Home တၢ်ကစီၣ် လရ၁်ထံကီၢ်မ့ၢ်ဒ်အံၤ

လရ၁်ထံကီၢ်မ့ၢ်ဒ်အံၤ

771
0

လရ၁်ထံကီၢ်မ့ၢ်ဒ်အံၤ

၁.ပတၢ်အိၣ်မူကိးမုၢ်နံၤ
လၢၦဲၤဒီးတၢ်ဆီၣ်သနံး
အီၣ်တလၢၦဲၤမံတဘျဲ
တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတထံၣ်ကျဲ

၂.ကဘီယူၤဝ့ၤဝီၤခိၣ်ဒီ
မျိ၁်သၣ်လီၤတဲ၁်သီၣ်သတြီ
ကျဲမုၢ်ကျဲဘိတၢ်အိၣ်သး
ကျိပိၢ်သီၣ်တူးတူး..တးတး

၃.ဖိဒံဖိသၣ်ဟီၣ်သကုၤ
မိၢ်ဒုးအီၣ်ဖိနုၢ်တချုး
ပိ၁်မုၣ်ဒီးသူၣ်က့သးၦၢ်
မဲ၁်ထံမဲ၁်နိယွၤသလၢ်

၄.တၢ်စူၤတၢ်ကိၢ်နံၤကတီၢ်
လီၢ်ပူၤဖျဲးတအိၣ်ပဂီၢ်
မုၢ်နၤတၢ်ခံးယိ၁်တ့ၢ်လံ
သးသမူ ဘူးဒီးတၢ်သံ

၅.တၢ်ဆူးတၢ်ဆါဘၣ်သဂၢၢ်
ကသံၣ်ကသီတနၢ်ပၢၢ်
တၢ်ကူတၢ်သိးတဘံၣ်ချၢ
မူခိၣ်စူၤထံယွၤၦဲၤချၢ

၆.ထံသဝံဆဲးဆီၣ်ပထၢၣ်
မဲ၁်ထံဖိကဲခိၣ်သခၢၣ်
လၢၢ်ပူၤလ့ပူၤဘၣ်အိၣ်ဆိး
သံသံမူမူၦဲၤသိးသိး

၇.ပအိၣ်ဆိးလၢပဟံၣ်ဃီ
ခးကျိခးမျိ၁်ပသဝီ
သုဟံၣ်သုဃီပတလဲၤ
ပဟံၣ်ပဃီသုသူၣ်ဂဲၤ

၈.ပအိၣ်ဆိးမၤဝဲၤအီၣ်မ့ၤ
ပတမ့ၢ်သုဒုၣ်ဒါန့ၤ
ထံကီၢ်လၢပအိၣ်ခဲအံၤ
“လရ၁်ထံကီၢ်မ့ၢ်ဒ်အံၤ”.

လၢ
တၢ်အဲၣ်ကကွဲၢ်ကဘီ
စီၤကီၢ်ဖျါစ့ (တီနီၢ်ဖိ)
၃ဝ.၈.၂ဝ၂၂