Home တၢ်ကစီၣ် မၠၣ်၀တံၣ်–ဂီၤလ့ၤ(သိထၣ်ကွ့ၣ်)ကျဲတၢ်ဒုးအပူၤပယီၤသုးဘၣ်ဂုၤကဒါလီၢ်ခံခီဖျိသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအါအဃိ

မၠၣ်၀တံၣ်–ဂီၤလ့ၤ(သိထၣ်ကွ့ၣ်)ကျဲတၢ်ဒုးအပူၤပယီၤသုးဘၣ်ဂုၤကဒါလီၢ်ခံခီဖျိသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအါအဃိ

908
0

လါယူၤလံ ၂၆ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကမၤရှဲလဲ၀ဲမၠၣ်၀တံၣ်–ဂီၤလ့ၤကျဲအံၤအဂီၢ်ပယီၤသုးကျိၤလၢအဟဲထီၣ်မၤဒုးယၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်အံၤ ခီဖျိကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်က၀ီၤတံၢ်ခး၀ဲအဃိပယီၤသုးဟဲထီၣ်တတုၤလၢ(သိထၣ်ကွ့ၣ်)ဒံးဘၣ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်အၦၤသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအါအဃိဘၣ်ဂုၤကဒါလီၢ်ခံအဂ့ၢ်န့ၣ် (KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အသုးကျိၤခိၣ်တဂၤစံး၀ဲ“ပယီၤသုးကျိၤလၢအကဟဲထီၣ်တဖၣ်န့ၣ်မၤၦဲၤသုးဂံၢ်ဘါလၢဖလူသ၀ီတကပၤ၀ံၤၦၤမၢအ၀ဲသ့ၣ်ထီၣ်ဒုး(သိထၣ်ကွ့ၣ်)တကပၤန့ၣ်ခဲလၢာ်မီၤနီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်တတလၢထီၣ်(သိထၣ်ကွ့ၣ်)ဒံးဘၣ်ႉမ့နၢ်ဟူကျိသီၣ်န့ၣ်ဆှၢထီၣ်တၢ်ကစီၣ်ဆူအ၀ဲသ့ၣ်ခိၣ်နၢ်အိၣ်မၤ၀ဲဒ်သိးဒီးတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒီးသုးဖိတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်ဟးစံၣ်ပလဲာ်ကွံာ်အသးမီၤနီၤႉဟဲထီၣ်ႇက့ၤဂုၤကဒါလီၢ်ခံဒ်န့ၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်ညါႉမၤလီၤမၢ်ကးဘၢ၀ဲၦၤသံၦၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်ကစီၣ်ဒီးမၢသုးကျိၤလၢအိၣ်တၢ်လီၢ်ခံဟဲထီၣ်ကဒါမၤ၀ဲဒ်န့ၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်လါယူၤလံ ၂ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးတြိၤ(၂၂)ႇသုးတြိၤ(၄၄)စုတီၤသုးရ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပာ်ဖှိၣ်ဒုးအိၣ်၀ဲသုးကျိၤမၤအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါလၢမၠၣ်၀တံၣ်–ဂီၤလ့ၤတကပၤဒီး လၢကလုၢ်ဘၢဒိၣ်စိ၀ဲဖလူ–ကဆီ၀ါလ့–ဂီၤလ့ၤကစၢၢ်ခိၣ်ကျဲအံၤအဂီၢ်န့ၣ် ပယီၤသုးကျိၤမၤ၀ဲတၢ်ထီၣ်ဒုးလၢပျီပူၤႇ ခးလီၤစၢၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိ(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ခး၀ဲ(သိထၣ်ကွ့ၣ်)တၢ်လီၢ်အဃိပယီၤသုးသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဘၣ်ဂုၤကဒါလီၢ်ခံဒ်အံၤတုၤလၢလါယူၤလံ ၂၅ သီလံအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးပာ်ဖှိၣ်တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ခဲအံၤန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်သုးဟးဂီၤဖးဒိၣ်လံႇသုးလၢအဟးဂီၤတဖၣ်က့ၤပာ်ဖှိၣ်ကဒါအၦၤဒီးက့ၤဒုးအိၣ်ထီၣ်သုးရ့ၣ်ႇမၢလဲၤထီၣ်ကဒါတၢ်မဲာ်ညါအိၣ်ဒ်န့ၣ်လံမီၤနီၤႉပယီၤသုးကျိၤတကပၤနါက့ဟဲက့ၤလၢပအိၣ်ဒီးနုာ်လီၤလၢ(CDM)ပူၤစ့ၢ်ကီးအိၣ်မီၤနီၤႉလၢခံမ့ကဟဲနုာ်လီၤလၢ(CDM)ပူၤန့ၣ်ဆဲးကျိးၦၤသ့ကိးဆၢကတီၢ်ဒဲးႇပပာ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအလီၢ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်တဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ် တလါအံၤလါယူၤလံအတီၢ်ပူၤ လၢမၠၣ်၀တံၣ်–ဂီၤလ့ၤကျဲႇ မၠၣ်၀တံၣ်–မဲၢ်ကနဲ–အ့ရှါကျဲသီႇ ကီးတရံး–ခွံတၢၣ်–တီၤကၠၤအ့ကျဲႇ ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ–ကၠဲးဒိ–ကၠီၢ်ထၣ်ကျဲတၢ်လီၢ်တဖၣ်တုၤလၢခဲအံၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒံး၀ဲလၢပယီၤသုးဒီး(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အဘၢၣ်စၢၤအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကစီၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ