Home တၢ်ကစီၣ် ကညီသးစၢ်တဖၣ်ကဂုာ်ကျဲးစၢးဆူၣ်ထီၣ်လၢကီၢ်သူလ့ၤထံကီၢ်အဂီၢ်အဂ့ၢ်(KNU)ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲ

ကညီသးစၢ်တဖၣ်ကဂုာ်ကျဲးစၢးဆူၣ်ထီၣ်လၢကီၢ်သူလ့ၤထံကီၢ်အဂီၢ်အဂ့ၢ်(KNU)ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲ

177
0

လါယူၤ ၁၅ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲမဟါလါယူၤ ၁၄ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲကီၢ်သူလ့ၤမုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ်(၇၃)၀ီတ၀ီမူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်သဃဲၤ–၁ ပဒိၣ်စီၤဆၢၦဲၤ စံးလီၤဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ကညီသးစၢ်တဖၣ်လၢကဂုာ်ကျဲးစၢးဆူၣ်ထီၣ်လၢကီၢ်သူလ့ၤထံကီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ

ကညီကလုာ်တဖၣ်ဖဲလၢထံကီၢ်တအိၣ်ႇတၢ်ပၢတၢ်ပြးတအိၣ်ဘၣ်အကတီၢ်န့ၣ်ကညီသးစၢ်တဖၣ်ကဂုာ်ကျဲးစၢးမၤဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်တၢ်ပၢတၢ်ပြးႇကူၣ်သ့ႇတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ်ဒိၣ်န့ၢ်အပူၤကွံာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤဆၢၦဲၤစံးလီၤဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲဖဲကီၢ်သူလ့ၤမုၢ်နံၤမူးအပူၤလၢဘၣ်တၢ်မၤ၀ဲဖဲကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်တၢ်လီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ပထံပကီၢ်တအိၣ်ဒံးဘၣ်ႇပတၢ်ပၢတၢ်ပြးတအိၣ်ဒံးဘၣ်ႇအဃိန့ၣ်သူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်အလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးတၢ်အါန့ၢ်ဒံးၦၤအဂၤခံဆးညါအဂီၢ်လိၣ်၀ဲလီၤႉပမ့အိၣ်ခိးကွၢ်မုၢ်လၢ်ၦၤဂၤအတၢ်အိၣ်သးန့ၣ်တကဲထီၣ်၀ဲဘၣ်ႉစိၤခဲအံၤဒ်ၦၤတဲ၀ဲအသိးန့ၣ်လီၤပကဘၣ်ဖးလံာ်ဖးလဲၢ်ႇပကဘၣ်ဒိကနၣ်ကွဲၤလ့လိၤလီၤႉခဲအံၤလၢ(website)ပူၤန့ၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢအရ့ဒိၣ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်အိၣ်တခါမီၤနီၤႉဖဲအပူၤန့ၣ်ပကဘၣ်ဃုသ့ၣ်ညါထံရူၢ်ကီၢ်သဲးႇသုးဂ့ၢ်၀ီႇပၢပြးအဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်န့ၣ်အဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ယဲလီၤ”စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်မၤလၤကပီၤကီၢ်သူလ့ၤမုၢ်နံၤမူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘျီ၀ဲအံၤအပူၤန့ၣ်(KNU)ကရၢခိၣ်–၂ ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူ၀့ႇ နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်သဃဲၤ–၁ ပဒိၣ်စီၤဆၢၦဲၤႇ နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်သဃဲၤ–၂ ပဒိၣ်စီၤလၣ်ထိဒီး လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်တကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါ (KNLA)သုးရိၣ်မဲ(G1)သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိစီၤတၢ်မျၢ်သီႇ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၇)သုးက့ခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤဖီဒိၣ်ႇ သုးခိၣ်သုးနၢ်ဒီးသုးဖိတဖၣ်ႇ သိၣ်မှံၤခိၣ်နၢ်တနီၤဒီးကညီသးစၢ်တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အဂၤ(၃၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲမူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်မၤလၤကပီၤကီၢ်သူလ့ၤမုၢ်နံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်တၢ်ဖးဖျါထီၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ကရၢခိၣ်အလံာ်ဟ့ၣ်ယုၢ်ဃုာ်ဒီးလံာ်ဟ့ၣ်ယုၢ်လၢအဂၤတဖၣ်စုာ်စုာ်ႇတၢ်ရှဲပၠး၀ဲဘၣ်ဃးကီၢ်သူလ့ၤမုၢ်နံၤဟဲကဲထီၣ်သးအဂ့ၢ်အကျိၤဒီးခိၣ်နၢ်ဘၣ်ထွဲတဖၣ်စံးလီၤ၀ဲတၢ်ကတိၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲ(၁၉၄၉)နံၣ် လါယနူၤအါရံၤန့ၣ် (ဖဆပလ)ပဒိၣ်ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်ကရူၢ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဖဲ၀့ၢ်တကူၣ် နိၣ်တၢ်မျၢ်(အ့စ့ၣ် ) ယံၤ၀ဲ(၁၁၁)သီ၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲလါယူၤ ၁၄ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကီၢ်သူလ့ၤပဒိၣ်အံၤဖဲတီအူ၀့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကီၢ်သူလ့ၤပဒိၣ်အခါတၢ်ဃုထၢထီၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်စီၤဘးအူကၠံ(ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်)ႇ အူလၣ်ဖ့ၤ(ထံဂုၤကီၢ်ဂၤ၀ဲၤကျိၤကိတိာ်)ႇစီၤဖိမီၤ(ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ၀ဲၤကျိၤကိတိာ်)ႇကီၢ်ကစၢ်စွ့ၤလ့(တၢ်ဒီတဒၢ၀ဲၤကျိၤကိတိာ်)ႇကီၢ်ကစၢ်တူရၤအူ(ကျိၣ်စ့၀ဲၤကျိၤကိတိာ်)ႇစီၤစ့ၤတ့ၤ(စံာ်ၦဲၤဒီးသ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤကိတိာ်)ႇပဒိၣ်ဘးထိ(ကူၣ်သ့၀ဲၤကျိၤကိတိာ်)ဒီးစီၤကၠိၤစ့ၤဒံၤဖိမ့ၤ(၀ံစိာ်တီဆှၢဒီးတၢ်ဆဲးကျိး၀ဲၤကျိၤကိတိာ်)တဖၣ်စုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤႉ