တီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိအဂီၢ်ဒဲဖိတဖၣ်

324
0

လါမ့ၤ ၁၆ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

တီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်လ့က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤဃုာ်ဒီးၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိလၢအအိၣ်ဖဲသူမှဲကျိကၢၢ်နံၤဒီတကျိၤအံၤသ့ၣ်တဖၣ် တနံၣ်အံၤတၢ်စူၤခါအကတီၢ်ဒ်သိးအ၀ဲသ့ၣ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိကအိၣ်ဘၣ်ဘံၣ်ဘံၣ်ဘၢဘၢအဂီၢ်န့ၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်န့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢတစိၢ်တလီၢ်ဒဲဖိတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်စူၤခါအကတီၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိဘၣ်လဲၤခီဖျိ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ် လီၢ်က၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဃုကျဲတ့ထီၣ်န့ၢ်၀ဲဒဲဖိတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ်ဒီး တၢ်လိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ဒံး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢအမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်အိၣ်ကဒုၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲ“ခဲအံၤၦၤအိၣ်ဖဲထံကျိကၢၢ်နံၤဒီတကျိၤအံၤတဖၣ်ဆဲးအိၣ်၀ဲအဂီၢ်တညီလၢၤဘၣ်ႉတၢ်စူၤမ့အါထီၣ်န့ၣ်အိၣ်တသ့လၢၤဘၣ်ႉအဃိန့ၣ်ပဃုန့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လီၢ်လၢတၢ်ဖီခိၣ်တစဲးလီၤႉဒ်သိးပဃုအသိးန့ၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ဟဲတုၤ၀ဲလီၤႉ၀ၣ်ၦ့ၤသ့ၣ်လၣ်ၦ့ၤမီၤနီၤႉၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိလၢအိၣ်ဖဲအံၤတဖၣ်နါက့အိၣ်ဖှိၣ်၀ဲတပူၤဃီဒီးလၢကျီ၀ၣ်ညါကျီႇသူၣ်ထီၣ်ဒဲညါသူၣ်ထီၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးမၤ၀ဲတပူၤဃီလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤလၢတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်အဂီၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်န့ၢ်၀ဲဒဲဖိတဖၣ်အဖၢမုၢ်ဒီး မ့မ့ၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဖၣ်တသ့ဖဲအသ့အိၣ်ဒံး၀ဲလၢၦၢ်ပူၤအသိး တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဒဲဖိတဖၣ်မ့၀ံၤကအိၣ်ဘၣ်၀ဲလၢလီၢ်သီအမဲာ်ညါတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤဃာ်၀ဲကသံၣ်ကသီလၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီိၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိနီၢ်၀ါစံး၀ဲ“စးထီၣ်လၢပဟဲစံၣ်တုၤလၢခဲအံၤန့ၣ်ပဘၣ်အိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ်လီၤႉမ့၀ံၤတၢ်ခိၣ်ဒုးန့ၣ်တမ့ၢ်လၢသ့ၣ်လၣ်ဘၣ်ႉမ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢမိကၤႇတၤလပၣ်တဖၣ်လီၤအဃိတၢ်မ့ကိၢ်န့ၣ်ကိၢ်ညါႇတၢ်မ့စူၤနါက့တၢ်လီၤစီၤကီခဲမီၤနီၤႉၦၤဟဲသူၣ်ထီၣ်န့ၢ်ၦၤဒဲဖိဒ်အံၤအဃိပစံးဘျုးဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဒိၣ်မးလီၤႉသူၣ်ထီၣ်န့ၣ်ၦၤတၢ်ခိၣ်ဒုးလၢအကျၢၤႇဘံၣ်ဘံၣ်ဘၢဘၢဒ်အံၤအဃိစံးဘျုးဘၣ်ဒိၣ်မးလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၂၁)လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၅ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်ဒုးစးထီၣ်ကဲထီၣ်၀ဲလၢတီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဃိ လ့က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤဃုာ်ဒီးကၠီးခဲးႇလ့ဒ့ႇဂီၤလ့ၤႇကနဲလ့ႇအၤအုးထၣ်ႇတနီၤထၣ်ႇသ့ၣ်ဘီဘိႇကျီၢ်ထီးႇစူၣ်ကလံၣ်လီၢ်က၀ီၤဒူသ၀ီပာ်ဖှိၣ်အဖျၢၣ်(၂၀)ဃၣ်ဃၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်(၁၅ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲဒီး တုၤလၢခဲအံၤအ၀ဲသ့ၣ်တက့ၤဘၣ်ဒံးလၢအဒူသ၀ီ ဘၣ်အိၣ်ကဒုဒံး၀ဲဖဲသူမှဲကျိကၢၢ်နံၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ

သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဒီး တၢ်ဒုးစ့ၢ်ကီးဟဲဆူၣ်ထီၣ်၀ဲအသိး ခီဖျိပယီၤသုးအံၤခးလီၤကျိဖးဒိိိၣ်ဆူသ၀ီပူၤဒီးပညိၣ်မၤ၀ဲတၢ်ထီၣ်ဒုးလၢလီၢ်က၀ီၤပူၤအဃိ ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအကလးဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတုၤလၢခဲအံၤတစုန့ၣ်လီၤႉ