Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးဟူးဂဲၤဒီးသမံသမိးတၢ်ဟဲအါထီၣ်ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ၀့ၢ်ပူၤ

ပယီၤသုးဟူးဂဲၤဒီးသမံသမိးတၢ်ဟဲအါထီၣ်ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ၀့ၢ်ပူၤ

143
0

လါမးရှး ၂၄ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ၀့ၢ်ပူၤ တလါအံၤအတီၢ်ပူၤပယီၤသုးဟးထီၣ်က့ၤလီၤႇသမံသမိးလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ် လၢအဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢ၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ၀့ၢ်ပူၤကမျၢၢ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်လၢသုးမီၤစိရိၤမၤအတီၤတဆံတၢ်ဒိးစဲးတုၤလၢခဲအံၤန့ၣ်လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိလၢအဟးထီၣ်က့ၤလၢ၀့ၢ်ပူၤတဖၣ် ပယီၤသုးအိၣ်ခိးသမံသမိးအ၀ဲသ့ၣ်တကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါနုာ်လီၤဟူးဂဲၤလၢကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ၀့ၢ်ခိၣ်၀့ၢ်ဃၢၤဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤဟဲအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲလၢ“လၢညါခါန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တသမံသမိးတၢ်အါအါ ဘၣ်ႉဖဲလီၢ်ခံအံၤအ၀ဲသ့ၣ်သမံသမိးတၢ်ဟဲအါထီၣ်ႉစးထီၣ်ဖဲၦၤဒိးစဲးအတီၤတဆံဘျီန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်သမံသမိးပၢၢ်တုၤလၢဆဲးကဲးကိပူၤညါႉသမံသမိးတၢ်တုၤလၢခဲအံၤလီၤႉဖဲမဟါန့ၣ်နါက့ပယီၤသုးနုာ်လီၤဟးဆှၣ်တၢ်လၢသ၀ီပူၤဒီးဖီၣ်ဒံးပီၣ်တၣ်ဒံးႉပယီၤသုးမ့နုာ်လီၤလၢသ၀ီပူၤန့ၣ်ၦၤသ၀ီဖိဘၣ်ယိၣ်၀ဲလၢပယီၤသုးကဖီၣ်ပီၣ်တၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်ဖဲလါမးရှး ၂၃ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါပယီၤသုးခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၅၅၇)ဒီးသုးကျိၤသုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်နုာ်လီၤ၀ဲလၢနိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ် (၀ါးဘိုးကုန်း)သ၀ီႇ(ချက်ကလေးကုန်း)ႇ(ပဲတီကုန်း)အစူၣ်ႇ(အုန်းတစ်ပင်)ႇ(ချောင်း၀)သ၀ီပူၤ အနီၣ်ဂံၢ်ကအိၣ်လၢအဂၤ(၁၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ညါဒီးဖီၣ်ကိးသူ၀ဲကမျၢၢ်အဂၤ(၅၀)ဃၣ်ဃၣ်အံၤဒ်တၢ်ဒီသဒၢစုက၀ဲၤတခါအသိးအဂ့ၢ်န့ၣ် နိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ် ကမျၢၢ်ပၢပြးကရူၢ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲလါမးရှး ၈ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးကျိၤနုာ်လီၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤဒ်အံၤန့ၣ်ကဘၣ်မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢကဟဲ ၂၇ သီအနံၤန့ၣ်လီၤဘၣ်၀ဲသုးမုၢ်ဒိၣ်မုၢ်နံၤဒီး လၢတၢ်န့ၣ်အဃိကဘၣ်မ့ၢ်အမၤပၠး၀ဲဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ဒိၣ်စိဒ်န့ၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် နိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ် ကမျၢၢ်ပၢပြးကရူၢ် သိၣ်မှံၤတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်မူဒါခိၣ် အူည့မ့ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါမးရှး ၁၅ သီအခါစ့ၢ်ကီး လၢကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ၀့ၢ်(သံပုရာ)ကရူၢ်ႇ(မကျည်းကလပ်)သ၀ီဒီး (ကော့ကမာ)သ၀ီဘၢၣ်စၢၤန့ၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢပယီၤသုးဒီးတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးကရူၢ်အဘၢၣ်စၢၤအဃိ ပယီၤသုးတကပၤသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ