Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်နုာ်လီၤခးပယီၤသုးလၢအလဲၤထၢသုးတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤ၀ဲအံၤအဃိ သံ ၁ ဂၤ

တၢ်နုာ်လီၤခးပယီၤသုးလၢအလဲၤထၢသုးတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤ၀ဲအံၤအဃိ သံ ၁ ဂၤ

810
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၃ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီအနံၤန့ၣ် ဖဲသုးမီၤစိရိၤအကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤန့ၢ်သုးတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်ဆူ(မဲၤ၀့ၤ)ပယီၤသုးကလၢၤပူၤ အကတီၢ် ခီဖျိကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်နုာ်လီၤခး၀ဲပယီၤသုးလၢအလဲၤထၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်အံၤအဃိ ပယီၤသုးသံ၀ဲ(၁)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲတနံၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၁ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအကဘီယူၤ(၂)ဘ့ၣ် ဟဲတ့ၢ်လီၤန့ၢ်၀ဲသုးတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်ဆူ(မဲၤ၀့ၤ)သုးကလၢၤပူၤဒီး ကဘီယူၤအမဲာ်ညါတဘ့ၣ်န့ၣ် ခးလီၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်(၅)ဖျၢၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံကဘီယူၤအလီၢ်ခံကတၢၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ်တ့ၢ်လီၤ၀ဲတၢ်ဘိၣ်ဖးဒိၣ်တဘိၣ်လီၤတဲာ်လၢသုးကလၢၤဃၢၤအဃိဖဲပယီၤသုးလဲၤထၢ၀ဲဒၣ်တၢ်ဘိၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်ကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်နုာ်လီၤခး၀ဲလၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကတီၢ်ဃီဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးလၢအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ်(မးထီ)သ၀ီပူၤတဖၣ်ခးလီၤစၢၤ(၁၂၀ မမ)ကျိဖးဒိၣ်ဆူမဲၤ၀့ၤသ၀ီတကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးတၢ်တနံၤဃီဖဲန့ၣ်ကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်နုာ်လီၤခး၀ဲပယီၤသုးလၢအနုာ်လီၤအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ကပၤ(ထူမီဒဲ)သ၀ီတိၤကပၤအံၤအဃိပယီၤသုးသံ(၂)ဂၤဒီးဘၣ်ဒိ၀ဲ(၃)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အၦၤနုာ်လီၤခးပယီၤသုး ဖဲ(ထံဆီၤမဲ)သုးကလၢၤဃၢၤတဘျီဒီးဖဲ(န့ၣ်တီၤကိ)တဘျီအဃိပယီၤသုးသံ(၁)ဂၤႇဘၣ်ဒိ၀ဲ(၁)ဂၤအသိးဖဲမဟါလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၂ သီအနံၤစ့ၢ်ကီးကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်နုာ်လီၤခးပယီၤသုးဖဲ(လၢၢ်တိ)သုးကလၢၤတဘျီအဃိ ပယီၤသုးသံ၀ဲ(၁)အဂ့ၢ်န့ၣ်မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)လၢအနီၣ်ဂံၢ်ကအိၣ် အဂၤ(၁၀၀)ဘျဲၣ်အံၤအိၣ်လၢ(အိတီ)ချံသန့ဒီးခီဃီၤထံကျိနုာ်လီၤ၀ဲဒၣ်ဆူခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်မုၢ်တြီၢ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ