Home တၢ်ကစီၣ် (KNLA)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲလၢတဘၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢသုးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကဲထီၣ်လီၢ်က၀ီၤပူၤဘၣ်

(KNLA)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲလၢတဘၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢသုးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကဲထီၣ်လီၢ်က၀ီၤပူၤဘၣ်

960
0
Photo: ကဆောဝါး(ကေအိုင်စီ)

လါမ့ၤ ၁၇ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လ့က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤခီဖျိပယီၤသုးတကပၤဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်အိၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးဂ့ၢ်၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဒုးသ့ၣ်ညါဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲလၢ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်တဘၣ်က့ၤနုာ်လီၤဟးထီၣ်လၢဒူသ၀ီပူၤဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤခံခီခံကပၤသုးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကဲထီၣ်ဒံး၀ဲဒီးခီဖျိပယီၤသုးတကပၤဒိးလီၤတ့ၢ်ဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်လၢက၀ီၤဒ့ပူၤႇဒူသ၀ီပူၤႇကျဲမုၢ်ခိၣ်ဒီးဟံၣ်ကရၢၢ်ပူၤတဖၣ်အိၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤ(KNLA)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါလီၢ်က၀ီၤဟံၣ်ဖိဃီဖိႇဟီၣ်ခိၣ်ကျီးကစၢ်ႇၦၤဆါတၢ်လၢဟံၣ်တဖၣ်လၢတဘၣ်က့ၤနုာ်လီၤဟးထီၣ်လၢက၀ီၤဒ့ဒူသ၀ီအပူၤဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လ့က့ၣ်ကိာ်လီၢ်က၀ီၤပၢပြးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လ့က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤအခိၣ်အဃၢၤလၢအမ့ၢ်ဖလူဖးဒိၣ်သီခါဖၠၣ်ႇသူမှဲကျိကၢၢ်နံၤသုးခိၣ်စးလိအသုးကလၢၤလီၢ်လံၤႇထံမဲး၀ါခံသ၀ီခိၣ်ထိးႇလ့က့ၣ်ကိာ်ကျိဖးဒိၣ်လူၢ်ႇလ့က့ၣ်ကိာ်က၀ီၤဒ့(၂)ႇဖလူဖိဃိၣ်လူၢ်ႇလဲၣ်ခၣ်တီၤဃိၣ်လူၢ်တၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤပယီၤသုးတဖၣ်အိၣ်ဆီးလီၤသးဒီးတၢ်လီၢ်လၢပယီၤသုးဟူးဂဲၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤ၀ဲဒီတဘိန့ၣ်ဒိးလီၤဃာ်၀ဲဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်အိၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤ(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ထံၣ်၀ဲဒီးမၤရှဲလဲကွံာ်၀ဲအိၣ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဃာ်၀ဲလၢတဘၣ်က့ၤနုာ်လီၤဟးထီၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်အိၣ်ကဒုလီၢ်ပၢပြးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်တတီၤအံၤတၢ်ဒုးဂၢၢ်ထီၣ်တစဲးႉဘၣ်ဆၣ်တကပၤဒီးတကပၤန့ၣ်ကွၢ်စူၣ်လိာ်သးလီၤႉအခးစဲးပြဲးဒုအိၣ်ႇမ့ၢ်လၢတၢ်ခးလိာ်သးတအိၣ်အါအါလၢၤဘၣ်အဃိၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဖၣ်အဲၣ်ဒိးက့ၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်အဟံၣ်အဃီအတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလံမီၤနီၤႉတမ့ၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ကက့ၤအိၣ်၀ဲဒံးဘၣ်ႉအဲၣ်ဒိးက့ၤကွၢ်စူၣ်၀ဲအဟံၣ်အဃီအကျီးတဖၣ်လီၤႉပ၀ဲဒၣ်နါက့ၤပအဲၣ်ဒိးက့ၤလီၤႉဘၣ်ဆၣ်ပယီၤသုးဒိးလီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢတၢ်လီၢ်အါတီၤလီၤႉမ့၀ံၤကျိဖးဒိၣ်အချံႇကျိချံလၢကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤ၀ဲလၢအတပိၢ်ဖးထီၣ်ဒံးတဖၣ်တၢ်တမၤရှဲဘၣ်အီၤဒံးဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်မ့တမၤရှဲဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်ႇမ့ၣ်ပိၢ်လၢကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤ၀ဲတဖၣ်အံၤဒံးဘၣ်မ့ပျဲက့ၤလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်န့ၣ် မ့ဟဲကဲထီၣ်သးလၢမ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ကသံႇအနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤကဟးဂီၤကဲထီၣ်သ့၀ဲအဃိ တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲလၢတဘၣ်က့ၤနုာ်လီၤဟးထီၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႉတကးဒံးဘၣ်မ့တိနိၣ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးပယီၤသုးကျိၤတဖၣ်န့ၣ်တၢ်ကဖီၣ်ဒီးမၤသံကဲထီၣ်သ့၀ဲအဃိ တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲလၢကအိၣ်ဖဲလီၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်အိၣ်ကဒုၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လ့က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤလီၢ်က၀ီၤဖိလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ကဒုသးသ့ၣ်တဖၣ်အသိလ့ၣ်ႇသိလ့ၣ်ယီၢ်ႇစဲးဖီကဟၣ်ႇတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအအိၣ်တ့ၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဟံၣ်တဖၣ်န့ၣ်ပယီၤသုးမၤဒုးယၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအကတီၢ်နုာ်လီၤဟုၣ်က့ၤစိာ်၀ဲအိၣ်တကးဒံးအမဲာ်ညါဒိးလီၤတ့ၢ်ဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်အိၣ်၀ဲအဖီခိၣ်အံၤ ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဖဲတၢ်တတီၤအံၤမ့ၢ်လၢတၢ်ဒုးဂၢၢ်ထီၣ်အဃိအဲၣ်ဒိးက့ၤကွၢ်စူၣ်ဟံၣ်ႉၦၤအိၣ်ဖဲအံၤခဲလၢာ်န့ၣ်ဟးစံၣ်န့ၢ်၀ဲ(၅)လါဘျဲၣ်လံအဃိအဲၣ်ဒိးက့ၤလၢဟံၣ်လံႉဟံၣ်ဖိဃီဖိနါက့အိၣ်လၢအံၤတပူၤလၢန့ၣ်တပူၤအဃိအဲၣ်ဒိးက့ၤလၢလီၢ်ကျဲလံန့ၣ်အနီၢ်ကီၢ်လီၤႉခဲအံၤအ၀ဲသ့ၣ်ဟုၣ်ကမျၢၢ်အတၢ်ဖိတၢ်လံၤတကးဒံးဘၣ်ဒိးလီၤဃာ်စ့ၢ်ကီးမ့ၣ်ပိၢ်လၢဟံၣ်ကရၢၢ်ပူၤႇကျဲပူၤအဃိတၢ်လၢပယီၤသုးန့ၣ်ယသးဟ့လံ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တလါအံၤလါမ့ၤအတီၢ်ပူၤ လၢလ့က့ၣ်ကိာ်–ဂီၤလ့ၤဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ပယီၤသုးဒီး(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်တအိၣ်လၢၤ၀ဲဘၣ်ဆၣ် ခံခီခံကပၤမၤ၀ဲသုးဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒီးပယီၤသုးတကပၤမၤအါထီၣ်အဂံၢ်ဘါကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ